Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Особливості складання форми № 5 сільгосппідприємствами

07.02.2019 1001 0 1


Разом із річною фінансовою звітністю всі підприємства (крім банків, бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарювання, суб’єктів малого підприємництва і підприємств, які зобов’язані складати фінзвітність за міжнародними стандартами) подають форму № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (далі – Примітки). У цій консультації розглянемо загальний порядок заповнення Приміток, приділивши особливу увагу заповненню «сільськогосподарських» розділів XIV та XV.


Загальні положення

Зміст і форма Приміток, а також загальні вимоги до розкриття їх статей визначено НП(С)БО 1, наказами Мінфіну від 29.11.2000 р. № 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності» та від 11.04.13 р. № 476 «Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки зіставності показників фінансової звітності».

Примітки складаються з 15 розділів (15 таблиць), і всі їх показники наводяться в тисячах гривень без десяткових знаків.

Відповідно до п. 26 П(С)БО 30 «Біологічні активи» у Примітках розкривається інформація про:

  • вартість кожної групи біологічних активів (далі – БА) на початок і кінець звітного року;
  • обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період у натуральних вимірниках та за вартістю, обчисленою під час первісного визнання;
  • методи та суттєві припущення, застосовані для визначення справедливої вартості кожної групи сільськогосподарської продукції та кожної групи БА;
  • наявність та балансову вартість БА, право володіння якими обмежене, а також балансову вартість БА, переданих у заставу;
  • суму укладених договорів на придбання у майбутньому БА.

Порядок заповнення

Зупинимося докладніше на правилах заповнення кожного розділу Приміток.

Розділ I «Нематеріальні активи»

Тут розкривається інформація, відображена в однойменній статті форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (рядки 1000–1002). Також у цьому розділі відображають вартість гудвілу (ряд. 090) з урахуванням того, що вона не входить до загальної вартості нематеріальних активів (далі – НА). Крім того, із загальної вартості НА виділяють і показують вартість деяких окремих об’єктів, наприклад тих, за якими існує обмеження права власності, а також створених підприємством, переданих у заставу тощо.

Джерело інформації: сальдо й обороти за відповідним субрахунком рахунка 12, субрахунка 133, а також сальдо й оборот за рахунком 19.

Розділ II «Основні засоби»

У ньому міститься інформація за кожною групою основних засобів (далі – ОЗ), що перебувають на балансі підприємства й відображені в однойменній статті форми № 1 (рядки 1010–1012). Повний перелік відомостей, які мають бути відображені в цьому розділі Приміток, наведено в п. 36–39 П(С)БО 7 «Основні засоби». Разом із ОЗ тут відображаються інші необоротні активи та інвестиційна нерухомість, у тому числі ті з них, які оцінені за справедливою вартістю.

Джерело інформації: сальдо й обороти за субрахунками 100–109 та 111–117, 131, 132, 135.

Розділ III «Капітальні інвестиції»

Тут розкривається інформація про витрати підприємства на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) об’єктів ОЗ та НА, довгострокових БА та інших капітальних інвестицій. Водночас вартість об’єктів, отриманих безплатно і як внесок до статутного капіталу, у складі капітальних інвестицій не відображається, оскільки витрати на такі об’єкти підприємство не здійснювало.

Джерело інформації: обороти та сальдо субрахунків 151–155.

Розділ IV «Фінансові інвестиції»

У цьому розділі відображається інформація про балансову вартість довгострокових фінансових інвестицій підприємства, відображених у рядках 1030 та 1035 форми № 1, і поточних фінансових інвестицій, відображених у рядку 1160 цієї ж форми. Нагадаємо, що правила обліку фінансових інвестицій установлено П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

Джерело інформації: обороти та сальдо рахунка 35 субрахунків 141–143.

Розділ V «Доходи і витрати»

Тут наводиться інформація, що розкриває структуру статей доходів і витрат від звичайної діяльності, відображених у формі № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». Розкриття таких показників передбачено п. 25 П(С)БО 15 «Дохід» і п. 32 П(С)БО 16 «Витрати».

Джерело інформації: обороти за субрахунками рахунків 71–74, 79.

Розділ VI «Грошові кошти»

У цьому розділі міститься інформація про склад коштів підприємства станом на кінець звітного року, а саме розшифровується в рядку 1165 форми № 1 у розрізі субрахунків до рахунків 30, 31, 33 та субрахунка 351. Ці кошти входять до показника рядка 1165 «Гроші та їх еквіваленти» форми № 1.

Джерело інформації: сальдо за дебетом відповідного рахунка 30, 31, 33, субрахунка 35.

Розділ VII «Забезпечення і резерви»

Тут відображається інформація про рух коштів, зарезервованих підприємством для забезпечення майбутніх витрат і платежів за правилами П(С)БО 11 «Зобов’язання». Тобто тут розшифровуються дані з рядків 1520 «Довгострокові забезпечення», 1660 «Поточні забезпечення», 1125 «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» Балансу.

Джерело основної інформації: сальдо й оборот за рахунками 47 та 38.

Розділ VIII «Запаси»

У цьому розділі наводиться інформація про залишки запасів підприємства, а також про суму їх переоцінки. Повний перелік відомостей, що розкриваються тут, наведено в п. 29 П(С)БО 9 «Запаси». Зауважимо, що в розділі не передбачено рядка для відображення даних за субрахунком 209 «Інші матеріали». Тому сальдо цього субрахунка треба розподілити на кінець року за рядками 800–860 розділу залежно від найменування запасів.

Джерело основної інформації: сальдо й оборот за відповідними субрахунками рахунка 20, субрахунками 211–213, за рахунками 22, 23, 25–28.

Розділ IX «Дебіторська заборгованість»

Тут наводиться інформація про поточну дебіторську заборгованість, яка розбивається на групи за строками погашення (розшифровка рядків 1125 та 1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість» гр. 4 форми № 1).

Джерело інформації: сальдо Дт 36, 372, 374–378, 63, 65, 685.

Розділ X «Недостачі та втрати від псування цінностей»

Цей розділ заповнюється за даними інвентаризацій, які проводилися на підприємстві протягом звітного періоду. У ньому відображається інформація про загальну суму збитку, завданого підприємству в результаті недостач і втрат від псування цінностей, виявлених у поточному році, а також про суму виявлених у звітному періоді недостач і втрат від псування цінностей, за якими було і не було встановлено винних осіб.

Джерело інформації: сума оборотів за Дт 947 та 375, сальдо позабалансового рахунка 072.

Розділ XI «Будівельні контракти»

Цей розділ заповнюють підрядні будівельні організації – генпідрядники, підрядники, субпідрядники, які ведуть бухгалтерський облік доходів і витрат, пов’язаних із виконанням будівельного контракту згідно з П(С)БО 18 «Будівельні контракти».

Джерело інформації: оборот Дт 36 – Кт 703, дані аналітичного обліку рахунка 23.

Розділ XII «Податок на прибуток»

Тут відображається інформація про формування витрат із податку на прибуток. Для заповнення цього розділу потрібна інформація про поточний податок на прибуток за звітний період; відстрочені податкові активи (рахунок 17) і відстрочені податкові зобов’язання (рахунок 54) на початок і кінець звітного року, приріст (убуток) за рахунками 17 та 54.

Джерело інформації: сальдо й оборот за рахунками 17 та 54, оборот за рахунком 98, декларація з податку на прибуток.

Розділ XIII «Використання амортизаційних відрахувань»

У цьому розділі відображається нарахування та використання амортизаційних відрахувань у звітному році. Показники для його заповнення беруть з аналітичного обліку до позабалансового рахунка 09 «Амортизаційні відрахування». Підприємства, які не вели аналітику за рахунком 09, використовують аналітичні дані субрахунків рахунка 15 «Капітальні інвестиції».

Джерело інформації: аналітика за позабалансовим рахунком 09 або 15.

Далі зупинимося детальніше на заповненні розділів XIV та XV Приміток.

Розділ XIV «Біологічні активи»

Цей розділ містить дані про рух довгострокових і поточних БА (у розрізі окремих груп) залежно від вибраної підприємством методики їх оцінки – або за первісною вартістю (графи 3–12), або за справедливою вартістю (графи 13–17).

Зауважимо, що в рядках 1420–1424 (група «Поточні біологічні активи») накопичена амортизація не відображається, оскільки відповідно до п. 11 П(С)БО 30 амортизація нараховується тільки на довгострокові БА, які обліковуються за первісною вартістю і справедливу вартість яких визначити неможливо, або в разі, якщо підприємство є платником податку на прибуток.

Заповнюючи цей розділ, слід ураховувати нещодавні зміни в бухгалтерському обліку довгострокових БА, зокрема рослинництва, затверджені наказом Мінфіну від 12.12.17 р. № 1019, який набув чинності з 05.01.18 р.

Детальніше див. «Облік багаторічних насаджень по-новому».

Коротко нагадаємо їх суть:

1. З’явилася нова облікова категорія – «плодоносні рослини». Її визначення надано в п. 4 П(С)БО 30: це довгострокові БА, які використовуються для виробництва сільгосппродукції та систематично надають сільгосппродукцію та/або додаткові БА.

Які саме довгострокові БА маються на увазі? Як зазначено в додатку до П(С)БО 30, це виноградники та сади. І згідно з оновленими вимогами Мінфіну саме на такі довгострокові БА рослинництва не поширюється зазначений стандарт. Вони перебувають «під владою» норм П(С)БО 7 «Основні засоби». А тому на них поширюються всі вимоги щодо обліку, амортизації, переоцінки, списання, як і до інших об’єктів ОЗ (п. 5–35 П(С)БО 7).

Ключовим моментом тут є те, що такі рослини вже мають бути плодоносними, тобто систематично давати сільгосппродукцію та/або додаткові БА. А от безпосередньо продукцію, яку дають ці плодоносні рослини, потрібно (як і раніше) розглядати як сільгосппродукцію, а отже, обліковувати її за нормами П(С)БО 30.

Отже, якщо 2018 року плодоносну рослину використовували в сільгоспвиробництві та вона даватиме плоди більш як протягом одного звітного періоду, їй пряма дорога до ОЗ. А допоки така рослина не почне давати плоди, включати її до складу ОЗ не варто. До цього моменту всі витрати на її догляд, удобрення тощо слід накопичувати у складі капітальних інвестицій в ОЗ. А після дозрівання до плодоносіння її вводять в експлуатацію (включають до ОЗ) з усіма відповідними обліковими наслідками.

Зверніть увагу: довгострокові БА, не пов’язані із сільгоспдіяльністю, тобто багаторічні насадження, що вирощуються та утримуються з іншою метою, ніж отримання сільгосппродукції (наприклад, декоративні рослини), і раніше перебували під дією П(С)БО 7, і норми П(С)БО 30 на них ніколи не поширювались.

А які ДБА залишилися під дією П(С)БО 30? Для рослинництва це лише дерева в лісі (лісовий масив). І ДБА тваринництва (основне стадо ВРХ, свиней, овець) також залишилися на своїх місцях.

2. Оскільки плодоносні насадження належать до групи необоротних активів, зокрема ОЗ, це спричинило перейменування групи ОЗ «Багаторічні насадження» на «Багаторічні насадження та плодоносні рослини» (див. зміни до пп. 5.1.8 П(С)БО 7).

3. Вимагається ведення обліку плодоносних садів і виноградників на аналітичному рахунку 108 «Багаторічні насадження» рахунка 10 «Основні засоби». Водночас такі активи не можуть обліковуватися на рахунку 16 «Довгострокові біологічні активи».

Зважаючи на це, методично правильним буде, якщо в ряд. 1413 «Багаторічні насадження» Приміток сільгосппідприємства відображатимуть вартість лісових масивів (якщо, звітно, такі є на балансі). А решта «колишніх» довгострокових БА рослинництва – виноградники та сади – слід відображати:

  • у складі ОЗ в рядку 170 «Багаторічні насадження» однойменного розд. ІІ форми № 5 (якщо такі рослини плодоносять);
  • у складі капітальних інвестицій в рядку 290 «Придбання (виготовлення) основних засобів» однойменнего розд. ІІІ «Капітальні інвестиції».

Покажемо в табл. 1 (див. у кінці консультації), як заповнити розд. XIV, з урахуванням вищезазначеного.

Розділ XV «Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції і додаткових біологічних активів»

У цьому розділі відображається фінансовий результат (дохід або витрати) від первісного визнання та реалізації сільгосппродукції та додаткових БА рослинництва і тваринництва. Нагадаємо, що згідно з п. 19 П(С)БО 30 загальний фінансовий результат від основної діяльності сільгосппідприємства визначається виходячи із трьох показників:

  • первісного визнання сільгосппродукції та додаткових БА;
  • реалізації сільгосппродукції та БА;
  • зміни на дату балансу справедливої вартості БА, які оцінюються саме за цією вартістю за вирахуванням витрат у місці продажу.

Як правильно заповнити цей розділ, ви дізнаєтеся з табл. 2.

Таблиця 1.
Порядок заповнення розд. XIV

Групи біологічних активів

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю

залишок на початок року

надійшло за рік

вибуло за рік

нараховано амортизації за рік

втрати від зменшення корисності

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:

1410

Сума рядків 1411–1414 =
= Додатковий ряд. 1021 гр. 3 форми № 1

Сума рядків 1411–1414 =
= Додатковий ряд. 1022 гр. 3 форми № 1

Сума рядків 1411–1414

Сума рядків 1411–1414

Сума рядків 1411–1414

Сума рядків 1411–1414

Сума рядків 1411–1414

робоча худоба

1411

Сальдо Дт 164

Сальдо Кт 134

Оборот Дт 162, 164 (крім відновлення корисності)

Оборот Кт 162, 164, (крім зменшення корисності)

Оборот Дт 134 – Кт 162, 164

Оборот Дт 23 – Кт 134

Оборот Дт 972 – Кт 162, 164

продуктивна худоба

1412

багаторічні насадження*

1413

Сальдо Дт 162

 

1414

інші довгострокові біологічні активи**

1415

Поточні біологічні активи – усьогов тому числі:

1420

Сума рядків 1421–1424

Х

Сума рядків 1421–1424

Сума рядків 1421–1424

Х

Х

–***

– тварини на вирощуванні та відгодівлі

1421

Сальдо Дт 213

Х

Оборот Дт 213

Оборот Кт 213 (крім втрат від знецінення запасів)

Х

Х

– біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

1422

Х

Х

Х

 

1423

Х

Х

Х

– інші поточні біологічні активи

1424

Х

Х

Х

Разом

1430

Сума рядків 1410 і 1420

Показник ряд. 1410

Сума рядків 1410 та 1420

Сума рядків 1410 та 1420

Ряд. 1410

Ряд. 1410

Ряд. 1410

* У частині лісових масивів.
** Інформація не наводиться, оскільки незрілі біологічні активи рослинництва до настання періоду плодоносіння відображаються у складі капінвестицій в ОЗ.
*** Згідно з п. 11 П(С)БО 30 зміна корисності БА визначається лише для довгострокових БА.

 

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

вигоди від відновлення корисності

залишок на кінець року

залишок на початок року

надійшло за рік

зміни вартості за рік

вибуло за рік

залишок на кінець року

первісна вартість

накопичена амортизація

10

11

12

13

14

15

16

17

Сума рядків 1411–1414

Сума рядків 1411–1414 (гр. 3 + + гр. 5 –
– гр. 6) =
= Додатковий ряд. 1021 гр. 4 форми № 1

Сума рядків 1411–1414 =
= Додатковий ряд. 1022 гр. 4 форми № 1

Сума рядків 1411–414 =
= Ряд. 1020 гр. 3 форми № 1

Сума рядків 1411–1414

Сума рядків 1411–1414

Сума рядків 1411–1414

Сума рядків 1411–1414 =
= Ряд. 1020 гр. 4 форми № 1

Оборот Дт 162, 164 – Кт 742

Сальдо Дт 164

Сальдо Кт 134

Сальдо Дт 163

Оборот Дт 161, 163 (крім змін вартості)

Різниця між оборотом Дт 161, 163 – Кт 710 та оборотом Дт 940 – Кт 161, 163

Оборот Дт 286, 976, 977 – Кт 161, 163

Сальдо Дт 163

Сальдо Дт 162

Сальдо Дт 161

Сальдо Дт 161

 

–***

Сума рядків 1421–1424

Х

Сума рядків 1421–1424

 Сума рядків 1421–1424

Сума рядків 1421–1424

Сума рядків 1421–1424

 Сума рядків 1421–1424

Сальдо Дт 213

Х

Сальдо Дт 212

Обороти Дт 211, 212 (крім змін вартості

Різниця між оборотом Дт 211, 212 – Кт 710 та оборотом Дт 940 – Кт 211, 212

Оборот Кт 211, 212 (крім змін вартості)

Сальдо Дт 212

Х   

Сальдо Дт 211, 212

Сальдо Дт 211, 212

Х

Х 

Ряд. 1410

Сума рядків 1410 та 1420

Ряд. 1410

Сума рядків 1410 та 1420

Сума рядків 1410 та 1420

Сума рядків 1410 та 1420

Сума рядків 1410 та 1420

Сума рядків 1410 та 1420

 

Таблиця 2.
Порядок заповнення розділу XV

Найменування показника

Код рядка

Вартість первісного визнання

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями

Результат від первісного визнання

Уцінка

Виручка від реалізації

Собівартість реалізації

Фінансовий результат (прибуток +, збиток –) від

дохід

витрати

реалізації

первісного визнання та реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього

1500

Ряд. 1500 за графами 3–11 = Сума рядків 1510, 1513–1519 за графами 3–11 відповідно

 у тому числі:

зернові і зернобобові

1510

БА рослинництва в розрізі видів продукції за Дт 211, 27 – Кт 23

Оборот Дт 23 за субрахунком «Рослинництво» – Кт 13, 20, 22, 23, 27, 63, 65, 66, 68, 91

Сума перевищення гр. 3 над гр. 4 (Оборот Дт 23 – Кт 710) у частині рослинництва

Сума перевищення гр. 4 над гр. 3 (Оборот Дт 940 – Кт 23) в частині рослинництва

Оборот Дт 946 – Кт 21, 27

Обороти: або Дт 36 – Кт 701 (без ПДВ) або Дт 701 – Кт 791

Обороти: або Дт 901 – Кт 211, 27 або Дт 791 – Кт 901

Гр. 8 –
– гр. 9

Гр. 5 –
– гр. 6 –
– гр. 7 ± ± гр. 10

 з них: пшениця

 1511

 соя

1512

соняшник

1513

ріпак

1514

цукрові буряки (фабричні)

1515

картопля

1516

плоди (зерняткові, кісточкові)

1517

інша продукція рослинництва

1518

додаткові біологічні активи рослинництва

1519

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього

1520

Ряд. 1520 за графами 3–11 = Сума рядків 1530, 1533–1539 за графами 3–11 відповідно

 у тому числі:

 

БА тваринництва в розрізі видів продукції за Дт 212, 27 – Кт 23

Оборот Дт 23 за субрахунком «Тваринництво» – Кт 13, 20, 22, 27, 23, 63, 65, 66, 68, 91

Сума перевищення гр. 3 над гр. 4 (Оборот Дт 23 – Кт 710) у частині тваринництва

Сума перевищення гр. 4 над гр. 3 (Оборот Дт 940 – Кт 23) у частині тваринництва

Оборот Дт 946 – Кт 21, 27

Обороти:або Дт 36 – Кт 701 (без ПДВ), або Дт 701 – Кт 791

Обороти:або Дт 901 – Кт 212, 27, або Дт 791 – Кт 901

Гр. 8 –
– гр. 9

Гр. 5 –
– гр. 6 –
– гр. 7 ± ± гр. 10

приріст живої маси – усього

1530

 з нього:  великої рогатої худоби

 1531

 свиней

1532

молока

1533

вовни

1534

яєць

1535

інша продукція тваринництва

1536

додаткові біологічні активи тваринництва

1537

продукція рибництва

1538

 

1539

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом

1540

Ряд. 1540 за графами 3–11 = Сума рядків 1500 та 1520 за графами 3–11 відповідно.
Крім того, ряд. 1540 гр. 5 = Додатковий ряд. 2122 гр. 3 форми № 2, а ряд. 1540 гр. 6 =
= Додатковий ряд. 2182 гр. 3 форми № 2.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Надійні рішення з бухобліку, податках і праву

2936 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали