• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Сайт медичного КНП: оприлюднення інформації, облік витрат на створення та функціонування

30.04.2021 131 0 2

Мабуть, зараз важко знайти медичне КНП, в якого б не було власного вебсайту. Адже для такого суб’єкта законодавство висуває обов’язок оприлюднювати певну інформацію. Що це за інформація? Як виникають витрати, пов’язані зі створенням і функціонуванням сайту, у медичного КНП? Відповіді на ці та інші запитання в нашому матеріалі.


Оприлюднення інформації

Комунальне унітарне підприємство (далі – КП) оприлюднює інформацію про свою діяльність, крім випадків, установлених законом, шляхом розміщення її на (абз. 2 ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу від 16.01.03 р. № 436-IV; далі – ГК):

 • власній вебсторінці (вебсайті);
 • офіційному вебсайті суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством.

Інформація розміщується у строки та в порядку, визначені рішенням відповідної місцевої ради. Доступ до таких вебсторінок та вебсайтів є цілодобовим і безоплатним.

Обов’язковому оприлюдненню підлягає така інформація (ч. 8 ст. 78 ГК):

 • цілі діяльності КП;
 • квартальна, річна фінансова звітність КП за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування;
 • аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності КП за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради КП (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством;
 • статут КП у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше;
 • біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника КП (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних);
 • біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) КП (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради КП є незалежним;
 • річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) КП;
 • структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради КП, включаючи компенсаційні пакети та додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням;
 • рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо КП;
 • опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності КП, та заходи щодо управління такими ризиками;
 • відомості про договори, учасником яких є КП, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону від 11.02.15 р. № 183-VIII «Про відкритість використання публічних коштів»;
 • інформація про операції та зобов’язання КП з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання КП (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

До 30 квітня року, що настає за звітним періодом, КП оприлюднює річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради КП (у разі її утворення) чи суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством.

Відповідальність за оприлюднення та достовірність інформації, визначеної ст. 78 ГК, несе керівник КП відповідно до законів України та умов укладеного з ним контракту.

Своєю чергою, обов’язок оприлюднювати фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй вебсторінці (у повному обсязі) закріплено абз. 2 ч. 3 ст. 14 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Такий обов’язок поширюється на великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, і середні підприємства. Але тут ідеться про інший термін оприлюднення – не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом.

Вимоги до формату та структури наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, періодичність оновлення та порядок їх оприлюднення, а також перелік таких наборів даних визначає Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затверджене постановою КМУ від 21.10.15 р. № 835.

Шляхи створення сайту та право власності на нього

Вебсайт – це сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб’єкта та забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет. Таке визначення надає абз. 3 п. 1.3 Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного вебпорталу органів виконавчої влади, затвердженого наказом Держкомінформу, Держкомзв’язку від 25.11.02 р. № 327/225.

Вебсайт у будь-якому разі є результатом комп’ютерного програмування. Саме виходячи з цього слід визначати право власності на нього. Інакше кажучи, сайт є об’єктом авторського права як комп’ютерна програма. Саме до цієї категорії об’єктів авторського права його слід відносити як згідно з п. 2 ч. 1 ст. 433 Цивільного кодексу від 16.01.03 р. № 435-IV (далі – ЦК), так і згідно з п. 3 ч. 1 ст. 8 Закону від 23.12.93 р. № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон № 3792).

Позиція Держдепартаменту інтелектуальної власності дещо інша. Він наголошує, що сайти слід визнавати самостійними об’єктами авторського права на підставі п. 15 ч. 1 ст. 8 Закону № 3792 (див., наприклад, листи від 22.01.07 р. № 16-14/231, від 05.08.09 р. № 16-13/4470). Але в будь-якому разі немає жодних сумнівів щодо визначення сайту як об’єкта авторського права.

Також пам’ятайте, що право інтелектуальної власності складається з:

 • особистих немайнових прав. До них належить право на визнання людини творцем твору та інші подібні права, які належать тільки творцю та не залежать від руху майнових прав на об’єкт (ч. 1 ст. 438 ЦК).
 • майнових прав інтелектуальної власності. Їх належність залежить від способу створення сайту, і право власності (відповідні майнові права) може переходити від одного власника до іншого (ч. 1 ст. 440 ЦК).

Належність майнових прав на сайт залежно від способу його створення наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Майнові права власності на сайт залежно від способу створення

Варіант надходження сайту для медичного КНП

Договір

Належність майнових прав

Сайт розроблено власними силами

Службовий твір на підставі трудового договору

Майнові права належать працівникові та роботодавцю спільно, якщо інше не встановлено договором (ч. 2 ст. 429 ЦК)

Придбано послуги з розробки сайту

Договір на створення та використання об’єкта права інтелектуальної власності

Майнові права інтелектуальної власності належать його творцеві та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором (ч. 2 ст. 430 ЦК)

Придбано готовий сайт

Договір на передачу виключних прав інтелектуальної власності

Майнові права інтелектуальної власності спочатку належать розробникові – повністю або спільно з його працівниками (ч. 2 ст. 429 ЦК). Надалі майнові права передаються покупцеві (ст. 427 ЦК)

Орендовано сайт

Ліцензійний договір (ч. 4 ст. 426 ЦК)

Виключних майнових прав у орендаря немає. Він отримує в користування обмежений набір майнових прав (ст. 1109)

Отже, наявність виключних майнових прав у медичного КНП залежить від способу створення сайту. Як правило, у разі розробки сайту (самостійно чи на замовлення) виключні права отримує той суб’єкт, який, власне, мав потребу в розробці сайту (відповідно розробник або замовник послуг з розробки). У разі придбання готового сайту покупець може отримати виключні майнові права, а може й не отримати. А в разі оренди сайту отримати виключні майнові права майже неможливо.

Облік розробки та придбання сайту

Віднести сайт до нематеріальних активів можна лише за умови, якщо він відповідає стандартним критеріям визначення вартості активу. Тобто коли існує ймовірність отримати з нього економічні вигоди в майбутньому і якщо можна достовірно визначити його вартість. Це прямо передбачено п. 6 НП(С)БО 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Мінфіну від 18.10.99 р. № 242.

Своє чергою, не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені, витрати, зазначені у п. 9 НП(С)БО 8. Зокрема, там згадуються «витрати на рекламу та просування продукції на ринку».

Звісно, медичне КНП може розміщувати на власному сайті інформацію щодо платних послуг. Разом із тим, основне призначення сайту такого суб’єкта, – оприлюднення інформації, перелік якої наведено в ч. 8 ст. 78 ГК. Тому, на думку автора, витрати на створення сайту медичного КНП не формуватимуть у бухобліку об’єкт нематеріальних активів, а відображатимуться як витрати.

Фактично це будуть загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління медичним КНП. І це не що інше, як адміністративні витрати (п. 18 НП(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.99 р. № 318). До того ж, у звіті про доходи та витрати за формою № 1-НС (квартальна), який подається в НСЗУ, витрат на збут взагалі не передбачено.

Нагадаємо, що адміністративні витрати відображаються на однойменному рахунку 92. Це передбачено Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291 (далі – Інструкція № 291).

Щодо ПДВ нагадаємо, що з 1 січня 2013 року і до 1 січня 2023 року діє «програмна» ПДВ-пільга (п. 261 підрозд. 2 розд. ХХ Податкового кодексу; далі – ПК). Під визначення програмної продукції, яка пільгується, потрапляє, у тому числі, результат комп’ютерного програмування у вигляді інтернет-сайтів. Отже, медичні КНП, які придбавають готовий сайт, податковий кредит із ПДВ не відображатимуть.

А от у разі придбання послуг із розробки сайту ситуація буде дещо іншою. Контролюючі органи зауважують: якщо замовник придбаває послуги із розробки програмної продукції і після розробки право на таку продукцію переходить безпосередньо до нього, то операція з постачання таких послуг не підпадає під дію «програмної» ПДВ-пільги. Таку позицію озвучено в Узагальнюючій податковій консультації щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції, затвердженій наказом Міндоходів від 07.10.13 р. № 536 (далі – УПК № 536). У цьому випадку замовник послуг із розробки сайту відобразить податковий кредит з ПДВ у загальному порядку.

Ураховуючи настільки принципову різницю в ПДВ-обліку між придбанням сайту і придбанням послуг із його розробки, рекомендуємо уникати в договорі формулювання «придбання послуг із розробки сайту» чи «створення сайту на замовлення». Радимо уникати таких формулювань ще й тому, що позиція податківців щодо послуг із розробки сайту є неоднозначною. Іноді вони висловлюють іншу позицію, ніж ту, що викладено в УПК № 536 (див., наприклад, лист ДФС від 07.09.15 р. № 19054/6/99-99-19-03-02-15).

Витрати на реєстрацію та продовження домену

Під доменом розуміють частину ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, що має унікальну назву, яка її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється. Таке визначення надає ч. 1 ст. 1 Закону від 18.11.03 р. № 1280-IV «Про телекомунікації».

Інакше кажучи, домен – це унікальне ім’я частини простору в мережі Інтернет, в якій розміщено сайт. Присвоюється таке ім’я реєстратором.

До реєстрації домену сайт медичного КНП не може бути використаний за призначенням. Як ми вже зазначили вище, сайт медичного КНП не є нематеріальним активом, тому витрати на реєстрацію домену поетапно списуються на адміністративні витрати через рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів». Такий висновок випливає з Інструкції № 291.

Зазначимо, що під час реєстрації домену медичне КНП не купує його, а отримує лише ексклюзивне право його використання протягом певного часу. До закінчення такого строку право користування доменом слід продовжити. Витрати на продовження домену слід поетапно списувати на адміністративні витрати через рахунок 39 (оскільки подовжується домен зазвичай на тривалий строк, що приводить до необхідності відображати в обліку витрати майбутніх періодів).

Якщо продовження не здійснено, домен блокується, але деякий час він доступний для відновлення первинним реєстратором. Якщо протягом установленого строку домен не відновлений, його видаляють. У такому разі його можна зареєструвати заново, але зробити це зможе не лише суб’єкт, який здійснив первинну реєстрацію, а й будь-який бажаючий. Тому для медичного КНП дуже важливо не забувати про продовження і своєчасно, до закінчення строку, здійснювати оплату реєстратору.

Медичне КНП має право на податковий кредит за витратами на реєстрацію та продовження домену на загальних підставах згідно зі ст. 198 ПК.

Витрати на хостинг і колокацію

Сайт медичного КНП, як і будь-який інший сайт, є сукупністю файлів, які мають десь зберігатися. Зберігаються такі файли найчастіше на сервері. Ось від того, на чиєму сервері зберігаються ці файли, і залежатиме, якою саме послугою користується медичне КНП: послугою хостингу чи послугою колокації.

Отже, хостинг – це послуга з фізичного розміщення сайту на сервері постачальника послуг, що знаходиться в його приміщенні і має постійне підключення до Інтернету. Колокація – це також послуга з розміщення сайту на сервері, що знаходиться у приміщенні постачальника послуг і має постійне підключення до Інтернету. Її відмінність від хостингу полягає лише в тому, що розміщується сайт на власному сервері медичного КНН.

Хостинг і колокація – це послуги, які слугують одній меті. Тому в одного медичного КНП може бути лише один з договорів: або договір про надання послуг хостингу, або договір про надання послуг колокації.

Водночас можливий варіант, коли в медичного КНП немає жодного з цих договорів. Адже сайт може працювати, знаходячись на сервері медичного КНП і в його приміщенні. Інша справа, що медичному КНП набагато простіше заплатити за послугу хостингу/колокації, ніж самостійно забезпечувати наявність дискового простору для зберігання всіх файлів, безперебійний Інтернет і безперебійне живлення комп’ютера. Тому на практиці такий варіант зустрічається досить рідко.

Основна мета хостингу та колокації – забезпечення цілодобового доступу відвідувачів до сайту. А отже, завдяки цим послугам сайт підтримується в робочому стані. Водночас витрати на хостинг/колокацію для медичного КНП – це витрати періоду, які обліковуються на рахунку 92.

Такі витрати в повному обсязі обліковуються для визначення об’єкта обкладення податком на прибуток. Медичне КНП має право на податковий кредит за такими послугами на загальних підставах згідно зі ст. 198 ПК.

Приклад

Медичне КНП придбало послуги із розробки сайту вартістю 12 600 грн (у т. ч. ПДВ – 2 100 грн). Оплата реєстрації доменного імені на один рік – 2 160 грн (у т. ч. ПДВ – 360 грн). Передоплата послуг хостингу/колокації – 3 600 грн (у т. ч. ПДВ – 600 грн).

Бухоблік операцій за даними прикладу наведено в табл. 2.

Таблиця 2. Облік витрат на сайт медичного КНП

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн

1

Підписано акт наданих послуг із розробки сайту

92

631

10 500

2

Відображено суму ПДВ (до реєстрації ПН у ЄРПН)

6441

631

2 100

3

Відображено податковий кредит (ПН зареєстровано)

641

6441

2 100

4

Сплачено за послуги з розробки сайту

631

311

12 600

5

Здійснено передоплату реєстрації та дії домену на рік

371

311

2 160

6

Відображено суму ПДВ

6441

6442

360

7

Отримано податкову накладну

641

6441

360

8

Отримано акт від реєстратора домену

92

631

1 800

9

Відображено суму ПДВ

6442

631

360

10

Здійснено взаємозалік заборгованостей

371

311

2 160

11

Віднесено витрати на дію домену до витрат періоду (на кінець місяця)

92

39

150

12

Здійснено передоплату послуг хостингу/колокації

371

311

3 600

13

Відображено суму ПДВ

6441

6442

600

14

Отримано податкову накладну

641

6441

600

15

Отримано акт від постачальника послуг

92

631

3000

16

Відображено суму ПДВ

6442

631

600

17

Здійснено взаємозалік заборгованостей

371

311

3600

Облік оренди сайту

У разі оренди сайту медичне КНП, по суті, отримує право користування авторським та суміжним правами. А отже, платіж, здійснюваний ним на користь власника вебсайту, слід кваліфікувати як роялті. Цей висновок є справедливим як у бухгалтерському обліку (абз. 3 п. 4 НП(С)БО 15 «Дохід», затвердженого наказом Мінфіну від 29.11.99 р. № 290), так і в оподаткуванні (абз. 1 пп. 14.1.225 ПК).

Оскільки йдеться про роялті, витрати на оренду сайту відносяться безпосередньо до витрат періоду, в якому їх понесено. Оскільки в нашому випадку сайт орендується для функціонування медичного КНП, у бухобліку плата за користування таким сайтом входить до адміністративних витрат.

Щодо ПДВ, то за абз. 2 пп. 196.1.6 ПК виплата роялті у грошовій формі не є об’єктом оподаткування. Причому, податківці зауважують: для цілей ПДВ-обліку роялті є саме ті випадки, коли ліцензійний договір надає платнику право користуватися програмною продукцією без права відчуження (див., приміром, лист ДФС від 23.11.15 р. № 25833/10/28-10-06-11). Тож про податковий кредит тут не йдеться.

Висновки

 1. Медичне КНП зобов’язане оприлюднити певну інформацію на власній вебсторінці (вебсайті).
 2. Витрати на створення сайту медичного КНП не формуватимуть у бухобліку об’єкт нематеріальних активів, а відображатимуться як витрати.
 3. Витрати на оренду сайту включаються безпосередньо до витрат періоду, в якому їх понесено.

Таблиця 1. Майнові права власності на сайт залежно від способу створення.doc

Завантажити

Таблиця 2. Облік витрат на сайт медичного КНП.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Медичні КНП»

Організація роботи в новому статусі

2268 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали