Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Практичні аспекти обліку пального на підприємстві

12.09.2019 2724 0 3


Майже кожне підприємство у своїй діяльності використовує транспортні засоби. Для того щоб вони виконували покладені на них функції, їх потрібно забезпечити всім необхідним, насамперед заправити пальним. Як відображати в обліку операції з пальним?

Субрахунок 203 «Паливо»

Придбане пальне для використання у власній діяльності підприємства обліковують у складі запасів на субрахунку 203 «Паливо». На цьому субрахунку відображається наявність та рух пального (нафтопродукти, тверде паливо, мастильні матеріали), що придбавається чи заготовлюється для технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, а також для вироблення енергії та опалення будівель. На це вказує Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291.

За дебетом субрахунку 203 відображають надходження пального на підприємство, за кредитом – витрачання на господарські та інші цілі.

Аналітичний облік

Аналітичний облік на цьому субрахунку ведуть за видами і марками пального, а також за місцями його зберігання. У зв’язку з цим до зазначеного субрахунку зазвичай відкривають субрахунки другого, третього та інших порядків. При цьому на кожному підприємстві кількість таких аналітичних субрахунків може бути різна й залежить від виду пального, яке використовується, а також цілей його використання.

Зазвичай підприємство веде облік пального за місцями його зберігання за марками пального. Для цього відкривають такі аналітичні рахунки: 2031 «Паливо на нафтоскладі», 2032 «Паливо в баку» тощо. Крім того, оскільки на нафтоскладі може міститися на зберіганні різне пальне, то до цих субрахунків можуть відкривати свої аналітичні рахунки: 20311 «Бензин А92 на нафтоскладі», 20312 «Дизельне пальне на нафтоскладі» тощо, а до субрахунку 2032, наприклад, 20321 «Бензин А92 в баку», 20322 «Дизпаливо в баку». Крім того, оскільки машин на підприємстві може бути декілька, то можуть ще й відкривати субрахунки третього порядку із зазначенням конкретного транспортного засобу, де міститься пальне. А саме, 203211 «Бензин А92 в баку Ауді А6», 203212 «Бензин А92 в баку ГАЗ 53» тощо.

Коли пальне визнається запасами

Пальне, що надходить на нафтосклад від постачальників, підприємство визнає запасами, а тому в обліку відображає за первісною вартістю, що складається з фактичних витрат, перелік яких наведено в п. 9 П(С)БО 9 «Запаси», а саме:

  • суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків;
  • суми ввізного мита;
  • суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству/установі, наприклад, акцизного податку;
  • транспортно-заготівельні витрати (витрати на заготівлю запасів, оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місць їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);
  • інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях.

У разі, якщо на момент оприбуткування запасів (пального) неможливо достовірно визначити їх первісну вартість, такі запаси можуть оцінюватися та відображатися за справедливою вартістю з наступним коригуванням до первісної вартості.

Витрачання пального
Стосовно відображення в обліку витрачання пального, то його після визначення обсягу витраченого пального в первинному документі списують з кредиту субрахунку 203:

1) у межах норм витрат у дебет того виду діяльності, де використовувався транспортний засіб, у бак якого залили пальне. Так, якщо транспортний засіб використовували:

  • під час виробництва одного виду продукції, то вартість пального, використана на таку роботу в межах норм, відносять на конкретний вид продукції, тобто в дебет субрахунку 23 «Виробництво»; якщо один транспортний засіб був задіяний на виробництві декількох видів продукції, то його вартість відносять до загальновиробничих витрат на дебет субрахунку 91 «Загальновиробничі витрати», а потім, у кінці місяця, після його розподілу витрати пального потраплять на конкретний вид продукції, тобто в дебет субрахунку 23 «Виробництво»;
  • для збуту продукції (доставка продукції клієнтам), то вартість пального, використаного на його роботу, відносять до витрат на збут, тобто в дебет субрахунку 93 «Витрати на збут»;
  • для адміністративних цілей (заправка автомобіля директорів і управлінців), то вартість пального, використана таким транспортним засобом, потрапить у дебет субрахунку 92 «Адміністративні витрати»;
  • під час будівництва нового основного засобу, то його вартість відносять на субрахунок 15 «Капітальні інвестиції» тощо;

2) понад установлений норматив, тобто наднормативних витрат, то їх слід відносити до інших операційних витрат і списувати на субрахунок 947 «Нестачі та втрати від псування цінностей».

https://devisu.ua

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали