Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Податок на прибуток для сільгосппідприємств у запитаннях та відповідях


Для кого ця стаття: для сільгосппідприємств – платників податку на прибуток, які звітуватимуть з цього податку за період із 01.07.15 р. до 30.06.16. р.


Який звітний період із податку на прибуток можуть застосовувати сільгоспвиробники?

Відповідно до п. 137.4 Податкового кодексу (далі – ПК) податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ПК, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, крім, зокрема, виробників сільськогосподарської продукції, визначеної ст. 209 ПК, – вони можуть обрати річний податковий (звітний) період, що починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

Згідно з п. 137.5 ПК річний податковий (звітний) період установлюється, зокрема, для виробників сільгосппродукції.

Для цілей обкладення податком на прибуток до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільгосппродукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільгосппродукції власного виробництва за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 % загальної суми доходу (пп. 137.4.1 ПК).

Отже, сільгоспвиробники звітують з податку на прибуток раз на рік. При цьому вони можуть самостійно обирати період такого звітування. Це може бути:

 • або період з 1 липня поточного року до 30 червня наступного року («сільгоспперіод»);
 • або загальноприйнятий річний період, який триває з 1 січня до 31 грудня поточного року.

Як перейти на звичайний річний період зі сплати податку на прибуток тим сільгосппідприємствам, які в попередніх роках застосовували сільгоспперіод?

Сільгосппідприємство, яке останній раз подавало декларацію з податку на прибуток за період із 01.07.14 р. до 30.06.15 р., могло б перейти на загальний період звітування з цього податку уже з 01.01.16 р., якби воно відзвітувало за період із 01.07.15 р. до 31.12.15 р. в установлені для звітування за 2015 рік терміни (до 29.02.16 р.).

Ті сільгосппідприємства, які не відзвітували за вищевказаний період, зможуть перейти на загальний річний період лише з 01.01.17 р. Для цього вони повинні будуть спочатку відзвітувати за період із 01.07.15 р. до 30.06.16 р., а потім (у 2017 році) – за період з 01.07.16 р. до 31.12.16 р.

Чи сплачують сільгосппідприємства авансові внески з податку на прибуток?

Ні, не сплачують, оскільки щомісячні авансові внески з податку на прибуток з 01.01.16 р. скасовано. Єдиний випадок, коли сільгосппідприємства повинні сплачувати авансовий внесок із цього податку, – виплата дивідендів (п. 57.11 ПК). Однак авансовий внесок не справляється, якщо дивіденди виплачуються (пп. 57.11.3 ПК):

 • на користь власників корпоративних прав материнської компанії в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб;
 • платником податку на прибуток, прибуток якого звільнено від оподаткування відповідно до положень ПК, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування в період, за який виплачуються дивіденди;
 • фізичним особам.

Сума сплачених авансових внесків із податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого в податковій декларації за звітний (податковий) рік.

Які особливості обчислення податку на прибуток у поточному році?

Згідно з пп. 134.1.1 ПК об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом коригування (збільшення чи зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку) на різниці, що виникають відповідно до положень розд. III ПК. При цьому фінансовий результат до оподаткування визначається на підставі Звіту про фінансові результати (форма № 2), складеного відповідно до НП(С)БО або МСФЗ.

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн грн., об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років). Про прийняте рішення не коригувати бухгалтерський фінрезультат до оподаткування платник податку має зазначити в податковій звітності.

Для підприємств із обсягом доходу понад 20 млн грн. на рік основою для обчислення податку на прибуток буде фінансовий результат до оподаткування, розрахований за правилами бухобліку і відкоригований на податкові різниці, що виникають, зокрема:

 • при амортизації необоротних активів (ст. 138 ПК), оскільки амортизація основних засобів для цілей оподаткування обчислюється за правилами п. 138.3 ПК, а не за правилами бухобліку;
 • при формуванні резервів (ст. 139 ПК), а саме для обчислення суми податку на прибуток ураховуються лише резерви на відпустки працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, а також резерви, визначені п. 139.2– 139.3 ПК, зокрема резерв сумнівних боргів;
 • при здійсненні фінансових операцій (ст. 140 ПК);
 • при здійсненні операцій із цінними паперами, інвестиційною нерухомістю та біологічними активами, які оцінюються за справедливою вартістю (п. 141.2 ПК);
 • з інших причин (інші різниці) (п. 140.5 ПК).

Сільгосппідприємство подає фінансову звітність до управління статистики раз на рік, тобто останню звітність було подано за період із 01.01.15 р. до 31.12.15 р. На підставі яких даних слід обчислювати податок на прибуток за період з 01.01.16 р. до 30.06.16 р.?

У вищенаведеному пп. 134.1.1 ПК немає вимоги, щоб податок на прибуток обчислювався виключно на підставі фінзвітності, яка подається до управління статистики. У разі якщо сільгосппідприємство не подає фінзвітності за перше півріччя 2016 року, воно може скласти таку звітність лише для обчислення на її підставі податку на прибуток та заповнення декларації з цього податку. Таку фінзвітність слід завірити підписами відповідальних осіб та печаткою підприємства.

Чи поширюються на сільгосппідприємства норми ст. 39 ПК щодо трансфертного ціноутворення?

Так, поширюються. При обчисленні податку на прибуток можуть бути застосовані принципи трансфертного ціноутворення відповідно до ст. 39 ПК, якщо сільгосппідприємство здійснюватиме контрольовані операції. Так, нагадаємо, що згідно з пп. 39.2.1.1 ПК для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є:

 • господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків із пов’язаними особами – нерезидентами;
 • зовнішньоекономічні господарські операції із продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів.

Отже, тим сільгосппідприємствам, які здійснюють вищезазначені операції, рекомендуємо детально ознайомитись із нормами ст. 39 ПК для визначення, чи є вони контрольованими, та подальшого правильного обчислення податку на прибуток.

Яка ставка податку застосовується для оподаткування прибутку, отриманого в період із 01.07.15 р. до 30.06.16 р.?

Згідно з чинною на сьогодні нормою п. 136.1 ПК базова (основна) ставка податку на прибуток становить 18 % від об’єкта оподаткування. Такою вона була й минулого (2015) року. Отже, прибуток, обчислений за період з 01.07.15 р. до 30.06.16 р., оподатковуватиметься за єдиною ставкою – 18 %.

За якою формою декларації з податку на прибуток звітувати в поточному році?

На сьогодні діючою є форма декларації з податку на прибуток, затверджена наказом Мінфіну від 20.10.15 р. № 897. Вона набула чинності з 01.12.15 р. і мала б застосовуватись для звітування (згідно з п. 46.6 ПК) лише з наступного податкового періоду, тобто з 2016 року.

Однак, ураховуючи, що з 01.01.15 р. кардинально змінилися підходи до визначення об’єкта обкладення податком на прибуток і старі форми декларацій із цього податку не давали можливості визначити такий об’єкт, ДФС рекомендувала за 2015 рік також звітувати за новою формою, затвердженою вищевказаним наказом (листи ДФС від 04.01.16 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17 та від 18.01.16 р. № 1626/7/99-99-19-02-02-17).

Отже, у поточному році сільгосппідприємства (чи не вперше за багато попередніх років) можуть скласти єдину декларацію з податку на прибуток (за вищезазначеною формулою) за весь період – з 01.07.15 р. до 30.06.16. р.

Які особливості складання нової форми декларації з податку на прибуток?

Нова форма декларації – уніфікована, тобто призначена практично для всіх платників податку на прибуток (крім платників за нульовою ставкою). Для того щоб податковий орган міг ідентифікувати платника податку, такий платник повинен зазначити свій особливий статус у спеціальному полі 9 «Особливі позначки» в заголовній частині декларації. Так, сільгосппідприємства мають проставити позначку у графі «виробник сільськогосподарської продукції». У разі якщо підприємство подає декларацію востаннє у зв’язку зі своєю ліквідацією, воно також повинне поставити відповідну позначку в цьому полі.

Загальна кількість можливих додатків до декларації зменшилась із 14 до 9. Інформація про додатки, подані разом із декларацією, наводиться в кінці декларації у спеціальній таблиці «Наявність додатків». При цьому наявність кожного додатка (за винятком додатка ПН про податок на дохід нерезидента) позначається знаком «+» у відповідній клітинці таблиці. А в клітинці, яка відповідає додатку ПН, зазначається кількість поданих додатків ПН.

У прикінцевій частині декларації з’явилися дві нові таблиці, у яких міститься інформація:

 • про те, які саме форми фінансової звітності подаються платником разом із декларацією (адже подання такої звітності в комплекті з декларацією передбачено п. 46.2 ПК). Наявність тієї чи іншої форми позначається знаком «+» у таблиці;
 • про те, що платник податків прийняв рішення не проводити коригування фінансового результату на різниці, передбачені ПК (крім податкових збитків минулих років).

Показники рядків «дохід» (ряд. 01) і «фінрезультат» (ряд. 02) табличної частини декларації заповнюються на підставі фінзвітності, а саме:

 • у рядку 01 зазначається дохід, що визначається як сума:

Ряд. 2000 + Ряд. 2120 + Ряд. 2200 +
+ Ряд. 2220 + Ряд. 2240 + Додаткові
рядки (ряд. 2121 + ряд. 2241) форми № 2
(або ряд. 2280 форми № 2-м/№ 2-мс);

 • до рядка 02 заносимо фінрезультат, тобто значення рядка 2290 (прибуток) або рядка 2295 (збиток) форми № 2 (або ряд. 2290 форми № 2-м/№ 2-мс).

Сільгосппідприємства з доходом за попередній звітний рік понад 20 млн грн., як зазначалося вище, мають обчислювати податкові різниці та заповнювати рядок 03 декларації. Розшифровка цього рядка надається в додатку РІ. У свою чергу, заповнення додатка РІ тягне за собою необхідність складання ще й додатків АМ (амортизація) та ЦП (цінні папери).

Об’єкт обкладення та податок на прибуток відображаються в рядках 04 та 06 відповідно.

Який строк подання декларації та сплати податку в 2016 році?

Податкові декларації за період, який дорівнює календарному року, подаються протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем такого року (пп. 49.18.3 ПК). Тобто сільгосппідприємствам, які звітуватимуть за період із 01.07.15 р. до 30.06.16 р., слід буде скласти та подати звітність із податку на прибуток до 29.08.16 р. (включно).

Узгоджені в декларації з податку на прибуток податкові зобов’язання необхід­но сплачувати протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПК для подання податкової декларації (абзац перший п. 57.1 ПК). Тобто в поточному році податок слід сплатити до 08.09.16 р. (включно).

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 1

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали