Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Як підтвердити статус єдинника четвертої групи

27.11.2018 2657 0 4Із цієї статті ви дізнаєтеся: що необхідно зробити до початку звітного 2019 року, аби залишитися або перейти на сплату єдиного податку (далі – ЄП) у четвертій групі.


Загальні рекомендації

Для підтвердження реєстрації платником ЄП четвертої групи у 2019 році сільгосппідприємство має:

1. Упевнитися, що воно не отримало більше 50 % доходу від таких видів діяльності, як реалізація:

  • декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільгосптоваровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки);
  • диких тварин і птахів;
  • хутряних виробів і хутра (окрім хутрової сировини).

2. Розрахувати частку сільгоспвиробництва. Якщо така частка менше 75 % і мали місце форс-мажорні обставини, треба отримати підтвердний документ.

3. Упевнитися у відсутності податкового боргу. А якщо податковий борг є, але були наявні форс-мажорні обставини, запастися відповідним сертифікатом Торгово-промислової палати України.

У цій статті приділимо основну увагу розрахунку частки сільгоспвиробництва та перевірці відсутності податкового боргу.

Розрахунок частки сільгоспвиробництва

Для розрахунку частки сільгоспвиробництва за формою, затвердженою наказом Мінагрополітики від 26.12.11 р. № 772 (далі – Розрахунок), беруться дані бухобліку.

Частка сільгоспвиробництва (Ч) обчислюється за формулою

Ч = Дохід від реалізації сільгосппродукції
власного виробництва і продуктів
її переробки : (Загальна сума доходу –
– Показники, на які зменшують
загальну суму доходу) х 100.

Розглянемо, як визначити ці показники.

Дохід від реалізації сільгосппродукції власного виробництва і продуктів її переробки

Відповідно до пп. 298.8.3 Податкового кодексу (далі – ПК) до таких доходів включають доходи, отримані від реалізації:

  • продукції рослинництва, виробленої (вирощеної) на угіддях, які належать сільгосптоваровиробнику на праві власності або надані йому в користування, а також продукції рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах), та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;
  • продукції рослинництва на закритому ґрунті та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;
  • продукції тваринництва і птахівництва та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;
  • сільгосппродукції, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.

Для обчислення таких доходів підсумовують кредитові обороти за субрахунками:

  • 701 «Дохід від реалізації готової продукції» у розрізі аналітичних рахунків, на яких відображають доходи від реалізації відповідних видів продукції;
  • 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» у частині реалізації довгострокових біологічних активів (багаторічні насадження, тварини основного стада тощо), які обліковують за первісною вартістю.

При цьому із таких сум кредитових оборотів слід виключити суми ПДВ (їх не враховують при розрахунку частки сільгоспвиробництва).

Зверніть увагу: суми отриманої передоплати не беруть участі в розрахунку частки сільгоспвиробництва. Адже згідно з п. 6.3 П(С)БО 15 «Дохід» отримання передоплати не визнається доходом суб’єкта господарювання, оскільки не призводить до зростання власного капіталу. Тож за кредитом рахунків 70, 71 тощо їх не відображають.

За загальним правилом підакцизні товари власного виробництва не включають до рядка 1 Розрахунку (пп. 298.8.3 ПК). Виняток становлять виноматеріали виноградні (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29–2204 30), вироблені на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції.

Що стосується послуг, наданих сільгосппідприємством, то їх не відносять до доходів від реалізації сільгосппродукції власного виробництва, а включають тільки до загальної суми доходу.

Виняток зроблено лише для підприємств, які протягом минулого (тобто 2018-го) року були реорганізовані шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення. Ці підприємства можуть включити до вказаних доходів доходи від надання супутніх послуг (їх перелік наведено у пп. 298.8.3 ПК).

Загальна сума доходу

Для визначення цього показника підсумовують кредитові обороти за субрахунками 791 «Результат операційної діяльності», 792 «Результат фінансових операцій», 793 «Результат іншої діяльності».

Важливо знати: кредитові обороти за рахунком 79 у кореспонденції з дебетом субрахунка 442 «Непокриті збитки» не включаються до загальної суми доходу, адже таким проведенням відображають збитки підприємства, не покриті отриманими доходами. Тобто сума, відображена цим записом, не є доходом, тому не враховується при обчисленні загального доходу підприємства.

Також слід пам’ятати, якщо ви протягом 2018 року отримали поворотну фіндопомогу, то її сума не потрапляє до загальної суми доходу, оскільки не збільшує активи підприємства. Суму такої допомоги не відображають у складі доходів підприємства, а включають до кредиторської заборгованості. Причому не має значення, була вона повернена протягом року чи ні.

А от безповоротна фіндопомога поверненню не підлягає, тому цілком відповідає поняттю «дохід», адже приводить до зростання власного капіталу (п. 5 П(С)БО 15). У бухобліку вона відображається у складі доходів за кредитом субрахунка 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів». Після закінчення звітного періоду такий дохід закривають на фінрезультат проведенням Дт 718 – Кт 791.

Показники, на які зменшують загальну суму доходу

Для визначення частки сільгоспвиробництва Розрахунком передбачено зменшення загальної суми доходу на деякі доходи. Ідеться про доходи, які безпосередньо не є доходами від здійснення певного виду діяльності, але, якщо їх сума чималенька, можуть завадити підприємству вступити до лав платників ЄП четвертої групи в поточному році.

Розглянемо ці показники.

1. Сума одержаних із бюджету коштів фінансової підтримки. Маються на увазі бюджетні кошти, отримані сільгосппідприємством за різними програмами підтримки підприємств АПК (наприклад, бюджетна дотація сільгоспвиробникам, часткова компенсація вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва, держпідтримка через механізм здешевлення кредитів, держпідтримка галузей тваринництва і рослинництва тощо).

Дані про отримані бюджетні кошти (дотації, субсидії) треба брати з кредиту відповідних аналітичних субрахунків до рахунка 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» (або 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів», якщо облік ведуть за спрощеним планом рахунків).

2. Сума доходу від продажу інвалюти, яка направлена на розвиток сільгоспвиробництва. Для визначення цього показника підсумовують кредитові обороти за субрахунком 711 «Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти» в частині продажу інвалюти, спрямованої на розвиток сільгоспвиробництва (купівля насіння, поголів’я худоби, сільгосптехніки тощо).

3. Сума доходу від первісного визнання та зміни вартості біологічних активів і сільгосппродукції, які обліковуються за справедливою вартістю. Якщо справедлива вартість біологічних активів і сільгосппродукції перевищує собівартість, то різниця потрапляє в дохід – у кредит субрахунка 710 «Дохід від первісного визнання та зміни вартості активів, які враховують за справедливою вартістю». Отже, для визначення цього показника підсумовують кредитові обороти за субрахунком 710.

4. Сума доходу від реалізації основних засобів, що перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, у якому здійснюється їх продаж. Для обчислення цього показника підсумовують кредитові обороти за субрахунком 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» в частині реалізації основних засобів, які числилися на балансі підприємства понад 24 місяці.

Наприклад, якщо основний засіб продали у вересні 2018 року, то дохід від його реалізації слід ураховувати для визначення цього показника тільки за умови, що його взяли на баланс не пізніше серпня 2016 року.

5. Сума доходу від списаної кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу після закінчення строку позовної давності. Для обчислення цього показника підсумовують кредитові обороти за субрахунком 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості».

6. Сума доходу від курсової різниці за зобов’язаннями за кредитами (позиками), відсотками в інвалюті. Тут ураховують тільки доходи від курсових різниць, отримані від фінансової та інвестиційної діяльності, тобто підсумовують кредитові обороти за субрахунком 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці». Доходи від курсових різниць, отримані від операційної діяльності (Кт 711), сюди не потрапляють.

Таким чином, розрахувавши за вищенаведеною формулою частку сільгоспвиробництва, підприємство може визначити, потрапить воно до кола єдинників четвертої групи чи ні.

Відсутність податкового боргу

На практиці нерідко буває, що платник податків упевнений, що в нього немає заборгованості за податками та зборами, а потім виявляється, що він боржник. Тож рекомендуємо ще до початку року звірити дані із органом ДФС і впевнитися у відсутності такого боргу, а якщо він все-таки є, погасити його до 1 січня 2019 року. Адже після 1 січня виправляти вже буде пізно.

Нагадаємо, податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого платником податків у встановлений ПК строк, та непогашеної пені, нарахованої в порядку, визначеному ПК (пп. 14.1.175 ПК). Тобто сюди входять не тільки не сплачені своєчасно податки і збори, але й штрафні санкції та пеня.

Найпростіший спосіб перевірити наявність/відсутність податкового боргу – через електронний кабінет платника податку (далі – е-кабінет). Вхід до е-кабінету можна здійснити через офіційний веб-портал ДФС за допомогою ключів електронного цифрового підпису.

Для отримання інформації про розрахунки з бюджетом у головному меню особистого е-кабінету потрібно вибрати розділ «Стан розрахунків із бюджетом». У цьому розділі можна знайти інформацію про орган ДФС, назву податку (платежу), код платежу, МФО банку, бюджетний рахунок.

Якщо натиснути на назву податку (платежу), відкриється інтегрована картка платника обраного податку (платежу), яка містить інформацію про дату та код операції; її суму; нараховано/зменшено; сплачено/повернуто; сальдо розрахунків; сплачено/повернуто пені; залишок несплаченої пені.

До речі, тут можна отримати (сформувати) дані за розрахунками з бюджетом за останні два роки, а також вивантажити інформацію у форматі XML-файлів.

Також підприємство може звернутися до органу ДФС і отримати від нього довідку про відсутність заборгованості перед бюджетом (як отримати таку довідку, див. у статті «Довідка про відсутність заборгованості з податків: отримуємо за новою формою»). Але це більш тривалий процес. Таку процедуру доцільно проводити, якщо підприємству необхідно мати документальне підтвердження про відсутність податкового боргу (наприклад, для отримання коштів державної підтримки).

Зверніть увагу: якщо у 2018 році сільгосппідприємство зазнало форс-мажорних обставин, цього року воно може стати платником ЄП четвертої групи навіть за наявності податкового боргу (пп. 291.51.3 ПК). Звісно, за умови документального підтвердження вказаних обставин. Таким документом, як правило, є сертифікат про форс-мажорні обставини, який можна отримати в Торгово-промисловій палаті України.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали