Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Докладно про зміни до форм податкових декларацій єдинників

Редакція

11.05.2017 353 0 0

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що 05.05.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.03.2017 №369 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року №578», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.04.2017 за №478/30346 (далі – Наказ №369).

З метою приведення декларацій платників, які застосовують спрощену систему оподаткування, у відповідність до норм Податкового кодексу України (далі – ПКУ) Наказом №369 внесені зміни до форм:

- податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (далі – декларація для ФОП);

- податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) (далі – декларація для юросіб 3-ї групи);

- податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи (далі – декларація для платників 4-ї групи),

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №578.

Документом затверджені наступні зміни до:

а) декларації для ФОП:

● ставки податку, що застосовують ФОП третьої групи, зазначені у розділах ІV та V декларації, змінено з 2% і 4% на 3% та 5% відповідно;

● рядок 15 розділу VI декларації доповнено виноскою, якою визначено, що якщо підприємець уточнює період, який був до запровадження нової форми декларації, то у цьому рядку потрібно зазначати суму єдиного податку із рядка 29 декларації, затвердженої наказом Мінфіну України від 21.12.2011 №1688 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку».

б) декларації для юросіб 3-ї групи:

● змінено ставки податку з 2% і 4% на 3% та 5% відповідно;

● внесено зміни до визначення суми пені, що нараховується платником самостійно відповідно до п.п.129.1.3 п.129.1 та абзацу другого п.129.4 ст.129 ПКУ.

При нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, нарахування пені розпочинається після закінчення 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (п.п.129.1.3 п.129.1 ст.129 ПКУ).

На суми грошового зобов’язання, визначеного п.п.129.1.3 п.129.1 цієї статті (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день (абзац другий п.129.4 ст.129 ПКУ).

в) декларації для платників 4-ї групи:

● у новій редакції викладено виноску 8, яка стосується рядків 1.1 – 1.4 та 2 декларації. У цих рядках зазначаються категорія, площа, нормативна грошова оцінка, ставка податку, річна сума податку земель сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя, у т. ч. для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті): рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження та землі водного фонду.

Змінами уточнено, що ці рядки заповнюються одним рядком щодо всіх земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за Державним класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (далі – КОАТУУ). За потреби (у разі наявності земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ з різною нормативною грошовою оцінкою) кількість рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 може бути збільшено;

● внесено зміни до визначення суми пені, що нараховується платником самостійно відповідно до п.п.129.1.3 п.129.1 та абзацу другого п.129.4 ст.129 ПКУ;

● у відомостях про наявність земельних ділянок (додаток до декларації) дату укладання документів, які засвідчують/ підтверджують право власності та/або користування земельними ділянками (право користування, у т. ч. на умовах оренди), та дату державної реєстрації земельних ділянок потрібно зазначати не тільки у форматі місяць та рік, а ще і день укладення таких документів та державної реєстрації землі.

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-a...

а №578», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 10.04.2017 №478/30346 (далее – Приказ №369).

С целью приведения деклараций плательщиков, которые применяют упрощенную систему налогообложения, в соответствие с нормами Налогового кодекса Украины (далее – НКУ) Приказом №369 внесены изменения в формы:

- налоговой декларации плательщика единого налога – физического лица – предпринимателя (далее – декларация для ФОП);

- налоговой декларации плательщика единого налога третьей группы (юридического лица) (далее – декларация для юрлиц 3-й группы);

- налоговой декларации плательщика единого налога четвертой группы (далее – декларация для плательщиков 4-й группы),

утвержденных приказом Министерства финансов Украины от 19.06.2015 №578.

Документом утверждены следующие изменения:

а) декларации для ФЛП:

● ставки налога, применяющих ФЛП третьей группы, указанные в разделах IV и V декларации, изменены с 2% и 4% на 3% и 5% соответственно;

● строка 15 раздела VI декларации дополнен сноской, которой определено, что если предприниматель уточняет период, который был до введения новой формы декларации, то в этой строке нужно указывать сумму единого налога из строки 29 декларации, утвержденной приказом Минфина Украины от 21.12.2011 №1688 «Об утверждении форм налоговых деклараций плательщика единого налога».

б) декларации для юрлиц 3-й группы:

● изменены ставки налога с 2% и 4% на 3% и 5% соответственно;

● внесены изменения в определение суммы пени, которая начисляется плательщиком самостоятельно в соответствии с п.п.129.1.3 п.129.1 и абзаца второго п.129.4 ст.129 НКУ.

При начислении суммы налогового обязательства, определенного налогоплательщиком или налоговым агентом, начисления пени начинается по истечении 90 календарных дней, что наступают за последним днем предельного срока уплаты налогового обязательства (п.п.129.1.3 п.129.1 ст.129 НКУ).

На суммы денежного обязательства, определенного п.п.129.1.3 п.129.1 настоящей статьи (включая сумму штрафных санкций при их наличии и без учета суммы пени), начисляется пеня за каждый календарный день просрочки в его уплате, включая день погашения, из расчета 100 процентов годовых учетной ставки Национального банка Украины, действующей на каждый такой день (абзац второй п.129.4 ст.129 НКУ).

в) декларации для плательщиков 4-й группы:

● в новой редакции изложены сноску 8, которая касается строк 1.1 – 1.4 и 2 декларации. В этих строках указываются категория, площадь, нормативная денежная оценка, ставка налога, годовая сумма налога земель сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодья, в т. ч. для сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые специализируются на производстве (выращивании) и переработке продукции растениеводства на закрытом грунте): пашня, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения и земли водного фонда.

Изменениями уточнено, что эти строки заполняются одной строкой отношении всех земельных участков за одним кодом органа местного самоуправления по Государственному классификатору объектов административно-территориального устройства Украины (далее – КОАТУУ). При необходимости (в случае наличия земельных участков по одному коду органа местного самоуправления по КОАТУУ с различной нормативной денежной оценкой) количество строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 2 может быть увеличено;

● внесены изменения в определение суммы пени, которая начисляется плательщиком самостоятельно в соответствии с п.п.129.1.3 п.129.1 и абзаца второго п.129.4 ст.129 НКУ;

● в сведениях о наличии земельных участков (приложение к декларации) дату составления документов, подтверждающих/ подтверждающих право собственности и/или пользования земельными участками (право пользования, т. ч. на условиях аренды), и дату государственной регистрации земельных участков необходимо указывать не только в формате месяц и год, а еще и день заключения таких документов и государственной регистрации земли.

Источник: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-a...

Читайте також:

Відколи застосовувати нові форми декларацій єдинників?
Внесено зміни до форм податкових декларацій платника єдиного податку

 

Відколи застосовувати нові форми декларацій єдинників?

Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/ua/publication/Kogda...

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали