Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Продаж повністю замортизованих ДБА: чи потрібно проводити дооцінку?


Фермерське господарство (платник єдиного податку четвертої групи та платник ПДВ) прийняло рішення про переведення корови основного стада на відгодівлю, а в подальшому – її реалізацію. За даними бухобліку на момент переведення корови на відгодівлю її вартість була повністю замортизованою. Чи слід було проводити дооцінку корови в такому разі? Як правильно відобразити в обліку операції з реалізації?


Насамперед зазначимо, що амортизація нараховується лише на довгострокові біологічні активи (далі – ДБА), справедливу вартість яких визначити неможливо. Об’єктом амортизації таких біологічних активів є їх первісна вартість, зменшена на ліквідаційну вартість. Ліквідаційна вартість приймається в сумі, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) довгострокових біологічних активів ДБА після закінчення строку їх корисного використання (утримання) (вартість тварин або їх шкур і м’яса тощо), за вирахуванням витрат, пов’язаних із їх продажем (ліквідацією).

Тому в нашій ситуації на момент переведення корови на відгодівлю її залишкова вартість має дорівнювати ліквідаційній.

Щодо необхідності дооцінки корови зазначимо таке. З норми п. 16 П(С)БО 7, яким регулюється облік ДБА в такому випадку, випливає, що підприємство може (але не зобов’язане!) проводити переоцінку, якщо залишкова вартість такого об’єкта суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. Тобто формально дооцінка корови – процедура добровільна. На цей нюанс звертає увагу й Мінфін у своєму листі від 20.03.03 р. № 053-2940. У ньому, зокрема, зазначено, що норма П(С)БО 7 щодо переоцінки основних засобів не є імперативною, а має лише дозвільний характер. Тобто підприємства можуть здійснювати облік основних засобів за пріоритетною – історичною (фактичною, первісною) вартістю придбання (спорудження тощо) цих об’єктів або за переоціненою вартістю.

Нормативної межі суттєвості П(С)БО не встановлено. Проте Мінфін рекомендує з метою проведення переоцінки об’єктів основних засобів визначати порогом суттєвості величину, що дорівнює 1 % чистого прибутку (збитку) підприємства, або величину, що дорівнює 10%-вому відхиленню залишкової вартості об’єкта основних засобів від їх справедливої вартості (п. 34 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561).

З викладеного вище випливає, що необхідність переоцінки з’являється при реалізації необоротного активу. Але ж у нашій ситуації корову переводять на відгодівлю, а тому реалізувати будуть не ДБА, а поточний біологічних актив. І необхідність проведення дооцінки корови відпадає.

У бухобліку слід перевести корову з основного стада на відгодівлю за залишковою (ліквідаційною) вартістю. А після завершення строку відгодівлі реалізація відображається за загальним порядком.

Приклад
Фермерське господарство прийняло рішення про переведення однієї корови основного стада на відгодівлю. Первісна вартість корови становить 7 320 грн., жива маса – 380 кг. За даними бухобліку на момент переведення корови на відгодівлю її залишкова вартість дорівнювала ліквідаційній – 1 000 грн. За період відгодівлі корови оприбутковано 100 кг приросту. Загальна сума витрат на відгодівлю корови склала 3 400 грн. Після завершення періоду відгодівлі корову реалізували покупцю.

Облік зазначених операцій ведеться так:

(грн.)


з / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Переведено корову на відгодівлю:
– накопичена амортизація

Наказ керівника, Акт на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин)
(сільгоспоблік, форма № ДБАСГ-4)

134

164

6 320

– залишкова вартість

213

164

1 000

2

Оприбутковано приріст живої маси корови за період відгодівлі

Розрахунок визначення приросту
(сільгоспоблік, форма № ПБАСГ-11)

213

232

3 400

3

Списано собівартість реалізованої корови

ТТН, товарна накладна
(форма № ВЗСГ-7)

901

213

4 400

4

Нараховано дохід від реалізації корови

361

701

10 200

5

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

Податкова накладна

701

641

1 700

6

Списано на фінансовий результат:
– дохід від реалізації

Бухгалтерська довідка

701

791

8 500

– витрати, пов’язані з реалізацією

791

901

4 400

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали