Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Оподаткування виплат за рахунок розподілу доходу (прибутку) фермерського господарства

Сергій Наумов

12.07.2016 6146 0 3


Для кого ця стаття: для фермерських господарств (далі – ФГ), які здійснюють виплати членам ФГ, засновникам та найманим працівникам за рахунок розподілу прибутку.

Із цієї консультації ви дізнаєтеся: як оподатковується сума доходу, нарахована членам ФГ за виконання трудових функцій шляхом розподілу доходу (прибутку) таких господарств, та за якою ознакою такі доходи відображати в податковому розрахунку за формою № 1ДФ.


Про створення та трудові відносини у ФГ

Згідно з ч. 2 ст. 3 КЗпП особливості праці членів кооперативів та їх об’єднань, колективних сільгосппідприємств, ФГ, працівників підприємств з іноземними інвестиціями визначаються законодавством та їх статутами.

Як визначено в ст. 1 Закону від 19.06.03 р. № 973-IV «Про фермерське господарство» (далі – Закон № 973), ФГ є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільгосппродукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення ФГ, товарного сільгоспвиробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону.

ФГ може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім’ї, відповідно до закону. При створенні ФГ одним із членів сім’ї інші члени сім’ї, а також родичі можуть стати членами цього ФГ після внесення змін до його статуту (ст. 1, 3 Закону № 973).

У ст. 27 Закону № 973 зазначено, що трудові відносини у ФГ базуються на основі праці його членів. У разі виробничої потреби ФГ має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом).

Трудові відносини членів ФГ регулюються статутом, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), – законодавством України про працю.

Видача трудових книжок членам ФГ і громадянам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), та їх ведення здійснюються відповідно до законодавства України про працю.

Згідно з Методичними рекомендаціями з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах, затвердженими наказом Мінагрополітики від 02.07.01 р. № 189 (далі – Методрекомендації № 189), одержаний господарством дохід визначається за видами діяльності та в цілому по господарству. Він зменшується на суму витрат за рахунок прибутку. Визначений дохід розподіляється між членами господарства пропорційно до трудового внеску кожного з них і використовується для визначення заробітку, утримань і відрахувань на соціальні заходи згідно з чинним законодавством.

Виплати членам ФГ, учасникам та працівникам

Згідно з Методрекомендаціями № 189 одержаний господарством дохід визначається за видами діяльності та в цілому по господарству. Він зменшується на суму витрат за рахунок прибутку. Визначений дохід розподіляється між членами господарства пропорційно до трудового внеску кожного з них і використовується для визначення заробітку, утримань і відрахувань на соціальні заходи згідно з чинним законодавством.

Щодо виплат працівників – усе зрозуміло: це заробітна плата з відповідним її оподаткуванням та нарахуванням ЄСВ.

Що ж стосується виплат членам ФГ та його учасникам, то від виду таких виплат залежатиме і їх оподаткування. Тож розглянемо це питання більш детально.

Нещодавно в ЗІР (категорія 103.25) з’явилась відповідь ДФС на аналогічне запитання. У ній зазначено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з пп. 164.2.20 Податкового кодексу (далі – ПК) включаються інші доходи, у тому числі від розподілу прибутку, що нараховуються ФГ його членам, крім зазначених у ст. 165 ПК. На підставі таких тверджень зроблено висновок, що доходи членів ФГ, одержані від виконання трудової функції в цих господарствах за рахунок розподілу доходу (прибутку) таких господарств, повинні включатися до місячного (річного) оподатковуваного доходу цих платників податку та оподатковуватися з урахуванням пп. 164.2.20 ПК (інші доходи) за ставкою, визначеною п. 167.1 ПК, – 18 %.

Водночас у «Віснику податкової служби України» (2013, № 24, с. 33–35) роз’яснюється, що членам ФГ може виплачуватись дохід залежно від внеску до статутного капіталу, механізм виплати якого визначається статутом ФГ. У такому разі виплата зазначеного доходу є виплатою дивідендів. Ми згодні з такою позицією, оскільки виплата дивідендів – це також розподіл прибутку і він здійснюється між засновниками пропорційно до їх часток у статутному капіталі.

А всім відомо, що оподаткування дивідендів відрізняється від оподаткування інших доходів: ставка ПДФО для дивідендів становить 5 % або 18 % залежно від системи оподаткування (загальної чи спрощеної), яка застосовується підприємством, що здійснює виплату таких дивідендів.

Види доходів, що виплачуються членам ФГ та учасникам, установлюємо в статуті ФГ

Вважаємо, що з метою визначення видів виплачуваних доходів і уникнення непорозумінь при визначенні порядку їх оподаткування та, як наслідок, додаткових питань із боку контролюючих органів доцільно в статуті прописати (або внести відповідні зміни до чинного статуту) конкретний перелік осіб – членів ФГ, а також види доходів від розподілу прибутку, які належать до виплати таким особам.

Наприклад, у статуті записати таке: «...На дату реєстрації цього Статуту в новій редакції Членами Господарства є його Засновники: (указати конкретний перелік осіб (прізвище, коди, адреса та інше) та родичі і члени сім’ї Засновників: (вказати конкретний перелік осіб (прізвище, коди, адреса та інше)...».

Розділ статуту про розподіл прибутку можна викласти в такій редакції (див. зразок 1):

Зразок 1

<...>

Стаття <...>. Розподіл прибутку та збитків

1. Основним узагальнюючим показником діяльності Господарства є прибуток, що формується відповідно до чинного в Україні законодавства.

2. Прибуток Господарства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці найманих працівників.

3. Чистий прибуток, одержаний від діяльності Господарства після сплати визначених законодавством податків та інших платежів до бюджету, залишається в розпорядженні Господарства, яке самостійно визначає напрями його використання.

4. Розподіл прибутку Господарства між Засновниками (виплата дивідендів) здійснюється пропорційно до їх часткок у статутному (складеному) капіталі Господарства у строки та порядку, визначеному Зборами Засновників з дотриманням вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

5. Розподіл прибутку Господарства між Членами Господарства (виплата доходу Членам Господарства від виконання трудової функції) здійснюється залежно від трудової участі кожного з них у діяльності Господарства у строки та порядку, визначеному Зборами Засновників із дотриманням вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

6. Збитки, що виникли у процесі здійснення діяльності Господарством, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного фонду за його наявності.

7. У разі недостатності коштів Резервного фонду Збори Засновників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

<...>

Крім того, у статуті можна передбачити статтю «Правовий статус, права і обов’язки членів Господарства», де вказати, наприклад (див. зразок 2):

Зразок 2

<...>

Член Господарства – особа, що є Засновником Господарства або родичем чи членом сім’ї Засновників, яка має право на одержання у приватну власність земельної ділянки із земель державної, комунальної власності або із земель, наданих Господарству.

<...>

Члени Господарства мають право: <...>

  • отримувати частину прибутку Господарства залежно від трудової участі кожного з них у діяльності фермерського господарства (дохід від виконання трудової функції) у порядку та на умовах, передбачених Статутом.

<...>

Отже, рішенням вищого органу управління ФГ, наприклад Зборів Засновників, будуть визначатися конкретні суми до виплат конкретним категоріям осіб.

Не забуваємо про звітність

Відповідно до норм ПК особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані, зокрема, подавати у строки, установлені для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише в разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду (пп. «б» п. 176.2 ПК).

Згідно з Довідником ознак доходів, наведеного в додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.15 р. № 4, доходи членів ФГ, одержані від виконання трудової функції у цих господарствах за рахунок розподілу доходу (прибутку) таких господарств, відображаються за ознакою доходу «127», а доходи у вигляді дивідендів – за ознакою «109».

Правильно визначені в статуті ФГ види виплат, які здійснюються конкретним категоріям осіб, визначеним у цьому статуті (засновникам та/або учасникам ФГ), дозволять уникнути неоднозначного трактування таких видів доходів та відповідного порядку їх оподаткування.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали