Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Які накази потрібні для проведення інвентаризації

 

Згідно зі ст. 10 Закону № 996 кожне підприємство для підтвердження правильності і достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності по-винне проводити інвентаризацію майна, коштів і фінансових зобов&;язань. Крім того, Положенням № 879,    затвердженого  наказом Міністерства фінансів України  від 02.09.2014 р. N 879 (далі - Положенням № 879)     передбачені й інші обов&;язкові випадки проведення інвентаризації. Як оформити наказ про проведення інвентаризації, який є необхідною складовою цієї процедури, читайте в консультації.

Призначенняінвентаризаційної комісії

Для проведення інвентаризації на підприємстві наказом (розпорядженням) керівника створюється інвентаризаційна комісія (див. зразок 1). До її складу входять керівники структурних підрозділів і представники бухгалтерської служби (представники аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії, суб&;єкта підприємницької діяльності – фізичної особи, яка веде бухгалтерський облік на підприємстві на договірних засадах). Крім того, до комісії включають працівників, які добре знають об&;єкт інвентаризації, ціни і первинний облік: інженерів, технологів, механіків, виконавців робіт, товарознавців, економістів, бухгалтерів (п. 1 розд. II Положення № 879).

Очолює комісію керівник підприємства, його заступник або керівник структурного підрозділу, уповноважений керівником підприємства.

Зразок 1

<...>

Про створення інвентаризаційної комісії на 2015 рік

Для збереження цінностей, виявлення недостач, псування цінностей і відповідно до ст. 10 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Положення про проведення інвентаризації активів і зобов&;язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879, НАКАЗУЮ:

1. Створити на 2015 рік інвентаризаційну комісію у складі:

 • голова комісії – заступник директора з виробництва Петренко А. А.;
 • члени комісії: головний бухгалтер Іваненко О. Н.; головний механік Яцубенко І. П.; начальник виробничо-технічного відділу Мироненко С. Б.

2. Інвентаризаційна комісія повинна:

 • проводити профілактичну роботу із забезпечення збереження цінностей, заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів з питань збереження цінностей;
 • організовувати проведення інвентаризацій і здійснювати інструктаж членів робочих інвентаризаційних комісій;
 • здійснювати контрольні перевірки правильності проведення інвентаризацій;
 • проводити вибіркові інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у місцях зберігання і переробки в міжінвентаризаційний період;
 • перевіряти правильність визначення інвентаризаційних різниць, обґрунтованість пропозицій про взаємозаліки пересортиці цінностей у всіх місцях їх зберігання;
 • проводити за дорученням керівника підприємства повторні інвентаризації при встановленні серйозних порушень правил проведення інвентаризації та в інших випадках;
 • розглядати письмові пояснення осіб, які допустили недостачу або псування цінностей та інші порушення, і відображати в протоколі свої пропозиції щодо врегулювання виявлених недостач і втрат від псування цінностей, взаємозаліку в результаті пересортиці;
 • відображати в протоколі інформацію про причини та осіб, винні у недостачах, втратах, а також вжиті до них заходи.

<...>

На підприємствах може бути великий обсяг ро-біт з інвентаризації (багато матеріальних цінностей, місць проведення розрахунків тощо). У цих випадках одна комісія не може справитися з поставленими завданнями. Тоді для проведення інвентаризації у місцях зберігання і виробництва наказом (розпорядженням) керівника підприємства створюються робочі інвентаризаційні комісії (див. зразок 2) (п. 2 розд. II Положен-ня № 879).

До складу таких комісій входять: інженер, технолог, механік, виконавець робіт, товарознавець, економіст, бухгалтер та інші досвідчені працівники, які добре знають об&;єкт інвентаризації, ціни і первинний облік. До складу робочої інвентаризаційної комісії можуть бути включені члени інвентаризаційної комісії. Очолює комісію представник керівника, який прийняв рішення про проведення інвентаризації.

Зверніть увагу: забороняється призначати головою робочої інвентаризаційної комісії в одних і тих самих матеріально відповідальних осіб одного і того самого працівника два роки поспіль.

Зразок 2

<...>

Про створення робочих інвентаризаційних комісій на 2015 рік

Для збереження цінностей, виявлення недостач, псування цінностей і відповідно до ст. 10 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Положення про проведення інвентаризації активів і зобов&;язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879, НАКАЗУЮ:

1. Створити на 2015 рік робочі інвентаризаційні комісії:

1.1. Для інвентаризації центрального складу у складі:

голова комісії – заступник начальника ПТО Грак П. І.;

члени комісії: бухгалтер-матеріаліст Шумиленко О. Ю.; начальник відділу постачання Кротен-ко А. А.; інженер з техніки безпеки Тихненко А. Л.

1.2. Для інвентаризації цінностей у відокремленому підрозділі – магазині «Краса» у складі:

голова комісії – заступник директора з економіки Дихновський П. Т.;

члени комісії: бухгалтер з обліку фінансів Шило Л. К.; начальник відділу продажів Голу-бець Б. А.; менеджер з логістики Журбіч А. Л.

2. Робочі інвентаризаційні комісії повинні:

 • проводити інвентаризацію майна, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів і незавершеного виробництва в місцях зберігання та виробництва;
 • брати участь разом із бухгалтерською службою підприємства у визначенні результатів інвентаризації;
 • готувати пропозиції про взаємозалік недостач і надлишків при пересортиці, списанні недостач у межах норм природних втрат;
 • вносити пропозиції з питань приймання, зберігання і відпускання товарно-матеріальних цінностей, поліпшення обліку і контролю за їх збереженням, а також реалізації непотрібних підприємству матеріальних цінностей і майна;
 • оформляти протокол із зазначенням у ньому:
 • стану місць зберігання матеріальних цінностей;
 • результатів інвентаризації та висновків за ними;
 • пропозицій про взаємозалік недостач і надлишків при пересортиці, списанні недостач у межах норм природних втрат;
 • пропозицій щодо списання наднормативних недостач і втрат від псування цінностей із зазначенням вжитих заходів із запобігання таким недостачам і втратам.
 • <...>

Проведення інвентаризації

У наказі про проведення інвентаризації слід зазначити завдання і строки інвентаризації, а також визначити, хто її проводитиме – інвентаризаційна комісія чи робоча інвентаризаційна комісія.

Наведемо зразок наказу, у якому встановлюється порядок проведення річної інвентаризації перед здачею фінансової звітності (див. зразок 3).

 

Зразок 3

<...>

Про проведення річної інвентаризації

Для підтвердження правильності та достовірності відображення даних у річній фінансовій звітності та на підставі Закону від 16.07.99 р. № 996-ХIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, Положення про проведення інвентаризації активів і зобов&;язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879, НАКАЗУЮ:

1. Провести повну інвентаризацію активів та зобов’язань ТОВ «Фініш» з перевіркою їх наявності, з огляду на такі вимоги:

1.1. Інвентаризація повинна бути проведена у строк з 01.10.15 р. по 31.12.15 р. Інвентаризації підлягають:

 • виробничі запаси на складі, у незавершеному виробництві, готова продукція на складі, товари станом на 02.11.15 р. – у строк з 02.11.15 р. по 13.11.15 р. Інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей провести у присутності матеріально відповідальних осіб: завідувачки центрального складу Киренко І. Г.; завідувачки магазину «Краса» Карпенко А. А.; завідувача цеху з виробництва готової продукції Сергієнко О. Б.;
 • кошти в касі – станом на 01.12.15 р. Інвентаризацію провести у присутності матеріально відповідальної особи – касира Шаленко Т. Д.;
 • основні засоби, у тому числі орендовані, нематеріальні активи, незавершені ремонти станом на 01.12.15 р. – у строк з 01.12.15 р. по 07.12.15 р. Інвентаризацію провести у присутності матеріально відповідальної особи – майстра Криволапова М. X.;
 • розрахунки з покупцями і постачальниками, іншими дебіторами і кредиторами – станом на 25.12.15 р. Підготовку до інвентаризації та інвентаризацію розрахунків провести у строк з 16.12.15 р. по 31.12.15 р.;
 • кошти на поточному рахунку – станом на 30.12.15 р.;
 • забезпечення майбутніх витрат – станом на 30.12.15 р.

1.2. Інвентаризація проводиться робочими комісіями, склад яких затверджений наказом від 24.09.15 р. № 27.

1.3. Організація проведення інвентаризації та контроль за її проведенням покладаються на інвентаризаційну комісію, призначену наказом від 03.01.15 р. № 2.

1.4. Робочі комісії безпосередньо підкоряються інвентаризаційній комісії. Не пізніше наступного дня після проведення інвентаризації робочі комісії передають належним чином оформлені інвентаризаційні описи і висновки інвентаризаційної комісії.

1.5. Інвентаризаційна комісія у чотириденний строк після закінчення інвентаризації повинна передати матеріали інвентаризації на затвердження директорові підприємства.

2. Бухгалтерії підприємства до 1 листопада 2015 року підготувати дані про облікову кількість: ос-новних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей за місцями їх перебування, коштів, бланків суворої звітності, а також про розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, витрат і доходів майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів.

<...>

Наведемо ще один наказ про проведення інвентаризації матеріальних цінностей у зв&;язку зі зміною матеріально відповідальних осіб (див. зразок 4 далі).

Зразок 4

<...>

Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей

У зв&;язку зі зміною матеріально відповідальних осіб у цеху з виробництва готової продукції НАКАЗУЮ:

1. Провести інвентаризацію матеріальних цінностей станом на 01.09.15 р. у комірника цеху готової продукції Яригіної Р. Р.

2. Інвентаризацію провести інвентаризаційній комісії у складі:

<...>

3. До інвентаризації стати 01.09.15 р. і закінчити 06.09.15 р.

4. Матеріали за результатами інвентаризації передати на затвердження керівникові підприємства не пізніше 08.09.15 р.

5. Покласти матеріальну відповідальність за отримання, зберігання, облік, відпускання готової продукції з 06.09.15 р. на майстра Кириленко П. П.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника виробничого відділу Мотрич С. А.

<...>

Для проведення інвентаризації підприємства необхідно видати накази про призначення комісії та проведення інвентаризації. Вони допоможуть грамотно організувати і швидко провести інвентаризацію.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали