Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Зміна розміру статутного капіталу ТОВ: правові аспекти

21.10.2021 731 0 0

Облік операцій зі статутним капіталом ТОВ: формування, зміна, купівля-продаж часток


На етапі створення ТОВ його засновники формують статутний капітал (далі – СК), але в подальшому в процесі роботи можуть виникнути різні ситуації, коли необхідно змінити розмір СК – збільшити або зменшити його. Які вимоги закону при цьому потрібно врахувати, що та у якій послідовності зробити, розповімо в даній консультації.


Збільшення СК

Питання збільшення СК у ТОВ регламентуються ст. 16–18 Закону від 06.02.2018 № 2275-VIII (далі - Закон № 2275). Розмір СК товариства збільшується за рішенням загальних зборів учасників ТОВ (п. 3 ч. 2 ст. 30 Закону № 2275), яке закріплюється в протоколі.

Заборони. Збільшення СК не допускається, якщо (ст. 16 Закону № 2275):

 • учасники товариства не внесли або не повністю внесли свої вклади до СК;
 • товариство володіє часткою у власному СК. Такий стан речей можливий у силу норм ст. 25 Закону № 2275. Однак, як правило, він тимчасовий, адже протягом року з моменту придбання товариством частки у своєму СК товариство зобов’язане зробити оплатне відчуження цієї частки.

Тому, перш ніж приймати рішення про збільшення розміру СК, перевірте, чи виконуються дані вимоги закону.

Види збільшення СК. Збільшити розмір СК можна за рахунок:

 • додаткових вкладів учасників;
 • нерозподіленого прибутку, без додаткових вкладів учасників;
 • реінвестиції дивідендів.

Збільшення СК за рахунок додаткових вкладів

Згідно із ч. 6 ст. 18 Закону № 2275 учасники товариства можуть уносити додаткові вклади протягом строку, установленого рішенням загальних зборів учасників, але не пізніше ніж протягом року із дня прийняття рішення про залучення додвкладів. Урахуйте, що цей строк може бути змінений або статутом ТОВ, або одностайним рішенням загальних зборів учасників ТОВ на підставі ч. 7 ст. 18 Закону № 2275.

Послідовність дій при збільшенні СК за рахунок додвкладів на практиці найчастіше викликає утруднення, тому на цей рахунок є роз’яснення Мін’юсту, наведені в листі від 07.06.2018 № 6623/8.4.3/32-18. Виходячи із цих роз’яснень і норм ст. 18 Закону № 2275 алгоритм дій буде таким.

Етап 1. Прийняття загальними зборами учасників рішення про залучення додаткових вкладів

Рішення загальних зборів потрібно оформити протоколом.

При збільшенні СК за рахунок додвкладів номінальна вартість частки учасника ТОВ може бути збільшена на суму, яка дорівнює або менша від вартості додвкладів такого учасника. Тому в рішенні учасників про збільшення СК потрібно вказати:

 • загальну суму збільшення СК товариства;
 • коефіцієнт співвідношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника в СК;
 • запланований розмір СК.

Додаткові вклади учасників у СК можуть бути грошовими та негрошовими (майновими). Тому якщо вклади будуть майновими, то в рішенні загальних зборів потрібно буде вказати учасників товариства, які зобов’язуються внести майно, основні характеристики цього майна, і його грошову оцінку.

Також на загальних зборах учасників потрібно визначити строки внесення додаткових вкладів до СК, відобразити цей момент у протоколі та вирішити, чи будуть укладатися з учасниками договори на внесення додвкладів (див. етап 2).

Етап 2. Укладення з учасниками договорів про внесення додаткових вкладів

Цей етап не є обов’язковим, оскільки згідно із ч. 9 ст. 18 Закону № 2275 такий договір укладається в добровільному порядку. Якщо сторони вирішили його укласти, то в ньому потрібно прописати всі нюанси передання учасниками додаткових вкладів.

Згідно з договором учасник або третя особа зобов’язується здійснити додвклад у грошовій або негрошовій формі, а товариство – збільшити розмір його частки в СК або прийняти в товариство з відповідною часткою до СК. У договорі слід указати порядок і строки внесення додвкладу та розмір частки учасника (третьої особи), який буде передавати такий вклад.

Етап 3. Внесення додаткових вкладів учасниками та затвердження збільшеного розміру СК

У строки, визначені рішенням загальних зборів і договорами (за наявності), учасники здійснюють свої вклади. Протягом місяця з дати закінчення обумовленого строку загальні збори учасників приймають рішення про затвердження (ч. 10 ст. 18 Закону № 2275):

 • результатів унесення додвкладів учасниками та/або третіми особами;
 • розмірів часток учасників та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додвкладів;
 • збільшеного розміру СК товариства.

Рішення зборів оформляється протоколом.

Етап 4. Державна реєстрація зміни розміру СК

Зміну розміру СК ТОВ потрібно зареєструвати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців або громадських формувань (далі – ЄДР).

Зазначимо, що зараз розмір СК не обов’язково вказувати в статуті ТОВ. Однак, якщо розмір СК фігурує в статуті або ви хочете внести відомості про новий розмір СК до статуту, також потрібно буде затвердити статут у новій редакції та зареєструвати його.

Для держреєстрації змін відомостей про юрособу в ЄДР суб’єктові держреєстрації потрібно подати (ч. 5 ст. 17 Закону від 15.05.2003 № 755-IV, далі - Закон № 755):

 • заяву про держреєстрацію змін у відомості про юрособу, що містяться в ЄДР (форма 2, затверджена наказом Мін’юсту від 18.11.2016 № 3268/5);
 • рішення загальних зборів учасників ТОВ про визначення розміру СК і часток учасників. У даному випадку це буде протокол загальних зборів учасників, складений на етапі 3. Дійсність підписів осіб, що взяли участь у голосуванні, повинна бути нотаріально засвідчена згідно з вимогами Закону № 755;
 • структуру власності відповідно до Положення, затвердженого наказом Мінфіну від 19.03.2021 № 163;
 • нотаріально засвідчену копію документа, що засвідчує особистість особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юрособи (для фізосіб-нерезидентів, а також для фізосіб-резидентів, якщо документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру);
 • документ, що підтверджує сплату адміністративного збору. Розмір адмінзбору визначається відповідно до ст. 36 Закону № 755 і становить 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня року, у якому подаються документи, округленого до найближчих 10 грн. Цього року збір становить 680 грн (2 270 грн х 0,3 = 681).

Додатково до перелічених вище документів, залежно від конкретної ситуації, потрібно додати:

 • якщо засновником ТОВ є юрособа-нерезидент, то витяг, виписку або інший документ із торговельного, банківського, судового реєстру, що підтверджує реєстрацію юрособи-нерезидента в країні її місцезнаходження;
 • якщо в ході збільшення СК за рахунок додвкладів ТОВ приймає нових учасників – заяви осіб про вступ до ТОВ. Ці документи повинні бути нотаріально засвідчені з використанням спеціальних бланків нотаріальних документів;
 • якщо в результаті зміни розміру СК ви вносите зміни до статуту, тоді нову редакцію статуту.

Нюанс! Додаткові вклади можуть уноситися шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог між товариством і учасником та/або третьою особою (ч. 5 ст. 18 Закону № 2275). Наприклад, якщо учасник надав товариству поворотну фіндопомогу (позику) і хоче зробити додатковий вклад до СК, то вимоги щодо повернення позики та вимоги щодо додвкладу до СК будуть зустрічними й однорідними і їх можна зарахувати. У цьому випадку учасникові та товариству слід скласти документ про проведення взаємозаліку (акт або угоду).

Збільшення СК за рахунок нерозподіленого прибутку

Можливість такого збільшення розміру СК передбачена ст. 17 Закону № 2275. У даному випадку склад учасників і співвідношення розмірів їх часток у СК не змінюється.

Рішення про таке збільшення СК приймається на загальних зборах учасників ТОВ та оформляється протоколом. Далі зміна розміру СК реєструється в ЄДР (перелік документів, що подається на держреєстрацію, аналогічний тому, який ми навели в етапі 4 попереднього розділу консультації.

Зменшення СК

Товариство може зменшити розмір свого СК. Для цього загальними зборами учасників ТОВ повинне бути прийняте відповідне рішення, яке потрібно оформити протоколом (п. 3 ч. 2 ст. 30 Закону № 2275).

Причини зменшення розміру СК можуть бути різними. Це може бути просте бажання учасників ТОВ. Але є ряд випадків, коли таке рішення учасники виносять вимушено. Ось перелік цих випадків:

1. Невнесення учасником вкладу. Якщо учасник не передав свій вклад до СК в обумовлений строк і протягом додаткового строку, який йому був наданий на погашення заборгованості за вкладом відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону № 2275, тоді загальні збори учасників повинні прийняти рішення на цей рахунок. Зменшення розміру СК у цьому випадку не єдино можливий варіант. Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону № 2275 збори можуть прийняти одне з таких рішень:

 • про виключення з товариства учасника, який має заборгованість за вкладом;
 • зменшення СК на розмір неоплаченої частини частки учасника;
 • про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру СК і погашення такої заборгованості цими учасниками;
 • ліквідацію товариства.

2. Товариство викуповує частку свого учасника. Можливість викупу частки самим товариством у свого учасника передбачена ст. 25 Закону № 2275. За загальним правилом у цьому випадку зменшується розмір СК (ч. 3 ст. 25 Закону № 755). Виняток: якщо товариство сформувало на дату придбання частки резервний капітал у розмірі вартості цієї частки, то зменшувати розмір СК не потрібно. Однак потрібно врахувати, що просто створити резервний капітал недостатньо, про його створення потрібно повідомити держреєстратора у вигляді довідки. А якщо цього не зробити, то під час реєстрації змін, пов’язаних із придбанням частки самим товариством, держреєстратор самостійно внесе до ЄДР відомості про зменшення СК на викуплену частку на підставі ч. 3 ст. 25 Закону № 755.

3. Учасника виключено з товариства на підставі рішення загальних зборів учасників. Зменшення розміру СК у цьому випадку передбачено ч. 3 ст. 25 Закону № 755.

4. Учасник виходить із ТОВ. У цьому випадку держреєстратор також на підставі ч. 3 ст. 25 Закону № 755 внесе до ЄДР відомості про зменшення СК на розмір частки учасника, який виходить.

5. Спадкоємці або правонаступники учасника виключаються з товариства згідно із ч. 2 ст. 23 і ч. 13 ст. 24 Закону № 2275.

6. Вартість чистих активів ТОВ знизилася більш ніж на 50 % порівняно із цим показником станом на кінець попереднього року. У цьому випадку виконавчий орган ТОВ зобов’язаний провести загальні збори учасників протягом 60 днів із дня такого зниження. Але тут зменшення СК – теж один із можливих варіантів вирішення виниклої проблеми. Так, загальні збори учасників можуть прийняти рішення не зменшувати СК (ч. 3 ст. 31 Закону № 2275), а здійснити заходи для поліпшення фінансового стану товариства або ліквідувати товариство.

Як діяти у випадку прийняття рішення про зменшення СК?

У цьому випадку необхідно виконати процедуру, передбачену ст. 19 Закону № 2275. Послідовність дій буде такою:

Етап 1. Прийняття рішення про зменшення СК загальними зборами учасників товариства

Етап 2. Письмове повідомлення виконавчим органом ТОВ усіх кредиторів товариства про зменшення СК

Строк такого повідомлення – протягом 10 днів після прийняття рішення про зменшення СК. Повідомлення здійснюється в довільній формі: зазвичай у вигляді листа на ім’я керівника кредитора з інформацією про ухвалене рішення.

Важливо! Немає необхідності повідомляти про зменшення СК кредиторів, чиї вимоги до товариства не забезпечені заставою, гарантією або порукою.

Етап 3. Звернення кредиторів до ТОВ із письмовими вимогами

Кредитори, які отримали повідомлення, мають право протягом 30 днів звернутися до ТОВ із письмовою вимогою прийняти один із заходів (на вибір товариства), зазначених у ч. 4 ст. 19 Закону № 2275:

 • забезпечити виконання зобов’язання перед кредитором (шляхом укладання договору забезпечення);
 • достроково припинити або виконати зобов’язання перед кредитором;
 • укласти інший договір із кредитором.

Якщо ж ТОВ на пред’явлену кредитором вимогу не вживе відповідних заходів, тоді кредитор має право зажадати дострокового припинення або виконання зобов’язань ТОВ у судовому порядку.

Урахуйте! Якщо кредитор пропустить 30-денний строк для пред’явлення вимог, то буде вважатися, що він не має ніяких вимог до ТОВ.

Етап 4. Державна реєстрація змін розміру СК

Суб’єктові держреєстрації подається пакет документів, передбачений ч. 5 ст. 17 Закону № 755.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали