Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Трансформація даних обліку під вимоги МСФЗ: крок за кроком


Наявність комплекту звітності, складеної за МСФЗ, відкриває перед підприємствами широкі перспективи. Найпростіший метод складання першої звітності за МСФЗ — трансформація даних обліку під вимоги міжнародних стандартів. Щоб полегшити цей процес, скористайтеся нашим досвідом.


Сергій Рогозний,
аудитор, юрист, менеджер з аудиту
Міжнародної аудиторської компанії BDO

Трансформувати дані бухгалтерського обліку під вимоги МСФЗ нескладно, потрібно лише дотримуватися певного алгоритму дій та керуватися такими ключовими принципами:

1) повне висвітлення. До трансформаційного балансу мають потрапити всі рахунки, що мають сальдо на кінець звітного періоду; до звіту про сукупні доходи (звіту про фінансові результати) — суми за всіма рахунками доходів та витрат, які були віднесені на фінансовий результат періоду (рахунок 79) або безпосередньо на нерозподілені прибутки (рахунок 44);

2) послідовність. Постійне (з року в рік) застосування обраної підприємством облікової політики. Міняти облікову політику можлива лише у разі зміни МСФЗ та з метою покращення якості подання інформації. Будь-які зміни, що вносяться до облікової політики підприємства, мають бути обґрунтовані та розкриті у Примітках, як того вимагає IAS 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»;

3) порівняльність. Окрім показників на звітну дату та за звітний період фінансові форми з примітками повинні містити аналогічну інформацію на початок звітного періоду та за обліковий період, що передує звітному;

4) обачність. Під час використання облікових оцінок (резервів, забезпечень, актуарних розрахунків, амортизації тощо) потрібно користуватися такими методами і способами, які б запобігали заниженню зобов’язань та витрат і завищенню активів і доходів;

5) превалювання сутності над формою. Операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми (до товарного кредиту щодо обладнання застосовуються правила фінансового лізингу; придбаний з метою продажу автомобіль обліковується як товар тощо);

6) подвійний запис. Будь-яка коригуюча операція відображається у трансформаційних таблицях одночасно за дебетом одного та кредитом другого рахунка. Порушення цього правила призводить до розбалансування показників майбутньої звітності;

7) обґрунтованість. Будь-яка коригуюча операція повинна містити посилання на розрахунок чи наявний обліковий запис (проведення в аналізі рахунку чи сальдо в оборотно-сальдовій відомості);

8) системність. Усі трансформаційні проведення повинні містити формули, щоб коригування відображалися в усіх пов’язаних розрахунках, розкриттях та звітних формах;

9) єдиний грошовий вимірник. Усі розрахунки в трансформаційних файлах ведуться у функціональній валюті (зазвичай у гривні) з подальшим перерахуванням у валюту подання (якщо вона відрізняється від гривні). Для балансових статей у такому випадку використовується офіційний обмінний курс на кінець звітного періоду; для доходів, витрат і грошових потоків — фактичний курс на дату кожної операції, а якщо це неможливо — середній курс за період;

10) спрямованість на результат. Трансформаційні файли створюються з метою побудови готової фінансової звітності з усіма числовими розкриттями (примітками), як того вимагають IAS 1 «Подання фінансових звітів» та інші стандарти.

Міжнародну фінансову звітність готують крок за кроком у певній логічній послідовності, яку бажано не порушувати.

1 из 1

Крок 1. Підготовка проформи фінансової звітності з примітками за МСФЗ

Нагадаємо, мета трансформації бухгалтерських даних полягає в отриманні всієї числової інформації про підприємство, необхідної для побудови повноцінного звіту за МСФЗ, чинними на кінець звітного періоду. Для цього у текстовому редакторі (зазвичай у файлі MS Word) потрібно підготувати форму майбутньої фінансової звітності з примітками, у тому числі загальну інформацію про підприємство, його облікову політику, опис бізнес-середовища, а також форми числових розшифровок до основних форм звітності.

Крок 2. Перенесення чотирьох основних форм фінансової звітності у табличний редактор

Перенесіть до табличного редактора (наприклад, MS Excel) балансовий звіт, звіт про сукупні прибутки, звіт про рух грошових коштів та звіт про рух у власному капіталі. У подальшому у кожне поле зазначених звітів будуть внесені необхідні формули.

Вітчизняні підприємства зобов’язані готувати основні форми звітності за встановленими Мінфіном формами (додаток 1 до НП(С)БО 1). Але, якщо користувачами вашої звітності будуть іноземні фінансові партнери чи акціонери, ви можете використовувати будь-які інші форми.

Крок 3. Формування основної трансформаційної таблиці

Основна трансформаційна таблиця формується на основі зведеної оборотно-сальдової відомості (ОСВ) за всіма рахунками (додаток 1). З метою побудови балансу для розрахунків беруть кінцеві сальдо за всіма рахунками, для звіту про прибутки та збитки — суми чистих доходів та витрат, що пішли на фінансовий результат звітного періоду (з аналізу рахунків 79 «Фінансові результати», 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)»).

Рахунки, за якими є і дебетове, і кредитове сальдо, у трансформаційній таблиці вносять в окремі рядки (наприклад, рахунок 36).

Дані за кредитом в основній та всіх додаткових таблицях слід заносити зі знаком мінус (наприклад, клітинки M47 — за рахунком 36 та M56 — за рахунком 42.3).

1 из 1


Крок 4. Перейменування українськихі рахунків

Кожному рахунку в основній трансформаційній таблиці привласнюються нові назви, що відповідають назвам окремих статей фінансової звітності за МСФЗ, та коди (колонки L, K та J додатка 1). У подальшому формули для заповнення статей звітності міститимуть посилання на ці назви та коди.

Крок 5. Урахування вхідних трансформаційних коригувань

Під час складання трансформаційної таблиці слід передбачити внесення коригувань попередніх періодів, як технічних, так і в результаті виправлення помилок (колонка P додатка 1). Нехтування цим етапом призведе до помилкового відображення даних у звіті про фінансові результати, хоча баланс може бути складений правильно. Якщо міжнародна звітність готується вперше, то спочатку потрібно побудувати вхідну трансформаційну таблицю і провести в ній лише коригування балансових статей у кореспонденції з нерозподіленим прибутком (рахунок 44.1). На її підставі можна сформувати Перехідний баланс (додаток 2), у якому мають бути вказані та прокоментовані всі перехідні проведення згідно з вимогами IFRS 1 «Перше застосування МСФЗ».

1 из 1


Крок 6. Перерахування сум за рахунками обліку у валюту подання звітності

Дуже часто міжнародна звітність складається в іноземній валюті. За загальним правилом, у цьому випадку кожну операцію слід перераховувати у валюту подання за поточним курсом. Якщо це зробити неможливо, допускається використання середнього курсу за період для доходів, витрат та потоків операцій, а також курсу на кінець періоду для балансових статей. Різниця між середнім курсом та курсом на дату балансу призводить до виникнення технічної курсової різниці. У нашому прикладі звітність складається у гривні, тому цей етап ми не розглядаємо.

Крок 7. Створення попереднього Балансу та Звіту про прибутки та збитки до виконання коригувань звітного року

Дані з трансформаційної таблиці за допомогою спеціальних формул (формула 1 у додатку 3) розносяться за відповідними статтями Балансу та Звіту про прибутки та збитки. Якщо цей крок зроблено правильно, баланс зійдеться. У подальшому під час виконання трансформаційних коригувань усі показники звітності змінюватимуться автоматично.

1 из 1


Крок 8. Визначення усіх суттєвих статей звітності, щодо яких необхідне додаткове розкриття

Суттєвою є та інформація, пропуск якої може вплинути на прийняття управлінських рішень. Бажано підготувати примітки до всіх статей, крім малозначних та простих, суть яких зрозуміла з назви. У нашому прикладі (додаток 3) коди відповідних рядків звітності, що потребують деталізації, виділено темнішим кольором.

Крок 9. Перенесення з основної трансформаційної таблиці показників приміток, які не потребують значних додаткових розрахунків

Такі статті, як, наприклад, «Грошові кошти» або «Статутний капітал», у міжнародній звітності зазвичай подаються за тими самими правилами, що і в національній. А запаси, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, хоча й мають певні відмінності у відображенні, можуть формуватися безпосередньо на основі трансформаційної таблиці.

Крок 10. Формування допоміжних трансформаційних таблиць

З метою підготовки Приміток та відображення сум за окремими статтями фінансової звітності за МСФЗ формуються допоміжні трансформаційні таблиці (в окремих файлах) з відповідних рахунків зведеної ОСВ. До такого файлу варто включати ОСВ за рахунками, журнали-ордери чи аналізи рахунків обліку, що формують цю статтю звітності. Це потрібно для того, щоб забезпечити необхідний рівень деталізації вихідної інформації та показати її зв’язок з даними аналітичного обліку (принципи системності та обґрунтованості). Розрахунки коригувань та опис виявлених невідповідностей варто наводити у цих файлах. Зазвичай допоміжні розрахунки роблять за основними засобами, дебіторами та кредиторами, доходами та витратами. У нашому прикладі допоміжна таблиця для формування аналітики за доходами та витратами наведена в основному файлі без включення аналізів та ОСВ за рахунками (додаток 4).

1 из 1


Крок 11. Перенесення до основної трансформаційної таблиці коригувань за всіма допоміжними трансформаційними таблицями

Далі всі виконані коригування за принципом подвійного запису (Дт — із знаком плюс, Кт — із знаком мінус) переносяться з допоміжних трансформаційних таблиць (крім внутрішніх розшифровок та рекласифікацій) до основної трансформаційної таблиці (колонки Q, R, S, T та інші у додатку 1). Для контролю дотримання подвійного запису до рядка 4 Основної таблиці заносяться формули суми за всіма рядками таблиці (наприклад, "= СУММ(S7:S145)" у рядку формул додатка 1).

Крок 12. Перенесення даних допоміжних трансформаційних таблиць до відповідних приміток

Дані аналітичного обліку допоміжних файлів після всіх трансформаційних коригувань та рекласифікацій переносяться до відповідних приміток (додаток 5).

1 из 1


Крок 13. Проведення решти трансформаційних коригувань та розрахунок фінальних показників Звіту про фінансовий стан

Відповідно до розрахунків проводиться решта трансформаційних коригувань та обчислюються фінальні показники Звіту про фінансовий стан (баланс), Звіту про сукупний дохід (про фінансові результати) (додаток 6), Звіту про власний капітал (додаток 7) та Приміток до них. Розмір чистого прибутку періоду відповідає контрольній сумі у клітинці P4 Допоміжної таблиці за формою 2 (додаток 4).

1 из 1
1 из 1


Крок 14. Складання звіту про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів може складатися прямим або непрямим методом. У разі використання прямого методу необхідно складати окрему трансформаційну таблицю. Якщо ж використовується непрямий метод (його підприємства обирають частіше), будуть потрібні дані трансформованого балансового звіту, звіту про сукупний дохід та Приміток до них. У прикладі наведено розрахунок прямим методом (додаток 8), хоча з 2013 року в Україні дозволено використовувати і непрямий метод.

1 из 1

Крок 15. Підготовка додаткових Приміток відповідно до МСФЗ

Стандартами передбачено складання форми звітності за сегментами (операційними та географічними), розрахункових таблиць для оцінки валютного ризику та ризиків ліквідності, зведеного розкриття про стосунки (обсяг операцій та сальдо розрахунків) з пов’язаними особами та деяку іншу інформацію. Якщо інші звітні форми та розкриття складені правильно, підготовка Приміток не забере багато часу.

Крок 16. Перенесення всіх отриманих результатів до проформи фінансової звітності за МСФЗ

Баланс, що зійшовся, та збалансовані показники інших форм можна переносити до проформи, з якої починався процес трансформації. Але, перш ніж подати готову звітність на підпис керівнику, необхідно вручну перерахувати підсумки в усіх табличних формах та упевнитись у їхній взаємній ув’язці. За рахунок заокруглень можливі невеликі розбіжності у підсумках, які потребують урегулювання.

Якщо ви маєте намір вести ділові переговори з іноземцями, рекомендуємо скласти таблиці у більш зрозумілій для них формі (додатки 9–12) та перекласти звітність англійською мовою.

Сподіваємося, отримана інформація допоможе вам систематизувати знання та виробити практичні навички складання фінансової звітності за МСФЗ.

1 из 1
1 из 1
1 из 1

Нормативна база

НП(С)БО 1 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 07.02.2013 № 73.


Дата підготовки
29.12.2013

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали