Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Ліквідація основних засобів: документальне оформлення та облік

13.10.2014 11147 0 0

Із цієї консультації ви дізнаєтеся: як документально оформити ліквідацію основних засобів (далі – ОЗ), якщо вона відбувається або з ініціативи власника, або з незалежних від нього причин, а також про податкові наслідки такої операції.

Порядок та документальне оформлення ліквідації ОЗ

Ліквідація ОЗ зa рішенням власника

Ліквідація ОЗ зa рішенням власника здійснюється, як правило, унаслідок невідповідностi об’єкта ОЗ установленим критеріям визнання активом, наприклад через фізичне тa моральне старіння, непридатність дo подальшої експлуатації тощо.

Для визначення непридатності ОЗ до подальшого використання, неефективності або недоцільності їх поліпшення (ремонту, модернізації тощо) та оформлення відповідних первинних документів на сільгосппідприємстві створюється постійно діюча комісія. Склад комісії та порядок її діяльності визначаються наказом керівника підприємства.

Оскільки законодавчих обмежень щодо членів комісії не встановлено, уважаємо, що до її складу можуть входити як працівники сільгосппідприємства, так і інші особи (наприклад, незалежні експерти, інженери, юристи та ін.). Однак при підготовці зазначеного наказу в частині визначення обов’язків постійно діючої комісії варто скористатися Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561. Так, згідно з п. 41 цих Методрекомендацій така комісія повинна:

 • здійснити безпосередній огляд об’єкта, що підлягає списанню;
 • установити причини невідповідності критеріям активу;
 • визначити осіб, з вини яких відбулося передчасне вибуття ОЗ із експлуатації, унести пропозиції щодо їх відповідальності;
 • визначити можливість продажу (передачі) об’єкта іншим підприємствам, організаціям та установам або використання окремих вузлів, деталей, матеріалів, що можуть бути одержані при демонтажі, розбиранні (ліквідації) ОЗ, установити їх кількість і вартість;
 • скласти та підписати акти на списання ОЗ.

Ліквідація ОЗ з незалежних причин

Ліквідація ОЗ з незалежних від власника обставин відбувається в разі, якщо ОЗ (їx частина), наприклад, викрадено чи зруйновано внаслідок стихійного лиха, аварії тощо. У таких ситуаціях оформлення списання ОЗ є дещо складнішим, адже слід:

 • провести інвентаризацію: при встановленні фактів крадіжок – на день установлення таких фактів; у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха – на день після закінчення явищ (пп. «г», «е» п.3 Інструкції, затвердженої наказом Мінфіну від 11.08.94 р. № 69);
 • у разі крадіжки подати заяву до правоохоронних органів та отримати довідку про факт крадіжки;
 • у разі стихійного лиха отримати висновок уповноваженого органу (спеціальнoї комісії) – інспекції санітарно-гігієнічного, архітектурно-будівельного, пожежного контролю тощo, у якому має бути підтверджено наявність факту стихійного лиха (авaрії) та неможливість відновлення об’єктa ОЗ.

Оформлення акта на списання ОЗ

Для оформлення вибуття ОЗ (крім автотранспортних засобів) застосовується Акт на списання основних засобів типової форми № ОЗ-3. Якщо списується транспортний засіб, оформлюється Акт на списання автотранспортних засобів типової форми № ОЗ-4. Обидві форми затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

В актах на списання наводяться дані, які характеризують об’єкти ОЗ: рік виготовлення або будівництва об’єкта; дата його надходження на підприємство та початку експлуатації; первісна (переоцінена) вартість об’єкта; сума нарахованого зносу; передбачений і фактичний строк корисного використання; проведені ремонти; причини вибуття тощо. На зворотному боці акта вказуються дані про оприбутковування вторинної сировини та/або запчастин, придатних для використання в господарській діяльності або продажу. Також в акті слід зазначити витрати на ліквідацію об’єкта (наприклад, реквізити акта виконаних сторонньою організацією робіт із розбирання ОЗ).

Акт складається в двох примірниках: перший примірник передається до бухгалтерії, а другий залишається в особи, відповідальної за зберігання ОЗ. У разі списання ОЗ, які вибувають у результаті крадіжки, аварії або стихійного лиха, до акта додаються відповідні документи, що підтверджують факт таких подій (наведено вище).

Податковий облік

Податок на прибуток

Амортизація ОЗ провадиться до досягнення залишкової вартості об’єктом ОЗ його ліквідаційної вартості та припиняється з місяця, що настає за місяцем, у якому такий об’єкт ліквідовано (пп. 145.1.4 Податкового кодексу, далі – ПК).

Згідно з п. 146.16 ПК платник податку має право збільшити витрати на суму вартості ОЗ, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації за цими ОЗ у звітному періоді, у якому виникають такі обставини:

 • ліквідація ОЗ за рішенням платника податку;
 • якщо з незалежних від платника податку обставин ОЗ (їх частина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації;
 • якщо платник податку змушений відмовитися від використання ОЗ унаслідок загрози чи неминучості їх заміни, руйнування або ліквідації.

Слід звернути увагу, що у вищенаведеній нормі йдеться про вартість ОЗ, яка амортизується. Згідно з пп. 14.1.19 ПК вартість ОЗ, яка амортизується, – це первісна або переоцінена вартість ОЗ за вирахуванням їхньої ліквідаційної вартості. Отже, до складу витрат у податковому обліку не потрапить ліквідаційна вартість об’єкта.

Витрати, понесені в процесі ліквідації ОЗ (тобто витрати на їх розбирання, демонтаж тощо), відносяться до складу інших витрат звітного періоду (п. 144.2 ПК).

ПДВ

Як передбачено п. 189.9 ПК, у разі якщо ОЗ ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання цих ОЗ за звичайними цінами, але не нижчими за балансову вартість на момент ліквідації. Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли ОЗ ліквідуються:

 • у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням унаслідок дії обставин непереборної сили;
 • в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення ОЗ, що підтверджується відповідно до законодавства;
 • якщо платник податку подає до органу ДПС відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, унаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.

Отже, у разі списання ОЗ у зв’язку з їх викраденням чи знищенням унаслідок незалежних від підприємства обставин (аварія, пожежа тощо) та за наявності документів, що підтверджують такі події, ПДВ при списанні ОЗ нараховувати не потрібно.

В інших випадках списання ОЗ для звільнення від нарахування ПДВ, як зазначено вище, слід подати до органу ДПС акт на списання ОЗ відповідної форми, який підтверджує знищення, розібрання або перетворення ОЗ, унаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням. Таке роз’яснення надано в листі ДПАУ від 27.04.11 р. № 1197/7/16-1517-15 (див. «БАЛАНС-АГРО», 2011, № 21, с. 5).

Бухгалтерський облік

Фінансовий результат від вибуття об’єктів ОЗ визначається шляхом вирахування з доходу від такого вибуття залишкової вартості цих ОЗ, непрямих податків та витрат, пов’язаних з їх вибуттям (п. 34 П(С)БО 7 «Основні засоби»).

Доходом від ліквідації може бути лише вартість товарно-матеріальних цінностей, які отримуються внаслідок такої ліквідації. До складу витрат від ліквідації об’єкта ОЗ, як зазначено вище, включається залишкова вартість об’єкта (різниця між первісною (переоціненою) вартістю ОЗ і сумою їх зносу) та витрати, пов’язані із проведенням ліквідації (заробітна плата працівників, зайнятих у ліквідації ОЗ, відрахування на соціальні заходи, послуги сторонніх підприємств тощо).

Крім того, у п. 21 П(С)БО 7 зазначено, що при вибутті об’єкта ОЗ, який раніше було переоцінено, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта ОЗ включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. Тобто, якщо раніше було проведено уцінки та дооцінки об’єкта ОЗ, який ліквідовується, і сума дооцінок більша, ніж сума уцінок, у результаті чого утворилося сальдо за субрахунком 423, то при ліквідації такого ОЗ на цю суму має бути здійснене бухгалтерське проведення: Дт 423 – Кт 441.

Приклад

Сільгосппідприємство прийняло рішення про ліквідацію ОЗ (приміщення корівника). Первісна вартість і сума накопиченого зносу в бухгалтерському та податковому обліку однакові і становлять відповідно 150 000 грн. і 60 000 грн. Установлена ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Переоцінок ОЗ не було. У результаті ліквідації отримано будівельні матеріали на загальну суму 3 000 грн. У процесі ліквідації були зайняті працівники, яким нараховано заробітну плату в сумі 1 500 грн.

Відображення в обліку таких операцій покажемо в таблиці.

(грн.)


п/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

1

Списано суму накопиченого зносу

131

103

60 000,00

2

Списано залишкову вартість

976

103

90 000,00

90 000,00

3

Оприбутковано будівельні матеріали

205

746

3 000,00

3 000,00

4

Здійснено витрати на ліквідацію

(нараховано заробітну плату працівникам)

976

661

1 500,00

1 500,00

5

Нараховано ЄСВ на заробітну плату

976

651

558,90

558,90

6

Визначено фінансовий результат

791

976

90 000,00

746

791

3 000,00

791

976

1 500,00

791

976

558,90

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Надійні рішення з бухобліку, податках і праву

2936 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали