Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Оплата праці працівників бухгалтерії

26.01.2017 3480 0 1

Підставою для нарахування оплати праці працівникам бухгалтерії є Положення про оплату праці на підприємстві та Колективний договір. Основні норми щодо оплати праці конкретного працівника мають відображатися в трудовому договорі чи контракті.

Доходи працівників бухгалтерії, як правило, складаються з:

 • посадових окладів;
 • преміювання за основні результати господарської діяльності підприємства;
 • доплат, надбавок до посадових окладів;
 • одноразових премій та винагород;
 • винагород за підсумками роботи за рік;
 • гарантій і компенсаційних виплат;
 • виплат за особливі умови праці;
 • соціальних виплат і пільг;
 • інших виплат, що не належать до фонду оплати праці.

Основу організації оплати праці складають схеми посадових окладів, а також діючі форми і системи додаткової заробітної плати та інших заохочувальних виплат, а також виплат, що не належать до фонду оплати праці. Величина посадового окладу працівника бухгалтерії залежить від посади за штатним розписом підприємства.

Посадовий оклад – це щомісячний розмір оплати праці працівника бухгалтерії, визначений на базі мінімальної зарплати.

Для розрахунку посадових окладів працівників бухгалтерії незалежно від КВЕД, КФВ, КОПФГ, можна використати Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затверджену постановою Каміну від 30.08.02 р. № 1298 (далі – ЄТС).

З 01.01.2017 р. посадовий оклад бухгалтера за штатним розписом на підприємствах, що використовують підходи ЄТС, визначають множенням тарифного коефіцієнта за кожним розрядом ЄТС на 1 600 грн. – базовий тарифний оклад на рівні прожиткового мінімуму працезданої особи.

Посадові оклади (тарифні ставки) ЄТС на 2017 рік при мінімальній зарплаті 3 200 грн. (далі – МЗП).

Всім працівникам бухгалтерії, чия зарплата, що розрахована за цих розмірів посадових окладів, буде меншою ніж 3 200 грн. (мінімальна зарплата, далі МЗП), необхідно доплатити до цієї суми шляхом установлення доплат, набавок, премій з урахуванням складності, відповідальності і умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

МЗП не використовується як розрахункова величина для встановлення посадових окладів працівників.

Нарахування доплат до МЗП не поширюється на:

 • працівників, посадовий оклад яких вище МЗП (3 200 грн.). Наприклад, для працівників з оплатою за ЄТС, яким оплата здійснюється за тарифними розрядами починаючи з 12-го (посадовий оклад – 3 392 грн.);
 • працівників, посадовий оклад яких менший МЗП (3 200 грн.), але загальна сума зарплати (оклад + надбавки + доплати + премії) дорівнює або більше МЗП.

До суми зарплати для розрахунку доплати до рівня МЗП включається:

1. Основна зарплата, зокрема винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками та посадовими окладами.

2. Доплати та надбавки та до тарифних ставок (окладів) за:

 • суміщення професій (посад);
 • розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;
 • виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника;
 • роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці;
 • інтенсивність праці;
 • керівництво бригадою;
 • високу професійну майстерність;
 • класність водіям (машиністам) транспортних засобів;
 • високі досягнення в праці, у тому числі державним службовцям;
 • виконання особливо важливої роботи на певний термін;
 • знання та використання в роботі іноземної мови;
 • допуск до державної таємниці;
 • дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів;
 • науковий ступінь;
 • за роботу у вихідні та святкові дні;
 • інші надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством, включаючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати.

3. Премії та винагороди, у тому числі за вислугу років, що мають систематичний характер, незалежно від джерел фінансування.

4. Винагорода за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років.

Гарантією забезпечення МЗП встановлено, що розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижче за розмір МЗП – 3 200 грн. (у місячному розмірі) і 19,34 грн. (у погодинному розмірі).

Це означає, що стосовно деяких працівників, зокрема і бухгалтерів, роботодавець повинен нараховувати доплату до МЗП, тобто їх посадовий оклад буде складатися з окладу за ЄТС і суми доплат, надбавок, премій. Можливі претенденти на таку доплату – працівники з посадовим окладом менше 3 200 грн. (якщо в них немає доплат, надбавок, премій, що включаються до розміру МЗП). Для ЄТС – окладів – це працівники 1 – 11-го тарифних розрядів (оклади менше 3200 грн.).

Приклад 1
Посадовий оклад бухгалтера на рівні 8-го тарифного розряду за ЄТС становить 2 624 грн. Повна зайнятість. Доплат, надбавок, премій немає.

Бухгалтеру здійснюють доплату в сумі 576 грн. (3 200 грн. – 2 624 грн.).

Сума зарплати за місяць:

2 624 грн. (оклад) + 576 грн. (доплата до МЗП) = 3 200 грн.

Приклад 2
Посадовий оклад бухгалтера – 2 320 грн. на рівні 6-го тарифного розряду ЄТС. Є доплата, яку не можна включити до МЗП в сумі 232 грн., інших доплат, надбавок і премій не має.

Тоді сума доплати до рівня МЗП дорівнює:

3 200 грн. – 2 320 грн. = 880 грн.

Загальна сума зарплати становитиме:

2 320 (оклад) +
+ 232 (доплата, яка не формує МЗП) +
+ 880 (доплата до МЗП) = 3 432 грн.

Для того, щоб розрахувати розмір доплат до МЗП щодо цього бухгалтера, необхідно нарахувати надбавку за складність і напруженість роботи в розмірі 1 312 грн. (50 % посадового окладу, максимально можливий відсоток для такої надбавки за ЄТС).

В такому разі необхідності нарахування доплати до МЗП не буде, і загальна сума зарплати становитиме:

2 624 грн. (оклад) + 1 312 грн. (надбавка за складність) = 3 936 грн.

Як варіант, підходить встановлення щомісячної премії не менше 576 грн. Ці суми необхідно розраховувати за кожним працівником.

І найголовніше, всі доплати, надбавки, премії необхідно здійснювати з бюджетного фонду оплати праці підприємства. А фонд оплати праці на підприємстві залежить від законодавчо встановленої МЗП, наявних гарантій щодо доплат, фінансових можливостей підприємства, оптимальної частки окладу (тарифу) заробітної плати.

Для працівників бухгалтерії доцільно розробити схему посадових окладів за структурою: керівники, професіонали, фахівці і технічні службовці. При цьому, в ієрархічному порядку наводять для бухгалтерії підприємства номенклатуру посад і встановлені для кожної посади міжпосадові (міжкваліфікаційні) співвідношення (коефіцієнти) в оплаті праці та/або посадові оклади чи «вилки» (діапазони) співвідношень / окладів.

Рекомендується виділити такі чотири укрупнені групи посад для бухгалтерії підприємства:

 • керівники, які забезпечують безпосереднє керівництво працівниками бухгалтерії (головний бухгалтер та його заступник);
 • професіонали – бухгалтери, котрі вирішують складні фінансово-економічні розрахунки та пов’язані з управлінням персоналом (бухгалтери з дипломом спеціаліста – керівники секторів, груп, відділів тощо);
 • фахівці – бухгалтери, котрі вирішують комплексно питання обліку, звітності, податкових розрахунків, статистики, аналізу, контролю сукупності окремих об’єктів;
 • технічні службовці – обліковці з реєстрації бухгалтерських даних (бухгалтери), які виконують допоміжні облікові і контрольні функції оформлення документами господарських операцій.

Ранжування посад серед працівників бухгалтерії здійснюється в цілому від найвищого рангу – головного бухгалтера до бухгалтерів – обліковців з реєстрації бухгалтерських даних і, зокрема, в кожній групі. В групі функціональних керівників – це головний бухгалтер і його заступники, в групі лінійних керівників (бухгалтерів-професіоналів) від провідних фахівців до фахівців без категорії, аналогічно і в групі фахівців – бухгалтери за категоріями, в групі бухгалтерів технічних службовців працівники в залежності від складності виконуваних завдань.

Установлення міжкваліфікаційних співвідношень (посадових окладів) між працівниками бухгалтерії здійснюється з урахуванням таких чинників, як: обсяг і складність завдань, обов’язків, робіт, кваліфікації тощо, з одного боку, і «порогу відчутності» у підвищенні посадових окладів, з другого.

Поріг відчутності – мінімально необхідний (нижній) рівень різниці між тарифними ставками (посадовими окладами) двох суміжних розрядів (кваліфікаційних груп). Різниця має бути не нижче 10 %. Якщо фактична різниця у рівнях тарифних ставок (посадових окладів) нижча за «поріг відчутності», то тарифні умови неадекватно відображають різницю в складності праці (кваліфікації) і не забезпечують об’єктивної диференціації заробітної плати

Нижній кваліфікаційній посаді працівника бухгалтерії – обліковцю з реєстрації бухгалтерських даних (бухгалтеру технічному службовцю в бухгалтерії) підприємства можна визначити посадовий оклад на рівні мінімальної заробітної плати з врахуванням обов’язкових доплат, надбавок і премій.

Посадовий оклад головного бухгалтера доцільно встановлювати на 10–30 % нижче від посадового окладу керівника підприємства, а його заступника – на 5–15 % нижче від посадового окладу головного бухгалтера.

Посадовий оклад керівника підприємства встановлює власник, а як рекомендацію можна використати постанову Кабінету Міністрів України «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» від 19.05.99 р. № 859, де розмір посадового окладу керівника визначається залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії.

Різниця в посадових окладах працівників двох суміжних професійних груп, наприклад, бухгалтера (з дипломом спеціаліста) з кодом 2411.2 і бухгалтера з кодом 3433, може становити в межах 20 %.

Різниця в посадових окладах двох суміжних кваліфікаційних категорій бухгалтерів може перебувати в інтервалі від 5 до 20 %.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали