• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Виплата дивідендів

Для кого ця стаття: для всіх сільгосппідприємств, які нараховують та виплачують дивіденди своїм засновникам (власникам).

Із цієї статті ви дізнаєтеся: коли і як виплачувати дивіденди та які податки при цьому сплачувати, як оформити документи.

Що таке дивіденди

Згідно з пп. 14.1.49 Податкового кодексу (далі – ПК) дивіденди – це платіж, що здійснюється юридичною особою – емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких прав, сертифікатів чи цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

З позиції бухгалтерського обліку дивіденди – це частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства (п. 4 П(С)БО 15 «Доходи»).

Крім того, право на одержання дивідендів як частини прибутку передбачено п. 2 ч. 1 ст. 116 Цивільного кодексу, абзацом другим ч. 1 ст. 88 Господарського кодексу, п. «б» ст. 10 Закону від 19.09.91 р. № 1576-XII «Про господарські товариства» (далі – Закон № 1576).

Отже, виходячи з вищенаведеного, дивіденди – це частина прибутку, і логічно нараховувати та отримувати їх за наявності у підприємства саме прибутку (а не збитків). Водночас прямої заборони на виплату дивідендів в разі відсутності прибутку (тобто виплату дивідендів авансом) законодавство не містить.

Періодичність та порядок виплати

Періодичність нарахування та виплати дивідендів законодавчо установлена лише для акціонерних товариств (ст. 30 Закону № 1576):

за простими акціями виплата дивідендів здійс­нюється у строк, що не перевищує шести місяців із дня прийняття загальними зборами відповідного рішення про таку виплату;

за привілейованими акціями – у строк, що не перевищує шести місяців після закінчення звітного року.

При цьому акціонерні товариства повинні виплачувати дивіденди виключно грошовими кош-тами.

Що стосується інших (недержавних) комерційних підприємств (у т. ч. фермерських господарств, далi – ФГ), то для них періодичність та терміни виплати дивідендів законодавчо не встановлені. Тому такі підприємства самостійно визначають порядок нарахування та виплати дивідендів, наприклад, у статуті підприємства або за рішенням засновників.

Рішення про нарахування та виплату дивідендів приймається на зборах засновників (учасників) та засвідчується протоколом таких зборів. На підставі цього протоколу керівник підприємства видає наказ про нарахування та виплату дивідендів. Якщо засновником підприємства є одна особа, протокол не потрібен. У такому разі оформлюється рішення засновника про виплату (собі) дивідендів за відповідний період, на підставі якого керівник підприємства (це може бути той самий засновник) видає наказ по підприємству.

Щодо отримання дивідендів членами ФГ зазначимо таке.

Згідно з пп. 14.1.90 ПК корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними докумен­тами.

Відповідно до ч. 4 ст. 1 Закону від 19.06.03 р. № 973-IV «Про фермерське господарство» у статуті ФГ має бути зазначено порядок формування майна (складеного капіталу). А в ст. 20 цього Закону зазначено, що володіння, користування та розпорядження майном ФГ здійснюється відповідно до його статуту, якщо інше не передбачено угодою між членами такого господарства та законом.

Таким чином, ФГ може виплачувати дивіденди своїм членам лише в разі, якщо в нього є статутний фонд, у якому визначено частку кожного із його членів. Розмір статутного фонду, частки учасників та порядок розподілу прибутку має бути прописано в статуті ФГ. В іншому випадку платежі на користь членів такого господарства не вважатимуться дивідендами.

Зразок оформлення протоколу (рішення) 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія»

Протокол (рішення) загальних зборів засновників № 35

28.12.15 р.            м. Вінниця

Присутні учасники на зборах:

Петренко М. С. (паспорт ХХ 11111, виданий ХХХХХХХ, ІПН 2222222222, що мешкає за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 5/3), який володіє часткою в розмірі 35 % статутного капіталу;

Іванченко П. П. (паспорт ХХ 22222, виданий ХХХХХХХ, ІПН 3333333333, що мешкає за адресою: м. Вінниця, вул. Першотравнева, 3), який володіє часткою в розмірі 20 % статутного капіталу;

ТОВ «Урожай» (код – 123456789100, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 25) в особі директора Ковальчука С. С., яке володіє часткою в розмірі 45 % статутного капіталу.

Запрошена: Розумна Н. В., головний бухгалтер ТОВ «Мрія».

На загальний зборах учасників ТОВ присутні всі учасники, що володіють у сукупності 100 % статутного капіталу відповідно до Статуту, а тому збори є правомочними та можуть бути проведені для вирішення питань порядку денного, що стосуються діяльності товариства.

Порядок денний:

1. Розгляд результатів діяльності ТОВ «Мрія» за 2015 рік.

2. Розподіл частини прибутку для виплати дивідендів.

Доповідали:

1. Розумна Н. В. повідомила, що за результатами діяльності у 2015 році ТОВ «Мрія» отримано прибуток у сумі 300 000 грн. Крім того, за результатами роботи минулих років сума нерозподіленого прибутку становить 150 000 грн.

2. Петренко М. С. запропонував направити на виплату дивідендів суму – 240 000 грн.

Вирішили:

1. Направити на виплату дивідендів учасникам частину чистого прибутку ТОВ «Мрія» у сумі 240 000 грн.

2. Розподілити суму дивідендів між учасниками пропорційно до їх часток у статутному капіталі ТОВ «Мрія», а саме:

Петренку М. С. – 84 000 грн. (35 %);

Іванченку П. П. – 48 000 грн. (20 %);

ТОВ «Урожай» – 108 000 грн. (45 %).

3. Здійснити виплату дивідендів у період із 23.12.15 р. до 30.12.15 р. грошовими коштами.

Голосували: «за» – одноголосно, «проти» – відсутні. Рішення прийнято.

Підписи учасників зборів.

 

 

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали