Зразок 1

<...>

Стаття <...>. Розподіл прибутку та збитків

1. Основним узагальнюючим показником діяльності Господарства є прибуток, що формується відповідно до чинного в Україні законодавства.

2. Прибуток Господарства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці найманих працівників.

3. Чистий прибуток, одержаний від діяльності Господарства після сплати визначених законодавством податків та інших платежів до бюджету, залишається в розпорядженні Господарства, яке самостійно визначає напрями його використання.

4. Розподіл прибутку Господарства між Засновниками (виплата дивідендів) здійснюється пропорційно до їх часткок у статутному (складеному) капіталі Господарства у строки та порядку, визначеному Зборами Засновників з дотриманням вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

5. Розподіл прибутку Господарства між Членами Господарства (виплата доходу Членам Господарства від виконання трудової функції) здійснюється залежно від трудової участі кожного з них у діяльності Господарства у строки та порядку, визначеному Зборами Засновників із дотриманням вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

6. Збитки, що виникли у процесі здійснення діяльності Господарством, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного фонду за його наявності.

7. У разі недостатності коштів Резервного фонду Збори Засновників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

<...>