Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Складаємо уточнюючу декларацію з плати за землю

30.11.2015 32170 0 0

Для кого ця стаття: для сільгосппідприємств, які є платниками плати за землю.


Загальні положення

Як відомо, плата за землю складається із земельного податку (сплачують власники та постійні користувачі земельних ділянок) та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Нагадаємо, що Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (далі – декларація) на вибір платника податків подається:

  • раз на рік (на поточний рік) – не пізніше 20 лютого з розбиттям річної суми рівними частинами по місяцях (п. 286.2 Податкового кодексу, далі – ПК). Податок сплачується щомісячно в розмірі 1/12 річної суми;
  • щомісячно – до 20-го числа місяця, що настає за звітним (п. 286.3 ПК).

Порядок виправлення помилок, допущених у раніше поданих деклараціях, залежить від вибраних строків подання декларації. Однак зважаючи на те, що на практиці більшість платників подають річну декларацію, у цій консультації ми зупинимось на порядку коригування саме річної декларації.

Необхідність уточнення суми плати за землю може виникнути, зокрема, у разі якщо:

  • виявлено помилку в раніше поданій декларації. При цьому помилка може бути виявлена як у деклараціях за минулі роки, так і в декларації за поточний рік (якщо вона подавалася до 20.02.15 р.). В останньому випадку помилка може стосуватися як минулого, так і майбутнього періодів поточного року;
  • збільшується або зменшується об’єкт оподат­кування. Таке можливе при набутті (втраті) права власності або оренди на земельну ділянку, втраті права на застосування пільг тощо.

Згідно з п. 286.4 ПК у разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Слід звернути увагу: якщо на початку року декларація не подавалася через відсутність об’єкта оподаткування, а потім такий об’єкт з’явився (наприклад, набуто право оренди землі комунальної власності), то в такому разі слід подавати не уточнюючу, а звітну декларацію до контролюючого органу за місцем розташування земельної ділянки.

Для уточнення плати за землю, за роз’ясненнями податківців, у 2015 році слід використовувати форму декларації, затверджену наказом Міндоходів від 30.12.13 р. № 865.

Хоча форма звітності для земельного податку та орендної плати єдина, якщо сільгосппідприємство є платником обох цих податків, то звітувати з них слід за окремими деклараціями, а відтак і виправляти помилки чи уточнювати показники щодо кожного із цих податків слід окремо. Далі розглянемо це детальніше.

Уточнення земельного податку

Якщо складається уточнююча декларація щодо земельного податку, у титульній частині цієї декларації слід проставити відмітки у графах «Земельний податок» та «Уточнююча».

Нумерацію уточнюючих декларацій щодо земельному податку слід вести окремо від декларацій, у яких нараховується (коригується) податкове зобов’язання з орендної плати. У графі «1.1.Т» зазначається номер із послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій. Наприклад, якщо платник плати за землю подає першу уточнюючу податкову декларацію, у якій уточнюється податкове зобов’язання із земельного податку, то у графі «1.1.Т» проставляється «1».

У рядку 2 декларації слід указати рік, за який подається уточнююча декларація. Реквізит «починаючи з» заповнюється в разі набуття (втрати) платником протягом року права власності на земельні ділянки та вказується дата такої події у форматі «число/місяць» арабськими цифрами. Для чисел з однієї цифри спочатку проставляється «0» (наприклад, «01.11»).

Реквізит «з урахуванням уточнень з» заповнюється в разі уточнення податкових зобов’язань щодо минулих періодів. Зазначається дата, з якої відбувається уточнення (зазвичай це дата подання уточнюючої декларації). Реквізит «за _______ місяць» заповнюється лише платниками, які обрали щомісячний спосіб подання декларації.

Інші реквізити титульної частини заповнюються аналогічно до того, як вони заповнювалися у звітній декларації на початку року.

У табличній частині декларації зазначаються всі земельні ділянки (починаючи з початку року), щодо яких слід сплачувати земельний податок, з урахуванням нових та/або за винятком тих, за якими цей податок вже сплачувати не потрібно. При цьому показники у графах 10–21 заповнюються із дня календарного місяця, у якому починають, та/або до дня календарного місяця, в якому припиняють діяти зміни, що спричинити подання уточнюючої декларації. Тобто якщо право власності на землю набуто, наприклад, із 09.11.15 р., то донарахувати земельний податок за уточнюючою декларацією слід за листопад – з 09.11.15 р. до 30.11.15 р. і повністю за грудень 2015 року.

Річна сума земельного податку, яка підлягає сплаті, відображається у графі 8 у розрізі видів земель (сільгоспугідь). У рядку 5 зазначається загальна сума земельного податку за рік з урахуванням коригування.

У рядку 6 наводиться сума земельного податку, яка була задекларована в попередній декларації (ряд. 5 декларації, що уточнюється). У рядку 7 відображається сума податку до збільшення (додатне значення різниці значень рядків 5 і 6).

У рядку 8 вказується розмір заниження (недоплата) податкового зобов’язання із земельного податку минулих податкових періодів. При цьому слід звернути увагу, що в цьому рядку відображається саме заниження податку минулих, а не майбутніх періодів. Наприклад, якщо ми збільшуємо податкове зобов’язання лише за період із листопада по грудень 2015 року, то це не є заниженням і в рядку 8 такі суми не потрібно показувати.

У разі зменшення податкового зобов’язання із земельного податку, тобто якщо різниця між значеннями рядів 6 та 5 є додатною, значення цієї різниці відображається в рядку 9. У рядку 10 вказується завищення (переплата) податкового зобов’язання із земельного податку минулих податкових періодів.

У рядку 11 сільгосппідприємство самостійно обчислює суму штрафу, якщо податкові зобов’язання минулих звітних періодів виявились заниженими. Оскільки ми складаємо уточнюючу декларацію (а не включаємо суму недоплати в поточну декларацію), то сума штрафу становить 3 % від значення рядка 8. У рядку 12 зазначається сума пені, яка розраховується самостійно в порядку, визначеному пп. 129.1.2 ПК.

Уточнення суми орендної плати

У разі уточнення суми орендної плати за землі державної та комунальної власності заповнюється рядок 3 титульної частини декларації, де вказується рік, за який подається уточнююча декларація. Реквізит «починаючи з» заповнюється в разі укладення нових або припинення дії старих договорів оренди земельних ділянок. Реквізит «з урахуванням уточнень з» заповнюється в разі уточнення податкових зобов’язань минулих періодів.

Річна сума орендної плати за видами земель відображається у графі 9 табличної частини декларації, а в рядку 13 зазначається її загальна сума за рік із розбивкою по місяцях. У рядку 14 наводиться сума нарахованої орендної плати за землі державної або комунальної власності за даними раніше поданої декларації.

У рядку 15 табличної частини відображається сума податкового зобов’язання до збільшення (якщо різниця між рядками 13 та 14 додатна). У разі якщо збільшується зобов’язання минулих періодів, (тобто має місце недоплата податкового зобов’язання минулих податкових періодів), таку недоплату слід відобразити в рядку 16. На суму недоплати нараховується штраф у розмірі 3 % (ряд. 19) та пеня (ряд. 20). Якщо збільшуються податкові зобов’язання майбутніх періодів, то такі суми в рядку 16 не відображаються, а штраф та пеня не нараховуються (тобто рядки 19 та 20 не заповнюються).

Якщо внаслідок уточнення податкове зобов’язання зменшується, то сума зменшення відображається в рядку 17, а сума завищення (переплата) податкового зобов’язання – у рядку 18.

Приклад 1

Сільгосппідприємство – платник єдиного податку четвертої групи має у власності земельну ділянку із числа земель промисловості площею 5 га та земельну ділянку сільгосппризначення (рілля) площею 10 га (нормативна грошова оцінка – 168 000 грн.). 01.01.15 р. земельну ділянку сільгосппризначення передали в оренду іншому суб’єкту господарювання, через що була втрачена пільга зі сплати земельного податку. Однак на початку року звітність із земельного податку було подано лише щодо землі промисловості. Згідно з рішенням місцевого органу самоврядування, на території якого знаходиться земельна ділянка сільгосппризначення, ставка земельного податку за землі сільгосппризначення встановлена в розмірі 0,5 % від нормативної грошової оцінки.

Річна сума земельного податку становить 840 грн. (168 000 грн. х 0,5 %), а щомісячна – 70 грн. (840 грн. : 12). Сільгосппідприємство має нарахувати собі штраф за заниження податкового зобов’язання минулих звітних періодів (тобто із січня до жовтня).

Як у цій ситуації заповнити табличну частини уточнюючої декларації див. фрагмент 1 у кінці консультації.

Приклад 2

З початку 2015 року у сільгосппідприємства знаходиться в оренді земельна ділянка комунальної власності сільгосппризначення (рілля) розміром 25 га, її нормативна грошова оцінка – 462 500 грн. Орендна плата становить 5 % від нормативної оцінки. На початку року було подано звітну декларацію щодо орендної плати за землі. Із 01.11.15 р. набув чинності новий договір оренди землі комунальної власності, що знаходиться на території того самого адміністративного району. Це земельна ділянка cільгосппризначення (багаторічні насадження), площа якої – 3 га, нормативна грошова оцінка – 153 000 грн. Орендна плата згідно з договором становить 3 % від нормативної оцінки.

У 2015 році сільгосппідприємству слід нарахувати орендну плати за нову земельну ділянку лише за два місяці – листопад та грудень. Вона становитиме 382,50 грн. (153 000 грн. х 3 % : 12) за кожен із цих місяців. Оскільки заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів у цій ситуації немає, то нараховувати штраф не потрібно.

Як у цій ситуації заповнити табличну частину уточнюючої декларації див. фрагмент 2.

Фрагмент 1

<...>

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

<...>

№ з/п

Категорія
земель

Площа земельної ділянки

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки або одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області з урахуванням
коефіцієнта індексації

Ставка податку (грн. за 1 кв. м або % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки; % від одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області)

Коефіцієнт до збільшення

Відсоток від суми земельного податку

Річна сума земельного податку,
яка підлягає сплаті за даними платника

Річна сума орендної плати,
яка підлягає сплаті за даними платника

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення (як у межах населених пунктів, так і за їх межами)

1.1

у тому числі сільськогосподарські угіддя

1.1.1

рілля

10 га

16 800,00

0,5 %

х

х

840,00

 

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

2

Земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (як у межах населених пунктів, так і за їх межами)

2.1

Землі промисловості

5 га

51 600,00

1 %

 

 

2 580,00

 

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

5

Нараховано земельного податку на 2015 рік, усього (сума значень к. 10–21 р. 1.1.1–4.2)

3 420,00

х

285,00

285,00

285,00

285,00

285,00

285,00

285,00

285,00

285,00

285,00

285,00

285,00

6

Нараховано земельного податку на 2015 рік за даними раніше поданої декларації (р. 5 декларації, що уточнюється)

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

7

Нараховано до збільшення податкового зобов’язання по земельному податку на 2015 рік (позитивне значення (р. 5 – р. 6))

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

8

Розмір заниження (недоплата) податкового зобов’язання по земельному податку минулих податкових періодів

70,0

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

9

Нараховано до зменшення податкового зобов’язання по земельному податку на 20__ рік (позитивне значення (р. 6 – р. 5))

10

Розмір завищення (переплата) податкового зобов’язання по земельному податку минулих податкових періодів

11

Сума штрафу ((к. 10 – 21 р. 8) х 3 % або 5 %)

21,00

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

<...>

Фрагмент 2

<...>

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

<...>


з/п

Категорія земель

Площа земельної ділянки

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки або одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області з урахуванням коефіцієнта індексації

Ставка податку (грн. за 1 кв. м або % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки; % від одиниці площі ріллі по
Автономній Республіці Крим або по області)

Коефіцієнт до збільшення

Відсоток від суми земельного податку

Річна сума земельного податку,
яка підлягає сплаті за даними платника

Річна сума орендної плати,
яка підлягає сплаті
за даними платника

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення (як у межах населених пунктів, так і за їх межами)

1.1

у тому числі сільськогосподарські угіддя

1.1.1

рілля

25 га

18 500,00

5 %

х

х

23 125,00

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,12

1.1.2

сіножаті

х

х

1.1.3

пасовища

х

х

1.1.4

багаторічні
насадження

3 га

51 000,00

3 %

х

х

 –

765,00

382,50

382,50

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

13

Нараховано орендної плати за землі державної або комунальної власності на 2015 рік, усього

х

23 890,00

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,08

2 309,58

2 309,62

14

Нараховано орендної плати за землі державної або комунальної власності на 2015 рік за даними раніше поданої декларації

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,08

1 927,12

15

Нараховано до збільшення податкового зобов’язання по орендній платі за землі державної або комунальної власності на 2015 рік

382,50

382,50

16

Розмір заниження (недоплата) податкового зобов’язання по орендній платі за землі державної або комунальної власності минулих податкових періодів

17

Нараховано до зменшення податкового зобов’язання по орендній платі за землі державної або комунальної власності на 20__ рік

18

Розмір завищення (переплата) податкового зобов’язання по орендній платі за землі державної або комунальної власності минулих податкових періодів

19

Сума штрафу ((к. 10 – 21 р. 16) х 3 % або 5 %)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

<...>

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали