Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Сільгоспприбуток-2015: знову по-новому

Для кого ця стаття: для сільгосппідприємств – платників податку на прибуток.

Порядок обчислення податку на прибуток

Як відомо, із 01.01.15 р. порядок обчислення та сплати податку на прибуток суттєво змінився. Нагадаємо, що згідно з пп. 134.1.1 Податкового кодексу (далі – ПК) об’єктом оподаткування тепер є прибуток, який визначається шляхом коригування (збільшення чи зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку) на різниці, які виникають відповідно до положень розд. III ПК. При цьому фінансовий результат до оподаткування визначається на підставі Звіту про фінансові результати (форма № 2) (далі – Фін-звіт), складеного відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Звертаємо увагу, що платники, у яких річний дохід від усіх видів діяльності, визначений за правилами бухобліку, за останній звітний рік не перевищує 20 млн грн. (без урахування непрямих податків), можуть не коригувати значення бухгалтерського фінрезультату до оподаткування. Для сільгосппідприємств, які складатимуть звітність за період з 01.07.14 р. до 30.06.15 р., під останнім звітним роком розуміється саме цей період.

Про прийняте рішення не коригувати бухгалтерський фінрезультат до оподаткування платник податку має зазначити в податковій звітності. Оскільки в існуючій формі податкової декларації з податку на прибуток (далі – декларація) відповідної позначки про це немає, очевидно, що при звітуванні у 2015 році це слід зазначити в окремому листі, подавши його разом із декларацією.

Для підприємств з обсягом доходу понад 20 млн грн. на рік основою для обчислення податку на прибуток буде фінансовий результат до оподаткування, розрахований за правилами бухобліку і відкоригований на податкові різниці, що виникають:

  • при амортизації необоротних активів (ст. 138 ПК);
  • при формуванні резервів (ст. 139 ПК);
  • при здійсненні фінансових операцій (ст. 140 ПК);
  • при здійсненні операцій із цінними паперами, інвестиційною нерухомістю та біологічними активами, які оцінюються за справедливою вартістю (п. 141.2 ПК);
  • з інших причин (інші різниці) (п. 140.5 ПК).

Зокрема, одним із видів податкових різниць є сума податкових збитків минулих звітних періодів (пп. 140.4.2, п. 3 підрозд. 4 розд. ХХ ПК). Вона зменшує фінрезультат до оподаткування .

Також слід звернути увагу, що отримані суми поворотної фінансової допомоги тепер не є об’єктами податкового обліку. Із пп. 14.1.257 ПК, у якому надається визначення терміна «фінансова допомога», вилучено абзац про нарахування умовних процентів на суму поворотної фіндопомоги, не поверненої на кінець звітного періоду. А крім того, перелік видів різниць, які коригують фінрезультат до оподаткування, не містить різниці, пов’язаної з такою допомогою

Отже, отримання та повернення поворотної фіндопомоги після 01.01.15 р. залишається без податкових наслідків. Умовні проценти на вже отримані до цієї дати суми допомоги не нараховуються .

Як звітувати сільгосппідприємствам

Сільгосппідприємства, які не є платниками єдиного податку (у т. ч. єдиного податку четвертої групи – колишнього ФСП), повинні сплачувати за результатами своєї господарської діяльності податок на прибуток.

Слід зазначити, що в поточному році згідно з оновленою нормою пп. 137.4.1 ПК сільгоспвиробники можуть (а не повинні) обрати річний податковий (звітний) період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року. Отже, починаючи з 2015 року сільгосппідприємства можуть обрати для звітування звичайний річний період, тобто такий, що починається з 1 січня та закінчується 31 грудня поточного року [детальніше про це див. відповідь на запитання на с. 20 цього номера].

Однак ця консультація присвячена переважно для тих сільгосппідприємств, які повинні скласти звітність із податку на прибуток за період із 01.07.14 р. до 30.06.15 р. Відразу зазначимо, що зробити це буде не просто. Адже, як зазначалося вище, із 01.01.15 р. принципово змінився порядок обчислення цього податку, а нової форми декларації, у якій би знайшли відображення такі зміни, наразі немає.

Тому сільгосппідприємствам, як і в попередніх роках, доведеться подавати дві окремі декларації з податку на прибуток:

  • за період з 01.07.14 р. до 31.12.14 р. (далі – перша декларація);
  • за період з 01.01.15 р. до 30.06.15 р. (далі – друга декларація).

На сьогодні чинною є форма декларації, затверджена наказом Міндоходів від 30.12.13 р. № 872. Отже, і першу, і другу декларацію слід буде подавати за цією формою.

Першу декларацію слід скласти, як і минулого року, на підставі розрахунку доходів та витрат згідно з нормами розд. III ПК у редакції, що діяла до 01.01.15 р. А от на особливостях складання другої декларації зупинимося детальніше.

Особливості заповнення декларації за період із 01.01.15 р. до 30.06.15 р.

Оскільки, як зазначалося вище, нової форми декларації ще не затверджено, діючу форму декларації слід буде заповнити на підставі даних Фінзвіту, зіставивши відповідні за фінансовим змістом рядки.

Так, наприклад, рядок 02 декларації «Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)), з нього:» слід заповнити на підставі показника рядка 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» Фінзвіту за перше півріччя 2015 року.

Відповідність інших рядків декларації та Фінзвіту наведемо в таблиці на наступній сторінці.

Назва рядка декларації з податку на прибуток

Код рядка декларації з податку на прибуток

Код рядка Фінзвіту

1

2

3

Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03):

01

Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)), з нього:

02

2000

Інші доходи

03 ІД

Сума рядків 2120, 2200, 2220, 2240

 

Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)

04

Витрати операційної діяльності, у тому числі:

05

– cобівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

05.1

2050

Інші витрати (сума рядків 06.1–06.5)

06

Адміністративні витрати

06.1

2130

Витрати на збут

06.2

2150

Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України, у тому числі:

06.3

 Сума рядків 2250 та 2255

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

06.4 ІВ

Сума рядків 2180 та 2270

Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від'ємне значення рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) рік)

06.5

*

Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 – рядок 04) (+, –)

07

Має дорівнювати показнику ряд. 2290 у разі прибутку або ряд. 2295 у разі збитку

* У ряд. 06.5 другої декларації рекомендується переносити показник ряд. 7 із першої декларації (детальніше див. далі в консультації).

Для сільгосппідприємств, у яких дохід не перевищує 20 млн грн., достатньо заповнити декларацію, відобразивши в ній відповідні показники Фінзвіту. А от у сільгосппідприємств, у яких річний дохід перевищує зазначену суму, виникає логічне запитання: як відображати в декларації податкові різниці? Адже діюча форма декларації відповідних (чи навіть схожих) рядків, у яких можна було б відобразити податкові різниці, не містить.

У такому разі (як це було й у попередніх роках) слід скористатися п. 46.4 ПК. Згідно з цією нормою, якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, усупереч нормам ПК він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації. У разі необхідності платник податків може подати разом із такою податковою декларацією доповнення, складене за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання.

Отже, для розрахунку податкових різниць слід скласти додаток до декларації в довільній формі. На сьогодні (на час подання номера до друку) на сайті ДФС оприлюднено проект нової форми декларації http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2015-rik/63722.html. Зокрема, у ньому передбачено додаток РІ до декларації, у якому здійснюватиметься розрахунок податкових різниць (у разі прийняття цієї форми декларації). Тому, як варіант, сільгосппідприємство може скористатися цією формою для розрахунку податкових різниць за період з 01.01.15 р. до 30.06.15 р. Тобто сільгосппідприємство може скласти «довільний» додаток до декларації, але за формою, наведеною у вищевказаному додатку РІ.

При розрахунку сум податкових різниць слід не забути зменшити (збільшити) відповідні показники самої декларації, що були відображені на підставі Фінзвіту. Так, наприклад, до складу адміністративних витрат, що відображаються в рядку 2130 Фінзвіту, включається амортизація основних засобів, розрахована за нормами ПСБУ. Водночас для оподаткування слід ураховувати суму амортизації, розрахованої відповідно до п. 138.3 ПК (п. 138.1, 138.2 ПК). У такому разі показник рядка 06.1 декларації слід відкоригувати на відповідну податкову різницю (на різницю між зазначеними сумами амортизаційних відрахувань).

Оскільки подання декларації з «довільним» додатком в електронному вигляді навряд чи буде можливим, доведеться подати таку декларацію з додатками в паперовій формі разом із супроводжуючим листом (також у довільній формі), у якому слід навести пояснення причин такого подання та особливості заповнення деяких рядків декларації (про це далі).

Визначення суми податку

У поточному, 2015 році, як і в попередньому, 2014 році, ставка податку на прибуток становить 18 % від об’єкта оподаткування (п. 136.1 ПК). Тобто оподаткування прибутку, отриманого і за першою, і за другою деклараціями, здійснюватиметься за однією ставкою (що, на відміну від попередніх років, коли ставка з року в рік змінювалась, дещо полегшить обчислення цього податку).

Якщо за обома деклараціями сільгосппідприємство отримало прибуток, то такий прибуток оподатковується окремо за кожною декларацією і з однієї в іншу не переноситься. Загальна сума податку за обома деклараціями сплачується до бюджету.

Однак більш поширеною є ситуація, коли за однією декларацією отримано прибуток, а за іншою – збиток. У такому разі річний об’єкт оподаткування має дорівнювати сумі цих значень. Це означає, що показники прибутку чи збитку (значення ряд. 07 «Об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності») з першої декларації доведеться переносити в другу декларацію.

Тому, як і в попередніх роках, значення рядка 07 з першої декларації рекомендуємо відображати в рядку 06.5 «Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від’ємне значення ряд. 07 декларації за попередній звітний (податковий) рік)» другої декларації. Інформацію про це також слід зазначити у вищезгаданому супровідному листі.

При цьому слід звернути увагу, що значення рядка 06.5 включається до загальної суми витрат, що підсумовуються в рядку 04 «Витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)». Тому від’ємне значення рядка 07 першої декларації слід зазначати в рядку 06.5 другої декларації зі знаком «плюс», а додатне значення цього рядка – зі знаком «–».

Якщо за даними обох декларацій отримано збитки (в обох деклараціях від’ємне значення об’єкта оподаткування або ж збиток за однією із декларацій перевищує прибуток за іншою), то від’ємне значення рядка 07 другої декларації підлягатиме перенесенню в декларацію наступного звітного року.

Отже, порядок звітування з податку на прибуток за період із 01.07.14 р. до 30.06.15 р. такий:

1. Скласти декларацію (першу) за період із 01.01.14 р. до 31.12.14 р. за нормами ПК, що діяли до 01.01.15 р.

2. Скласти Фінзвіт за період із 01.01.15 р. до 30.06.15 р.

3. Визначити загальну суму доходів за річний період, тобто дохід за першою декларацією додати до доходу згідно з Фінзвітом.

4. Якщо загальна сума доходу: не перевищує 20 млн грн. (без ПДВ), то заповнити другу декларацію на підставі Фінзвіту; перевищує, то другу декларацію скласти з урахуванням податкових різниць. Розрахунок податкових різниць відобразити в окремому (довільної форми) додатку до декларації.

5. Визначити загальну суму податку на прибуток за обома деклараціями.

6. Скласти супровідний лист, пояснивши в ньому причини складення додатка в довільній формі та нетрадиційного заповнення деяких рядків декларації (зокрема, ряд. 06.5).

7. Подати до контролюючого органу декларацію з додатком (додатками) та супровідним листом.

 

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Надійні рішення з бухобліку, податках і праву

2936 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали