Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Практиканти і стажисти на підприємстві: як оформити та оплатити роботу

Ольга Кліменко

03.11.2017 81314 0 3


Таблиця-підказка: інформація, зібрана в таблиці, допоможе кадровику і бухгалтерові правильно оформити практикантів та/або стажистів, а також не допустити помилок у питаннях оплати їх праці. Скорочення: ПТНЗ – професійно-технічний навчальний заклад; виш – вищий навчальний заклад.


Практиканти

Стажисти

Учні ПТНЗ

Студенти вишу

1

2

3

Нормативні документи, що регулюють проходження практики і стажування

Проходження практики учнями ПТНЗ регулюється ст. 29 Закону від 10.02.98 р. № 103/98-ВР «Про професійно-технічну освіту» (далі – Закон № 103) і Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання і виробничої практики, затвердженим постановою КМУ від 07.06.99 р. № 992 (далі – Порядок № 992), відповідно до розроблених ПТНЗ програм

Проходження практики студентами вишів регулюється ст. 51 Закону від 01.07.14 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» і Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міносвіти від 08.04.93 р. № 93 (далі – Положення № 93), відповідно до розроблених вишами програм

Проходження учнями ПТНЗ і студентами вишів стажування регулюється ст. 29 Закону від 05.07.12 р. № 5067-VI «Про зайнятість населення» (далі – Закон № 5067) і Порядком укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях, затвердженим постановою КМУ від 16.01.13 р. № 20 (далі – Порядок № 20)

Визначення термінів

Виробнича практика є невід'ємною частиною навчального процесу при навчанні як у ПТНЗ, так і у виші.
Практикант – це учень ПТНЗ або студент вишу, який проходить виробничу практику в процесі навчання

Стажування – це набуття досвіду роботи при виконанні професійних завдань у вільний від навчання час.
Стажист – це учень ПТНЗ або студент вишу, який продовжує навчання за обраною професією на подальших, тобто вищих, кваліфікаційно-освітніх рівнях і проходить стажування у вільний від навчання час

База проходження практики або стажування

Перелік підприємств (баз практики), що надають учням ПТНЗ робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничої практики, формується безпосередньо ПТНЗ з огляду на пропозиції цих підприємств-замовників (п. 2 Порядку № 992).
Учні ПТНЗ можуть самостійно вибрати місце проходження виробничої практики. Але в цьому випадку їм необхідно отримати дозвіл керівництва навчального закладу, у якому вони навчаються (п. 2 Порядку № 992)

Базою практики може бути підприємство будь-якої форми власності. Місце проходження практики студент може вибрати самостійно. Для цього необхідно:
– отримати дозвіл відповідної кафедри або циклової (предметної) комісії вишу (п. 2.3 Положення № 93);
– мати договір між вишом і підприємством, вибраним студентом.
В окремих випадках базу практики встановлює виш. Так, згідно з п. 2.1 Положення № 93 галузеві міністерства і відомства, що мають у підпорядкуванні виші, за узгодженням з Міносвіти можуть закріплювати за ними підприємства строком до 5 років

Студенти вишів та учні ПТНЗ мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою вони здобувають освіту, на підприємствах, в установах або організаціях незалежно від форми власності, виду господарської діяльності, на умовах, визначених договором про стажування (ст. 29 Закону № 5067).
Виши та ПТНЗ разом із підприємствами надають студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів інформацію про можливість стажування (п. 3 Порядку № 20)

Договірні відносини

Не пізніше ніж за два тижні до початку практики між ПТНЗ і базою практики укладається договір про проходження навчально-виробничої практики (п. 8 Порядку № 992). Такий договір складається на основі типового договору, наведеного в додатку до Порядку № 992.
При цьому ПТНЗ, що направляє учня на практику, зобов'язаний представити підприємству не пізніше ніж за тиждень до початку практики:
– списки учнів-практикантів із зазначенням прізвищ майстрів – керівників професійно-практичної підготовки від навчальних закладів;
– навчальні програми з виробничого навчання і виробничої практики на виробництві або у сфері послуг (п. 15 Порядку № 992)

Між вишом і базою практики укладається договір на проведення практики студентів вишів за формою, установленою Положенням № 93 (додаток 1).
При цьому виш, що направляє студента на практику, надає підприємству не пізніше ніж:
– за два місяці до початку практики – програму практики і теми дипломних завдань для узгодження;
– за тиждень до початку практики – списки студентів-практикантів і викладачів – керівників практики

Між стажистом і базою проходження стажування укладається договір про стажування. Порядок укладення і типова форма договору затверджені Порядком № 20.
Договір про стажування укладається у двох примірниках: один зберігається на підприємстві, другий – у стажиста.
Зміни до договору вносяться за угодою сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною договору про стажування.
Договір може бути розірваний на вимогу однієї зі сторін у разі порушення його умов.
Дія договору може бути продовжена у зв'язку з відсутністю стажиста з поважної причини за наявності підтвердних документів (п. 11, 12, 16, 17 Порядку № 20).

 

 

Строк стажування за договором не може перевищувати 6 місяців.
Дія Порядку № 20 не поширюється (п. 4):
– на студентів вишів, які проходять стажування у держорганах;
– студентів вищих медичних навчальних закладів та інтернів;
– курсантів вищих військових закладів і вишів МВС та МНС

Оформлення на підприємстві

Перед початком практики керівник підприємства видає наказ, у якому повинні бути зазначені (п. 9 Порядку № 992):
– дати початку і закінчення практики;
– робоче місце або навчально-виробнича ділянка, на якій працюватиме практикант;
– види робіт згідно з робочими навчальними програмами;
– відповідальні із числа інженерно-технічних працівників і кваліфікованих працівників підприємства за проведення виробничої практики і забезпечення умов та безпеки праці на рівні нормативних вимог;
– система оплати праці учнів за фактично виконаний обсяг робіт, згідно із затвердженими нормами праці.
Наказ може видаватися на кожного практиканта окремо або на всіх разом на розсуд підприємства.
Учні ПТНЗ не включаються до штатного складу підприємства, на якому проходять виробничу практику.
Тривалість роботи практикантів повинна відповідати часу, визначеному навчальними планами (програмами), і не може перевищувати робочий час, установлений законодавством для відповідної категорії працівників (п. 7 Порядку № 992)

Проходження студентами виробничої практики на підприємстві оформляється наказом, у якому наводяться дати початку і закінчення практики.

Наказ може видаватися на кожного студента окремо або на всіх разом на розсуд підприємства.
Підприємство – база практики виконує такі дії (п. 3.3 Положення № 93):
– приймає студентів-практикантів відповідно до плану практики;
– створює умови для виконання програми практики;
– проводить з практикантами інструктаж з техніки безпеки;
– навчає безпечним методам роботи;
– веде облік виходів практикантів на роботу (наприклад, у табелі обліку робочого часу);
– призначає безпосереднього керівника практики;
– після закінчення практики складає характеристику на кожного практиканта, у якій розкриває, чого він навчився і як себе проявив.
За наявності на базі практики вакантних місць студент-практикант на час проходження практики може бути зарахований на штатну посаду (п. 3.7 Положення № 93). Це можливо за дотримання двох умов:
1) виконувана робота повинна відповідати програмі практики;
2) не менше 50 % робочого часу студента-практиканта повинно відводитися підготовці за програмою практики.
У цьому випадку зі студентом повинні укласти строковий трудовий договір

Для проходження стажування стажист подає керівникові підприємства (п. 8 Порядку № 20):
– заяву за формою, наведеною в додатку до Порядку № 20;
– копію паспорта;
– копію документа про освіту (за наявності);
– копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізосіб, які відмовилися прийняти реєстраційний номер і мають відповідну позначку в паспорті);
– медичну книжку (для осіб, які стажуватимуться за професіями на виробництвах або в організаціях, працівники яких підлягають обов'язковим медичним оглядам згідно з постановою КМУ від 23.05.01 р. № 559).
Тривалість роботи стажиста в період стажування не може перевищувати тривалості робочого часу, установленої законодавством для відповідної категорії працівників.
Одночасно з укладенням договору про стажування керівник підприємства (п. 10 Порядку № 20):
1) затверджує індивідуальну програму стажування;
2) видає наказ про проходження стажування, у якому зазначаються:
– строки і місце проходження стажування (структурний підрозділ);
– спеціальність (кваліфікація) або професія (кваліфікаційний рівень) стажиста;
– режим стажування;
– керівник стажування.
Якщо стажист виконує професійну роботу відповідно до доручених йому завдань, то роботодавець зобов'язаний оплатити виконану ним роботу.
Стажисти не включаються до штатного складу підприємства, на якому проходять стажування

Повідомлення ДФС про прийнятого практиканта або стажиста

Думка Держпраці: оскільки згідно з Інструкцією, затвердженою наказом Мінфіну від 20.04.15 р. № 449, нараховані учням суми повністю перераховуються на розрахунковий рахунок ПТНЗ (50 % – на зарплату учням, 50 % – ПТНЗ), трудові відносини у бази практики з учнями не виникають, трудові договори не оформляються. А отже, повідомлення про прийняття на роботу практиканта-учня подавати не потрібно (див. лист від 19.05.17 р. № 5783/4.1/4.1-ДП-17 на с. 15 цього номера)

Якщо студент оформлений на вакантну посаду за трудовим договором, то повідомлення до ДФС подається

Якщо зі студентом укладено договір про стажування й оплата йому проводиться на підставі акта приймання-здачі робіт, то повідомлення подавати не потрібно (лист Мінсоцполітики від 22.05.13 р. № 413/039/97-13).
Якщо зі студентом укладається строковий трудовий договір з похідною назвою «стажист» – тоді повідомлення подається

Запис у трудовій книжці

Якщо учень (студент) має трудову книжку, то запис у ній про період проходження виробничої практики робить навчальний заклад (ПТНЗ або виш) на підставі довідки, виданої йому базою практики (п. 2.16 Інструкції, затвердженої наказом Мінпраці від 29.07.93 р. № 58, далі – Інструкція № 58). У довідці зазначаються спеціальність, кваліфікація і час роботи студента-практиканта на цьому підприємстві. Зберігається довідка в особовій справі студента як документ суворої звітності.
Якщо студент (учень) – практикант раніше ніде не працював і, відповідно, не має трудової книжки, тоді запис про практику на підставі згаданої вище довідки зробить підприємство, де надалі він працюватиме і де на нього оформлять трудову книжку (п. 2.17 Інструкції № 58)

Записи про проходження стажування до трудових книжок студентів вишів та учнів ПТНЗ вносяться підприємствами, на яких вони проходили стажування. Такий запис повинен містити інформацію про посаду, період і місце (структурний підрозділ) стажування, спеціальність (кваліфікацію) або професію (кваліфікаційний рівень) стажиста. Підставою для такого запису є наказ про проходження стажування (п. 2.17 Інструкції № 58)

Оплата праці

Учні ПТНЗ під час практики отримують зарплату за фактично виконаний обсяг робіт згідно з виробничим завданням (п. 17 Порядку № 992). Зарплата нараховується згідно з установленою на підприємстві системою оплати праці – за нормами, розцінками, ставками (окладами), з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок. При цьому виплата нарахованого практикантові заробітку повинна відбуватися:
– або через навчальний заклад (гроші перераховуються на поточний рахунок ПТНЗ);
– або безпосередньо на базі практики (не пізніше 5 днів після виплати зарплати працівникам підприємства).
Згідно з умовами договору, укладеного між ПТНЗ і підприємством, може бути передбачене обмеження у виплаті практикантові зарплати. А саме: 50 % суми, що належить до виплати практикантові (після оподаткування), підприємство перераховує на рахунок ПТНЗ для ведення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, культурно-масову роботу та ін. (ст. 50 Закону № 103, п. 18 Порядку № 992). Це питанняву кожному конкретному випадку вирішується окремо і в договорі формулюється як додаткові зобов'язання підприємства (п. 18 Порядку № 992)

Законодавчими нормами не передбачена обов'язкова оплата праці студентів-практикантів. Це пояснюється тим, що найчастіше при проходженні практики студенти на підприємстві займаються загальнопрофесійною підготовкою за затвердженою вишом програмою і збирають матеріал, необхідний для складання звіту про проходження практики. Тобто практиканти не виконують ніякої роботи на підприємстві. Тому підприємство має право не оформляти їх на роботу і не виплачувати їм зарплату.
Проте якщо на підприємстві є вакантні місця, робота на яких відповідає програмі практики, і студенти-практиканти оформлені на ці вакантні штатні посади, то за час проходження практики їм виплачується зарплата. При цьому за практикантом, який отримує зарплату на підприємстві, зберігається право на отримання стипендії – за умови успішної здачі іспитів) (п. 5.6 Положення № 93)

На думку Мінсоцполітики (лист від 07.03.14 р. № 300/039/97-14, далі – Лист № 300):
– за наявності договору про стажування роботодавець оплачує виконану стажистом роботу на підставі акта приймання-передачі робіт. Тобто в цьому випадку стажистові виплачується винагорода згідно із ЦПД;
– якщо мета стажування студента (учня) – здобуття ним досвіду практичної роботи, а програма стажування передбачає тільки виконання професійних завдань та обов'язків на посаді, що відповідає отриманій професії (кваліфікації), – тоді студент (учень) може проходити стажування на підставі строкового трудового договору, укладеного з роботодавцем. У цьому випадку йому виплачується зарплата

Оподаткування

Суми заробітної плати, нарахованої базою практики учням і студентам при проходженні виробничої практики, а також суми зарплати або винагороди, нараховані учням і студентам при проходженні стажування, є:
– базою для нарахування ЄСВ за ставкою 22 %. Якщо практиканти і стажисти отримують зарплату, то розмір ЄСВ розраховують шляхом множення мінімальної заробітної плати на величину процентної ставки з ЄСВ (22 %) за умови перебування в трудових відносинах повний календарний місяць. На винагороду за ЦПД це правило не поширюється;
– об'єктом для утримання ПДФО за ставкою 18 % і військового збору за ставкою 1,5 %.
Практикант і стажист мають право на застосування ПСП у підвищеному розмірі (у 2017 році – 1 200 грн.) за виконання певних умов (пп. «г» пп. 169.1.3 Податкового кодексу, далі – ПК), а саме якщо:
– практикант (стажист) подасть до бухгалтерії підприємства заяву про застосування ПСП до його зарплати (пп. 169.2.2 ПК);
– практикант (стажист) не отримує стипендію (грошове або майнове забезпечення) з бюджету (пп. 169.2.3 ПК);
– нарахована практикантові (стажистові) зарплата (100 %) не перевищує граничної величини (у 2017 році – 2 240 грн.) (пп. 169.4.1 ПК).
У податковому розрахунку форми № 1ДФ зарплата практикантів відображається під кодом ознаки доходу «101», а винагорода стажиста за договором про стажування – під кодом «102»

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали