Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Як скласти положення про преміювання?

Аліса Чуднова

03.09.2015 21658 0 0

Підприємство бажає розробити систему преміювання і зафіксувати її в окремому документі – положенні про преміювання. Які нюанси, пов'язані з преміюванням працівників, слід відобразити в такому документі?

Якщо на підприємстві діє система преміювання, то, звичайно ж, її слід закріпити в локальному документі. Це може бути як окремий документ – положення про преміювання, так і частина (розділ) загального документа про систему оплати праці, що діє на підприємстві, або частина колдоговору. Наведемо зразок положення про преміювання, а в примітках (див. «Важливо!») відзначимо нюанси, пов'язані з преміюванням працівників, які треба врахувати при складанні положення.

Зразок

Положення про преміювання працівників ТОВ «Рубін»

Це Положення розроблене відповідно до Кодексу законів про працю, Закону України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці», положень колективного договору.

Система преміювання запроваджується в цілях посилення мотивації до праці працівників, їх матеріального стимулювання за добросовісне та якісне виконання поставлених перед ними завдань, забезпечення належного рівня виконавчої та трудової дисципліни.

1. Загальні положення

1.1. Преміювання працівників підприємства здійснюється відповідно до їх особистого вкладу до загальних результатів праці за підсумками роботи за місяць.

1.2. В окремих випадках може бути виплачена разова премія – за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних і святкових дат.

(Важливо! Цей розділ повинен включати інформацію про характер преміювання (виробничий) і «преміальний» період (премія за поточний або попередній місяць, квартал).)

2. Показники преміювання

2.1. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премій беруться до уваги:

 • виконання виробничих планів – для працівників на погодинній системі оплати праці та норма виробітку – для працівників на відрядній системі оплати праці;
 • відпрацьований час;
 • виконавча дисципліна (виконання окремих доручень керівництва);
 • трудова дисципліна.

(Важливо! Якщо на підприємстві прийнята колективна форма преміювання, тоді необхідно зазначити механізм розподілу загальної суми премії між підрозділами підприємства, а також допов-нити розділ таблицями показників коефіцієнта трудової участі (КТУ) і шкалою їх оцінок.)

3. Джерела і розміри преміювання

3.1. Преміювання працівників підприємства здійснюється за результатами роботи щомісяця, у межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом. Сума премії встановлюється у відсотках до посадового окладу.

(Важливо! Якщо фактичні витрати підприємства на виплату заробітної плати за премійований період виявляються нижче від планових (згідно з кошторисом), то частина заощадженої суми також може збільшувати преміальний фонд. Також джерелом преміювання може бути частина прибутку підприємства після розподілу її між власниками і тими фондами, які за законодавством зобов'язані створюватися підприємствами. Такі нюанси повинні бути передбачені в Положенні про преміювання.)

4. Порядок преміювання

4.1. Індивідуальний розмір премій за виконання показників, названих у п. 2 цього Положення, установлюється з огляду на фінансові можливості підприємства:

 • для працівників основного виробництва – керівниками підрозділів;
 • для керівників підрозділів – директором підприємства.

(Важливо! Можна також установити порядок преміювання колишнього працівника, який відпрацював місяць, але на момент виплати премії за цей місяць уже не перебуває у штаті підприємства.)

4.2. Премії не виплачуються за час відпусток, тимчасової непрацездатності, навчання.

4.3. Керівник підприємства, його заступник, керівники підрозділів мають право позбавляти працівника премії частково або повністю в разі порушення працівником трудової, виробничої дисципліни і внутрішнього розпорядку.

(Важливо! Право збільшити або зменшити розмір премії на свій розсуд може надаватися керівникові підприємства. Якщо таке право керівникові не надано (не відображено в Положенні про преміювання), то зміна керівником розміру премії в односторонньому порядку (без узгодження з керівником підрозділу, де трудиться працівник) уважатиметься порушенням трудового законодавства.)

4.4. Зниження розміру премії або позбавлення її повністю оформляється наказом по підприємству за той період, у якому працівником було допущено порушення, із зазначенням причини згідно з переліком виробничих упущень і порушень трудової дисципліни.

4.5. Перелік виробничих упущень і порушень трудової дисципліни, за які працівника повністю або частково позбавляють премії:

4.5.1. За порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку працівник позбавляється премії в таких розмірах:

 • за систематичне запізнення на роботу (більше 3 разів на місяць) — до 25 %;
 • невиконання завдань керівників підрозділів і робіт — до 50 %;
 • появу на робочому місці в нетверезому стані — до 100 %;
 • прогул, відсутність на робочому місці без поважних причин більше 3 годин — до 100 %.

4.5.2. За невиконання посадових обов'язків і порушення технологічних інструкцій, якщо це:

 • не призвело до виготовлення браку та інших фінансових втрат тощо — до 25 %;
 • призвело до виготовлення браку та інших фінансових втрат тощо — до 100 %.

(Важливо! Якщо Положення про преміювання не містить переліку виробничих упущень та інших порушень, за здійснення яких працівникові може бути зменшена премія, то виробничі премії повинні виплачуватися в повному розмірі. Адже згідно з Інструкцією, затвердженою наказом Держкомстату від 13.01.04 р. № 5, вони є різновидом додаткової заробітної плати, а не заохоченням працівника.)

5. Порядок і строки преміювання

5.1. Проект наказу про преміювання працівників підприємства готує відділ кадрів і подає на розгляд керівникові підприємства не пізніше 4-го числа кожного місяця.

5.2. Премія виплачується у строки виплати зарплати за другу половину місяця, що настає за звітним.

(Важливо! До Положення про преміювання можуть вноситися зміни, а також Положення про преміювання може повністю скасовуватися. Про це працівники підприємства повинні бути попереджені не пізніше ніж за два місяці, оскільки така зміна вважається зміною істотних умов праці працівників (ст. 32 КЗпП).)

Підпис керівника Печатка підприємства Дата затвердження

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали