Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Склад і строки подання фінзвітності

Стаття-підказка: кому, коли, у якому обсязі та куди слід подавати річну фінансову звітність.

 

Загальні правила

Усі юридичні особи (п. 2 Закону № 996), незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності зобов'язані подавати свою фінансову звітність (п. 2 Порядку № 419):

 • органам, до сфери управління яких відносяться підприємства;
 • трудовим колективам (на їх вимогу);
 • власникам (засновникам) – у порядку, передбаченому в установчих документах;
 • іншим державним органам і користувачам фінансової інформації, наприклад органам державної статистики, ДФС.

Зверніть увагу! Подання річної фінансової звітності в електронному вигляді до держорганів (ДФС і одночасно до органів статистики) здійснюється за допомогою системи «Єдине вікно подання електронної звітності». При формуванні звітності потрібно використовувати формати з першою літерою «S». За результатами обробки такої звітності в органах статистики суб’єктам господарювання буде відправлена квитанція № 2.

Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим 12 місяців, але не більшим 15 місяців.

Загальний склад фінансової звітності:

 • · форма № 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»;
 • · форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;
 • · форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» і № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»;
 • · форма № 4 «Звіт про власний капітал»;
 • · форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;
 • · форма № 6 «Додаток до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»);
 • · форми № 1-м, № 2-м «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»;
 • · форми № 1-мс, № 2-мс «Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»;
 • · форма № 1-к «Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)»;
 • · форма № 2-к «Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;
 • · форми № 3-к «Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» та № 3-кн «Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»;
 • · форма № 4-к «Консолідований звіт про власний капітал».

Наведемо в таблиці склад річної фінзвітності для різних категорій юридичних осіб згідно з Порядком № 419 та НП(С)БО.


п/п

Категорія юросіб

Склад фінзвітності

Куди
подається

Строки подання

1

2

3

4

5

1

 

Великі підприємства (юрособи, у яких середня кількість працівників за календарний рік перевищує 250 осіб і річний дохід перевищує суму, еквівалентну
50 млн євро за середньорічним кур-
сом НБУ*) (ст. 55 ГК).

Середні підприємства (юрособи, що не належать до великих і малих підприємств)

Форми № 1, № 2, № 3
або № 3-н,
а також № 4, № 5

 

Органам
державної
статистики

Не пізніше 28 лютого року, що настає
за звітним**

ДФС

Одночасно з поданням декларації з податку
на прибуток
(п. 46.2 ПК)

2

 

Монополісти, підприємства, що зобов’я­зані оприлюднювати річну фінансову звітність, підприємства, щодо продукції (товарів, робіт, послуг) яких до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін (крім малих підприємств, неприбуткових організацій, банків і бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ)

Крім звітності,
що перерахована
в п. 1, форму № 6

 

Органам державної
статистики та ДФС у строки,
зазначені в п. 1

 

3

Малі підприємства***

Форми № 1-м
та № 2-м

 

4

 

Представництва нерезидентів

(п. 2 П(С)БО 25)

5

Суб'єкти мікропідприємництва***

Форми № 1-мс
та № 2-мс

 

6

 

«Нульовики»-юрособи, які відповідають вимогам п. 154.6 ПК старої редакції або
п. 16 підрозд. 4 Перехідних положень ПК

7

 

Неприбуткові підприємства,
у т. ч. благодійні

(пп. 14.1.121 ПК)

Склад фінзвітності
залежить від розміру підприємства

 

Органам
державної
статистики

Не пізніше 28 лютого року, що настає
за звітним*

ДФС

 

Одночасно з податковим звітом про використання коштів неприбуткових установ та організацій
(п. 18 Порядку № 85)

8

 

Юрособи – платники єдиного податку

(п. 291.4 ПК)

Форми № 1-м та № 2-м або форми № 1-мс
та № 2-мс

Органам
державної
статистики

Не пізніше 28 лютого року, що настає
за звітним

9

 

Материнські компанії (юридичні особи, які мають дочірні підприємства****)

Крім власної фінзвітності (див. п. 1) форми
№ 1-к, № 2-к, № 3-к
або № 3-ПК, № 4-к

Власникам
(засновникам)

 

У встановлені ними
строки, але не пізніше
15 квітня року, що настає
за звітним

10

 

Об'єднання підприємств, якщо це передбачено їх установчими документами

(п. 3 ст. 12 Закону № 996)

Крім фінзвітів про власну діяльність зведена фін-
звітність за всіма підприємствами, що входять до об'єднання (форми № 1–4)

Мінфіну,
Мінекономіки
(абзац третійп. 8 Порядку № 419)

Не пізніше 15 квітня
року, що настає
за звітним

 

10

 

Усі підприємства (крім бюджетних установ)

(ч. 3 ст. 14 Закону № 996)

Форми № 1, № 2 або № 1-м, № 2-м, або № 1-мс, № 2-мс

Державному
реєстраторові

Не пізніше 1 червня року, що настає за звітним

* Середньорічний курс НБУ (грн/євро) визначається як сума середньозважених курсів НБУ за кожний окремий місяць року, поділена на 12 (лист НБУ від 22.03.04 р. № 13-410/1390). У 2014 році середньорічний курс НБУ становить
15,7159 грн. за 1 євро (www.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls).

** У випадку, якщо останній день строку подання звітності припадає на неробочий день, він переноситься на перший після вихідного робочий день. У 2015 році граничний строк подання фінзвітності – 2 березня (понеділок).

*** Суб'єктами малого підприємництва є юрособи, у яких середня чисельність працівників за календарний рік не пе-
ревищує 50 осіб і річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро за середньо-
річним курсом НБУ (ст. 55 ГК). До суб'єктів мікропідприємництва належать юрособи, у яких середня чисельність пра-
цівників за календарний рік не перевищує 10 осіб і річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро за середньорічним курсом НБУ.

**** Умови, за яких материнські підприємства не подають консолідовану фінзвітність, зазначено в п. 6 розд. І
НП(С)БО 2.

 

Хто складає фінзвітність за МСФЗ

Перелік суб'єктів господарювання, які при складанні фінзвітності зобов'язані застосовувати МСФЗ, зазначений в п. 2 Порядку № 419. МСФЗ зобов'язані застосовувати:

 • · з 01.01.12 р. – публічні акціонерні товариства, банки, страховики;
 • · з 01.01.13 р. – підприємства, які провадять господарську діяльність з надання фінансових послуг, крім страхування і пенсійного забезпечення (розд. 64 КВЕД ДК 009:2010), за винятком діяльності з управління активами (група 64.3 КВЕД ДК 009:2010), а також господарську діяльність із недержавного пенсійного забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010);
 • · з 01.01.14 р. – підприємства, які провадять допоміжну діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розд. 66 КВЕД ДК 009:2010);
 • · з 01.01.15 р. – кредитні спілки і підприємства, які провадять діяльність з управління активами (група 64.3 КВЕД ДК 009:2010).

Комплект фінансової звітності включає (§ 10 МСБО 1):

 • · звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
 • · звіт про сукупні доходи за період;
 • · звіт про зміни у власному капіталі за період;
 • · звіт про рух коштів за період;
 • · примітки, які містять короткий виклад істотних облікових політик та інші пояснення.

Завважимо, що МСБО 1 не встановлений єдиний формат фінзвітності. Тому підприємства, які в обов'язковому або добровільному порядку складають фінзвітність за МСФЗ, застосовують для цього формат, затверджений НП(С)БО 1, але в клітинці «Складено за міжнародними стандартами» у вступній частині форми № 1 ставлять позначку «V».

Підприємства, які перейшли на МСФЗ з 01.01.14 р. (добровільно або обов'язково), за 2014 рік повинні подати попередню звітність за МСФЗ:

 • · форму № 1 на 01.01.14 р. та 01.01.15 р.,
 • · форми № 2–4 за 2014 рік без порівняльної інформації за 2013 рік.

Першу повну звітність за МСФЗ ці підприємства подаватимуть уже за підсумками 2015 року.

Підприємства, які складають консолідовану фінансову звітність за МСФЗ, висилають листом відповідну інформацію органам державної статистики в передбачені для подання такої звітності строки (п. 11 Порядку № 419).

При добровільному переході на застосування МСФЗ рішення про складання фінзвітності за МСФЗ повинне бути зафіксоване в Наказі про облікову політику.

1. Перед заповненням фінансової звітності визначте, до якої категорії юридичних осіб належить ваше підприємство. За нашою таблицею подивіться, коли, куди і яку фінансову звітність ви зобов'язані подавати.

2. Склад фінансової звітності також залежить від того, які стандарти застосовує підприємство: НП(С)БО чи МСФЗ.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали