Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Бухоблік переоцінки основних засобів: практичні приклади

08.12.2016 5618 0 2


Якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів (далі – ОЗ) суттєво відрізняється від його справедливої вартості, то на дату балансу підприємство може його переоцінити (п. 16 П(С)БО 7). Результатом переоцінки ОЗ може бути їх дооцінка або уцінка. Розглянемо на прикладах порядок відображення дооцінок та уцінок у бухобліку сільськогосподарського підприємства.


Перша дооцінка ОЗ

Приклад 1
Відповідно до прийнятої на підприємстві облікової політики поріг суттєвості з метою здійснення переоцінки ОЗ установлено на рівні 10%-вого вiдхилення залишкової вартостi об’єктiв ОЗ вiд справедливої. Підприємство вперше переоцінило об’єкт ОЗ – кукурудзозбиральний комбайн ATLANT. Первісна вартість – 90 000 грн., знос – 40 000 грн., залишкова вартість – 50 000 грн. Згідно з експертною оцінкою справедлива вартість комбайна становить 100 000 грн.

Наведемо розрахунки дооцінки:

1. Індекс переоцінки (детальніше у консультації «Переоцінка основних засобів: основні вимоги»):

100 000 грн. : 50 000 грн. = 2.

2. Переоцінена первісна вартість об’єкта ОЗ:

90 000 грн. х 2 = 180 000 грн.

3. Переоцінена сума зносу:

40 000 грн. х 2 = 80 000 грн.

4. Переоцінена залишкова вартість:

180 000 грн. – 80 000 грн. = 100 000 грн.

У бухобліку сума дооцінки залишкової вартості об’єкта ОЗ включається до складу капіталу в дооцінках (п. 19 П(С)БО 7) (див. таблицю).

Бухгалтерський облік операцій з дооцінки об’єкта ОЗ

(грн.)


з / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Відображено результати дооцінки об’єкта ОЗ на суму:
– дооцінки первісної вартості
(180 000 – 90 000)

Звіт про оцінку майна, бухгалтерська довідка

104

411

90 000

– дооцінки зносу
(80 000 – 40 000)

411

131

40 000

Перша уцінка ОЗ

Приклад 2
Підприємство вперше провело переоцінку об’єкта ОЗ – двокорпусного плуга ПЛН-2-25. Первісна вартість об’єкта – 7 200 грн.; знос – 2 200 грн.; залишкова вартість – 5 000 грн. Справедлива вартість згідно зі звітом оцінювача – 4 000 грн.

Для відображення в обліку результатів уцінки виконаємо розрахунки:

1. Індекс переоцінки:

4 000 грн. : 5 000 грн. = 0,8.

2. Переоцінена первісна вартість:

7 200 грн. х 0,8 = 5 760 грн.

3. Переоцінений знос:

2 200 грн. х 0,8 = 1 760 грн.

4. Переоцінена залишкова вартість:

5 760 грн. – 1 760 грн. = 4 000 грн.

У бухгалтерському обліку сума уцінки залишкової вартості об’єкта включається до складу витрат (п. 19 П(С)БО 7) (див. таблицю).

Бухгалтерський облік операцій з уцінки об’єкта ОЗ

(грн.)


з / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Відображено результати уцінки об’єкта ОЗ на суму:
– уцінки зносу
(2 200 – 1 760)

Звіт про оцінку майна, бухгалтерська довідка

131

104

440

– уцінки залишкової вартості
(5 000 – 4 000)

975

104

1 000

Якщо подальша переоцінка ОЗ має такий самий характер, як і попередня (тобто дооцінка здійснюється за дооцінкою або уцінка за уцінкою), то порядок відображення таких операцій в обліку аналогічний до розглянутого вище (під час проведення першої дооцінки/уцінки).

У разі якщо характер подальшої переоцінки протилежний (здійснюється дооцінка після раніше проведеної уцінки або зниження вартості після раніше проведеної дооцінки), то результати попередніх переоцінок слід ураховувати в порядку, передбаченому п. 20 П(С)БО 7. Як саме, розповімо далі.

Дооцінка раніше уцінених ОЗ

Якщо в ході наступної переоцінки необхідно дооцінити об’єкт (який раніше був уцінений), то в обліку (п. 20 П(С)БО 7):

  • сума дооцінки в межах уцінки включається до складу доходів звітного періоду;
  • сума перевищення дооцінки над попередньою уцінкою формує інший додатковий капітал.

Приклад 3
Підприємство дооцінює об’єкт ОЗ (раніше об’єкт уцінювався). Його первісна уцінена вартість – 10 000 грн., знос – 6 000 грн., залишкова вартість – 4 000 грн. Справедлива вартість на дату переоцінки становить 6 000 грн. Сума уцінки цього об’єкта, яка в попередніх періодах була включена до складу витрат (субрахунок 975), дорівнює 1 000 грн.

Наведемо розрахунки:

1. Індекс переоцінки:

6 000 грн. : 4 000 грн. = 1,5.

2. Переоцінена первісна вартість:

10 000 грн. х 1,5 = 15 000 грн.

3. Переоцінений знос:

6 000 грн. х 1,5 = 9 000 грн.

4. Переоцінена залишкова вартість:

15 000 грн. – 9 000 грн. = 6 000 грн.

Отже, сума дооцінки залишкової вартості становить 2 000 грн. (6 000 грн. – 4 000 грн.), тобто перевищує суму минулих уцінок на 1 000 грн. (2 000 грн. – 1 000 грн.).

Покажемо, як відобразити ці операції в бухобліку.

Бухгалтерський облік операцій з дооцінки раніше уціненого об’єкта ОЗ

(грн.)


з / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Відображено результати дооцінки об’єкта ОЗ, раніше уціненого на суму:
– дооцінки зносу
(9 000 – 6 000)

Звіт про оцінку майна, бухгалтерська довідка

10

131

3 000

– дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

10

746

1 000

– перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

10

411

1 000

Зверніть увагу: сума перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, відображена як капітал у дооцінках, списується на нерозподілений прибуток записом Дт 411 – Кт 441. Такий запис може робитися в обліку або періодично (щомісячно, щоквартально) одночасно з нарахуванням амортизації та пропорційно до амортизації, або в разі вибуття об'єкта зі складу ОЗ (п. 21 П(С)БО 7). Порядок списання дооцінок на нерозподілений прибуток фіксується в обліковій політиці підприємства.

Уцінка раніше дооцінених ОЗ

Якщо на дату балансу об’єкт ОЗ, який раніше був дооцінений, необхідно уцінити, то в обліку (п. 20 П(С)БО 7):

  • сума уцінки залишкової вартості в межах попередніх дооцінок спрямовується на зменшення капіталу в дооцінках;
  • сума перевищення уцінки залишкової вартості над попередніми дооцінками включається до витрат звітного періоду.

Приклад 4
Об’єкт ОЗ раніше був дооцінений і сума дооцінки залишкової вартості становить 800 грн. (обліковується за Кт субрахунка 411). Первісна дооцінена вартість – 20 000 грн., знос – 8 000 грн., залишкова вартість – 12 000 грн. Справедлива вартість об’єкта, визначена за результатами переоцінки, становить 9 000 грн.

Виконаємо розрахунки для відображення результатів переоцінки в обліку:

1. Індекс переоцінки:

9 000 грн. : 12 000 грн. = 0,75.

2. Переоцінена первісна вартість:

20 000 грн. х 0,75 = 15 000 грн.

3. Переоцінений знос:

8 000 грн. х 0,75 = 6 000 грн.

4. Переоцінена залишкова вартість:

15 000 грн. – 6 000 грн. = 9 000 грн.

Бухгалтерський облік операцій з уцінки раніше дооціненого об’єкта ОЗ

(грн.)


з / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Відображено результати уцінки об’єкта ОЗ, раніше дооціненого, на суму:
– уцінки зносу (8 000 – 6 000)

Звіт про оцінку майна, бухгалтерська довідка

131

10

2 000

– уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок

411

10

800

– перевищення уцінки залишкової вартості об'єкта над попередніми дооцінками цього об'єкта (12 000 – 9 000 – 800)

975

10

2 200

Дооцінка ОЗ із нульовою вартістю

Якщо залишкова вартість об'єкта ОЗ дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта. Для таких об'єктів, що продовжують використовуватися, обов'язково визначається ліквідаційна вартість (п. 17 П(С)БО 7).

Іншими словами, у такому разі переоцінюється лише первісна вартість ОЗ. У бухгалтерському обліку робиться запис: Дт 10 – Кт 411 (на суму справедливої вартості). Сума зносу за такими об’єктами залишається колишньою.

Вивсновки

1. Бухгалтерські записи з переоцінки ОЗ залежать від того, з чим підприємство має справу (з дооцінкою чи з уцінкою), а також яким був результат попередніх переоцінок (дооцінка чи уцінка). При цьому слід керуватися положеннями п. 16–21 П(С)БО 7 та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561.

2. Результати переоцінки включають до фінансової звітності того періоду, за підсумками якого здійснили переоцінку.

3. Сума дооцінки залишкової вартості ОЗ включається до складу капіталу в дооцінках (субрахунок 411), а уцінки – до складу витрат (субрахунок 975).

4. У разі переоцінки об’єктів ОЗ, які раніше вже переоцінювались, в обліку слід також відобразити різниці між попередніми та подальшими дооцінками та/або уцінками. У результаті можуть виникати доходи (Кт 746) – у разі дооцінки раніше уцінених ОЗ, або зменшення капіталу в дооцінках (Дт 411) – у разі уцінки раніше дооцінених об’єктів.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Надійні рішення з бухобліку, податках і праву

2936 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали