• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

07.02.2019 8291 0 1


Річна фінзвітність агропідприємств


Загальні положення

Метою звітності за формою № 2 є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки та сукупний дохід підприємства за звітний період.

Зміст статей форми № 2, яка складається з чотирьох розділів, розкривається в Методичних рекомендаціях щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.13 р. № 433 (далі – Методрекомендації № 433).

У розд. І «Фінансові результати» розкривається інформація про отримані доходи та витрати від операційної діяльності, фінансових операцій та іншої діяльності. Зіставлення всіх доходів і витрат, визнаних у цьому звіті, дозволяє визначити чистий фінансовий результат за звітний період.

У розд. ІІ «Сукупний дохід» наводиться інформація про інший сукупний дохід та розраховується сукупний дохід підприємства, отриманий у звітному періоді (п. 3.26 Методрекомендацій № 433).

Сукупний дохід – це зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій із власниками). А інший сукупний дохід – це доходи та витрати, не включені до фінансових результатів (п. 3 розд. І НП(С)БО 1).

У цьому розділі відображаються складові саме іншого сукупного доходу, а загальний сукупний дохід підприємства визначається як сума чистого фінрезультату та обчисленого в цьому розділі іншого сукупного доходу.

У розд. ІІІ «Елементи операційних витрат» наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство у процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), виробленої і спожитої самим підприємством. Собівартість реалізованих товарів, запасів у цьому розділі не наводиться (п. 3.37 Методрекомендацій № 433).

Розділ IV «Розрахунок показників прибутковості акцій» заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій (п. 3.38 Методрекомендацій № 433).

Порядок заповнення

Згідно з п. 4 розд. ІІ НП(С)БО 1 у звітності підприємства можуть не наводити статей, за якими немає інформації до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді). Також можна додавати статті зі збереженням їх назви й коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 до НП(С)БО 1. Водночас така додаткова стаття має відповідати двом критеріям:

  • інформація в ній є суттєвою (тобто її відсутність може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності);
  • оцінка статті може бути достовірно визначена.

Керуючись Методрекомендаціями № 433, а також нормами НП(С)БО 1, розглянемо порядок заповнення рядків форми № 2 (див. таблиці 1–4).

Таблиця 1.
Фінансові результати

Назва статті

Код рядка

Джерело інформації

Зміст показника

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти за Дт 701, 702, 703 – Кт 791 за мінусом оборотів за Дт 791 – Кт 704

Відображається дохід (виручка) від:
– реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за вирахуванням наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів (тобто в комісіонера відображатиметься лише комісійна винагорода);
– оренди об’єктів інвестиційної нерухомості;
– торгівлі цінними паперами (вартість, за якою реалізовано цінні папери, та сума винагороди за виконання інших операцій, пов’язаних із розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів, з урахуванням відповідних вирахувань) підприємствами, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти за Дт 791 – Кт 901, 902, 903

Відображається:
– виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів, визначена згідно з П(С)БО 9, П(С)БО 16, П(С)БО 30;
– балансова вартість реалізованих цінних паперів (якщо основною діяльністю є торгівля цінними паперами)

Валовий:
– прибуток

2090

Ряд. 2000 – ряд. 2050

Додатне значення

– збиток

2095

(Ряд. 2000 – ряд. 2050)

Від’ємне значення

Інші операційні доходи

2120

Оборот за Дт 71 – Кт 791

Відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства:
– дохід від операційної оренди активів;
– дохід від операційних курсових різниць;
– відшкодування раніше списаних активів;
– дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках у банках;
– дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття;
– дохід від списання кредиторської заборгованості;
– одержані штрафи, пені, неустойки тощо

Додаткова стаття
Дохід від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю

2121

Обороти за Дт 100, 142, 161, 163, 211, 212 – Кт 710

Відображається дохід від зміни вартості всіх активів (фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості, біологічних активів та інших), які оцінюються за справедливою вартістю

Додаткова стаття
Дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції (додатковий рядок)

2122

Обороти за Дт 23 – Кт 710

Відображається дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

Адміністративні витрати

2130

Обороти за Дт 791 – Кт 92

Відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням

Витрати на збут

2150

Обороти за Дт 791 – Кт 93

Відображаються витрати підприємства:
– пов’язані з реалізацією продукції (товарів);
– на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів);
– на рекламу, доставку продукції споживачам тощо

Інші операційні витрати

2180

Обороти за Дт 791 – Кт 94

Відображається:
– собівартість реалізованих виробничих запасів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття;
– відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до П(С)БО 10;
– втрати від знецінення запасів;
– втрати від операційних курсових різниць;
– визнані економічні (фінансові) санкції;
– відрахування для забезпечення наступних операційних витрат;
– усі інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що входять до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг))

Додаткова стаття
Витрати від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю

2181

Обороти за Дт 940 – Кт 100, 142, 161, 163, 211, 212

Відображаються витрати від зміни вартості всіх активів (фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості, біологічних активів та інших), які оцінюються за справедливою вартістю

Додаткова стаття
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції (додатковий рядок)

2182

Обороти за Дт 940 – Кт 23

Відображаються витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

Фінансовий результат від операційної діяльності:
– прибуток

2190

Рядки (2090 + 2120) –
– Рядки (2130 + 2150 + 2180)
або
Ряд. 2120 – Рядки (2095 + 2130 + 2150 + 2180)

Визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат з урахуванням сум, наведених у додаткових статтях.
Додатне значення

– збиток

2195

Від’ємне значення

Дохід від участі в капіталі

2200

Оборот за Дт 72 – Кт 792

Відображається дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі

Інші фінансові доходи

2220

Оборот за Дт 73 – Кт 792

Відображаються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)

Інші доходи

2240

Оборот за Дт 74 – Кт 793

Відображається дохід:
– від реалізації фінансових інвестицій;
– від неопераційних курсових різниць;
– інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства

Додаткова стаття
Дохід від благодійної допомоги

2241

Оборот за Дт 483 – Кт 745

Наводиться сума доходу, пов’язаного із благодійною допомогою, яка відповідно до законодавства звільняється від обкладення ПДВ, що визнається в порядку згідно П(С)БО 15

Фінансові витрати

2250

Оборот за Дт 792 – Кт 95

Відображаються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які входять до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31)

Втрати від участі в капіталі

2255

Обороти за Дт 792 – Кт 96

Відображається збиток від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі

Інші витрати

2270

Обороти за Дт 793 – Кт 97

Відображається:
– собівартість реалізації фінінвестицій;
– втрати від неопераційних курсових різниць;
– втрати від уцінки фінінвестицій та необоротних активів;
– інші витрати, які виникають у процесі господарської діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства

Додаткова стаття
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

Наводиться сума прибутку (збитку) від впливу інфляції на монетарні статті, що визначається відповідно до П(С)БО 22. Інформація за цією статтею враховується для розрахунку прибутку (збитку) до оподаткування

Фінансовий результат до оподаткування:
– прибуток

 2290

Рядки (2190 + 2200 +
+ 220 + 2240 ± 2275) –
– Рядки (2250 + 2255 +
+ 2270)
або
Рядки (2200 + 2220 +
+ 2240 ± 2275) –
– Рядки (2195 + 2250 +
+ 2255 + 2270)

Визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків) з урахуванням сум, наведених у додаткових статтях.
Додатне значення

– збиток

2295

Від’ємне значення

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Дт 791 – Кт 98 (витрати), Дт 98 – Кт 791 (доходи)

Відображається сума витрат (доходу) з податку на прибуток, визначена згідно з П(С)БО 17 (п. 3.23 Методрекомендацій № 433).
Зауважимо, що підприємствам, які подають річну декларацію з податку на прибуток, цей рядок у проміжній звітності заповнювати не потрібно. Показники відображатимуться тільки за підсумками року на підставі поданої декларації з податку на прибуток. Сплачені протягом року авансові внески (дебетове сальдо аналітичного рахунка з обліку розрахунків із податку на прибуток) відображаються у формі № 1 «Баланс» підприємства у статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» (лист Мінфіну від 24.01.13 р. № 31-08410-06-52297)

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

Вибірка за рахунками відповідних даних, що відображають фінрезультати від припиненої діяльності

Відображається відповідно прибуток або збиток від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття, що утворюють припинену діяльність і оцінюються за чистою вартістю реалізації

Чистий фінансовий результат:
– прибуток

2350

Ряд. (2290 або 2295 ±
± 2300 ± 2305 – 2295)

Розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) до оподаткування, податку на прибуток та прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування – якщо значення додатне

– збиток

2355

Якщо значення від’ємне

Таблиця 2.
Сукупний дохід

Назва статті

Код рядка

Джерело інформації

Зміст показника

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Дт 10 – Кт 411, Дт 12 – Кт 412 або Дт 411 – Кт 10, Дт 412 – Кт 12

Наводиться сума дооцінки об’єктів основних засобів та нематеріальних активів, або сума уцінки таких об’єктів протягом звітного періоду в межах сум раніше проведених дооцінок.
Зауважимо, що цей рядок заповнюватимуть ті підприємства, у яких мала місце переоцінка необоротних активів (п. 19, 20 П(С)БО 7; п. 22, 23 П(С)БО 8)

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Оборот за Кт 413 мінус оборот за Дт 413

Наводиться сума зміни балансової вартості об’єктів хеджування в порядку, визначеному у п. 38–41 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»

Накопичені курсові різниці

2410

Оборот за Кт 423 мінус оборот за Дт 423 (від’ємне значення)

Наводиться сума курсових різниць, які відповідно до П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході. До таких курсових різниць належать лише курсові різниці, які виникають щодо дебіторської заборгованості або зобов’язань за розрахунками з господарською одиницею за межами України, погашення яких не планується і не є ймовірним у найближчій перспективі (п. 9 П(С)БО 21)

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

Наводиться частка іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх або спільних підприємств, облік фінінвестицій в які ведеться за методом участі в капіталі.
Цей рядок заповнюватимуть підприємства, що складають консолідовану фінансову звітність

Інший сукупний дохід

2445

Оборот за Кт 424, 425 мінус оборот за Дт 424, 425 (крім змін капіталу за рахунок операцій з власниками)

Наводиться сума іншого сукупного доходу, для відображення якого за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або який не може бути включений до інших статей, наведених у цьому розділі

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Рядки (2400 + 2405 + 2410 + 2415 + 2445)

Визначається як алгебраїчна сума дооцінки (уцінки) необоротних активів, дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, накопичених курсових різниць, частки іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств та іншого сукупного доходу

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

Наводиться сума податку на прибуток, що пов’язаний з іншим сукупним доходом.
Оскільки вищезазначені показники (рядки 2400, 2405, 2410, 2415, 2445) сукупного доходу не підлягають обкладенню податком на прибуток відповідно до норм ПК, цей рядок не заповнюватиметься

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Ряд. 2450 ± ряд. 2455

Наводиться сума іншого сукупного доходу після вирахування податку на прибуток

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

Ряд. 2350 + ряд. 2460 або Ряд. 2355 + ряд. 2460

Розраховується як алгебраїчна сума чистого фінансового результату за звітний період та іншого сукупного доходу після оподаткування

Таблиця 3.
Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

Джерело інформації

Зміст показника

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

Дт 23, 91–94 – Кт 20, 21, 22, 27

Відображаються всі матеріальні затрати на виробництво, загальновиробничі, адміністративні потреби, збут та інші потреби, крім затрат на виробництво продукції власного споживання і вартості поворотних відходів виробництва. Також не наводиться собівартість реалізованих товарів і запасів

Витрати на оплату праці

2505

Дт 23, 91–94 – Кт 66, 47 (у разі створення забезпечень)

Відображається нарахована заробітна плата за звітний період

Відрахування на соціальні заходи

2510

Дт 23, 91–94 – Кт 65, 47 (у частині сум страхових внесків від забезпечень)

Відображаються відрахування єдиного внеску у звітному періоді

Амортизація

2515

Дт 23, 91–94 – Кт 13

Відображається нарахована амортизація за всіма основними засобами

Інші операційні витрати

2520

Дт 23, 91– 94 – Кт 30, 31, 33–39, 63, 68, 47

Відображаються всі інші витрати, пов’язані з діяльністю підприємства, не відображені в рядках 2500–2515: на відрядження, оплату послуг зв’язку, розрахунково-касове обслуговування тощо

Разом

2550

Сума рядків 2500–2520

Таблиця 4.
Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

Зміст показника

1

2

3

Середньорічна кількість простих акцій

2600

Наводиться середньозважена кількість простих акцій, які були в обігу протягом звітного періоду (п. 3.39).
Середньорічна кількість акцій розраховується згідно з п. 5 П(С)БО 24:

Кількість акцій в обігу х Кількість днів, протягом яких акція знаходилася в обігу : Кількість днів у звітному році.

Числовий приклад розрахунку наведено в додатку 1 до П(С)БО 24. Дані для заповнення цього рядка беруться з реєстру акціонерів та аналітичного обліку за рахунками 40, 45, 46

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

Наводиться середньорічна кількість простих акцій в обігу, відкоригована на середньорічну кількість потенційних простих акцій (п. 3.40).
Розрахунок здійснюється згідно з п. 9.2 П(С)БО 24:

Середньорічна кількість простих акцій (ряд. 2600) + Середньорічна кількість акцій, які надійдуть в обіг у разі конвертації всіх розбавляючих простих акцій

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

Розрахунок чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію здійснюється згідно з п. 4 П(С)БО 24 (п. 3.41):

Сума чистого прибутку (збитку) (ряд. 2350 або 2355) – Сума дивідендів на привілейовані акції : Середньорічна кількість простих акцій в обігу (ряд. 2600)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

Розрахунок відкоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію здійснюється згідно з п. 8–14 П(С)БО 24 (п. 3.42, 3.43):

Сума відкоригованого чистого прибутку (збитку) : Відкоригована середньорічна кількість простих акцій в обігу (ряд. 2605).

Сума відкоригованого чистого прибутку (збитку) визначається так (п. 9 П(С)БО 24):

Чистий прибуток (збиток) (ряд. 2350 або 2355) – Дивіденди на привілейовані акції + Дивіденди (після сплати процентів і податків), визнані у звітному періоді щодо розбавляючих потенційних простих акцій ± Інші доходи (витрати), що виникають у разі конвертації простих акцій

Дивіденди на одну просту акцію

2650

Відображається показник, який розраховується так (п. 3.44):

Сума оголошених дивідендів : Кількість простих акцій, за якими виплачуються дивіденди

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Надійні рішення з бухобліку, податках і праву

2936 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали