Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Складаємо колективний договір

10.07.2015 19770 0 1

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форми власності, які використовують найману працю і мають статус юридичної особи (ст. 11 КЗпП, ст. 2 Закону від 01.07.93 р. N 3356-XII «Про колективні договори і угоди», далі – Закон № 3356). Як правильно укладати колдоговір, які питання до нього включати і які його положення допоможуть мінімізувати ваші ризики, читайте в цій консультації.

Запитання – відповіді

Якими документами регламентується складання колдоговору?

 

Колективний договір – угода між власником або уповноваженим ним органом, з одного боку, і профспілковим або іншим органом, уповноваженим на представництво трудовим колективом підприємства, з іншого боку, яке регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини на підприємстві.

При укладенні колдоговору застосовуються норми КЗпП (гл. II), ГК (ч. 7 ст. 65), Закону № 3356. На сьогодні діючою є також Генеральна угода, укладена 09.11.10 р. на період 2010–2012 років. Його положення слід ураховувати при складанні колдоговору до набуття чинності нової угоди.

 

Які питання слід включати до колдоговору?

 

Колективним договором є перелік взаємних обов’язків сторін з урегулювання трудових, виробничих і соціально-економічних відносин. Сторони визначають зміст договору з урахуванням вимог чинного законодавства про працю.

У ст. 7 Закону № 3356 наведено перелік основ-них тем, які повинні бути відображені в колдоговорі. До нього, зокрема, увійшли:

 • режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку;
 • умови й охорона праці;
 • нормування й оплата праці, зокрема форма й розмір зарплати, а також інших видів трудових виплат (надбавок, премій тощо);
 • установлення гарантій, компенсацій і пільг працівникам;
 • зміни в організації виробництва і праці;
 • забезпечення продуктивної зайнятості;
 • участь трудового колективу у формуванні, розподілі й використанні доходу підприємства, якщо це передбачено статутом;
 • забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення та відпочинку співробітників;
 • гарантії діяльності профспілкової або інших представницьких організацій працівників;
 • умови регулювання фондів оплати праці і встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
 • забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, а також заборона дискримінації.

Колективним договором можуть бути передбачені й інші умови, проте слід пам’ятати, що умови колдоговору не повинні погіршувати положення працівників у порівнянні з чинним трудовим законодавством, інакше вони будуть визнані недійсними. Також підприємство має право на встановлення додаткових у порівнянні з чинним законодавством соціально-економічних і трудових гарантій і пільг для працівників.

Колдоговір може мати додатки, наприклад, такі як:

 • Перелік доплат і надбавок, а також порядок здійснення преміювання (Положення про преміювання);
 • Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем або працівників зі шкідливими умовами праці, яким надається додаткова відпустка;
 • Склад робочої комісії, контролюючої виконання колективного договору, тощо.

Умови, передбачені колдоговором, діють у межах підприємства, на якому його укладено, і поширюються на всіх співробітників такого підприємства, незалежно від їх членства у профспілковому органі (ст. 18 КЗпП). Роботодавець зобов’язаний ознайомити з колдоговором усіх співробітників (ст. 29 КЗпП).

Чи обов’язково складати колдоговір на підприємстві і чи встановлена відповідальність за його відсутність?

Згідно з вимогами Закону № 3356 колективний договір повинен бути укладений на будь-якому підприємстві, яке використовує найману працю. Водночас сьогодні законодавством не передбачено відповідальність за відсутність колдоговору на підприємстві, тому багато роботодавців не вважають за необхідне його складати. Мінпраці в своєму листі 6.10.12 г. № 2411/0/14-13/18 також підкреслює добровільний характер підписання колдоговору.

Разом з тим не варто забувати про адміністративну відповідальність, передбачену КУпАП, за ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колдоговору (ст. 411), а також порушення або невиконання колдоговору (ст. 412).

Зазначимо також, що приватний підприємець, який використовує працю найнятих робітників, не повинен укладати колективний договір, оскільки нормами ст. 11 КЗпП, ч. 7 ст. 65 ГК, ст. 2 Закону № 3356 цей обов’язок покладено тільки на роботодавців – юридичних осіб, а приватний підприємець таким не є.

Протягом якого строку діє колдоговір? Як переукласти діючий договір на новий строк? Як внести до нього зміни?

Колективний договір набуває чинності з дня його підписання сторонами або із зазначеного в ньому моменту. Сторони самостійно визначають строк дії договору, ураховуючи особливості конкретного підприємства (на цьому наголошується в договорі), оскільки законодавством такий строк не визначено. Слід зазначити, що після закінчення строку дії колдоговір має юридичну силу до укладення нового договору або до моменту перегляду діючого, якщо інше не встановлено в договорі (ст. 9 Закону № 3356).

Розглянемо деякі можливі ситуації, пов’язані з дією колдоговору:

 • зміна власника підприємства. У цьому випадку колдоговір зберігає свою чинність упродовж строку, на який він укладений, але не більше одного року;
 • реорганізація підприємства. Колдоговір продовжує діяти протягом строку, на який його був укладено, або може бути переглянутий з відома сторін. У цьому випадку сторонам слід урахувати істотність змін в організації виробництва і праці. Якщо в результаті проведеної реорганізації умови праці не змінилися або ці зміни є неістотними, колишній договір можна залишити;
 • створення в результаті реорганізації нової юридичної особи. У цій ситуації необхідно переукласти колдоговір, оскільки виконання договору безпосередньо пов’язане зі сторонами, що уклали його;
 • ліквідація підприємства. Колдоговір продовжує діяти впродовж усієї процедури ліквідації до моменту виключення підприємства з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців України.

Зміни і доповнення в колдоговір можуть вноситися протягом строку його дії тільки за взаємною згодою сторін, у встановленому договором порядку.

 

Де і як реєструвати колдоговір?

Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади. Порядок такої реєстрації визначається Кабміном (ст. 15 КЗпП). Так, на сьогодні ця процедура здійснюється відповідно до Порядку, затвердженому постановою КМУ від 13.02.13 р. № 115 (далі – Порядок № 115).

Як установлено п. 1 Порядку № 115, колдоговори підлягають повідомній реєстрації в районних, районних у місті Києві державних адміністраціях, виконавчих комітетах сільських, селищних і міських рад.

Для реєстрації необхідно подати до реєструючого органу (п. 3 Порядку № 115):

 • колективний договір (кількість екземплярів відповідає кількості сторін договору);
 • копію договору і всі додатки до нього;
 • протокол розбіжностей (за його наявності);
 • інформацію про склад представників сторін, що беруть участь у переговорах.

Реєстрація колдоговору здійснюється протягом 14 робочих днів з дня, що настає за днем його отримання контролюючим органом.

Основною метою повідомної реєстрації є підтвердження автентичності екземплярів і копій договору, поданих на реєстрацію. Саме тому відмовити в реєстрації вам можуть тільки в разі подання неавтентичних екземплярів колдоговору (див. роз’яснення Мінпраці в листі від 31.07.13 г. № 8422/0/14-13/18).

Зазначимо також, що момент проведення повідомної реєстрації жодним чином не впливає на набуття чинності договору.

 

Наведемо зразок колдоговору.

Зразок

 

Колективний договір

прийнятий на загальних зборах трудового колективу Товариства з обмеженою відповідальністю «Веселка»

м. Дніпропетровськ 06.03.14 р.

З метою сприяння регулюванню трудових відносин і соціально-економічних інтересів працівників і власників ТОВ «Веселка» (код ЄДРПОУ 12345678) (далі – Роботодавець, Підприємство) в особі генерального директора Власенка Віктора Васильовича, з однієї сторони, і трудовий колектив ТОВ «Веселка» (далі – Трудовий колектив) в особі його голови Мажури Марії Олегівни, з другої сторони, на основі вільного волевиявлення та відповідно до Закону від 01.07.93 р. № 3356-XII «Про колективні договори та угоди» уклали цей колективний договір (далі – Договір) про таке:

1. Загальні положення

1.1. Умови Договору є обов’язковими для сторін, які його підписали.

1.2. Положення Договору поширюються на всіх працівників Роботодавця без винятку.

1.3. Дія Договору не може бути припинена жодною із сторін в односторонньому порядку.

1.4. Договір зберігає силу в разі зміни складу, структури і найменування Підприємства. У випадку реорганізації Підприємства Договір може бути переглянутий за згодою сторін. При зміні власника Підприємства Договір є чинним не більше одного року. У цей період сторони повинні почати переговори про укладання нового чи зміну цього Договору.

1.5. Положення Договору діють до моменту підписання нового договору між сторонами.

2. Організація виробництва, праці, забезпечення продуктивної зайнятості

2.1. Будь-який трудовий договір, укладений Роботодавцем із працівником, не може суперечити Договору, а також погіршувати становище працівника згідно з умовами діючого законодавства. У разі виникнення такого протиріччя відповідні положення трудового договору визнаються недійсними.

2.2. Підприємство не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, укладеним із працівником.

2.3. Підприємство зобов’язане для кожного працівника розробити і затвердити його функціональні обов’язки, ознайомити працівника з ними та вимагати їх належного виконання.

2.4. У разі тимчасової відсутності працівника, на якого покладено виконання певної трудової функції, виконання такої функції може бути доручено, як виняток, іншому працівнику із відповідною додатковою оплатою.

2.5. Кожен працівник зобов’язаний сумлінно, якісно і належно виконувати свої обов’язки, дотримуватися дисципліни праці, дбайливо ставитися до майна Підприємства.

2.6. Працівники можуть бути звільнені у разі зміни в організації виробництва, при скороченні чисельності штату. У цих випадках вони персонально попереджаються Роботодавцем про майбутнє звільнення не пізніше ніж за два місяці.

2.7. Звільнення працівників допускається тільки після використання всіх наявних і додатково створених можливостей для забезпечення зайнятості на підприємстві.

3. Нормування й оплата праці

3.1. Заробітна плата виплачується за місцем роботи у національній валюті України 5-го і 20-го числа кожного місяця, а у разі, якщо день виплати заробітної плати припадає на вихідний – напередодні цього дня. Зарплата за час чергової відпустки виплачується не менш ніж за три дні до початку відпустки.

3.2. Положення про систему оплати праці, що діє на підприємстві, наведено у додатку 1* до цього договору.

3.3. Робота у святкові, неробочі та вихідні дні, якщо вона не компенсується іншим часом відпочинку, а також у надурочний час оплачується у подвійному розмірі.

4. Установлення гарантій, компенсацій і пільг

4.1. Працівникам надаються гарантії, компенсації та пільги при службових відрядженнях, переїзді на роботу в іншу місцевість та в інших випадках, передбачених законодавством.

4.2. Підприємством установлюються такі додаткові гарантії, компенсації та пільги:

 • раз на рік надається матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати;
 • передбачена компенсація за використання особистого автотранспорту.

5. Режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку

 

5.1. На підприємстві встановлюється такий режим роботи, який зобов’язані виконувати всі працівники:

 • початок роботи – 9.00;
 • закінчення роботи – 18.00;
 • перерва для відпочинку і харчування – з 13.00 до 14.00;
 • субота і неділя – вихідні дні.

5.2. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

5.3. Працівники підприємства повинні бути повідомлені про надурочну роботу не менш ніж за одну добу до початку такої роботи.

5.4. Працівники підприємства за узгодженням з адміністрацією мають право використовувати гнучкий графік роботи.

5.5. Тривалість щорічної відпустки для працівників підприємства встановлюється не менш ніж 28 календарних днів.

5.6. Перелік посад і професій працівників, які мають право на додаткову відпустку за ненормований робочий день, і тривалість такої відпустки наведені в додатку 2 до Договору.

5.7. За наявності сімейних обставин або поважних причин працівникам можуть надаватися короткострокові відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, передбаченою угодою між працівником і адміністрацією підприємства, але не більше 15 календарних днів.

6. Охорона праці

6.1. Забезпечення безпечних умов праці є обов’язком власника підприємства (уповноваженого ним органа), який організує умови праці на робочому місці, безпеку технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, інших засобів виробництва, наявність засобів захисту, відповідність санітарно-побутових умов нормативним актам з охорони праці.

6.2. Працівники мають право відмовитися від дорученої роботи, якщо при її виконанні виникає ситуація, небезпечна для їхнього життя і здоров’я, а також для життя і здоров’я інших людей і навколишнього середовища, якщо такі умови прямо не передбачені трудовими договорами.

6.3. Працівники зобов’язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, проходити обов’язкові медичні огляди.

6.4. Власник (уповноважений ним орган) зобов’язаний відшкодовувати працівникам матеріальні збитки, пов’язані з ушкодженням здоров’я при виконанні трудових обов’язків.

7. Соціальні пільги і гарантії

7.1. Власник (адміністрація) підприємства гарантує надання працівникам вільного часу для проходження медичних оглядів, одержання медичної допомоги, явки в державні органи для рішення необхідних житлово-побутових проблем працівників без проведення яких-небудь відрахувань із заробітної плати чи інших необґрунтованих санкцій.

7.2. За рахунок коштів підприємства виділяти безпроцентні позички:

 • молодим сім’ям у розмірі 10 000 грн.;
 • на проведення весілля, поховання – 2 000 грн.

7.3. Надавати багатодітним і малозабезпеченим сім’ям додаткову одноразову допомогу на кожну дитину у розмірі 5 000 грн.

8. Гарантії діяльності представницьких організацій працівників

8.1. Підприємство гарантує свободу організації та діяльності профспілкової організації, ради трудового колективу, проведення в неробочий час загальних зборів трудового колективу.

9. Відповідальність сторін і вирішення спорів

9.1. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених Договором, сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

9.2. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

10. Заключні положення

10.1. Договір діє до 6 березня 2016 року.

10.2. Зміни і доповнення до Договору можуть вноситися протягом строку його дії тільки за взаємною згодою сторін.

10.3. Контроль за виконанням Договору здійснюється безпосередньо сторонами або їх уповноваженими представниками.

10.4. Сторони, що підписали Договір, щорічно, не пізніше 10 січня, звітують про його виконання.

Підписи сторін:

Генеральний директор ТОВ «Веселка» (підпис) В. В. Власенко

Голова трудового колективу ТОВ «Веселка» (підпис) М. О. Мажура

Висновки

Наявність колективного договору на підприємстві, на якому трудяться наймані працівникик, є обов’язковою, проте відповідальність за його відсутність законодавством не передбачена. Саме тому на багатьох підприємствах немає цього документа. Водночас наявність колдоговору часто є вигідною для роботодавця, тому рекомендуємо переглянути своє відношення до цього документа.

Зразок_Колективний договір.docx
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали