Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Звітність новоствореної громадської організації: як і коли

23.05.2019 1288 0 0

Новостворена організація повинна подати до органу контролю за місцем обліку таку податкову звітність:

  • за період перебування на загальній системі оподаткування - Декларацію за базовий звітний (податковий) період. В даному випадку - за календарний рік. Показники діяльності розраховуйте за період з дати початку обліку в органі контролю до дати включення до Реєстру. Також подайте фінзвітність за відповідний звітний період;
  • за період перебування в Реєстрі - Звіт за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року. Показники діяльності розраховуйте за період з дати включення до Реєстру за останній календарний день податкового (звітного) року. Також необхідно подати фінзвітність за рік.

Крім цього, неприбуткова організація повинна подати доповнення до Декларації/Звіту, в якому необхідно пояснити заповнення показників Декларації/Звіту та фінзвітності. Доповнення складіть у довільній формі. ДФС буде аналізувати показники поданої звітності.


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 11.05.2019 р. № 2075/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення Громадської організації щодо порядку звітування новоствореною організацією у разі включення такої організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій за датою, що припадає на період після дня державної реєстрації такої організації і, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Пунктом 133.4 ст. 133 Кодексу визначено, що не є платниками податку на прибуток підприємств неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.

Згідно з п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

  • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу;

  • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
  • Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
  • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр).

При цьому абзацом сьомим п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу передбачено, що зареєстровані установи та організації (новостворені), які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за результатами розгляду цих документів внесені до Реєстру, для цілей оподаткування вважаються неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації.

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 із змінами та доповненнями (далі - Порядок № 440).

Відповідно до п. 11 Порядку № 440 Реєстр включає ідентифікаційні та реєстраційні відомості про неприбуткові організації, серед яких, зокрема, дата включення неприбуткової організації до Реєстру, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації.

Відповідно до абзацу четвертого п. 46.2 ст. 46 Кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 ст. 133 цього Кодексу, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі - Звіт) за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом, звітують у разі порушень пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу), та річну фінансову звітність.

Форму Звіту затверджено наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 №469).

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до п. 46.2 ст. 46 Кодексу платниками податку на прибуток підприємств та неприбутковими організаціями, є додатком до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 зі змінами та доповненнями (далі -Декларація) та Звіту та є їх невід’ємною частиною.

Для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу та внесені до Реєстру, встановлюється річний податковий (звітний) період, крім випадків, передбачених п.п. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 Кодексу (п.п. 133.4.7 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Згідно з п. 137.4 ст. 137 Кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 Кодексу, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.

У разі якщо особа ставиться на облік контролюючим органом як платник податку протягом податкового (звітного) періоду, перший податковий (звітний) період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду (п.п. 137.4.2 п. 137.4 ст. 137 Кодексу).

Таким чином, у випадку подання новоствореною організацією документів для внесення до Реєстру після спливу 10 днів з дня державної реєстрації, то у разі включення її до Реєстру контролюючим органом така неприбуткова організація повинна подати до контролюючого органу за місцем обліку таку податкову звітність:

  • за період перебування на загальній системі оподаткування - Декларацію за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року із показниками діяльності, обрахованими за період з дати, на яку припадає початок обліку у контролюючому органі, до дати включення до Реєстру, та фінансову звітність за відповідний звітний період;
  • за період перебування у Реєстрі - Звіт за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року із показниками діяльності, обрахованими за період з дати включення до такого Реєстру по останній календарний день податкового (звітного) року, та фінансову звітність за рік.

Поряд з цим, такій неприбутковій організації необхідно подати доповнення до Декларації/Звіту, передбачене п. 46.4 ст. 46 Кодексу, з поясненням заповнення показників Декларації/Звіту та фінансової звітності, яке може бути складене в довільній формі та буде використане контролюючим органом при аналізі показників поданої звітності.

Щодо наслідків недотримання неприбутковою організацією вимог, встановлених пунктом 133.4 ст. 133 Кодексу, то у разі недотримання неприбутковою організацією, зокрема громадською організацією, вимог, встановлених цим пунктом Кодексу, така організація підлягає виключенню з Реєстру з визначенням податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств відповідно до підпунктів 133.4.3 та 133.4.4 п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Водночас повідомляємо, що застосування підпунктів 133.4.3 та 133.4.4 п. 133.4 ст. 133 Кодексу пов’язано із наслідками недотримання неприбутковою організацією вимог, встановлених пунктом 133.4 ст. 133 Кодексу, вже під час перебування у Реєстрі.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Cпецпроєкти»

«Спеціальний розбір» важливих бухгалтерських тем. Тема розкривається «зі всіх боків», розглядаються всі можливі операції за темою та їх відображення та оподаткування, надаються поради для оптимального рішення

6000 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали