Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Відповідальність за порушення у сфері ПДФО та військового збору

Анна В. Левченко

16.03.2016 34306 0 0

Із тих чи інших причин платники податків допускають порушення у сфері обкладення ПДФО і військовим збором. Це може бути як несвоєчасне перерахування зазначених податків до бюджету, так і помилки в розрахунках. Яка відповідальність загрожує за це платнику податків, розглянемо в даній консультації.

Загальні положення

Питання, що стосуються відповідальності у сфері сплати ПДФО і військового збору, подібні між собою, адже згідно із пп. 1.6 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПК платники військового збору повинні виконувати податкові зобов'язання за правилами, установленим ст. 176 ПК (забезпечення виконання податкових зобов'язань із ПДФО). Отже, при недотриманні порядку нарахування та/або сплати військового збору до податкового агента застосовується та сама відповідальність, що й при аналогічних порушеннях за ПДФО.

За порушення, допущені при нарахуванні та сплаті ПДФО і військового збору, до платника податків (податкового агента) можуть бути застосовані такі види відповідальності:

 • фінансова (штраф і пеня);
 • адміністративна;
 • кримінальна.

Розглянемо докладніше кожний вид відпові-дальності.

Фінансова відповідальність

Даний вид відповідальності застосовується у вигляді накладення штрафу та/або пені. Розмір штрафних санкцій при тих або інших правопорушеннях для зручності подамо в табл. 1.

Таблиця 1. Розміри фінансових санкцій

1

 

2

 

3

 

Суть правопорушення

 

Санкція

 

Норма ПК

 

1

 

2

 

3

 

Неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не в повному обсязі, із недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань та/або до зміни платника податків

 

Штраф у розмірі 510 грн., а при повторному правопорушенні протягом року – у розмірі 1 020 грн.

 

П. 119.2

 

Оформлення документів, що містять інформацію про об'єкти оподаткування фізосіб або про сплату податків без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків або з використанням недостовірного реєстраційного номера, крім випадків, визначених
у п. 119.2 ПК

 

Штраф у розмірі 170 грн.

 

П. 119.3

 

Самостійне визначення контролюючим органом податкового зобов'язання платнику податків із таких підстав:

– неподання податкової декларації у встановлений строк (пп. 54.3.1 ПК);

– порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків, підтверджені даними податкових перевірок (пп. 54.3.5 ПК)

Штраф у розмірі 25 % суми визначеного податкового зобов'язання, а при повторному визначенні контролюючим органом податкового зобов'язання із цього податку протягом 1 095 днів – у розмірі 50 % зазначеної суми

 

П. 123.1

 

Несплата узгодженої суми грошового зобов'язання
в строки, установлені ПК

 

Штраф при затриманні сплати:

– до 30 календарних днів включно, що настають за останнім днем сплати грошового зобов'язання, –
у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу;

– більше 30 календарних днів –
у розмірі 20 % такої суми

П. 126.1

 

Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків податковим агентом

 

Штрафи* у розмірі:

– 25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету;

– 50 % зазначеної суми – при повторному вчиненні правопорушення протягом 1 095 днів;

– 75 % зазначеної суми – при вчиненні аналогічного правопорушення протягом 1 095 днів у третій раз і більше

П. 127.1

 

* Ці штрафи не застосовуються до податкового агента у випадку, якщо такі порушення самостійно виявляються податковим агентом при проведенні перерахунків і виправляються в наступних податкових періодах протягом одного податкового (звітного) періоду (п. 127.1 ПК).

 

Порядок застосування фінансових санкцій

Контролюючий орган за місцем реєстрації податкового агента направляє правопорушнику поштою (або вручає нарочним) податкове повідомлення-рішення, у якому зазначено фінансові санкції та їх розмір. Якщо податковий агент не згоден із прийнятим рішенням, він може його оскаржити в строки та порядку, установлені ст. 56 ПК.

Слід пам'ятати, що застосування до податкового агента фінансової відповідальності за порушення законодавства не звільняє його посадових осіб від притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності (за наявності відповідних підстав). А застосування штрафних (фінансових) санкцій не звільняє платника податків від сплати до бюджету належних сум податків і зборів.

Який строк позовної давності встановлено для нарахування фінансових санкцій?

Строк позовної давності становить 1 095 днів (ст. 114 ПК).

Порядок нарахування пені

Пеня встановлюється у відсотках до своєчасно несплаченого податкового зобов'язання, що стало податковим боргом, або до податкового зобов'язання, нарахованого самим платником податків або контролюючим органом.

У даному випадку пеня нараховується з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діє на день виплати (нарахування) доходів на користь платників податків – фізичних осіб. Нарахування пені здійснюється із дня настання строку погашення податкового зобов'язання, визначеного податковим агентом при сплаті (нарахуванні) доходів на користь платника податків – фізособи та/або контролюючим органом під час перевірки податкового агента. Такої самої думки дотримується і ДФС (див. ЗІР, категорія 132.06).

Як правильно нарахувати пеню?

Порядок нарахування пені викладено в Інструкції № 953. За основним правилом пеня нараховується в день фактичного погашення податкового боргу (його частини) за формулою

SПБ х Кд : 100 % х UНБУ х 1,2

      П =                         ,

Д

де     П – сума пені, яка нараховується на фактично погашену суму податкового боргу;

          SНД – фактично погашена сума податкового боргу;

          Кд – кількість днів затримання сплати податкового зобов'язання;

          UНБУ – більша з дисконтних ставок НБУ, що діяла на день виникнення податкового боргу або на день його погашення;

          1,2 – коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % річних;

          Д – кількість днів у році.

Зверніть увагу: сума пені завжди округлюється до другого знака після коми (наприклад, якщо при розрахунку пеня становила 285,48423 грн., то її треба округлити до 285,48 грн.).

Що буде з пенею при скасуванні нарахованого податковим органом грошового зобов'язання або його частини в процесі адміністративного або судового оскарження?

У цьому випадку пеня за період заниження такого зобов'язання або його частини буде скасована (п. 129.2 ПК).

Адміністративна відповідальність

При вчиненні певних правопорушень у сфері нарахування, утримання та сплати ПДФО і військового збору посадові особи підприємства (фізособи-підприємці), що допустили такі правопорушення, можуть притягатися до адміністративної відповідальності.

Заходи адміністративного впливу застосовуються:

 • виключно за результатами перевірки контролюючими органами;
 • до посадових осіб суб'єкта господарювання, а не до самого суб'єкта (як у випадку з фінансовою відповідальністю);
 • з урахуванням строків давності, передбачених ст. 38 КУпАП: у розглянутих нами випадках не пізніше двох місяців із дня вчинення податковим агентом правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніше двох місяців із дня його виявлення.

При недотриманні порядку утримання та пере-рахування ПДФО, а також поданні відомостей про виплачені доходи до податкового агента може застосовуватися адмінвідповідальність, передбачена ст. 1634 КУпАП, у вигляді попередження або накладення штрафу в розмірі від 2 до 3 НМДГ (від 34 до 51 грн.). Повторне правопорушення протягом року особою, на яку було накладено адмінстягнення, спричинить штраф у розмірі від 3 до 5 НМДГ (від 51 до 85 грн.).

Чи може застосовуватися адміністративна відповідальність за ст. 1634 КУпАП для аналогічних правопорушень, що стосуються військового збору?

На думку ДФС (див. ЗІР, категорія 132.06), у даному випадку застосовується саме ст. 1634 КУпАП. Однак ми не можемо погодитися з такою позицією ДФС, оскільки ст. 58 Конституції передбачено: не можна бути притягнутим до відповідальності за дії, які на момент їх учинення не визначалися законом як правопорушення. Також у ст. 7 КУпАП чітко зазначено, що вповноважені органи та посадові особи можуть застосовувати заходи адміністративного впливу тільки в межах їх компетенції, а також відповідно до закону. Виходячи із цього, уважаємо, що адміністративна відповідальність, передбачена виключно за порушення у сфері ПДФО, не може застосовуватися за аналогією закону для правопорушень, що стосуються військового збору.

Чи застосовується за порушення порядку утримання та перерахування ПДФО адмінвідповідальність за ст. 1632 КУпАП (неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємства платіжних доручень) і ст. 1633 КУпАП (невиконання законних вимог посадових осіб)?

Ні, при порушенні порядку утримання та перерахування ПДФО, а також подання відомостей про виплачені доходи застосовується тільки адміністративна відповідальність, установлена ст. 1634 КУпАП. Аргумент – у відношенні одного і того самого правопорушення не можуть застосовуватися два види відповідальності, тим більше що в цьому випадку відповідальність за ст. 1634 КУпАП носить спеціальний характер.

За порушення при нарахуванні, сплаті та перерахуванні військового збору КУпАП передбачено такі заходи адміністративного впливу:

 • при неподанні, несвоєчасному поданні платіжних доручень на перерахування податків, що підлягають сплаті, – штраф у розмірі від 5 до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн.), а при повторному порушенні протягом року – у розмірі від 10 до 15 НМДГ (від 170 до 255 грн.) – ст. 1632;
 • при невиконанні керівниками та посадовими особами підприємств законних вимог посадових осіб органів доходів і зборів – штраф у розмірі від 5 до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн.), а при повторному порушенні протягом року – у розмірі від 10 до 15 НМДГ (від 170 до 255 грн.) – ст. 1633.

Кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність застосовується до платника податків у випадку навмисного ухилення від сплати податків. При цьому розмір штрафу залежить від суми коштів, що не надійшли до бюджету (див. табл. 2).

Таблиця 2. Застосування кримінальної відповідальності

Суть порушення

 

Покарання (згідно зі ст. 212 КК)

 

Ухилення від сплати податків у значних розмірах (тобто які в 1 000 і більше разів перевищують НМДГ, див. нижче)

 

Штраф у розмірі від 1 000 до 2 000 НМДГ (див. нижче) або позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років

 

Ухилення від сплати податків у великих розмірах (тобто які в 3 000 і більше разів перевищують НМДГ) або вчинення даного правопорушення за попередньою змовою групою осіб

 

Штраф у розмірі від 2 000 до 3 000 НМДГ із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років

 

Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (тобто які в 5 000
і більше разів перевищують НМДГ)

 

Штраф у розмірі від 15 000 до 25 000 НМДГ із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна

 

Зверніть увагу на особливості застосування кримінальної відповідальності:

 • для кваліфікації даного виду правопорушень застосовується НМДГ у розмірі ПСП, що діє на відповідний рік (у 2016 році – 689 грн.). Наприклад, ухилення від сплати податків у значному розмірі становитиме 689 000 грн. (689 грн. х 1 000);
 • для розрахунку розміру штрафів застосовується НМДГ, що дорівнює 17 грн. (п. 5 підрозд. 1 розд. ХХ ПК);
 • особа, яка вчинила зазначені вище правопорушення, може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо до її застосування сплатить податки та відшкодує державі збиток за їх несвоєчасну сплату (заплатить штраф і пеню) – ч. 4 ст. 212 КК.

 

Висновки:

За порушення порядку нарахування, утримання та перерахування ПДФО та/або військового збору, а також подання відомостей про виплачені доходи до податкового агента може бути застосовано фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали