Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Ремонт будівлі виконаний для підприємства безплатно: як відобразити в обліку згідно з МСФЗ?

Стороння організація здійснила безплатно капітальний ремонт будівлі, яка належить нашому підприємству. Як відобразити цю операцію в бухгалтерському і податковому обліку (застосовуємо МСФЗ)?

Послуги з капітального ремонту будівлі отримано безплатно. Чи потрібно визнавати дохід від цієї операції? І якщо потрібно, то в якій сумі? І в якій сумі оцінити вартість будівлі після капремонту?

Дохід визнають, якщо в ході звичайної діяльності підприємство отримує економічні вигоди, які збільшують власний капітал підприємства (§ 7 МСБО 18 «Дохід»).

Поза сумнівом, капітальний ремонт будівлі, виконаний сторонньою організацією, принесе підприємству певні економічні вигоди: власні гроші не витрачені, а відремонтована будівля і далі використовуватиметься в господарській діяльності для отримання доходу.

Оцінити суму доходу ми можемо за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню (§ 9 МСБО 18). Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана від продажу активу або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринкових відносин на дату оцінки (§ 9 МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», § 7 МСБО 18).

А що у нас виходить? Економічні вигоди отримані, але на дату операції вартість компенсації за них відсутня (послуги отримано безплатно), немає ні надходження коштів, ні погашення зобов'язання. Адже саме зобов'язання не виникло. Таким чином, на дату операції (тобто на дату підписання акта виконаних робіт) у підприємства – власника будівлі виникає дохід від безплатно отриманих робіт, який дорівнює 0,00 грн.

Але чи все так просто насправді?

Будь-яка господарська операція зачіпає як актив, так і пасив балансу. У цьому випадку в пасиві відображається дохід, а в активі – вартість основного засобу (далі – ОЗ). Якщо не збільшується пасив, то не повинен збільшуватися й актив. Звернемося за підтвердженнями до стандартів.

У момент первісного визнання об'єкт ОЗ оцінюється за собівартістю (§ 15 МСБО 16 «Основні засоби»).

Надалі підприємство самостійно вибирає одну з моделей оцінки ОЗ (§ 29 МСБО 16):

· за собівартістю: первісно визнана собівартість мінус накопичена амортизація і мінус збитки від зменшення корисності (§ 30 МСБО 16);

· за переоціненою вартістю: облік за справедливою вартістю на дату оцінки мінус накопичена в майбутньому амортизація і мінус отримані в майбутньому збитки від зменшення корисності об'єкта (§ 31 МСБО 16).

Вибір моделі обліку ОЗ фіксується в наказі про облікову політику. Розглянемо обидва варіанти.

Модель обліку ОЗ за собівартістю. Ні на дату підписання акта виконаних ремонтних робіт, ні надалі вартість ОЗ не міняється. І сума отриманого доходу в розмірі 0,00 грн. також залишається незмінною і не переоцінюється.

Модель обліку ОЗ із переоцінки. У цьому випадку залишкова вартість будівлі після капремонту відрізнятиметься від її ринкової вартості. І якщо ця відмінність виявиться істотною (розмір істотності підприємство встановлює самостійно в наказі про облікову політику), то потрібно буде провести переоцінку всієї групи ОЗ, до якої належить ця будівля (із залученням професійних оцінювачів).

Іншими словами, на дату підписання акта виконаних ремонтних робіт первісна (і залишкова) вартість будівлі не зміниться і сума отриманого доходу буде визнана в розмірі 0,00 грн. А ось на дату переоцінки об'єкта зміниться як первісна (і залишкова) вартість будівлі, так і сума доходу від безплатно отриманих робіт. Тільки класифікація цього доходу вже буде інша: це буде дохід від дооцінки ОЗ, і в бухгалтерському обліку слід зробити проведення Дт 10 «Основні засоби» – Кт 41 «Капітал у дооцінках».

У податковому обліку починаючи з 01.01.15 р. оподатковуваний прибуток визначається за даними бухгалтерського обліку (згідно з П(С)БО або МСФЗ).

За необхідності фінансовий результат коригується на різниці, відповідно з пп. 134.1.1 Податкового кодексу (далі – ПК). Нагадаємо, що такі коригування зобов'язані проводити платники, у яких річний дохід перевищує 20 млн грн. Решта платників не зобов'язана це робити, але можуть прийняти таке рішення.

Згідно з п. 138.2 ПК зменшити бухгалтерський фінансовий результат необхідно тільки в тому випадку, якщо результати дооцінки впливають на суму фінансового результату (коли суму дооцінки віднесено на субрахунок 745 «Дохід від безоплатно отриманих активів» у межах попередніх уцінок, визнаних у фінансових результатах).

Отже, у податковому обліку суми дооцінки ОЗ, визнані у складі власного капіталу (за кредитом субрахунка 411), не визнаються.

Але в цілях оподаткування вашому підприємству треба буде зробити коригування фінрезультату, які виникнуть при нарахуванні амортизації дооціненої будівлі, оскільки сума амортизації через проведення дооцінки буде різною (п. 138.1, 138.2 ПК). Зокрема, фінрезультат слід:

· збільшити на суму амортизації, розрахованої в бухобліку;

· зменшити на суму амортизації, розрахованої згідно з нормами ПК (тобто без дооцінки).

І на закінчення ще раз нагадаємо, що для уникнення претензій із боку фіскальних органів методи обліку й оцінки активів повинні бути закріплені в наказі про облікову політику підприємства. А фактичне відображення операцій в обліку повинне відповідати цим методам.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали