• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Уряд має намір визначити повноваження Держпраці шляхом внесення змін до КЗпП

11.06.2021 120 0 0

Міністерством економіки України на сайті розміщено законопроект, яким пропонується внесення змін до законодавчих актів щодо порядку державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю.

Законопроєкт передбачає внесення змін до Кодексу законів про працю України, Законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про Національну поліцію», «Про державну службу».

Законопроектом, зокрема, пропонується визначити наступні підстави для проведення інспекційного відвідування:

 • за зверненням фізичної особи про порушення стосовно неї законодавства про працю;
 • за рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) про проведення інспекційного відвідування виключно з питань виявлення порушень, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 268 КЗпП, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої від органів державної влади та з інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством;
 • за рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) про проведення інспекційного відвідування, прийнятим за результатами аналізу обґрунтованої інформації, отриманої від профспілки про порушення прав її члена;
 • у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю об’єкта відвідування;
 • за рішенням суду;
 • за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
 • за запитом народного депутата України;
 • за дорученням Прем’єр-міністра України;
 • у разі невиконання вимог припису (не пізніше двадцяти робочих днів від останнього дня строку усунення порушень, визначеного у приписі);
 • за зверненням об’єкта відвідування.

Визначити повноваження державних інспекторів праці, а саме наступні права:

 • ході проведення інспекційного відвідування безперешкодно, без попереднього повідомлення о будь-якій годині доби відвідувати будь-які робочі місця (зони), а також проходити до будь-яких виробничих, службових та адміністративних приміщень, в яких використовується наймана праця;
 • проходити у денний час до нежитлових будинків, приміщень, споруд та інших об’єктів, місць, у яких (на яких) перебувають фізичні особи, стосовно яких є достатньо підстав вважати, що вони виконують трудові обов’язки, або до них застосовується примусова праця;
 • ознайомлюватися з оригіналами та робити копії (в тому числі – електронні) актів об’єктів відвідування, які стосуються прав працівників, колективних або трудових договорів, а також документів, ведення яких передбачено законодавством про працю;
 • наодинці або у присутності свідків ставити об’єкту відвідування та/або працівникам, представникам профспілок, їх організацій та об’єднань, члени яких працюють на об’єкті відвідування, запитання, отримувати від них необхідні пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію стосовно стану додержання вимог законодавства про працю, їх порушення та вжиті заходи щодо усунення таких порушень;
 • вимагати від об’єктів відвідування забезпечення вільного доступу працівників до інформації відповідно до вимог законодавства;
 • вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);
 • відбирати зразки матеріалів і речовин, які використовуються або обробляються;
 • за результатами інспекційного відвідування визнавати роботу такою, що виконується в межах трудових відносин, незалежно від назви та виду договірних відносин між сторонами;
 • вносити об’єктам відвідування обов’язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю;
 • надавати уповноваженим органам рекомендації щодо відсторонення від виконання обов’язків винних у порушенні законодавства про працю працівників об’єкта відвідування або притягнення їх до відповідальності згідно з законом;
 • залучати у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, правоохоронні органи для припинення незаконних дій об’єкта відвідування та осіб, які перешкоджають їм виконувати службові обов’язки;
 • складати у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про такі правопорушення і накладати адміністративні стягнення;
 • безоплатно отримувати від об’єктів відвідування, органів, уповноважених управляти майном, органів державної влади статистичні та інші звітні дані, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання своїх повноважень;
 • витребувати для огляду у фізичних осіб, які перебувають на робочих місцях або поза ними у виробничих, службових, адміністративних приміщеннях, будинках, спорудах та інших об’єктах, місцях, що використовуються для здійснення господарської діяльності, щодо яких є підстави вважати, що вони виконують трудові обов’язки, документи, що посвідчують особу;
 • здійснювати фіксацію процесу інспекційних відвідувань з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки.

Також законопроектом передбачається встановлення обмежень та заборон для інспекторів праці.

Державні інспектори праці повинні будуть мати наступні зобов’язання:

 • забезпечувати неупереджене та компетентне проведення інспекційних відвідувань з питань, що належать до їх компетенції;
 • не розголошувати, у т. ч. після залишення посади, інформацію з обмеженим доступом, доступ до якої вони отримали під час виконання своїх обов’язків, крім випадків, встановлених законом;
 • зберігати конфіденційною інформацію про наявність, джерело та зміст будь-якої скарги щодо недоліків або порушення законодавства про працю, у зв’язку з отриманням якої проводиться інспекційне відвідування, якщо тільки саме джерело не дало згоду на розголошення такої інформації;
 • інформувати об’єкти відвідування, працівників та інших суб’єктів про найбільш ефективні методи додержання законодавства про працю, надавати технічну інформацію та рекомендації, в т. ч. в частині забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Також передбачається заборонити державним інспекторам праці :

 • виступати посередниками, арбітрами чи експертами під час розгляду індивідуальних або колективних трудових спорів;
 • вимагати від об’єкта відвідування надання витягів та копій документів, які надавалися ним державному інспектору праці раніше та/або перебувають у володінні державної інспекції праці, якщо ці документи залишаються актуальними, а також документи, вільний та безоплатний доступ до яких може бути отриманий через державні інформаційні системи чи ресурси;
 • вилучати у об’єктів відвідування оригінали їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютери та їх частини;
 • передавати будь-які отримані від об’єкта відвідування документи або їх копії іншим особам, у яких відсутні повноваження на ознайомлення з цими документами, та вимагати їх від об’єкта відвідування з цією метою;
 • розглядати та перевіряти питання, яке є предметом розгляду в суді або щодо якого набрало законної сили рішення суду, перевіряти своєчасність, правильність та повноту виконання рішень суду;
 • брати участь у господарській та / або будь-якій іншій діяльності об’єктів відвідування;
 • проводити інспекційне відвідування понад строки, встановлені цим Кодексом.

Крім вищевикладеного законопроектом передбачається внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Закону України «Про Національну поліцію», Закону України «Про державну службу». Зміст діючих норм у порівнянні із запропонованими законопроектом наведений в таблиці № 1.

https://smu.dsp.gov.ua

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали