• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Особливості бухгалтерського обліку операцій фінансового лізингу

ред. Uteka.ua

03.05.2018 2385 0 0

Практика купівлі-продажу основних засобів на умовах фінансового лізингу сьогодні досить поширена серед суб’єктів господарювання, а отже, актуальна й тема обліку лізингових операцій. Що потрібно знати бухгалтеру про відображення в обліку операцій фінансового лізингу – далі.

Ознаки фінансової оренди

Орендні операції, у т. ч. й операції з фінансового лізингу, відображають у бухгалтерському обліку з урахуванням вимог П(С)БО 14 «Оренда».

Оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених у п. 4 П(С)БО 14 ознак:

орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди;

орендар має можливість та намір придбати об’єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;

строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об’єкта оренди;

теперішня вартість мінімальних орендних платежів із початку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об’єкта оренди;

орендований актив має особливий характер, що дає змогу лише орендареві використовувати його без витрат на його модернізацію, модифікацію, дообладнання;

орендар може подовжити оренду активу за плату, значно нижчу за ринкову орендну плату;

оренда може бути припинена орендарем, який відшкодовує орендодавцю його втрати від припинення оренди;

доходи або втрати від змін справедливої вартості об’єкта оренди на кінець терміну оренди належать орендарю.

Облік у лізингодавця

Переданий у фінансову оренду об’єкт лізингодавець відображає в бухгалтерському обліку як дебіторську заборгованість лізингоодержувача. При цьому залишкову вартість об’єкта оренди, який списується з балансу лізингодавця в момент його передачі у фінансовий лізинг, відображають у складі інших витрат (собівартості реалізованих необоротних активів). До складу доходів відносять дохід від реалізації необоротних активів і фінансовий дохід, який підлягає отриманню лізингодавцем (пункти 10, 11 П(С)БО 14).

Розподіл фінансового доходу між звітними періодами протягом строку оренди здійснюється із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок дебіторської заборгованості орендаря (тобто на залишок непогашеної вартості об’єкта фінлізингу) на початок звітного періоду.

Об’єкт, призначений для передачі у фінансовий лізинг, обліковується на субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу».

Заборгованість за майно, що передане у фінансову оренду, відображається лізингодавцем на субрахунку 181 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду».

Облік в лізингоодержувача

Лізингоодержувач відображає об’єкт оренди в обліку як актив і одночасно як зобов’язання за найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів (п. 5 П(С)БО 14). Іншими словами, лізингоодержувач ставить об’єкт фінлізингу на баланс та амортизує його. Саме в цьому й полягає основна відмінність обліку фінансової оренди від оперативної.

Амортизація об’єкта фінансової оренди нараховується протягом періоду очікуваного використання активу (п. 7 П(С)БО 14). Водночас періодом очікуваного використання об’єкта фінансової оренди є строк корисного використання (якщо угодою передбачено перехід права власності на актив до лізингоодержувача) або коротший з двох періодів – строк оренди або строк корисного використання об’єкта фінансової оренди (якщо переходу права власності на об’єкт фінансової оренди після закінчення строку оренди не передбачено).

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів та вартістю об’єкта оренди, за якою його було відображено у бухобліку лізингоодержувача на початку строку оренди, є його фінансовими витратами.

Витрати, понесені ним на поліпшення об’єкта фінансової оренди, відображаються як капітальні інвестиції.

Розрахунки з фінансової оренди лізингоодержувач відображає на субрахунку 531 «Зобов’язання з фінансової оренди».

https://devisu.ua

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали

Особливості бухгалтерського обліку операцій фінансового лізингу