Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Товариства звітують по-новому

Розкриттю підлягає особлива та регулярна інформація


Емітенти цінних паперів, звітність яких підлягає оприлюдненню, у 2014 році мають керуватися новими правилами. Акціонерні товариства повинні складати фінзвітність відповідно до МСФЗ, що є чинними на 31 грудня 2013 року, з урахуванням особливостей, встановлених МСФЗ (IFRS) 1. Якщо підприємство вже складало міжнародну звітність для певних корпоративних потреб або під час підготовки звітності за 2012 рік датою переходу обрало 01.01.2011, то при підготовці звітності за 2013 рік воно не може скористатися передбаченими IFRS 1 послабленнями.


Сергій Рогозний,
аудитор, юрист, менеджер з аудиту
Міжнародної аудиторської компанії BDO


Відповідно до частини першої ст. 39 Закону про цінні папери емітенти цінних паперів, включаючи акціонерні товариства, мають оприлюднювати інформацію в порядку, встановленому чинним законодавством і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі — НКЦПФР). Розкриттю підлягає інформація двох категорій — особлива та регулярна.

Нагадаємо, з 1 січня 2014 року набрало чинності Положення № 2826, яким урегульовано питання розкриття інформації емітентами цінних паперів. При цьому одночасно втратили чинність накази НКЦПФР про затвердження попередніх положень — від 22.06.2010 № 981 та від 19.12.2006 № 1591.

1 из 1

Інформація та строки

Главою 1 р. III Положення № 2826 передбачено, що до особливої інформації емітента цінних паперів належать відомості про:

 • прийняття рішення щодо розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 % статутного капіталу;
 • прийняття рішення про викуп власних акцій ;
 • факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;
 • одержання позики чи кредиту на суму, що перевищує 25 % активів емітента;
 • зміну складу посадових осіб емітента;
 • зміну власників акцій, яким належить 10 % і більше голосуючих акцій;
 • рішення про створення чи припинення філій, представництв;
 • рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;
 • порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;
 • рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.

Особлива інформація розкривається у такі строки:

 • у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР — протягом одного робочого дня, але не пізніше 10:00 другого робочого дня після дати вчинення дії;
 • в офіційному друкованому виданні — протягом 5 робочих днів після дати вчинення дії;
 • шляхом подання до НКЦПФР — протягом 7 робочих днів.

Текст повідомлення для НКЦПФР за змістом та обсягом має відповідати вимогам, які встановлені для відповідного виду особливої інформації (див. додатки 2–14 до Положення № 2826). При оприлюдненні особливої інформації в офіційному друкованому виданні повідомлення складається за формою, наведеною у додатку 28 до Положення № 2826.

1 из 1

Річна інформація

Регулярну інформацію емітенти цінних паперів подають щокварталу (I, II і III квартали) та щороку. Річна інформація оприлюднюється до 30 квітня наступного після звітного року.

Інформація, яка подається до НКЦПФР та оприлюднюється в установленому порядку, має містити відомості про:

 • найменування та місцезнаходження емітента;
 • одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
 • орган управління емітента, його посадові особи та учасники/засновники;
 • осіб (професійних учасників фондового ринку, юристів, аудиторів), послугами яких користується емітент;
 • господарську і фінансову діяльність емітента;
 • цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), їх розміщення та лістинг;
 • участь емітента у створенні юридичних осіб (доповнено з 2014 року);
 • посаду корпоративного секретаря (доповнено з 2014 року для акціонерних товариств);
 • рейтингове агентство (доповнено з 2014 року).

Крім того, до НКЦПФР потрібно подати річну фінансову звітність (нагадаємо, що переважна більшість емітентів складає її відповідно до МСФЗ, але за формами, встановленими Мінфіном); текст аудиторського висновку або звіту (див. додаток 38 до Положення № 2826); а також іншу інформацію, передбачену р. 4 Положення № 2826.

У порівнянні з вимогами попередніх положень про розкриття інформації емітентами цінних паперів з переліку виключено інформацію про надані гарантії, чисельність персоналу та оплату їх праці.

Нагадаємо також, що емітент має право розкривати й іншу інформацію, яка прямо не передбачена законодавством.

Квартальна інформація

Квартальна інформація включає:

 • відповідну фінансову звітність;
 • відомості про посадових осіб та акціонерів;
 • дані про цінні папери та нерухомість.

Її подають не всі емітенти, а лише акціонерні товариства, у яких державна частка становить 25 % і більше, а також емітенти боргових цінних паперів (облігацій, іпотечних сертифікатів, фондів операцій з нерухомістю), які були відкрито розміщені. Не звільняються від подання квартальної інформації і лістингові компанії.

Квартальна інформація розкривається за I, II та III квартали. Інформація про IV квартал окремо не розкривається, а включається до регулярної річної інформації.

Строк подання квартальної інформації — упродовж 25 днів після закінчення звітного періоду.

Будь-яка інформація, що подається до НКЦПФР у паперовому виді та містить більше одного аркуша, повинна бути прошита, пронумерована і скріплена печаткою емітента та підписом керівника емітента. На зворотному боці останньої сторінки робиться напис «Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента (кількість) сторінок».

Підпис керівника та відбиток печатки емітента на титульному аркуші паперової форми інформації також підтверджує ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до НКЦПФР, та інформації, наданої для розкриття у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

1 из 1

Враховуємо облікову політику

Першу фінансову звітність за МСФЗ підприємство має складати відповідно до власної облікової політики, яка ґрунтується на чинних стандартах. Облікова політика, на яку підприємство спирається під час складання балансового звіту за МСФЗ на початок періоду, може відрізнятися від попередньої. Тому всі коригування вважаються такими, що виникли до дати переходу на МСФЗ, і повинні визнаватися безпосередньо в нерозподіленому прибутку (в іншій категорії власного капіталу).

Попередні редакції стандартів не застосовуються. Дочасно використовувати положення нових МСФЗ зазвичай можна, але з відповідним застереженням у Примітках.

Як відомо, Нацбанк, Мінфін та Держкомстат у своєму спільному Листі від 07.12.2011 дозволили підприємствам обрати датою переходу на МСФЗ 1 січня 2012 року. Якщо підприємство скористалося цим послабленням, склавши вхідний трансформований баланс станом на 1 січня 2012 року зі звітами про сукупний дохід, про рух грошових коштів та про власний капітал без порівняльних даних за 2011 рік, то така фінансова звітність за 2012 рік вважається попередньою фінансовою звітністю, а не першою повною звітністю, складеною за міжнародними стандартами. Тому вимоги IFRS 1 «Перше застосування МСФЗ» для такого підприємства поширюватимуться і на звітність за 2013 рік. Тобто у звітності за 2013 рік потрібно знову наводити перехідний баланс станом на 1 січня 2012 року.

Нагадаємо, що на дату переходу потрібно було рекласифікувати статті активів, зобов’язань чи компонентів капіталу на відповідні статті, що вимагаються за МСФЗ. Суб’єкт господарювання визнає у фінансових звітах усі активи та зобов’язання, оскільки цього вимагають МСФЗ, і не визнає ті з них, що суперечать МСФЗ.

Враховуючи, що стандарти поступово змінюються, а перша повноцінна звітність має складатись за всіма стандартами, актуальними на 31 грудня 2013 року, можливо, доведеться перераховувати показники фінансової звітності за 2012 рік. Тому бухгалтерам потрібно уважно слідкувати за поточними змінами у МСФЗ.

1 из 1

Структура першого звіту

Перший комплект фінансової звітності за МСФЗ включає чотири основні форми звітності та Примітки до них (Звіт про сукупній доход; Звіт про фінансовий стан; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про зміни в капіталі).

У Примітках розкривається загальна інформація про емітента, а також наводяться дані про:

 • базу підготовки фінансової звітності;
 • операційне середовище та економічну ситуацію;
 • істотні бухгалтерські оцінки;
 • основні положення облікової політики підприємства;
 • управління ризиками;
 • розкриття до статей звітності;
 • операції з пов’язаними сторонами;
 • фактичні та потенційні зобов’язання;
 • події після звітної дати.

Про те, що звітність за МСФЗ складається вперше, зазначають у розділі Приміток до фінансової звітності, в якому описуються базові облікові політики, на яких побудовано звітність. Тут же наводять узгодження власного капіталу у звітності за національними П(С)БО з власним капіталом за МСФЗ на дату переходу.

Для наочності можна наводити перехідний звіт про фінансовий стан (баланс) на дату переходу на МСФЗ, що серед іншого включає і операції з узгодження власного капіталу. Всі коригування повинні супроводжуватися поясненнями.

Відповідно до НП(С)БО 1 підприємства, які повинні складати фінансову звітність за МСФЗ, застосовують ті самі форми звітності, що й інші підприємства:

 • Звіт про фінансовий стан;
 • Звіт про фінансові результати або Звіт про сукупний дохід;
 • Звіт про рух грошових коштів;
 • Звіт про власний капітал.

Але у формі балансу передбачено поле вибору: звітність складена за П(С)БО чи за МСФЗ. Примітки за формою 5 складають лише ті підприємства, що звітують за П(С)БО. Акціонерні товариства та страхові компанії складають Примітки винятково за міжнародними стандартами.

Національні, публічні та інші компанії, що звітують за МСФЗ, під час підготовки звітності мають дотримуватися вимог міжнародних стандартів, залишаючи вільними ті рядки звітності, заповнення яких не передбачено МСФЗ, та наводити всі необхідні розкриття у Примітках.

І ще одна деталь: незалежно від розміру акціонерне товариство чи інше підприємство, яке перейшло на застосування МСФЗ, не може складати звітність відповідно до П(С)БО 25.

1 из 1

Узагальнення

У ході підготовки інформації для НКЦПФР у 2014 році публічні акціонерні товариства повинні врахувати такі нюанси:

1) готувати особливу та регулярну інформацію потрібно з використанням нових форм, наведених у додатках до Положення № 2826;

2) обсяг річної інформації змінився (хоча й несуттєво), а строки залишилися незмінними;

3) підприємства, які за 2012 рік готували звітність за МСФЗ без порівняльної інформації за 2011 рік, при підготовці звітності за 2013 рік також керуються IFRS 1, міжнародними стандартами, чинними на 31 грудня 2013 року;

4) товариства, які склали повноцінну фінансову звітність за МСФЗ з порівняльними даними 2011 року, у 2012 році на вимоги IFRS 1 не зважають

1 из 1

Нормативна база

Закон про цінні папери — Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV.

НП(С)БО 1 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 07.02.2013 № 73.

П(С)БО 25 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затверджене наказом Мінфіну від 25.02.2000 № 39.

Положення № 2826 — Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826.

Форма 5 — типова форма фінансової звітності № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», затверджена наказом Мінфіну від 29.11.2000 № 302.

Лист від 07.12.2011 — спільний лист Нацбанку, Мінфіну та Держстату від 07.12.2011 № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702.


Дата підготовки
25.02.2014

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали