Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Винятки щодо визнання «умовного продажу»

18.02.2019 1492 0 1

Питання «умовного продажу» є болючими для багатьох платників ПДВ. Адже в разі здійснення господарської операції потрібно не лише вчасно нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ, але й визначити, чи підпадає ця операція під оподаткування саме за «умовним продажем». Щоб полегшити життя бухгалтерів, розглянемо випадки, коли госпоперація нібито й виглядає як «умовний продаж», але такою не є (принаймні, податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються).

Зазирнемо до останнього абзацу п. 198.5 Податкового кодексу (далі – ПК), де зазначено: «У разі якщо на момент перевірки платника податку контролюючим органом в акті вибіркової (часткової) інвентаризації, проведеної платником податку на вимогу такого органу, виявлено нестачу придбаних таким платником товарів (крім випадку, якщо така нестача обумовлена знищенням внаслідок дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідно до законодавства), для цілей розділу V цього Кодексу такі товари вважаються використаними платником податку в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку».

Перше, що впадає в око, це те, що нестача, обумовлена знищенням унаслідок дії обставин непереборної сили, не означає автоматичного нарахування податкових зобов’язань з ПДВ. Однак потрібно мати відповідні документи про наявність таких обставин. Розглянемо, які це документи.

Звернімося до Закону від 02.12.97 р. № 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні» (далі – Закон № 671). У ч. 1 ст. 141 цього Закону сказано , що Торгово-промислова палата (далі –ТПП) України та уповноважені нею регіональні ТПП засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають (за собівартістю) сертифікат про такі обставини протягом семи днів із дня звернення суб’єкта господарської діяльності. Такий сертифікат для суб’єктів малого підприємництва видається безоплатно. Що таке форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), визначено в ч. 2 ст. 141 Закону № 671: Це надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме:

  • загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго;
  • дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна;
  • дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години;
  • експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк;
  • аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо;
  • а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Якщо за таких обставин платник ПДВ звернувся до ТПП України або до уповноваженої регіональної ТПП й отримав сертифікат про наявність форс-мажорних обставин, то податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються. Важливо! Наявність форс-мажору має довести платник ПДВ. І хоча зазначений сертифікат фактично є доказом того, що сталася подія непереборної сили, занадто часті пожежі або блискавки, що знищують майно платника, можуть викликати підозри, що, у свою чергу, призведе щонайменше до порушення кримінальної справи за фактом шахрайства. 

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали