Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

МСФЗ: зміст і необхідність застосування

Інна Панченко

05.09.2014 8646 0 1

З метою встановлення єдиних підходів до формування фінансової звітності у світовому економічному просторі та для забезпечення можливості виходу вітчизняних суб’єктів господарювання на світові ринки капіталу в Україні в 2007 році прийнято для впровадження Стратегію застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ).

У цій консультації розглянемо, кому і коли необхідно застосовувати МСФЗ, і порівняємо основні підходи до застосування національних та міжнародних стандартів.

Структура і класифікація міжнародних стандартів

МСФЗ – це документи, які прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та визначають порядок складання та подання фінансової звітності.

Міжнародні стандарти класифікуються залежно від дати їх уведення в дію:

 • міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО, англ. IAS – International Accounting Standards);
 • міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ, англ. IFRS – International Financial Reporting Standards).

Крім того, до системи міжнародних стандартів включаються тлумачення, розроблені Комітетом із тлумачення МСФЗ (КТМСФЗ, англ. – IFRIC International Financial Reporting Interpretations Committee) або раніше діючим Постійним комітетом з тлумачення (ПКТ, англ. SIC – Standing Interpretations Committee).

Концептуальна основа фінзвітності, на базі якої ґрунтується складання і подання фінансових звітів зовнішнім користувачам, до складу МСФЗ не включається. Викладені в ній положення не можуть замінювати вимоги кожного окремого стандарту. Проте на їх основі розробляються нові й удосконалюються існуючі стандарти.

В Україні порядок застосування МСФЗ врегульовано ст. 121 Закону № 996-XIV від 16.07.99 р. (далі - Закон № 996) та НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Відповідно до цих нормативних документів вітчизняні суб’єкти господарювання застосовують для складання фінзвітності МСФЗ, які офіційно оприлюднені на веб-сайті Мінфіну (www.msfz.minfin.gov.ua) за умови, що вони не суперечать Закону № 996.

Хто складає фінзвітність за МСФЗ

Згідно із ст. 121 Закону № 996 суб’єкти господарювання поділяються на тих, хто обов’язково застосовує МСФЗ, і тих, хто самостійно визначає доцільність застосування цих стандартів.

Перелік суб’єктів господарювання, які при складанні фінзвітності зобов’язані застосовувати МСФЗ, визначений Законом № 996 (ст. 121) та Порядком № 419 від28.02.00 р. (з урахуванням змін, унесених Постановою № 820 від 07.11.13 р.) (далі – Порядок № 419). До цього переліку входять:

 • публічні акціонерні товариства, банки, страховики – починаючи з 01.01.12 р.;
 • кредитні спілки – з 01.01.15 р.;
 • підприємства, які провадять:

– господарську діяльність із надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розд. 64 КВЕД ДК 009:2010), за винятком діяльності з управління активами (група 64.3 КВЕД ДК 009:2010) – починаючи з 01.01.13 р.;

– господарську діяльність із недержавного пенсійного забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010) – починаючи з 01.01.13 р.;

– допоміжну діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розд. 66 КВЕД ДК 009:2010) – починаючи з 01.01.14 р.;

– діяльність з управління активами (група 64.3 КВЕД ДК 009:2010) – починаючи з 01.01.15 р.

У разі добровільного переходу на застосування МСФЗ рішення про складання фінзвітності за МСФЗ підприємства повинні закріпити в обліковій політиці.

Підприємства, які складають консолідовану фінансову звітність за МСФЗ, надсилають листом відповідну інформацію органам державної статистики у передбачені для подання такої звітності строки (п. 11 Порядка № 419).

Перехід на застосування МСФЗ

При переході на МСФЗ слід застосовувати норми МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Але перш за все треба визначитися з датою переходу.

При складанні першої звітності за МСФЗ необхідно чітко розрізняти:

 • дату переходу, тобто початок першого періоду, за який суб’єкт господарювання подає повну порівняльну інформацію згідно з МСФЗ (додаток А до МСФЗ (IFRS) 1);
 • звітну дату першої фінансової звітності за МСФЗ, під якою розуміється дата закінчення першого звітного періоду за МСФЗ, що визначається з урахуванням дати переходу на МСФЗ та періоду, за який складається попередня фінзвітність за МСФЗ, що містить першу порівняльну інформацію.

Для дотримання принципу порівнянності даних дата переходу на МСФЗ повинна бути мінімум на два роки раніше звітної дати першої фінансової звітності за МСФЗ. Наприклад, якщо перехід на МСФЗ планується з 01.01.14 р., то попередня фінзвітність за МСФЗ складається за 2014 рік (за цей рік формується перша порівняльна інформація), а перша фінзвітність із застосуванням МСФЗ складається за 2015 рік.

Таким чином, підприємствам, які переходять на МСФЗ із 01.01.14 р., слід зважити на ряд моментів, а саме:

1. Перший Баланс (Звіт про фінансовий стан) за вимогами МСФЗ складається на 01.01.14 р.

2. Перша порівняльна інформація відповідно до вимог МСФЗ розкривається за 2014 рік. За цей же період складається попередня фінансова звітність за МСФЗ.

3. Перша фінзвітність за МСФЗ складається за 2015 рік.

4. Перша фінзвітність, складена за МСФЗ, повинна містити інформацію:

 • у Балансі (Звіті про фінансовий стан) – станом на 01.01.14 р., 31.12.14 р., 31.12.15 р.;
 • Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) – за 2014 та 2015 роки;
 • Звіті про рух грошових коштів – за 2014 та 2015 роки;
 • Звіті про власний капітал – за 2014 та 2015 роки;
 • відповідні примітки, у тому числі порівняльну інформацію.

Дату переходу на застосування МСФЗ для банків (01.01.11 р.) та інших суб’єктів господарювання, для яких такий перехід є обов’язковим (на вибір або 01.01.11 р., або 01.01.12 р.) визначено спільним Листом Минфіну, НБУ та Державної служби статистики України № 12-208/1757-14830 від 07.12.11 р..

Вимоги П(С)БО та МСФЗ щодо надання інформації у звітності

Суб’єктам господарювання, які переходять на складання фінзвітності за міжнародними стандартами, необхідно враховувати відмінності в застосуванні П(С)БО і МСФЗ.

Розглянемо детальніше, чим відрізняються загальні принципи подання інформації, установлені П(С)БО та МСФЗ.

Порівняльна характеристика застосування П(С)БО та МСФЗ

Критерій порівняння

Вимоги П(С)БО

Вимоги МСФЗ

1

2

3

Зміст стандартів

Визначають принципи і методи ведення бухгалтерського обліку та складання фінзвітності в Україні

Регламентують принципи подання у фінансовій звітності інформації про активи, зобов’язання, капітал, доходи та витрати підприємства

Можливість відхилення
від стандартів

Не передбачена

Існує за умови, якщо дотримання вимог стандарту призведе до протиріччя і введе в оману її користувачів. Умови відступу від стандартів обов’язково розкриваються у примітках до звітності

Дії керівництва в разі відсутності стандарту, який регулює обліковий підхід до певного об’єкта

Не передбачені

Керівництву слід спиратися на власне професійне судження, яке б забезпечувало доречність та достовірність звітності

Відображення у звітності
несуттєвих статей

Стаття наводиться у звітності за умови, що інформація є суттєвою
й оцінка статті може бути достовірно визначена.

Стаття, інформація за якою є несуттєвою, у фінзвітності окремо не відображається, а об’єднується з іншими статтями, подібними за характером і функціями

Формат звітності

Стандартизований

Нестандартизований, окреслено мінімальний перелік статей, які повинні бути відображені у звітності

Примітка. На сьогодні вітчизняні суб’єкти господарювання, які звітують за МСФЗ, використовують стандартизований формат звітності, затверджений НП(С)БО 1, з проставлянням помітки, що звітність складена за МСФЗ.

Проміжна звітність та її склад

Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком із початку звітного року і включає Баланс та Звіт про фінансові результати

Надання проміжної звітності заохочується. До складу такої звітності входить повний пакет фінзвітності або комплект стислих звітів за період, менший за звітний

ВИСНОВКИ

МСФЗ визначають загальноприйняті принципи підготовки та складання фінансової звітності.

Суб’єкти господарювання, які в обов’язковому порядку або на добровільних засадах перейшли на застосування МСФЗ, при складанні фінзвітності повинні:

 • керуватися МСФЗ, які офіційно оприлюднені на сайті Мінфіну (www.msfz.minfin.gov.uа);
 • розуміти сутність відмінностей між вимогами П(С)БО та основними принципами підготовки фінзвітності за МСФЗ;
 • установити дату переходу на МСФЗ для визначення першого звітного періоду для подання фінзвітності за МСФЗ.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали