Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Практикум із заповнення документів стосовно МШП

Нормативна база:

Закон від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996);

наказ Мінстату від 22.05.96 р. № 145 «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів» (далі – Наказ № 145).

Завдання

З комори інструментального цеху ТОВ «Факел» майстрові Петренку В. В. у вересні 2015 року були видані: токарні різці – 10 шт.; свердла діаметром 8 мм – 20 шт.; мітчики діаметром 8 мм – 5 шт. У листопаді 2015 року різці в кількості 5 шт. були повернені до комори цього цеху. У грудні з вини працівника були зламані два свердла, вартість яких була компенсована цим працівником.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

Зафіксувати всі ці операції за допомогою первинних документів.

Теоретичний мінімум

Як ви знаєте, правильно оформлені первинні документи, що підтверджують факт здійснення підприємством тієї або іншої операції, є підставою для відображення цих операцій у бухгалтерському обліку.

Правильно оформлені – означає складені за правилами, передбаченими ст. 9 Закону № 996. А саме: первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – відразу після її закінчення. Такі документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:

  • назву документа (форми);
  • дату і місце складання;
  • назву підприємства, від імені якого складено документ;
  • зміст та обсяг господарської операції, одиницю вимірювання господарської операції;
  • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення;
  • особистий підпис або інші дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка брала участь у господарській операції.

У нашому прикладі йдеться про малоцінні швидкозношувані предмети – МШП (визначення див. на с. 2 цього номера). Для відображення операцій з МШП законодавством передбачено типові форми первинних документів, затверджені Наказом № 145. Для аналітичного обліку МШП призначено такі типові форми:

№ МШ-1 «Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристосувань)» – використовується на підприємствах, що формують постійний оборотний (обмінний) фонд. Форма застосовується для обліку поповнення (вилучення) запасів та інструментів, що входять до оборотного (обмінного) фонду. Складається у двох примірниках. Один примірник знаходиться в інструментальному (або плановому) відділі, другий – у цеху, що склав форму. За даними цієї форми вносять зміни до карток складського обліку матеріалів (типова форма № М-12, затверджена наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193);

№ МШ-2 «Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів» – з її допомогою ведеться реєстрація та облік МШП, виданих працівникові для тривалого користування. Заповнюється по одному примірнику на кожного працівника. При здачі (поверненні) предметів працівником до комори комірник перевіряє їх, зазначає дату, кількість і розписується в картці (див. фрагмент 1);

№ МШ-3 «Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв)» – застосовується на підприємствах, на яких заточують і ремонтують інструменти (пристосування) у централізованому порядку (наприклад, є спеціальний інструментальний цех). Оформляють таку передачу інструментів цим замовленням. Заповнюється в двох примірниках. Один примірник зберігається у комірника, а другий разом з інструментом передається до цеху виконання замовлення;

№ МШ-4 «Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів» – як правило, застосовується для оформлення поломки і втрати інструментів (пристосувань) та інших МШП (див. фрагмент 2). Складається в одному примірнику на одного або декількох працівників. А при поломці, псуванні або втраті МШП з вини працівника акт складається у двох примірниках: один зберігається в цеху, а другий направляється до бухгалтерії;

№ МШ-5 «Акт на списання інструментів (пристосувань) та обмін їх на придатні» – застосовується для списання повністю зношених інструментів і обміну їх на аналогічні та придатні для експлуатації. Складається в одному примірнику;

№ МШ-6 «Особиста картка обліку спецодягу, спецвзуття і запобіжних пристроїв» – застосовується для обліку спецодягу, спецвзуття і запобіжних засобів, які видають працівникам в індивідуальне користування за встановленими нормами. Ведеться в одному примірнику;

№ МШ-7 «Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв» – за цією формою обліковують виданий та отриманий від працівників спецодяг і спецвзуття для прання, ремонту і зберігання. Заповнюється в двох примірниках окремо на видачу й отримання МШП. Один примірник передається до бухгалтерії, а другий залишається у комірника цеху;

№ МШ-8 «Акт на списання малоцінних і швидкозношуваних предметів» – застосовують для оформлення списання зношених і непридатних для подальшого використання МШП і здачі їх до комори або складу для утилізації (див. фрагмент 3). Заповнюється в одному примірнику.

Порада. Для обліку руху МШП ви можете використовувати як передбачені законодавством типові форми, так і самостійно розроблені. Проте в самостійно розроблених документах повинні бути всі обов'яз­кові реквізити.

Рішення

У нашому випадку потрібно заповнити три форми:

Картку обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів типової форми № МШ-2 (див. фрагмент 1);

Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів типової форми № МШ-4 (див. фрагмент 2);

Акт списання малоцінних і швидкозношуваних предметів типової форми № МШ-8 (див. фрагмент 3).

 

<...>       Типова форма № МШ-2

Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

<...>

Предмет

 

Видано

 

Повернуто

 

Акт вибуття

 

Строк служби

 

Номер паспорта

 

наймену-вання, марка, розмір

 

номен-клатур-ний номер

 

дата

 

кількість

 

підпис робітника (бригадира)

 

дата

 

кількість

 

підпис комір-ника

 

номер

 

дата

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

Різці токарні

 

220546678

 

01.09.15 р.

 

10

 

Пет-ренко

 

15.11.15 р.

 

5

 

Головко

 

 

 

 

 

11 міс.

 

253

 

Свердло, діаметр – 8 мм

 

22068980

 

16.09.15 р.

 

20

 

Пет-ренко

 

 

 

 

 

 

 

17

 

20.12.15 р.

 

9 міс.

 

15262

 

Мітчик, діаметр – 8 мм

 

22057965

 

28.09.15 р.

 

 5

 

Пет-ренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 міс.

 

1436

 

 

<...>

 

<...>       Типова форма № МШ-4

Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів

<...>

Кореспондуючий рахунок

 

Предмет

 

Одиниця виміру

 

Кіль-кість

 

Ціна

 

Сума

 

Код причини вибуття

 

рахунок, субрахунок

 

код аналітич-ного обліку

 

найменування, розмір, марка

 

номенклатур-ний номер

 

код

 

найме-нування

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

 

Свердло, діаметр – 8 мм

 

22068980

 

02

 

шт.

 

2

 

20,00

 

40,00

 

021

 

 

Причина вибуття                              Поломка з вини працівника                                                   

Майстер, виконавець роботи Петренко В. В.

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Табельний номер

 

Номенклатурний номер

 

Дата видачі

 

Підпис особи, яка здала малоцінні та швидкозношувані предмети

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

Сидоров А. С.

 

223

 

22068980

 

16.09.15 р.

 

Петренко

 

 

Розрахунок утримання з винуватців, вид утримання готівкові кошти

 

Підпис винуватця у поламанні (втраті)

 

відсоток зносу

 

вартість за відрахуванням зносу

 

розмір (відсоток) утримання

 

сума до утримання

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

25 %

 

60,00

 

75 %

 

60,00

 

 Сидоров

 

 

<...>

 

<...>       Типова форма № МШ-8

Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів

Комісія, яка призначена наказом від «01» грудня 2015 р. № 56, переглянула прийняті за вересень 2015 р. малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходились в експлуатації, і признала їх непридатними, які належать здачі у брухт.

<...>

Предмет

 

Одиниця виміру

 

Кількість

 

Дата надходження

 

найменування

 

номенклатурний номер

 

інвентарний номер

 

код

 

найменування

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

Свердло, діаметр – 8 мм

 

22068980

 

 1543

 

02

 

шт.

 

2

 

16.09.15

 

 

Ціна

 

Сума

 

Строк служби

 

Причина списання

 

Номер паспорта

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

20

 

40

 

9 міс.

 

 Поломка з вини працівника

 

15262

 

 

Загальна кількість предметів прописом Два

Номера та дати актів вибуття від 20.12.15 р. № 17

Перераховані в цьому акті предмети у присутності комісії перетворені у брухт, який підлягає оприбуткуванню:

Брухт

 

Одиниця виміру

 

Кіль-кість

 

Ціна

 

Сума

 

Порядковий номер за складською картотекою

 

найменування

 

номенклатурний номер

 

код

 

найменування

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

Металобрухт

 

567

 

09

 

кг

 

 0,2

 

3,00

 

0,90

 

246

 

 

Брухт, що не підлягає обліку, знищено.

<...>

 

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали