Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Вартість чистих активів: як розраховувати

17.12.2018 133419 0 13


Чисті активи – це дуже важливий показник для будь-якого підприємства. Зниження цього показника буде мати негативні наслідки як для товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю (далі – ТОВ і ТДВ відповідно), так і для акціонерних товариств (далі – АТ). Тому величину чистих активів потрібно постійно контролювати. Розглянемо, де використовується цей показник, як він розраховується і як його можна збільшити.


Що таке чисті активи та як їх розрахувати

Чисті активи – це активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань (п. 4 П(С)БО 19).

Ґрунтуючись на цьому визначенні, чисті активи можна розрахувати за такою формулою:

Чисті активи =
= Активи – Зобов'язання =
= (Ряд. 1095 + ряд. 1195 + ряд. 1200) –
– (ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700).

У формулі розрахунку наведено рядки з форми № 1 «Баланс» (додаток 1 до НП(С)БО 1). Підприємства, які заповнюють Баланс за формами № 1-м або № 1-мс (додатки 1 і 2 до П(С)БО 25 відповідно) при використанні цієї формули в значеннях рядків, відсутніх у їхньому Балансі, проставляють 0.

Зауважимо, що подібний принцип розрахунку чистих активів наведено в Методрекомендаціях, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.04 р. № 485, далі - Методрекомендації № 485. Цей документ розроблений для АТ, але цілком може застосовуватися всіма підприємствами, оскільки вони складають Баланс за однією і тією самою встановленою формою. При розробці Методрекомендацій № 485 використовувалася стара форма Балансу, що діяла до 2013 року. Але якщо порівняти стару та нову форми Балансу й замінити старі рядки на нові, то вийде формула, наведена нами вище.

Правда, є й більш простий спосіб розрахунку величини чистих активів. Що вийде, якщо від активів підприємства відняти його зобов'язання? Правильно – власний капітал. І дійсно, згідно з п. 3 розд. I НП(С)БО 1 власний капітал – це різниця між активами і зобов’язаннями підприємства.

Як бачимо, визначення понять «чисті активи» з п. 4 П(С)БО 19 і «власний капітал» із п. 3 розд. I НП(С)БО 1, по суті, однакові. Про те, що власний капітал і чисті активи – це те саме, говориться і у визначенні власного капіталу, наведеному в ч. 2 ст. 14 Закону № 514 для АТ. Згідно із цією нормою власний капітал (вартість чистих активів) товариства – різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Тому чисті активи можна визначити ще й за такою формулою:

Чисті активи = Власний капітал (підсумок розд. I Пасиву Балансу, ряд. 1495).

Навіщо потрібно знати величину чистих активів

На сьогодні наслідки зниження величини чистих активів для АТ і для ТОВ та ТДВ відрізняються. Так, вимоги та обмеження, пов'язані із чистими активами, що пред’являються:

Вимоги до АТ

Вимога 1. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів буде менша від розміру статутного капіталу (далі – СК), АТ зобов'язане зменшити свій СК до рівня чистих активів, зареєструвавши зменшення у встановленому законом порядку (ч. 3 ст. 155 ЦК).

Вимога 2. Якщо чисті активи виявляться менше від установленого законодавством мінімального розміру СК, АТ повинне бути ліквідоване (ч. 3 ст. 155 ЦК).

Для АТ мінімальний розмір СК становить 1 250 мінімальних заробітних плат (далі – МЗП) виходячи з розміру МЗП, що діє на момент створення (реєстрації) АТ (ч. 1 ст. 14 Закону № 514).

У законодавчих актах не зазначено, хто саме зобов'язаний ініціювати ліквідацію підприємства в цьому випадку. За загальними правилами ЦК це повинна бути добровільна ліквідація (або самоліквідація) за рішенням учасників (засновників, власників).

Однак державні органи теж можуть втрутитися. Так, відповідно до пп. 20.1.37 ПК контролюючі органи (згідно з п. 41.1 ПК це органи ДФС) мають право звертатися до суду із приводу припинення юрособи.

Тому дану вимогу не варто ігнорувати.

Вимога 3. АТ не має права приймати рішення про збільшення СК шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу (тобто чистих активів) менший від розміру СК (ч. 4 ст. 15 Закону № 514).

Вимога 4. АТ не має права приймати рішення щодо виплати дивідендів і здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо власний капітал товариства (тобто чисті активи) менше суми його СК, резервного капіталу та величини перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю (п. 2 ч. 1 ст. 31 Закону № 514). Вимога за дивідендами є і в п. 2 ч. 3 ст. 158 ЦК. Згідно із цією нормою АТ не може виплачувати дивіденди, якщо його чисті активи менше від суми СК і резервного капіталу.

Вимога 5. Загальні збори АТ не мають права приймати рішення щодо викупу власних акцій, якщо власний капітал (тобто чисті активи) товариства менше, ніж сума його СК, резервного капіталу та величини перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане менше в результаті такого викупу (п. 3 ч. 1 ст. 67 Закону № 514).

Вимоги до ТОВ

Зверніть увагу! Зараз для ТОВ уже не діють вимоги про те, що якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів буде менше від розміру СК, то ТОВ зобов’язане зменшити свій СК до рівня чистих активів. А якщо чисті активи виявляться менше від установленого законодавством мінімального розміру СК, ТОВ повинне бути ліквідоване. Із 17.06.18 р. ст. 144 ЦК, у якій містилися ці вимоги, виключено із ЦК.

Однак із дати набуття чинності нового Закону № 2275 про ТОВ і ТДВ (тобто з 17.06.18 р.) для ТОВ діють нові вимоги, прив'язані до показника чистих активів.

Вимога 1. Якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 50 % вартості чистих активів ТОВ, то такий правочин є для ТОВ значним (ч. 2 ст. 44 Закону № 2275). Рішення про надання згоди на вчинення цього правочину приймається виключно загальними зборами учасників. І тільки при отриманні такої згоди директор ТОВ має право підписати відповідний договір. При цьому слід мати на увазі, що:

 • вартість чистих активів для цілей цієї вимоги розраховується на кінець кварталу, що передує кварталу вчинення правочину (кварталу підписання договору) (ч. 2 ст. 44 Закону № 2275). Ті ТОВ, які згідно з п. 2 Порядку № 419 подають фінзвітність тільки раз на рік, для підтвердження величини своїх чистих активів за квартал можуть складати квартальні баланси або підтверджувати величину чистих активів шляхом складання бухгалтерської довідки з відповідними розрахунками;
 • у даному випадку не важливо, придбаває товариство майно, роботи, послуги чи продає їх. Вимога діє в обох випадках;
 • якщо в ТОВ величина чистих активів від’ємна (багато збитків), то загальні збори повинні затверджувати кожний правочин. При цьому одним рішенням можна затвердити декілька правочинів;
 • дробленням одного великого правочину, що перевищує 50 % чистих активів, на декілька дрібних уникнути його затвердження загальними зборами учасників не вдасться. Адже згідно з ч. 4 ст. 44 Закону № 2275 якщо замість декількох правочинів товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів уважається значним;
 • якщо на момент підписання правочину він не був схвалений загальними зборами, таке схвалення можна отримати пізніше (це дозволяє ст. 46 Закону № 2275).

Будьте обачні! Якщо директор ТОВ підписав значний правочин без схвалення загальними зборами і згодом схвалення так і не було отримане, то для ТОВ правочин буде визнаний недійсним з усіма наслідками, що випливають.

При цьому посадові особи товариства, які порушили порядок учинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, завдані ТОВ (ч. 5 ст. 44 Закону № 2275).

А що, якщо цю вимогу порушив контрагент підприємства, який є ТОВ?

Закон № 2275 не зобов'язує підприємства вимагати від своїх контрагентів – ТОВ підтвердження повноважень їх директорів на підписання значних правочинів. Більше того, відносно таких правочинів ч. 3 ст. 46 Закону № 2275 відсилає до ч. 3 ст. 92 ЦК. А із цієї норми ЦК можна зробити висновок, що якщо підприємство об'єктивно не могло знати про те, що для його контрагента – ТОВ правочин був значним і директор такого контрагента підписав правочин без згоди загальних зборів, то для підприємства такий правочин повинен вважатися дійсним.

Таким чином, бажано, щоб контрагент – ТОВ надав свій баланс або бухгалтерську довідку, що підтверджують вартість його чистих активів. Але якщо контрагент відмовляється надавати ці документи з будь-яких міркувань, не варто відразу відмовлятися від взаємовідносин із ним. На наш погляд для підстрахування достатньо, щоб контрагент узяв відповідальність на себе й указав у договорі, що сума правочину не перевищує 50 % його чистих активів (або що його директор отримав згоду на проведення правочину на підставі рішення загальних зборів засновників із зазначенням дати та номера відповідного протоколу).

Рекомендація: якщо ви є ТОВ, то можете вказати в договорі аналогічну інформацію про себе.

Вимога 2. Якщо вартість чистих активів ТОВ знизилася більш ніж на 50 % у порівнянні із цим показником на кінець попереднього року, виконавчий орган ТОВ скликає загальні збори учасників, які повинні відбутися протягом 60 днів із дня такого зниження. На порядок денний таких зборів виносяться питання про заходи, які повинні бути вжиті для поліпшення фінансового стану ТОВ, зменшення СК товариства або про ліквідацію ТОВ (ч. 3 ст. 31 Закону № 2275).

Що в даному випадку вважати днем зниження, адже щодня підприємства не складають баланс?

Уважаємо, що це дата балансу. При цьому згідно із ч. 1 ст. 13 Закону № 996 підприємства зобов'язані складати річний баланс, проміжні (квартальні) баланси, а також можуть складати баланси й за інші періоди, якщо це передбачено обліковою політикою підприємства. Тобто якщо на дату балансу виявляється, що чисті активи ТОВ знизилися більш ніж на 50 % у порівнянні з їх величиною на кінець попереднього року, виконавчий орган повинен вжити відповідних заходів. Якщо ТОВ, що подає баланс один раз на рік, на кінець кварталу склало бухгалтерську довідку про свій рівень чистих активів для виконання вимоги і виявило 50%-ве зниження, то теж потрібно вжити заходів.

Що таке виконавчий орган товариства?

Виконавчий орган товариства за замовчуванням є одноосібним. Таким одноосібним виконавчим органом уважається “директор”, якщо статутом не передбачена інша назва (ч. 4 ст. 39 Закону № 2275).

Водночас статутом може бути встановлено, що виконавчий орган товариства є колегіальним, і визначено його кількісний склад. Під колегіальним виконавчим органом мається на увазі “дирекція”, а його головою є “генеральний директор”, якщо статутом не передбачені інші назви (ч. 5 ст. 39 Закону № 2275).

Що буде, якщо не виконати цю вимогу?

Якщо товариство буде оголошене банкрутом до закінчення трирічного строку із дня зниження вартості чистих активів, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства (ч. 4 ст. 31 Закону № 2275). Тобто директору (або дирекції) доведеться особистим майном відповісти за невиконаними зобов'язаннями товариства.

Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не повинні були знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку зі зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку (ч. 4 ст. 31 Закону № 2275).

При цьому директор (генеральний директор) не зможе довести, що він не знав про зниження чистих активів. Адже згідно із ч. 1 ст. 11 Закону № 996 керівник підприємства підписує фінзвітність при будь-якій формі організації бухгалтерського обліку на підприємстві. А якщо підписує – значить про всі показники обізнаний. Єдиний шанс вийти сухим із води – довести, що він належним чином ініціював проведення загальних зборів, але учасники ТОВ на збори не з'явилися (або з'явилися, але не вжили жодних заходів).

Вимоги для ТДВ

Діяльність ТДВ регулюється тим же Законом № 2275, що й діяльність ТОВ. Тому для ТДВ застосовуються ті самі вимоги, що й для ТОВ.

Приватне підприємство та чисті активи

Для приватних підприємств (далі – ПП) ніяких вимог та обмежень, пов'язаних із чистими активами, немає. Тому якщо, наприклад, ТОВ має проблеми із чистими активами, воно може розглянути можливість реорганізуватися в ПП.

До відома! Засновниками ПП можуть бути або одна, чи декілька фізосіб (максимальна кількість не обмежена), або одна юрособа (ч. 1 ст. 113 ГК).

Способи збільшення чистих активів

Основна причина зменшення вартості чистих активів – збитки підприємства (від’ємне значення ряд. 1420 Балансу). Ще однією причиною може бути наявність неоплаченого або вилученого капіталу, які віднімаються при розрахунку власного капіталу підприємства (у Баланс,і за формою № 1 це рядки 1425 і 1430 відповідно).

Отже, що може зробити підприємство, щоб збільшити вартість чистих активів?

1. Збільшити доходи. У даному випадку можна:

 • розмістити вільні кошти підприємства на банківському депозиті;
 • здати об'єкти нерухомості, що пустують, в оренду;
 • отримати безповоротну фінансову допомогу або безплатні запаси;
 • збільшити ціну реалізації своєї продукції (товарів, робіт, послуг) (якщо, звичайно, дозволяє ринок);
 • збільшити обсяг реалізації (пропонувати продукт нової цільової аудиторії, у нових регіонах і т. п.);
 • вжити інших подібних заходів.

2. Зменшити витрати. Цього можна добитися декількома шляхами:

 • зменшити амортизацію основних засобів (далі – ОЗ) і нематеріальних активів (далі – НА), наприклад, переглянувши методи її нарахування. Припустимо, для деяких груп ОЗ (наприклад, обладнання) замість звичного прямолінійного методу використовувати виробничий. Тоді обладнання буде амортизуватися залежно від фактичного виробництва продукції. При цьому можна законсервувати якісь активи або збільшити строк їх експлуатації;
 • увести бюджетування витрат кожного підрозділу та суворо контролювати виконання бюджету;
 • при використанні матеріалів у виробництві спробувати знайти більш дешеві аналоги застосовуваних матеріалів або знайти інших постачальників, посилити контроль над списанням матеріалів у виробництві і звести до мінімуму наднормативні втрати;
 • здійснити інші подібні заходи.

3. Збільшити СК за рахунок додаткових внесків учасників. При цьому варіанті чисті активи збільшаться тільки після того, як учасники фактично внесуть свої вклади. Адже збільшення СК госптовариства відображається проведенням Дт 46 «Неоплачений капітал» – Кт 401 «Статутний капітал». І якщо сальдо за Кт 401 збільшує значення власного капіталу підприємства, то сальдо Дт 46 зменшує його (а значить, і чисті активи).

4. Позбутися викуплених акцій АТ (викуплених часток ТОВ і ТДВ). Як відомо, АТ мають право викуповувати власні акції. ТОВ і ТДВ теж можуть викуповувати свої частки. Однак сальдо за Дт 45 «Вилучений капітал» зменшує власний капітал (а значить, і чисті активи). Тому якщо в підприємства є викуплені акції або викуплені частки, необхідно терміново знайти учасника – покупця таких акцій (часток).

5. Провести дооцінку ОЗ і НА. Дооцінка ОЗ відображається за кредитом субрахунка 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів» (або субрахунка 746 «Інші доходи» – у межах попередніх уцінок) і збільшує рядок 1495 Балансу. Вона здійснюється згідно з п. 16–21 П(С)БО 7 і повинна бути передбачена в обліковій політиці підприємства. Дооцінити можна і НА. Така дооцінка передбачена п. 19–24 П(С)БО 8 і відображається за кредитом субрахунка 412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів» (або субрахунка 746 «Інші доходи» – у межах попередніх уцінок)

6. Безплатно отримати об'єкт ОЗ або НА. У цьому випадку вартість безплатного ОЗ або НА збільшить розмір додаткового капіталу (Кт 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»), а значить, і власного капіталу.

Як бачимо, існує досить багато способів збільшити розмір чистих активів. Головне – добитися збільшення кредитового сальдо рахунків 40–44 або зменшення дебетового сальдо рахунків 44–46.

Висновки

Показник вартості чистих активів відіграє важливу роль у діяльності АТ, ТОВ і ТДВ. Недотримання законодавчих вимог про його розмір може викликати негативні наслідки, аж до ліквідації підприємства. Щоб уникнути неприємностей, постійно контролюйте величину чистих активів і при необхідності вчасно вживайте заходів щодо її збільшення.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали