Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Нюанси бухобліку м'якого інвентаря, МНМА, нематеріальних активів

Редакція

17.11.2016 7386 0 0

Мінфін розглянуло лист від 14.09.2016 р. № 31-11420-07-10/26261 з окремих питань бухгалтерського обліку в межах компетенції повідомляє.

Щодо обліку м'якого інвентаря

Склад рахунків і субрахунків, які застосовуються бюджетними установами, визначає План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. N 611.

Згідно з Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ для обліку білизни, постільних речей, одягу та взуття призначено субрахунок 114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття" рахунка 11 "Інші необоротні матеріальні активи" класу 1 "Необоротні активи". На цьому субрахунку обліковуються білизна (сорочки, халати); постільні речі (матраци, подушки, ковдри, простирадла, підодіяльники, наволочки, покривала, мішки спальні тощо); одяг і обмундирування, включаючи спецодяг (костюми, пальта, плащі, кожухи, плаття, кофти, спідниці, куртки, штани тощо); взуття, включаючи спеціальне (черевики, чоботи, сандалі, валянки тощо); спортивний одяг і взуття (костюми, черевики тощо).

Списанню підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане державним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

Списання об'єктів основних засобів з метою розукомплектування цим Порядком не передбачено.

Якщо в процесі експлуатації складові об'єкта основного засобу вийшли з ладу, суб'єкт державного сектору може здійснити ремонт, технічне обслуговування, модернізацію об'єкта основних засобів.

Відображення в бухгалтерському обліку інформації про ремонт та поліпшення основних засобів здійснюється з урахуванням вимог розділу VI Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 11 (далі - Методрекомендації до НП(С)БОДС 121).

Щодо обліку нематеріальних активів

Зарахування на баланс і використання придбаних (створених) об'єктів нематеріальних активів здійснюється на підставі відповідного первинного документа. При цьому в первинному документі зазначаються назви документів, згідно з якими такий об'єкт нематеріальних активів вводиться в господарський оборот, зокрема патент, свідоцтво, ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності тощо.

На облік у складі нематеріальних активів беруться придбані права на володіння, користування та розпорядження об'єктом нематеріальних активів після відчуження їх (прав) від колишніх власників та визначення його вартості.

Якщо актив не відповідає вказаним критеріям визнання нематеріального активу, то витрати, пов'язані з його придбанням (створенням), визнаються витратами того періоду, протягом якого вони були здійснені без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

Об'єкт нематеріальних активів, наданий суб'єктом державного сектору, який є правовласником (ліцензіаром), в користування (при збереженні виключних прав на результат інтелектуальної діяльності), залишається на балансі правовласника (ліцензіара) із зазначенням в аналітичному обліку інформації про передачу цього об'єкта у користування іншій особі.

Об'єкт нематеріальних активів, отриманий в користування, обліковується суб'єктом державного сектору (ліцензіатом) на позабалансовому рахунку в оцінці, визначеній виходячи із розміру винагороди, встановленого в договорі. При цьому платежі за надане право використання об'єктів інтелектуальної власності у вигляді періодичних платежів, обчислених у порядку та строки, встановлені договором, включаються ліцензіатом до витрат звітного періоду.

Щодо нарахування амортизації

Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів, а саме: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється суб'єктом державного сектору.

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.

Нарахування амортизації на об'єкти основних засобів здійснюється в порядку, визначеному розділом IV НП(С)БОДС 121.

Відповідно до пункту 1 розділу III Методрекомендацій до НП(С)БОДС 121 зарахування на баланс об'єкта основних засобів здійснюється на підставі відповідного первинного документа.

Для оформлення прийняття-здання основних засобів після капітального ремонту, реконструкції чи модернізації застосовується акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів, типова форма якого затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України, Державного комітету статистики України від 02.12.97 р. N 125/70. В цьому акті зазначається кошторисна вартість ремонту, реконструкції, модернізації згідно із затвердженим розрахунком витрат, необхідних для їх здійснення, фактична вартість закінчених робіт, дата здання/прийняття в експлуатацію після закінчення ремонту (реконструкції, модернізації) об'єкта.

Водночас повідомляється, що Міністерством фінансів України підготовлено проект нормативно-правового акта, яким передбачено затвердити типову форму акта передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів.

Щодо підписання первинних документів

Первинні документи повинні мати особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Підприємство самостійно визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів. Зокрема, керівником підприємства затверджується перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов'язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна.

 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали