Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Облік та оподаткування дивідендів

Для кого ця стаття: для всіх сільгосппідприємств, які нараховують та виплачують дивіденди своїм засновникам (власникам).

Із цієї статті ви дізнаєтеся: коли і як виплачувати дивіденди та які податки при цьому сплачувати, як оформити документи.

Що таке дивіденди

Згідно з пп. 14.1.49 Податкового кодексу (далі – ПК) дивіденди – це платіж, що здійснюється юридичною особою – емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких прав, сертифікатів чи цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

З позиції бухгалтерського обліку дивіденди – це частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства (п. 4 П(С)БО 15 «Доходи»).

Крім того, право на одержання дивідендів як частини прибутку передбачено п. 2 ч. 1 ст. 116 Цивільного кодексу, абзацом другим ч. 1 ст. 88 Господарського кодексу, п. «б» ст. 10 Закону від 19.09.91 р. № 1576-XII «Про господарські товариства» (далі – Закон № 1576).

Отже, виходячи з вищенаведеного, дивіденди – це частина прибутку, і логічно нараховувати та отримувати їх за наявності у підприємства саме прибутку (а не збитків). Водночас прямої заборони на виплату дивідендів в разі відсутності прибутку (тобто виплату дивідендів авансом) законодавство не містить.

Періодичність та порядок виплати

Періодичність нарахування та виплати дивідендів законодавчо установлена лише для акціонерних товариств (ст. 30 Закону № 1576):

  • за простими акціями виплата дивідендів здійс­нюється у строк, що не перевищує шести місяців із дня прийняття загальними зборами відповідного рішення про таку виплату;
  • за привілейованими акціями – у строк, що не перевищує шести місяців після закінчення звітного року.

При цьому акціонерні товариства повинні виплачувати дивіденди виключно грошовими коштами.

Що стосується інших (недержавних) комерційних підприємств (у т. ч. фермерських господарств, далi – ФГ), то для них періодичність та терміни виплати дивідендів законодавчо не встановлені. Тому такі підприємства самостійно визначають порядок нарахування та виплати дивідендів, наприклад, у статуті підприємства або за рішенням засновників.

Рішення про нарахування та виплату дивідендів приймається на зборах засновників (учасників) та засвідчується протоколом таких зборів. На підставі цього протоколу керівник підприємства видає наказ про нарахування та виплату дивідендів. Якщо засновником підприємства є одна особа, протокол не потрібен. У такому разі оформлюється рішення засновника про виплату (собі) дивідендів за відповідний період, на підставі якого керівник підприємства (це може бути той самий засновник) видає наказ по підприємству.

Щодо отримання дивідендів членами ФГ зазначимо таке.

Згідно з пп. 14.1.90 ПК корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними докумен­тами.

Відповідно до ч. 4 ст. 1 Закону від 19.06.03 р. № 973-IV «Про фермерське господарство» у статуті ФГ має бути зазначено порядок формування майна (складеного капіталу). А в ст. 20 цього Закону зазначено, що володіння, користування та розпорядження майном ФГ здійснюється відповідно до його статуту, якщо інше не передбачено угодою між членами такого господарства та законом.

Таким чином, ФГ може виплачувати дивіденди своїм членам лише в разі, якщо в нього є статутний фонд, у якому визначено частку кожного із його членів. Розмір статутного фонду, частки учасників та порядок розподілу прибутку має бути прописано в статуті ФГ. В іншому випадку платежі на користь членів такого господарства не вважатимуться дивідендами.

Податки при виплаті дивідендів

Податок на прибуток

Згідно з п. 57.1 ПК платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосппродукції, інститутів спільного інвестування, неприбуткових установ (організацій), у т. ч. визначених п. 133.4 ПК, та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 20 млн грн.) щомісяця, протягом 12-місячного періоду, сплачують авансовий внесок із податку на прибуток у порядку і в строки, установлені для місячного податкового періоду.

На перший погляд може здатися, що сільгосппідприємства взагалі не сплачують авансових внесків із податку на прибуток. Однак це не так. Адже у вищенаведеній нормі йдеться про щомісячні авансові внески. А от порядок сплати авансових внесків при виплаті дивідендів у ПК прописано окремо (п. 57.11 ПК).

Так, відповідно до пп. 57.11.2 ПК емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток. Якщо платіж називається дивідендом, він оподатковується під час виплати згідно з положеннями цього пункту, незалежно від того, чи є особа платником податку на прибуток.

При цьому сума сплачених авансових внесків із податку на прибуток при виплаті дивідендів не підлягає поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Однак згідно з пп. 57.11.3 ПК авансовий внесок, передбачений пп. 57.11.2 ПК, не справляється в разі виплати дивідендів:

  • на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, установленими пп. 57.11.2 ПК;
  • платником податку на прибуток, прибуток якого звільнено від оподаткування відповідно до положень ПК, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування в період, за який виплачуються дивіденди;
  • фізичним особам.

Отже, при виплаті дивідендів засновникам-фізособам авансові внески з податку на прибуток не сплачуються.

А от норми про звільнення від сплати авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів сільгосппідприємствами в інших випадках ПК не містить. Нагадаємо: у редакції ПК, що діяла до 01.01.15 р., від сплати авансових внесків при виплаті дивідендів звільнялися платники ФСП згідно з нормою пп. 153.3.2 ПК (зараз ця норма в ПК відсутня).

Таким чином, виходить, що в разі виплати дивідендів своїм засновникам – юридичним особам сільгосппідприємства, у тому числі й платники єдиного податку четвертої групи, повинні сплачувати авансові внески з податку на прибуток. Хоча таке твердження виглядає абсурдним: чому єдинники мають сплачувати податок на прибуток, якщо вони не є його платниками (п. 297.1 ПК)? Однак саме такої позиції дотримуються податківці (ЗІР, категорія 108.01.04).

Для тих, хто не бажає сперечатися з податківцями, нагадаємо, що ставка податку на прибуток у 2015 році становить 18 % (п. 136.1 ПК). При виплаті дивідендів цей податок нараховується на їх суму «зверху».

ПДФО

Доходи, що нараховуються у вигляді дивідендів, відповідно до пп. 167.5.3 ПК належать до пасивних доходів. Ставки ПДФО на пасивні доходи встановлено в таких розмірах:

  • 20 % – для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у пп. 167.5.2 ПК) (пп. 167.5.1 ПК);
  • 5 % – для доходів у вигляді дивідендів за акціями та корпоративними правами, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів за акціями, інвестиційними сертифікатами, які виплачуються інститутами спільного інвестування) (пп. 167.5.2 ПК).

Отже, ставка 5 % застосовується для оподаткування ПДФО дивідендів фізособам лише в разі, якщо сільгосппідприємство, що виплачує такі дивіденди, є платником податку на прибуток. Платники єдиного податку четвертої групи повинні оподатковувати дивіденди, які вони виплачують своїм засновникам, за ставкою 20 % (додатково про застосування ставок ПДФО до дивідендів див. «Баланс-Агро», 2015, № 43, с. 32).

Водночас відповідно до пп. 165.1.18 ПК не підлягають обкладанню ПДФО дивіденди, які емітент-юрособа-резидент нараховує на користь платника податків у вигляді акцій (часток, паїв), за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів.

Крім того, дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб (у т. ч. нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюється з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням (тобто за ставками 15 та 20 %) та включенням суми виплат до складу витрат платника податку (пп. 170.5.3 ПК).

Згідно з Довідником ознак доходів доходи фізичних осіб у вигляді дивідендів (крім дивідендів, визначених у пп. 165.1.18 ПК) відображаються в розд. I податкового розрахунку форми № 1ДФ за ознакою доходу «109». Дивіденди, які визначено в пп. 165.1.18 ПК, – за ознакою «142».

Слід звернути увагу: якщо фізособі виплачуються дивіденди, нараховані за результатами попередніх податкових періодів (років), оподаткування доходу здійснюється за ставками на момент нарахування. Тобто оподаткування дивідендів за 2013 та 2014 роки, які нараховуються у 2015 році, здійснюється за ставками, які діють у 2015 році.

ПДФО з дивідендів сплачується до бюджету в такі строки:

  • під час їх виплати, якщо дивіденди отримуються (перераховуються) через банківську установу (пп. 168.1.2 ПК);
  • протягом банківського дня, що настає за днем їх нарахування (виплатою, наданням), якщо дивіденди виплачуються в негрошовій формі чи готівкою з каси (пп. 168.1.4 ПК);
  • якщо дивіденди нараховано, але не виплачено, то ПДФО з них слід сплатити у строки, установлені ПК для місячного податкового періоду (пп. 168.1.5 ПК). За роз’ясненнями ДФС, ПДФО в такому випадку слід сплатити протягом 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу (ЗІР, категорія 103.07).

ЄСВ та військовий збір

Базою для нарахування ЄСВ як для роботодавця, так і для працівника є сума нарахованої зарплати за видами виплат, які включають основну та додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці», та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (ч. 1 ст. 7 Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Відповідно до п. 3.35 Iнструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.04 р. № 5, дивіденди належать до «інших» виплат, які не входять до фонду оплати праці.

Таким чином, сума дивідендів не є об’єктом утримань та нарахувань ЄСВ.

Що стосується військового збору, то нагадаємо, що з 01.01.15 р. об’єктом оподаткування цим збором є доходи, які обкладаються ПДФО (пп. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПК). Отже, із суми дивідендів, які виплачуються фізособам, слід утримувати військовий збір за ставкою 1,5 %.

У формi № 1ДФ сума військового збору відображається в розд. II загальним рядком, без персоніфікації платників податків.

Бухгалтерський облік

Для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, пов’язані з розподілом власного капіталу (дивіденди, повернення часток тощо), призначено рахунок 67 «Розрахунки з учасниками». Розрахунки за нарахованими дивідендами здійснюються на субрахунку 671 (Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291).

Так, за кредитом субрахунку 671 обліковують дивіденди, нараховані власникам простих і привілейованих акцій (часток у статутному капіталі) за рахунок прибутку або інших джерел, передбачених установчими документами. А за дебетом – виплату нарахованих дивідендів. Аналітичний облік за цим субрахунком ведеться за кожним засновником (учасником, акціонером).

Розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів) відображається на субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» до рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Нарахування дивідендів проводять кореспонденцією рахунків: Дт 443 – Кт 671. Виплата дивідендів відображається проведенням: Дт 671 – Кт 311 (312, 301).

Приклад

Сільськогосподарське підприємство ТОВ «Мрія» – платник єдиного податку четвертої групи відповідно до рішення, прийнятого загальними зборами учасників (див. зразок оформлення протоколу (рішення) у кінці консультації) у грудні 2015 року нарахувало та виплатило дивіденди своїм учасникам за 2015 рік. Загальна сума нарахованих дивідендів – 240 000 грн. Частки учасників: Петренко М. С. – 35 %; Іванченко П. П. – 20 %; ТОВ «Урожай» – 45 %.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку зазначених операцій та їх оподаткування покажемо в таблиці.

(грн.)


п/п

Операція

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

1

Сформовано фонд для виплати дивідендів за 2015 рік

441

443

240 000

2

Нараховано дивіденди:
– Петренку М. С. (35 %)


443


671/ФО


84 000

– Іванченку П. П. (20 %)

443

671/ФО

48 000

– ТОВ «Урожай» (45 %)

443

671/ЮО

108 000

3

Нараховано до утримання ПДФО і військовий збір із дивідендів:
– Петренка М. С. (84 000 х 21,5 %)*


671/ФО


641/ПДФО, 642/ВЗ


18 060

– Іванченка П. П. (48 000 х 21,5 %)*

671/ФО

10 320

4

ПДФО і військовий збір сплачено до бюджету (18 060 + 10 320)

641/ПДФО, 642/ВЗ

311

28 380

5

Сплачено авансовий внесок із податку на прибуток до бюджету
(108 000 х 18 %)

641/АВ

311

19 440

6

Виплачено дивіденди:
– Петренку М. С.


671/ФО


311 (301)


65 940

– Іванченку П. П.

671/ФО

311 (301)

37 680

– ТОВ «Урожай»

671/ЮО

311

108 000**

* Якщо сільгосппідприємство не є платником податку на прибуток, то ПДФО із дивідендів утримується за ставкою 20 %.
** Сума дивідендів, що підлягає виплаті юридичній особі, на суму авансового внеску з податку на прибуток не зменшується.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія»

Протокол (рішення) загальних зборів засновників № 35

28.12.15 р. м. Вінниця

Присутні учасники на зборах:

Петренко М. С. (паспорт ХХ 11111, виданий ХХХХХХХ, ІПН 2222222222, що мешкає за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 5/3), який володіє часткою в розмірі 35 % статутного капіталу;

Іванченко П. П. (паспорт ХХ 22222, виданий ХХХХХХХ, ІПН 3333333333, що мешкає за адресою: м. Вінниця, вул. Першотравнева, 3), який володіє часткою в розмірі 20 % статутного капіталу;

ТОВ «Урожай» (код – 123456789100, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 25)
в особі директора Ковальчука С. С., яке володіє часткою в розмірі 45 % статутного капіталу.

Запрошена: Розумна Н. В., головний бухгалтер ТОВ «Мрія».

На загальний зборах учасників ТОВ присутні всі учасники, що володіють у сукупності 100 % статутного капіталу відповідно до Статуту, а тому збори є правомочними та можуть бути проведені для вирішення питань порядку денного, що стосуються діяльності товариства.

Порядок денний:

1. Розгляд результатів діяльності ТОВ «Мрія» за 2015 рік.

2. Розподіл частини прибутку для виплати дивідендів.

Доповідали:

1. Розумна Н. В. повідомила, що за результатами діяльності у 2015 році ТОВ «Мрія» отримано прибуток
у сумі 300 000 грн. Крім того, за результатами роботи минулих років сума нерозподіленого
прибутку становить 150 000 грн.

2. Петренко М. С. запропонував направити на виплату дивідендів суму – 240 000 грн.

Вирішили:

1. Направити на виплату дивідендів учасникам частину чистого прибутку ТОВ «Мрія» у сумі
240 000 грн.

2. Розподілити суму дивідендів між учасниками пропорційно до їх часток у статутному капіталі ТОВ «Мрія», а саме:

Петренку М. С. – 84 000 грн. (35 %);

Іванченку П. П. – 48 000 грн. (20 %);

ТОВ «Урожай» – 108 000 грн. (45 %).

3. Здійснити виплату дивідендів у період із 23.12.15 р. до 30.12.15 р. грошовими коштами.

Голосували: «за» – одноголосно, «проти» – відсутні. Рішення прийнято.

Підписи учасників зборів.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Надійні рішення з бухобліку, податках і праву

2936 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали