• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Річна фінзвітність — 2013: самоперевірка

Анна Горіна

30.01.2014 807 0 0

Таблиця порівнянності показників окремих форм


На початку року всі бухгалтери та фінансисти підбивають підсумки попереднього року та складають фінансову звітність компанії. І щоб нічого не забути та не переплутати, краще мати під рукою щось на зразок систематизованої шпаргалки. Отже, нагадаємо строки подання річної фінансової звітності, порядок співставлення її показників між собою та з показниками податкової звітності, а також можливі наслідки їх викривлення.


Ганна Горіна,
власник групи компаній «СІНТЕЗ»,
спеціаліст із фінансів, обліку та звітності за міжнародними стандартами

За фінансовою звітністю компанії можна судити про її стан та перспективи діяльності. Саме тому так важливо скласти її без помилок.

Відповідно до р. III НП(С)БО 1 фінзвітність підприємства має відповідати таким характеристикам:

 • викладена у ній інформація повинна бути дохідливою і зрозумілою користувачам за умови, що вони мають достатні знання та заінтересовані у її сприйнятті;
 • повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, давати змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому;
 • має бути достовірною, не містити помилок та перекручень, які можуть вплинути на рішення користувачів.

10 лютого, 28 лютого, 3 березня…

Як не заплутатись у строках подання?

Оскільки строки та форми подання фінансової звітності часто змінюються, бухгалтер має уважно слідкувати за цим процесом. Нагадаємо, форми фінзвітності затверджено наказами Мінфіну від 25.02.2000 № 39 та від 07.02.2013 № 73.

Відповідно до пп. 49.18.3 та п. 46.2 ПК платники податку, які звітують один раз на рік, повинні подати до органів Міндоходів податкові декларації та відповідну фінансову звітність за 2013 рік до 3 березня 2014 року. Строки подання фінзвітності за 2013 рік залежно від особливостей діяльності суб’єктів господарювання наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Порядок подання річної фінансової звітності за 2013 рік

Вид фінзвітності

Кому подається

Хто подає

Граничний строк подання* у 2014 році

Підстава для подання

Річна

Органам доходів і зборів

Юрособи, які подають декларацію про прибуток один раз на рік (одночасно з податковою декларацією), а також платники податку, на яких поширюється вимога щодо сплати щомісячних авансових внесків, новостворені підприємства, малі підприємства та такі, що сплачують податок на прибуток за ставкою 0 % згідно з п. 154.6 ПК

3 березня

Пп. 49.18.3, п. 46.2 ПК

Юрособи, які подають декларацію про прибуток щоквартально (одночасно з податковою декларацією)

10 лютого

П. 46.2 ПК

 1. Мінекономіки;
 2. · Мінфіну

Об’єднання підприємств, якщо це передбачено установчими документами

П. 8 Порядку № 419

Річна фінансова (у складі Балансу і Звіту про фінрезультати)

Держреєстратору

Усі підприємства, крім бюджетних установ

2 червня*

Частина третя ст. 14 Закону про бухоблік

*Якщо дата подання звітності припадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день (п. 10 Порядку № 419).


За якою формою подавати?

Платники податку на прибуток — малі підприємства разом з річною податковою декларацією подають річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Нагадаємо, до малих підприємств належать суб’єкти господарювання, у яких середня кількість працівників за рік не перевищує 50 осіб і річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро.

Таким чином, малі підприємства та представництва іноземних суб’єктів господарювання разом з річною податковою декларацією подають скорочену фінансову звітність, а саме:

 • Баланс (ф. № 1-м);
 • Звіт про фінансові результати (ф. № 2-м).

Юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним у п. 154.6 ПК (до 01.01.2016 застосовують ставку податку на прибуток 0 %), та платники єдиного податку 4 групи подають Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (ф. № 1-мс, ф. № 2-мс) (абзац шостий п. 2 П(С)БО 25).

Усі інші платники разом з річною податковою декларацією подають повну фінансову звітність, а саме:

 • Баланс (Звіт про фінансовий стан) (ф. № 1);
 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (ф. № 2);
 • Звіт про рух грошових коштів (прямим методом) (ф. № 3) або Звіт про рух грошових коштів (непрямим методом) (ф. № 3-н);
 • Звіт про власний капітал (ф. № 4);
 • Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5);
 • Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (ф. № 6).

Співставлення показників фінансової та податкової звітності

Останнім часом у законодавчому полі спостерігається тенденція до зближення податкового та бухгалтерського обліку. Тому при складанні податкової звітності слід враховувати співставність деяких показників із показниками фінансової звітності.

Бажання фіскальних органів перевірити достовірність податкових декларацій шляхом аналізу фінансової звітності є цілком зрозумілим, але методи такої перевірки не завжди є вдалими.

Розбіжності між даними бухгалтерського та податкового обліку часто зумовлені різним економічним змістом податкового та бухгалтерського прибутку. З точки зору методів обчислення фінансового прибутку концептуальні принципи розрахунку бухгалтерського та податкового прибутку однакові. А от критерії і час визначення доходів і витрат, а також метод їх оцінки мають суттєві відмінності. Саме тому під час співставлення показників доходів і витрат у податковій та фінансовій звітності виникають об’єктивні розбіжності. Бухгалтеру слід звернути увагу на чинники, що можуть призвести до таких розбіжностей, а також на підходи до заповнення декларації.

Рекомендації щодо заповнення форм фінзвітності та перевірки порівнянності її показників наведено відповідно у Методрекомендаціях № 433 та Методрекомендаціях № 476.

Під час співставлення даних фінансової та податкової звітності (декларації про прибуток) перевірте себе за таблицею 2. В ній наведено всі показники всіх форм, які потрібно звірити, а в примітках зазначено, на що саме при цьому потрібно звернути увагу.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали

Таблиця 2. Рекомендації щодо перевірки порівнянності показників фінансової звітності та декларації про прибуток

№ з/п

Показники, що порівнюються

Порівнювальні показники

Важливі примітки

1

2

3

4

Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»

1

Рядок 1000, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 1001 мінус рядок 1002, графи 3 і 4

2

Рядок 1005, графи 3 і 4

У статті «Незавершені капітальні інвестиції» відображається вартість не завершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість необоротних активів), виготовлення, створення, вирощування, придбання об’єктів основних засобів (ОЗ), нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів (у т. ч. необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу)

3

Рядок 1010, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 1011 мінус рядок 1012, графи 3 і 4

У статті «Основні засоби» наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу ОЗ згідно з П(С)БО 7, а також вартість ОЗ, отриманих у довірче управління або на праві господарського відання чи оперативного управління. Крім того, наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів

4

Рядок 1015*, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 1016 мінус рядок 1017, графи 3 і 4, якщо інвестиційна нерухомість оцінюється за первісною вартістю

У статті «Інвестиційна нерухомість» відображається вартість об’єктів, що віднесені до інвестиційної нерухомості згідно з П(С)БО 32. Наводиться справедлива вартість інвестиційної нерухомості, визначена на дату балансу

5

Рядок 1020*, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 1021 мінус рядок 1022, графи 3 і 4, якщо довгострокові біологічні активи оцінюються за первісною вартістю

*Якщо зазначені активи обліковуються за первісною вартістю, у цій статті наводиться залишкова вартість, яка включається до підсумку балансу. При цьому у додаткових статтях окремо наводяться первісна вартість активу та сума зносу/накопиченої амортизації (у дужках).

6

Рядок 1045, графи 3 і 4

У статті «Відстрочені податкові активи» відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах, що визначається відповідно до П(С)БО 17

7

Рядок 1095, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 1000, 1005, 1010, 1015, 1020, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1060, 1065, 1090, графи 3 і 4

8

Рядок 1100, графи 3 і 4

Форма № 1, більше або дорівнює сумі рядків 1101, 1102, 1103, 1104, графи 3 і 4

У разі відповідності ознакам суттєвості у додаткових статтях може бути окремо наведена інформація про вартість виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції та товарів.

До підсумку балансу включається загальна вартість запасів, а інформація про вартість окремих складових запасів наводиться у додаткових статтях у межах загальної суми

9

Рядок 1135, графи 3 і 4

Форма № 1, більше або дорівнює рядку 1136, графи 3 і 4

10

Рядок 1165, графи 3 і 4

Форма № 1, більше або дорівнює сумі рядків 1166, 1167, графи 3 і 4

У статті «Гроші та їх еквіваленти» відображаються не лише готівка в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, а й грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошей. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, виключаються із складу оборотних активів та відображаються як необоротні активи.

До підсумку балансу включається загальна сума грошей та їх еквівалентів. Інформація про готівку та гроші на рахунках у банку наводиться у додаткових статтях у межах загальної суми

11

Рядок 1180, графи 3 і 4

Форма № 1, більше або дорівнює сумі рядків 1181, 1182, 1183, 1184, графи 3 і 4

12

Рядок 1195, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 1100, 1110, 1115, 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, 1155, 1160, 1165, 1170, 1180, 1190, графи 3 і 4

13

Рядок 1300, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 1095, 1195, 1200, графи 3 і 4

14

Рядок 1410, графи 3 і 4

Форма № 1, більше або дорівнює сумі рядків 1411, 1412, графи 3 і 4

У статті «Додатковий капітал» відображається емісійний дохід (сума, на яку вартість продажу акцій власної емісії перевищує їхню номінальну вартість), вартість безкоштовно отриманих необоротних активів, сума капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал, накопичені курсові різниці, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу, та інші складові додаткового капіталу.

Якщо інформація про розмір емісійного доходу та накопичених курсових різниць відповідає ознакам суттєвості, вона розкривається у додаткових статтях «Емісійний дохід» та «Накопичені курсові різниці».

До підсумку балансу включається загальна сума додаткового капіталу

15

Рядок 1425**, графи 3 і 4

Форма № 1, зазвичай менше або дорівнює рядку 1400, графи 3 і 4

16

Рядок 1430**, графи 3 і 4

Форма № 1, менше або дорівнює рядку 1400, графи 3 і 4

**Суми у рядках «Неоплачений капітал» і «Вилучений капітал» наводяться у дужках і вираховуються при визначенні підсумку власного капіталу.

17

Рядок 1495, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 1400, 1405, 1410, 1415, 1435 плюс або мінус рядок 1420 мінус рядки 1425, 1430, графи 3 і 4

18

Рядок 1510, графи 3 і 4

Зверніть особливу увагу на залишковий строк погашення довгострокового кредиту. Якщо він менше року, сума заборгованості відноситься до поточних зобов’язань та повинна бути зазначена в рядку 1600 «Короткострокові кредити банків»

19

Рядок 1520, графи 3 і 4

Форма № 1, більше або дорівнює рядку 1521, графи 3 і 4

У статті «Довгострокові забезпечення» відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов’язання тощо), розмір яких на дату складання балансу може бути визначений лише шляхом попередніх (прогнозних) оцінок. Якщо сума довгострокових виплат персоналу може бути визнана суттєвою, така інформація наводиться у додатковій статті «Довгострокові забезпечення витрат персоналу». До підсумку балансу включається загальна сума довгострокових забезпечень

20

Рядок 1525, графи 3 і 4

Форма № 1, більше або дорівнює рядку 1526, графи 3 і 4

Зверніть увагу, що до складу рядка «Цільове фінансування» також входить сума коштів, звільнених від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств