Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Коригування єдиного податку платниками четвертої групи


Для кого ця консультація: для сільгосппідприємств – платників єдиного податку (далі – ЄП) четвертої групи, у яких протягом року змінилася площа земельних ділянок або які виявили помилки в раніше поданій звітності.


Підстави для коригування

Нагадаємо, що згідно з пп. 295.9.1 Податкового кодексу (далі – ПК) єдинники четвертої групи обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному конт-ролюючому органу за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію з ЄП (далі – декларація) на поточний рік.

Ці платники перераховують кошти до бюджету щоквартально протягом 30 календарних днів (далі – к. д.) після закінчення звітного кварталу у таких розмірах (пп. 295.9.2 ПК):

 • у I кварталі – 10 %;
 • II кварталі – 10 %;
 • III кварталі – 50 %;
 • IV кварталі – 30 %.

Якщо протягом звітного періоду змінюються площі сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на них права власності або користування, то відповідно до пп. 295.9.5 ПК платнику ЄП четвертої групи необхідно:

 • уточнити суму податкових зобов’язань з ЄП на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня звітного року;
 • подати протягом 20 к. д. місяця, що настає за звітним періодом, контролюючим органам за своїм місце-знаходженням та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку (далі – НГО).

Крім того, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПК) платник податків самостійно (у т. ч. за результатами електронної перевірки) виявляє помилки у раніше поданій ним декларації, він повинен (п. 50.1 ПК):

 • або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 % такої суми до подання цього розрахунку;
 • або відобразити суму недоплати в декларації з ЄП, що подається за податковий період, що настає за пе-ріодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у роз-мірі 5 %.

Згадані вище штрафи не застосовуються, якщо нову декларацію з виправленими показниками подано до закінчення граничного строку подання декларації за цей звітний період.

Особливості складання уточнюючої декларації

Відповідно до ст. 125 Земельного кодексу право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Отже, у разі зміни площі земельних ділянок єдинник четвертої групи має уточнити суму податкових зо-бов’язань за період з дати здійснення держреєстрації прав на такі ділянки до останнього дня звітного ро-ку.

Для уточнення суми ЄП сільгосппідприємству слід подати протягом 20 к. д. місяця, що настає за звітним періодом (кварталом), такі декларації:

 • уточнюючу загальну – до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням;
 • уточнюючу звітну – за місцем розташування земельної ділянки.

Наприклад, якщо реєстрація прав оренди на нові земельні ділянки (або втрата таких прав) відбулася в липні та серпні 2016 року, то уточнюючі декларації сільгосппідприємство має подати до 20.10.16 р. (тобто протягом 20 к. д. після закінчення ІІІ кварталу).

При цьому в полі декларації «1.1.Т» проставляється порядковий номер за рік. Так, якщо платник до 20.02.16 р. подав загальну декларацію № 1 та звітну декларацію № 2, то уточнююча декларація матиме № 3 і т. д.

Таблична частина уточнюючої декларації заповнюється у такому самому порядку, як і звітної. Виняток становлять:

 • рядок 4 – у ньому зазначається сума ЄП, нарахована за даними раніше поданої декларації (ряд. 3 декла-рації, що уточнюється);
 • рядок 5 – тут наводяться суми збільшення податкового зобов’язання на 2016 рік на періоди, за якими не настав строк сплати (позитивне значення (ряд. 3 – ряд. 4));
 • рядок 6 заповнюється в разі зменшення податкового зобов’язання на 2016 рік на періоди, за якими не настав строк сплати;
 • рядки 7 та 8 заповнюються в разі збільшення або зменшення податкового зобов’язання за періоди, строк сплати податку за якими минув;
 • рядки 9 та 10 призначені для відображення сум штрафу та пені, які слід нарахувати при заниженні подат-кового зобов’язання за періоди, строк сплати за якими на момент подання уточнюючої декларації ми-нув.

Санкції

Згідно з п. 300.1 ПК платники ЄП несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність по-дання податкових декларацій, а також своєчасність і повноту сплати сум ЄП.

Якщо уточнююча декларація подається єдинником четвертої групи у зв’язку з набуттям прав на нові зе-мельні ділянки, то ні штраф, ні пеня не нараховуються.

Якщо ж уточнюються показники раніше поданої декларації у зв’язку з виправленням допущених помилок або в уточнюючій декларації виправляються податкові зобов’язання (збільшуються) звітного періоду (ква-рталу), строк сплати яких уже минув, то сільгосппідприємство повинне нарахувати собі штраф у розмірі 3 % суми недоплати та пеню.

А ось за неподання (несвоєчасне подання) уточнюючих декларацій при зміні площі земельних ділянок, якими користується сільгосппідприємство, накладаються санкції, передбачені п. 120.1 ПК, – штраф у ро-змірі 170 грн. За повторне таке порушення протягом року розмір штрафу збільшується до 1 020 грн.

Приклад
Сільгосппідприємство станом на 01.01.16 р. мало в користуванні на правах оренди сільськогосподар-ські угіддя: ріллю площею 117,6569 га (НГО 1 га – 33 624,55 грн.), пасовища площею 10,2533 га (НГО 1 га – 20 320,99 грн.). Загальна річна сума ЄП за ці угіддя становить 33 732,59 грн.
Із 01.07.16 р. сільгосппідприємство:

 • набуло права оренди на земельну ділянку площею 20,7633 га (НГО 1 га – 16 260,61 грн.) за договором із сільською радою;
 • розірвало договір оренди земельної ділянки під пасовищами площею 10,2533 га.

На підставі цих даних заповнимо уточнюючу декларацію (див. фрагмент).

Фрагмент

<...>


з / п

Категорія земель

Площа земельної ділянки

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки

Ставка податку (% до нормативної грошової оцінки земельної ділянки)

Річна сума податку
(к. 3 х к. 4 х к. 5 : 100)

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

IV квартал

к. 6 х 10/100/
(кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)

к. 6 х 50/100/
(кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)

к. 6 х 30/100/
(кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Землі сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя, у тому числі для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті)

1.1

Рілля, всього

117,6569

33 624,55

0,81

32 044,90

3 204,49

3 204,49

16 022,45

9 613,47

 

 

20,7653

16 260,61

0,81

2 188,02

 

 

1 367,51

820,51

1.2

Сіножаті, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Пасовища, всього

10,2533

20 320,90

0,81

337,54

168,77

168,77

 

 

1.4

Багаторічні насадження, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Землі водного фонду, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Нараховано на 2016 рік, усього (сума р. 1, 2 к. 7–10)

34 570,46

3 373,26

3 373,26

17 389,96

10 433,98

4

Нараховано на 2016 рік за даними раніше поданої декларації
(р. 3 декларації, що уточнюється)

3 373,26

3 373,26

16 866,30

10 119,77

5

Нараховано до збільшення податкового зобов’язання на 2016 рік на періоди, за якими не настав термін сплати (позитивне значення (р. 3 – р. 4))

 

 

1 367,51

820,51

6

Нараховано до зменшення податкового зобов’язання на 2016 рік на періоди, за якими не настав термін сплати (позитивне значення (р. 4 – р. 3))

 

 

843,85

506,30

7

Розмір заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати

 

 

 

 

8

Розмір завищення податкового зобов’язання минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати

 

 

 

 

9

Сума штрафу (к. 7 – 10 р. 7 х 3 % або 5 %)

 

10

Сума пені

 

11

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності

на

 

арк.

12

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

на

 

арк.

<...>

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали