• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Поповнення статутного капіталу КП бюджетними коштами: облікові аспекти

06.04.2021 223 1 0

Згідно з рішенням міської ради статутний капітал комунального підприємства (далі – СК, КП) було поповнено на суму 3,2 млн грн коштами з бюджету за КЕКВ 3210. За ці кошти КП придбало автогрейдер вартістю 2 894 080 грн (у т. ч. сума ПДВ – 482 347 грн). Строк експлуатації автогрейдера – 9 років. Коли і в якій сумі у КП відображається дохід від такого цільового фінансування капітальних інвестицій: під час придбання чи під час експлуатації автогрейдера? Як відобразити такі операції в бухгалтерському та податковому обліку КП?


Оскільки внески бюджетних коштів у СК КП не класифікуються в обліку як цільове фінансування капітальних інвестицій, то дохід протягом строку корисного використання автогрейдера, придбаного за кошти таких внесків, не визнається.

Розберемо ситуацію детальніше.

Фінансування за КЕКВ 3210

Згідно зі ст. 71 Бюджетного кодексу (далі – БК) внески до СК КП відносяться до витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів, які є складовою частиною спецфонду місцевих бюджетів. Затверд­ження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адмініст­ративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування належить винятково до компетенції органів місцевого самоврядування (п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», далі – Закон № 280).

Повноваження щодо управління об’єктами жит­лово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації належать до відання виконавчих органів місцевих рад (пп. 1 п. «а» ч. 1 ст. 30 Закону № 280).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 91 БК передбачено можливість усіх місцевих бюджетів здійснювати видатки, зокрема, на місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів.

Для здійснення програм і заходів місцевої програми фінансової підтримки КП розпорядникам бюджетних коштів надаються бюджетні асигнування за кошти бюджету. Головний розпорядник бюджетних коштів, який організовує і координує роботу розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, визначається рішенням про місцевий бюджет (п. 7 ч. 5 ст. 22 БК).

Отже, органи місцевого самоврядування (далі – ОМС) затверджують відповідні місцеві програми та передбачають кошти для їх реалізації з бюджету розвитку спецфонду міського бюджету. Видатки здійснюються за кодом ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» та за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету, затверджена наказом Мінфіну від 20.09.17 р. № 793; пп. 2 пп. 3.2.1 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.12 р. № 333, далі – Інструкція № 333).

КП не є бюджетною установою, тому внески до СК підприємство отримує як одержувач бюджетних коштів (п. 38 ч. 1 ст. 2 БК). КП може бути одержувачем бюджетних коштів як у мережі головного розпорядника, так і без включення його до мережі.

Бюджетні кошти використовуються одержувачем на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань. План використання бюджетних коштів затверджується керівником за погодженням із розпорядником бюджетних коштів (ч. 6 ст. 22 БК; п. 5.6 Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.12 р. № 938).

КП – одержувач бюджетних коштів використовує бюджетні кошти, які направляються на поповнення (створення) СК:

  • із рахунка, який відкрито в управлінні Держказначейства відповідно до плану використання бюджетних коштів, погодженого головним розпорядником коштів, із включенням одержувача до мережі розпорядника бюджетних коштів;
  • із банківського розрахункового рахунка КП за дозволом, наданим рішенням міської ради, без включення одержувача до мережі розпорядника бюджетних коштів.

Якщо внески в СК КП перераховуються ОМС із зазначенням напрямів їх використання чи на виконання певної місцевої програми, то КП зобов’я­зане використати їх винятково на цілі, передбачені в рішенні про перерахування таких внесків.

Зміни розміру СК КП підлягають держреєстрації на підставі ч. 4 ст. 78 Господарського кодексу.

! Внески до СК КП за рішенням ОМС перераховуються лише після внесення змін до статуту підприємства про збільшення розміру СК та держреєстрації внесених змін.

Капітальні трансферти і внески у СК

Щоб розібратися, як відобразити в обліку КП об’єкти основних засобів, придбані за кошти внесків у СК, слід розмежувати поняття «капітальні трансферти» і «внески у статутний капітал», оскільки вони перераховуються підприємствам за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

Для цілей бухгалтерського обліку під поняттям «капітальні трансферти» розуміються невідплатні односторонні платежі органів управління, які не ведуть до виникнення або погашення фінансових вимог. Такі платежі передбачено на придбання капітальних активів, компенсацію втрат, пов’язаних із пошкодженням основного капіталу, або збільшення капіталу одержувачів бюджетних коштів.

До цієї категорії включаються також трансфертні платежі підприємствам для покриття збитків, акумульованих ними протягом ряду років або таких, які виникли в результаті надзвичайних обставин. Капітальними трансфертами вважаються невідплатні, безповоротні платежі, які мають одноразовий і нерегулярний характер як для надавача (донора), так і для їх отримувача (бенефіціара). Кошти, що виділяються з бюджету як капітальні трансферти, мають цільове призначення.

Внесок до статутного фонду (капіталу) органів управління не має характеру невідплатних, безповоротних платежів, оскільки в обмін на внесок до статутного фонду отримуються корпоративні права. Кошти, отримані КП як внески в статутний капітал, є власними коштами підприємства.

Бухгалтерський облік

Для відображення в бухобліку статутного й іншого зареєстрованого капіталу, пайового капіталу підприємства відповідно до законодавства й установчих документів, а також внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу призначено рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» (План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція про його застосування, затверджені наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291).

Збільшення статутного капіталу КП відображається за кредитом субрахунка 401 «Статутний капітал». Сальдо на цьому субрахунку має відповідати розміру СК, зафіксованого в установчих документах КП.

Згідно з п. 5 НП(С)БО 15 «Дохід» надходження, що обумовлюють зростання власного капіталу за кошти внесків учасників підприємства, доходом не визнаються.

Основні засоби, придбані за внесені до СК кошти, зараховуються на баланс підприємства й підлягають амортизації в загальновстановленому порядку.

Нарахування амортизації починається з місяця, що настає за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання (п. 29 НП(С)БО 7 «Основні засоби»).

Отримання капітальних трансфертів в обліку класифікується як цільове фінансування капітальних інвестицій. Вони не є внесками до СК КП, зміни до статуту не вносяться. Облік капітальних трансфертів та їх використання ведеться на субрахунку 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів».

Цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно до суми нарахованої амортизації цих об’єктів (п. 18 НП(С)БО 15 «Дохід»).

У ситуації, що розглядається, у бухобліку КП – одержувача бюджетних коштів ці операції відображаються так:

(грн)

№ з/п

Зміст операції

ЖО*

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Отримано бюджетні кошти як внесок до СК КП на придбання автогрейдера

ЖО 1, розд. ІV;
ЖО 7

Виписка з реєстраційного
(банківського)
рахунка

313, 311

401

3 200 000,00

2

Перераховано кошти постачальнику за автогрейдер

ЖО 1, розд. ІІІ

371

313, 311

2 894 080,00

Відображено суму ПДВ за зареєстрованою ПН

Податкова накладна

641/ПДВ

644

482 346,67

3

Отримано автогрейдер від постачальника

ЖО 3,
розд. І

Прибуткова накладна;
податкова накладна

152

631

2 411 733,33

Відображено суму ПДВ

644

631

482 346,67

4

Проведено взаємозалік за авансом

Бухгалтерська довідка

631

371

2 894 080,00

5

Зараховано автогрейдер до складу основних засобів

ЖО 4, розд. ІІ

Акт приймання-передачі
типової форми № ОЗ-1**

105

152

2 411 733,33

6

Нараховано амортизацію автогрейдера за поточний місяць

(2 411 733,33 грн : 9 р. : 12 міс.)

ЖО 4, розд. І

Розрахунок амортизації по автотранспорту
типової форми № ОЗ-16**

91

131

22 330,86

7

Віднесено фінрезультат:

– витрати


ЖО 5, розд. І


Бухгалтерська довідка


791


91


22 330,86

* Журнал обліку за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 29.12.2000 р. № 356.
** Типові форми первинного обліку, затверджені наказом Мінфіну від 29.12.95 р. № 352.

Податковий облік

Підпунктом 134.1.1 Податкового кодексу (далі – ПК) установлено, що прибуток для оподаткування визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПК.

Розділом III «Податок на прибуток підприємств» ПК коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за операціями, пов’язаними з унесенням коштів до СК підприємства, не передбачено. Тобто в податковому обліку дохід визнається не за правилами бухобліку.

Водночас згідно з пп. «в» п. 137.5 ПК КП, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку, за останній річний звітний (податковий) період перевищує 40 млн грн, мають проводити коригування фінрезультату до оподаткування на різниці, які виникають під час нарахування амортизації необоротних активів, передбачені ст. 138 ПК.

Об’єктом обкладення ПДВ є операції платників податку, зокрема, з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПК (п. 185.1 ПК).

Внески до СК КП, які виділяються з бюджету за КЕКВ 3210, не передбачають оплату за постачання товарів/послуг чи компенсації втрат, пов’язаних із пошкодженням основного капіталу. Тому об’єкт обкладення ПДВ для отримання таких коштів не виникає.

Основні засоби, придбані за кошти внесків до СК, уважаються придбаними безпосередньо платником ПДВ, тому суми ПДВ, сплачені під час їх придбання, згідно з п. 198.3 ПК можуть бути включені до податкового кредиту на підставі податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН.

Висновки

Внески до СК КП плануються та здійснюються за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» їх засновниками – органами місцевого самоврядування (сільськими, селищними, міськими радами). Кошти, надані КП як внесок до СК, є його власними коштами, а не бюджетними. Використання КП внесків у СК контролюється винятково органом, який приймав рішення про їх внесення. У бухобліку збільшення СК КП на суму внесків відображається за кредитом субрахунка 401 «Статутний капітал». У податковому обліку отримання внесків до СК КП не збільшує доходи. У разі придбання основних засобів за рахунок внесків КП має право віднести до податкового кредиту суму ПДВ, сплачену у вартості основних засобів.

Капітальні трансферти і внески у СК в обліку.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 1

Оформити передплату на розділ «Медичні КНП»

Організація роботи в новому статусі

2268 грн. / рік

Купити