Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Виплата дивідендів натурою

Ольга Папінова

02.04.2015 4852 0 1

Акценти цієї статті:

 • як слід розцінювати виплату дивідендів натурою (як виплату доходу чи як продаж майна);
 • які податки потрібно заплатити при «натуральній» виплаті дивідендів і як розрахувати суму цих податків;
 • як визначити суму договору, на підставі якого передається майно в рахунок нарахованих дивідендів.

 

Виплата дивідендів натурою: у чому фішка?

Дивіденди натурою можуть виплачувати всі господарські товариства, крім акціонерних (ч. 1 ст. 30 Закону від 17.09.08 р. № 514-VI). Для АТ допустима тільки грошова форма.

Головна особливість (фішка, як зараз прийнято говорити) виплати дивідендів натурою полягає в тому, що передача майна (товарів, основних засобів тощо) у рахунок погашення заборгованості за дивідендами перед власником уважається продажем такого майна. Тобто емітент у цьому випадку здійснює дві операції:

 • · з одного боку, виплачує дивіденди;
 • · з іншого – продає майно.

Ця особливість повинна бути відображена в обліку, а також при документальному оформленні операції.

 

Особливості документального оформлення

Нарахування дивідендів

У протоколі загальних зборів учасників ТОВ (у рішенні учасника – для ТОВ з одним учасником) потрібно прямо зазначити, що нараховані дивіденди виплачуватимуться майном. При цьому слід зазначити, що конкретно буде передано кожному учасникові, за якою вартістю, у які строки і на підставі яких документів.

 

Продаж майна

 

Перехід права власності на майно здійснюється на підставі протоколу (рішення) про виплату дивідендів. Сам факт переходу права власності засвідчується актом приймання-передачі, накладною тощо. У деяких випадках потрібне додаткове документальне оформлення. Наприклад, при передачі засновникові/учасникові нерухомості необхідна держреєстрація прав на нерухоме майно.

У розділі договору «Розрахунки сторін» слід зазначити, що майно передається в рахунок виплати дивідендів.

Передача майна отримувачеві оформляється відповідними первинними документами (накладними, товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі тощо).

 

 

Бухгалтерський облік у емітента

 

 

У бухобліку емітента відображаються:

 • розподіл чистого прибутку між учасниками виходячи з пропорцій їх участі у статутному капіталі на дату прийняття рішення про такий розподіл;
 • нарахування дивідендів – на дату прийняття рішення про виплату дивідендів;
 • авансовий внесок із податку на прибуток – у момент його сплати до бюджету;
 • нараховані суми ПДФО і військового збору – у момент нарахування дивідендів (пп. 170.5.4, пп. 1.4 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ Податкового кодексу, далі – ПК);
 • дохід від реалізації майна у вигляді виплати дивідендів і пов'язані із цим витрати (п. 8 П(С)БО 15, п. 7 П(С)БО 16) – на дату передачі такого майна отримувачеві.

Податковий облік у емітента

 

 

Оподаткування дивідендів у емітента залежить від того, хто є їх отримувачем (юрособа чи фізособа). Крім того, до податків, пов'язаних з нарахуванням і виплатою дивідендів, додаються податки з продажу (податок на прибуток і ПДВ). Розглянемо докладніше.

 

 

Авансовий внесок із податку на прибуток

Якщо дивіденди нараховуються учасникам-юрособам, то підприємство-емітент (незалежно від того, є воно платником податку на прибуток чи ні) повинне сплатити авансові внески з податку на прибуток за основною ставкою податку – 18 % (пп. 57.11.2 ПК). При цьому сума дивідендів, що підлягають виплаті, не зменшується на суму авансового внеску (див. докладніше на с. 11 цього номера). Базою для нарахування авансового внеску в разі виплати дивідендів натурою є вартість виплати, зазначена в рішенні про виплату дивідендів (пп. 57.11.2 ПК).

ПДФО і військовий збір

Якщо дивіденди нараховуються фізособам, то емітент корпоративних прав, як податковий агент, повинен утримати ПДФО і військовий збір із суми доходу за його рахунок. Ставка військового збору становить 1,5 %, ставка ПДФО для емітента – платника податку на прибуток – 5 % (незалежно від нарахованої суми), для інших емітентів – 20 %. Ці правила описано в п. 167.5, 170.5, п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПК (див. докладніше на с. 15 цього номера).

Завважимо, що хоча дивіденди виплачуються натурою, нараховуються вони в грошовій формі. При цьому якщо вартість майна, що передається, визначається за мінусом утримуваних податків (див. розділ нижче), то застосовувати «натуральний коефіцієнт», передбачений п. 164.5 ПК, немає необхідності.

Якщо дивіденди не виплачені в місяці їх нарахування, то ПДФО і військовий збір треба перерахувати до бюджету у строки, установлені для місячного податкового періоду. Тобто протягом 30 календарних днів після закінчення звітного місяця (пп. 49.18.1, п. 57.1, пп. 168.1.4, 168.1.5, пп. 1.4 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПК).

Податок на прибуток

Нагадаємо, що з 1 січня 2015 року величина оподатковуваного прибутку підприємства визначається як бухгалтерський фінансовий результат до оподаткування, відображений у фінансовій звітності за правилами П(С)БО або МСФЗ, зменшений на податкові збитки минулих звітних періодів (пп. 134.1.1 ПК). Це правило діє для підприємств, дохід яких за останній звітний рік (визначений за правилами бухобліку) не перевищив 20 млн грн.

Підприємства, у яких річний дохід перевищує 20 млн грн., зобов'язані в цілях оподаткування коригувати бухгалтерський результат (рядок 2090 або 2095 форми № 2) на різниці, зазначені в ст. 138–140 ПК.

Припустимо, у рахунок погашення заборгованості по дивідендах передаються основні засоби (далі – ОС), нематеріальні активи або цінні папери (далі – ЦБ). Платник податків, що має річний дохід більше 20 млн грн., повинен відкоригувати фінрезультат до оподаткування згідно з п. 138.1, 138.2 та 141.2 ПК. Наприклад, при передачі (продажу) ОЗ платник податків повинен:

 • збільшити такий фінрезультат на суми бухгалтерської амортизації ОЗ, уцінки і втрат від зменшення корисності ОЗ, уключених до бухгалтерських витрат, а також бухгалтерської залишкової вартості об'єкта, що продається;
 • зменшити такий фінрезультат на суми податкової амортизації ОЗ, податкової залишкової вартості об'єкта, що продається, дооцінки і вигід від відновлення корисності ОЗ у межах попередніх віднесених до витрат сум уцінки і втрат від зменшення корисності ОЗ згідно з бухгалтерськими правилами.

У результаті таких коригувань об'єкт обкладення податком на прибуток буде визначений з урахуванням податкових, а не бухгалтерських показників для ОЗ. Аналогічним чином «замінюються» бухгалтерські показники на податкові і для ЦП. При цьому враховуються «ціннопаперові» різниці, передбачені п. 141.2 ПК.

ПДВ

Емітент повинен перш за все керуватися нормами п. 188.1 ПК, але з урахуванням передбачених пільг і звільнень від оподаткування.

Завважимо, що за загальним правилом база для нарахування ПДВ не може бути нижчою при передачі учасникові:

 • товарів – від ціни їх придбання;
 • готової продукції – від її собівартості;
 • необоротних активів – від їх залишкової вартості за даними бухобліку, що склалася на початок звітного періоду, у якому відбулося постачання.

 

Як визначити вартість майна?

Як же визначити договірну вартість майна, призначеного для погашення заборгованості за нарахованими дивідендами?

Оскільки це звичайний продаж, то спеціальна оцінка майна не потрібна – його вартість установлюється договірними сторонами (учасниками). А для перевірки правильності обчислення зобов'язань із податку на прибуток (але не для ПДФО) у контрольованих операціях застосовується ціна, яка визначається за принципом «витягнутої руки» (ст. 39 ПК).

Для розрахунків із учасниками:

 • · фізособами – вартість майна, що передається учасникові, повинна відповідати нарахованій сумі дивідендів за вирахуванням утриманих з неї податків. Наприклад, нарахувавши фізособі дивіденди в сумі 10 000 грн., емітент – платник податку на прибуток повинен буде утримати із цієї суми і сплатити до бюджету ПДФО та військовий збір у сумі 650 грн. [10 000 грн. х (5 % + 1,5 %)]. Отже, вартість майна повинна відповідати сумі дивідендів за вирахуванням податків, тобто становитиме 9 350 грн. (10 000 грн. – 650 грн.). Саме така сума повинна бути зазначена в протоколі (рішенні);
 • · юрособами – вартість майна збігатиметься із сумою нарахованих дивідендів, оскільки емітент у такому разі не справляє податки (ПДФО та військовий збір) із суми дивідендів, а сплачує авансовий внесок із податку на прибуток за рахунок власних коштів. Виходить, що інвестор-юрособа зможе в рахунок такої самої суми нарахованих дивідендів, як у фізособи, отримати натуральну виплату більшої вартості (більше товарів, дорожчий об'єкт основних засобів тощо).

Бухгалтерський облік у інвестора

 

 

У бухобліку інвестора-юрособи нараховані дивіденди визнаються фінансовим доходом, крім випадків, коли таке надходження не відповідає критеріям визнання доходу, установленим П(С)БО 15, і коли такі доходи не відображаються за методом участі в капіталі (п. 7 П(С)БО 12, п. 7 П(С)БО 15).

Дохід визнається в періоді оголошення дивідендів (п. 20 П(С)БО 15).

В учасників, які відображають інвестиції за методом участі в капіталі, балансова вартість фінансових інвестицій:

 • збільшується (зменшується) на суму, яка є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об'єкта інвестування за звітний період;
 • зменшується на суму визнаних дивідендів.

Крім того, для підприємства-інвестора отримання в рахунок нарахованих дивідендів майна вважатиметься купівлею такого майна. Тому при отриманні «натуральних» дивідендів інвестор повинен сформувати в обліку первісну вартість товару (ОЗ), необоротних активів, ЦП тощо, керуючись положеннями П(С)БО 9, П(С)БО 7 та П(С)БО 8, ЦБ – П(С)БО 12.

Податковий облік в інвестора

Податок на прибуток

Інвестор – платник податку на прибуток (за умови, що він визначає різниці, тобто має річний дохід понад 20 млн грн.) має можливість відкоригувати фінансовий результат до оподаткування на суму різниць, пов'язаних із дивідендами (ст. 140 ПК) (див. докладніше на с. 9 цього номера).

ПДВ

Інвестор – платник ПДВ має право на податковий кредит, розрахований виходячи з вартості отриманого майна. При цьому повинні дотримуватися умови, які дають таке право: наявність зареєстрованої в Єдиному реєстрі електронної податкової накладної та використання отриманого майна в оподатковуваних операціях у рамках госпдіяльності (п. 198.3, 201.1 ПК).

Приклад

ТОВ «БТА» у березні 2015 року прийняло рішення про нарахування дивідендів за 2014 рік учасникам-резидентам у сумі 200 000 грн., а саме:

 • рособі (частка в статутному капіталі – 50 %) – у сумі 100 000 грн.;
 • фізособі (частка в статутному капіталі – 50 %) – у сумі 100 000 грн.

Заборгованість за нарахованими дивідендами вирішено погасити в березні:

 • юрособі – товаром договірною вартістю 100 000 грн.;
 • фізособі – автомобілем договірною вартістю 93 500 грн. Первісна вартість автомобіля – 230 000 грн. Сума нарахованої амортизації станом: на 28.02.15 р. – 149 499,87 грн., на дату продажу – 153 333,20 грн.

Емітент є платником податку на прибуток і ПДВ за основною ставкою. Річний дохід емітента за 2014 рік не перевищує 20 млн грн.

Відображення цих операцій в обліку емітента покажемо в таблиці.

(грн.)


п/п

 

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

 

Прийнято рішення про виплату дивідендів

Протокол загальних
зборів учасників

 

441

 

443

 

200 000,00

 

2

 

Нараховано дивіденди:

– юрособі (50 %)

Протокол загальних зборів учасників, відомість нарахування дивідендів

 


443

 


671/ЮО

 


100 000,00

 

– фізособі (50 %)

443

 

671/ФО

 

100 000,00

 

3

 

Нараховано до утримання з дивідендів фіз-
особи ПДФО і військовий збір

(100 000 х 6,5 %)

Бухгалтерська
довідка

 

671/ФЛ

 

641/
ПДФО,
642/ВЗ

 

6 500,00

 

Виплата дивідендів юрособі

4

 

Відвантажено товар

Накладна (ТТН)

 

671/ЮО

 

702

 

100 000,00

 

5

 

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

 

Податкова накладна

 

702

 

641/ПДВ

 

16 666,67

 

6

 

Списано собівартість товару

Бухгалтерська довідка

 

902

 

281

 

70 000,00

 

7

 

Перераховано авансовий внесок із податку на прибуток (100 000 х 18 %)

Виписка банку

 

641/АВ

 

311

 

18 000,00*

 

Виплата дивідендів фізособі

8

 

Переведено автомобіль до складу оборотних активів, призначених для продажу (за балансовою вартістю)

Бухгалтерська довідка

 

286

 

105

 

76 666,80

 

131

 

105

 

153 333,20

 

9

 

Передано автомобіль фізособі за договірною вартістю

Акт типової форми
№ ОЗ-1**

671/ФО

712

93 500,00

10

 

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ:

– виходячи з договірної вартості (93 500 : : 120 х 20)

Податкова
накладна

 


712

 


641/ПДВ

 


15 583,33

 

– на різницю між балансовою вартістю
і договірною вартістю (без ПДВ)

949

 

641/ПДВ

 

516,69***

 

11

Списано балансову вартість авто

Бухгалтерська довідка

943

286

76 666,80

* Базою для нарахування авансового внеску є вартість виплати, зазначена в рішенні про виплату дивідендів
(пп. 57.1

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали