Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Облік вибуття основних засобів на сільгосппідприємстві

26.06.2017 373 0 1

Господарські операції щодо кількісного зменшення основних засобів (далі – ОЗ) підприємства відображаються за кредитом рахунків 10 «Основні засоби», 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи», 16 «Довгострокові біологічні активи» за такими каналами вибуття: продаж; ліквідація; передача в обмін; безоплатна передача; внески до статутного капіталу підприємств; передача в оренду; переведення до складу оборотних активів; нестача або інші причини невідповідності критеріям визнання активом.

Облік кількісного зменшення обсягів ОЗ здійснюється залежно від способу вибуття ОЗ:

1. ОЗ, які продаються, обліковуються за правилами П(С)БО 27. Якщо ОЗ визнаються утримуваними для продажу, їх переводять до складу оборотних активів:

  • Дт 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» – Кт 10 – на залишкову вартість ОЗ;
  • Дт 13 – Кт 10 – на суму зносу.

Амортизація таких ОЗ припиняється. Безпосередньо операція із продажу ОЗ відображається як продаж оборотних активів: дохід від продажу – на субрахунку 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів», собівартість проданих ОЗ – на субрахунку 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів».

2. Згідно з п. 33 П(С)БО 7 якщо ОЗ перестає відповідати критеріям визнання активом, такий ОЗ вилучається з активів – списується з балансу.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали