п/п

Категорія юросіб

Склад фінзвітності

Куди
подається

Строки подання

1

2

3

4

5

1

 

Великі підприємства (юрособи, у яких середня кількість працівників за календарний рік перевищує 250 осіб і річний дохід перевищує суму, еквівалентну
50 млн євро за середньорічним кур-
сом НБУ*) (ст. 55 ГК).

Середні підприємства (юрособи, що не належать до великих і малих підприємств)

Форми № 1, № 2, № 3
або № 3-н,
а також № 4, № 5

 

Органам
державної
статистики

Не пізніше 28 лютого року, що настає
за звітним**

ДФС

Одночасно з поданням декларації з податку
на прибуток
(п. 46.2 ПК)

2

 

Монополісти, підприємства, що зобов’я­зані оприлюднювати річну фінансову звітність, підприємства, щодо продукції (товарів, робіт, послуг) яких до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін (крім малих підприємств, неприбуткових організацій, банків і бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ)

Крім звітності,
що перерахована
в п. 1, форму № 6

 

Органам державної
статистики та ДФС у строки,
зазначені в п. 1

 

3

Малі підприємства***

Форми № 1-м
та № 2-м

 

4

 

Представництва нерезидентів

(п. 2 П(С)БО 25)

5

Суб'єкти мікропідприємництва***

Форми № 1-мс
та № 2-мс

 

6

 

«Нульовики»-юрособи, які відповідають вимогам п. 154.6 ПК старої редакції або
п. 16 підрозд. 4 Перехідних положень ПК

7

 

Неприбуткові підприємства,
у т. ч. благодійні

(пп. 14.1.121 ПК)

Склад фінзвітності
залежить від розміру підприємства

 

Органам
державної
статистики

Не пізніше 28 лютого року, що настає
за звітним*

ДФС

 

Одночасно з податковим звітом про використання коштів неприбуткових установ та організацій
(п. 18 Порядку № 85)

8

 

Юрособи – платники єдиного податку

(п. 291.4 ПК)

Форми № 1-м та № 2-м або форми № 1-мс
та № 2-мс

Органам
державної
статистики

Не пізніше 28 лютого року, що настає
за звітним

9

 

Материнські компанії (юридичні особи, які мають дочірні підприємства****)

Крім власної фінзвітності (див. п. 1) форми
№ 1-к, № 2-к, № 3-к
або № 3-ПК, № 4-к

Власникам
(засновникам)

 

У встановлені ними
строки, але не пізніше
15 квітня року, що настає
за звітним

10

 

Об'єднання підприємств, якщо це передбачено їх установчими документами

(п. 3 ст. 12 Закону № 996)

Крім фінзвітів про власну діяльність зведена фін-
звітність за всіма підприємствами, що входять до об'єднання (форми № 1–4)

Мінфіну,
Мінекономіки
(абзац третійп. 8 Порядку № 419)

Не пізніше 15 квітня
року, що настає
за звітним

 

10

 

Усі підприємства (крім бюджетних установ)

(ч. 3 ст. 14 Закону № 996)

Форми № 1, № 2 або № 1-м, № 2-м, або № 1-мс, № 2-мс

Державному
реєстраторові

Не пізніше 1 червня року, що настає за звітним

* Середньорічний курс НБУ (грн/євро) визначається як сума середньозважених курсів НБУ за кожний окремий місяць року, поділена на 12 (лист НБУ від 22.03.04 р. № 13-410/1390). У 2014 році середньорічний курс НБУ становить
15,7159 грн. за 1 євро (www.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls).

** У випадку, якщо останній день строку подання звітності припадає на неробочий день, він переноситься на перший після вихідного робочий день. У 2015 році граничний строк подання фінзвітності – 2 березня (понеділок).

*** Суб'єктами малого підприємництва є юрособи, у яких середня чисельність працівників за календарний рік не пе-
ревищує 50 осіб і річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро за середньо-
річним курсом НБУ (ст. 55 ГК). До суб'єктів мікропідприємництва належать юрособи, у яких середня чисельність пра-
цівників за календарний рік не перевищує 10 осіб і річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро за середньорічним курсом НБУ.

**** Умови, за яких материнські підприємства не подають консолідовану фінзвітність, зазначено в п. 6 розд. І
НП(С)БО 2.