• Быстрый поиск надежных решений
  и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Договор займа: правовые аспекты

14.08.2017 17097 0 2

Хозяйственные договоры: советы, образцы, практика


Что делать, если предприятию надо срочно приобрести товар (сырье, оборудование и т. д.) либо заказать услуги (реклама, ремонт и т. д.), а свободных средств нет? Решить проблему поможет договор займа. Как правильно составить такой договор, какие основные условия в него включить, а также на что обратить внимание, расскажем в этой консультации.

Общие положения

Порядок заключения договора займа регулируется нормами § 1 гл. 71 Гражданского кодекса Украины от 16.01.03 г. № 435-IV (далее – ГК). Так, согласно ст. 1046 ГК по договору займа одна сторона (заимодавец, кредитор) передает в собственность другой стороне (заемщик, должник) денежные средства либо иные вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется вернуть заимодавцу такую же сумму денежных средств (сумму займа) либо такое же количество вещей того же рода и того же качества. Например, заемщик брал по договору займа 100 кг пшеницы, такое же количество пшеницы того же сорта и качества он обязан вернуть заимодавцу.

Приведем пример составления договора займа (см. образец 1).

Образец 1

Договір позики № 345-76/В

м. Київ                                                                                                                19.06.17 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дощ» в особі генерального директора Петрова Ігоря Миколайовича, який діє на підставі статуту (далі йменується Позикодавець), з однієї сторони, і фізична особа – підприємець Солнишкін Василь Вікторович, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань від 27.11.12 р. № 123456, ІПН 1234567891 (далі йменується Позичальник), з другої сторони (разом по тексту Сторони), уклали цей договір позики (далі – Договір) про нижченаведене:

1. Предмет Договору

1.1. У порядку та на умовах, установлених Договором, Позикодавець передає у власність Позичальнику кошти в розмірі згідно з п. 1.2 Договору, а Позичальник зобов'язується повернути зазначену суму у встановлений п. 1.3 Договору строк.

1.2. Розмір позики – 12 000,00 грн. (дванадцять тисяч гривень 00 коп.).

1.3. Строк позики становить 12 календарних місяців із моменту отримання Позичальником суми, зазначеної в п. 1.2 Договору, і може бути продовжений за угодою Сторін, оформленою відповідним додатком (додатковою угодою до Договору).

1.4. Сторони дійшли згоди про відсутність процентів та/або інших платежів за користування позикою.

2. Порядок надання позики

2.1. У момент передачі Позикодавцем позики Позичальнику в розмірі, установленому в п. 1.2 Договору, Позичальник складає розписку в отриманні коштів.

2.2. Позика передається в безготівковій формі, шляхом перерахування відповідної суми на банківський рахунок Позичальника.

3. Порядок повернення позики

3.1. Позичальник зобов'язується протягом 5 (п'яти) робочих днів після закінчення строку, зазначеного в п. 1.3 Договору, повернути Позикодавцю позику.

3.2. Позика повертається в безготівковій формі, шляхом перерахування відповідної суми на банківський рахунок Позикодавця, при цьому останній складає розписку в отриманні позики.

4. Відповідальність Сторін

4.1. При порушенні строку повернення позики, зазначеного в п. 1.3 Договору, Позичальник сплачує штраф Позикодавцю в розмірі 100,00 грн. (сто гривень 00 коп.), а також пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від загальної суми позики за кожний день прострочення.

4.2. У випадку невиконання/неналежного виконання однією зі Сторін зобов'язань за договором така сторона зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки, заподіяні таким невиконанням/неналежним виконанням.

4.3. Відшкодування збитків, заподіяних невиконанням/неналежним виконанням зобов'язань, не звільняє від виконання зобов'язань за договором у натурі.

5. Форс-мажор

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за договором у випадку виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору і виникли не з волі Сторін (пожежі, стихійне лихо, повені і т. д.).

5.2. Сторона, яка не має можливості виконати свої зобов'язання за договором унаслідок дії обставин непереборної сили, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) днів із моменту виникнення таких обставин повідомити другу сторону. При цьому доказом дії зазначених обставин буде відповідна довідка Торгово-промислової палати України.

5.3. У випадку настання обставин, зазначених у п. 5.1 Договору, строк виконання стороною зобов'язання за договором відкладається на строк дії таких обставин.

6. Вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами за договором, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються відповідно до діючого законодавства України в судовому порядку.

7. Дія Договору

7.1. Договір набуває законної сили з моменту передачі коштів Позикодавцем Позичальнику (дата складання розписки). Строк дії Договору зазначено в п. 1.3 Договору.

7.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, вчинене під час його дії.

7.3. Строк дії Договору може бути продовжений за угодою Сторін, оформленою в додатку до Договору.

7.4. Якщо інше не передбачене діючим законодавством, Договір може бути достроково розірваний тільки за угодою Сторін (у письмовій формі).

8. Заключні положення

8.1. Усі зміни та доповнення до Договору вносяться тільки за угодою Сторін, оформленою окремим документом (додаток або додаткова угода).

8.2. Після підписання Договору всі попередні переговори, переписки, а також попередні договори та інші письмові/усні домовленості з питань, що стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги під час тлумачення умов Договору.

8.3. Договір складено у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

8.4. Сторони відповідають за правильність зазначених у розд. 10 Договору реквізитів і зобов'язуються повідомляти другу сторону про зміну таких реквізитів протягом 10 робочих днів із моменту такої зміни.

9. Реквізити та підписи Сторін

<...>
 

Форма и стороны договора займа

Договор займа обязательно заключается в письменной форме, если (ст. 1047 ГК):

 • сумма договора в 10 и более раз превышает размер НМДГ (более 170 грн.);
 • заимодавцем выступает юрлицо (независимо от суммы договора).

Например, если заимодавцем является физлицо, а заемщиком – юрлицо и при этом сумма займа меньше 170 грн., то такой договор можно заключить в устной форме. Однако мы рекомендуем все договоры заключать в письменной форме, чтобы правильно отразить его в бухгалтерском учете и избежать вопросов со стороны контролирующих органов при проверках. По желанию сторон договор всегда можно заключить в письменной форме, независимо от размера займа и того, кто выступает заимодавцем, а кто заемщиком.

Что касается нотариального удостоверения договора займа, то в законодательстве нет указания на это, но по желанию сторон договор может быть заверен нотариусом.

Зачастую стороны помимо самого договора предусматривают составление расписки заемщика в получении от заимодавца займа (указывается сумма денежных средств либо наименование и количество вещей, переданных в заем) либо акта приемки-передачи (когда предмет договора займа – вещь) (см. образец 2 ниже). Подобная расписка (акт приемки-передачи) может составляться и заимодавцем при возврате займа.

Как заимодавцем, так и заемщиком может выступать как юридическое, так и физическое лицо, ограничений на этот счет в законодательстве нет.

Образец 2

Розписка

Я, фізична особа – підприємець Солнишкін Василь Вікторович, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань від 27.11.12 р. № 123456, ІПН 1234567891, відповідно до Договору позики від 19.06.17 р. № 345-76/В отримав від ТОВ «Дощ» позику в розмірі 12 000,00 грн. (дванадцять тисяч гривень 00 коп.) і зобов’язуюся повернути її 19.06.18 р.

19.06.17 р.    (підпис)    В. В. Солнишкін

Существенные условия

Договор займа должен содержать следующие условия (ст. 180 ХК):

 • предмет договора;
 • цену договора (в т. ч. и проценты по договору);
 • срок действия договора (срок возврата займа).

Предмет договора

Предметом договора займа могут выступать как денежные средства, так и предметы, определенные родовыми признаками.

Денежные средства. В соответствии с ч. 2 ст. 533 ГК денежное обязательство должно быть исполнено в гривнях. Однако стороны имеют право определить в договоре денежный эквивалент в иностранной валюте. При этом сумма, подлежащая уплате, определяется по официальному курсу НБУ соответствующей валюты к гривне.

Вещи с родовыми признаками. Согласно ч. 2 ст. 184 ГК к определенным родовыми признаками вещам относятся вещи, у которых есть признаки, свойственные всем вещам того же рода, и которые измеряются количеством, весом и мерой, например, продукты питания (яблоки, сахар и т. д.). При этом вещь, определенная родовыми признаками, является заменимой. Поэтому не может быть предметом договора займа, к примеру, коллекция картин либо недвижимое имущество.

Проценты по договору займа

Если иное не установлено в договоре займа либо в законе, то заимодавец имеет право на получение от заемщика процентов от суммы займа (ст. 1048 ГК). Размер таких процентов зачастую указывается в договоре, а при отсутствии соответствующего условия в договоре, размер процентов определяется согласно ст. 1048 ГК – исходя из учетной ставки НБУ (информацию о ее размере можно найти на сайте Нацбанка, по состоянию на 07.07.17 г. она составляет 12,5 % годовых).

В некоторых случаях договор займа считается беспроцентным, а именно (ч. 2 ст. 1048 ГК):

 • договор заключен между физлицами на сумму меньше 50 НМДГ (менее 850 грн.) и не связан с предпринимательской деятельностью ни одной из сторон;
 • заемщику переданы вещи/предметы, определенные родовыми признаками (например, картофель);
 • стороны прямо указали в договоре, что он является беспроцентным.

Рекомендуем не заключать между обычными субъектами хозяйствования, не имеющими статуса финучреждения, процентные займы во избежание признания такой операции финансовой услугой. Поясним почему. На сегодня и законодательство в данной сфере, и мнения различных госорганов по этому вопросу неоднозначны.

Как уже было отмечено, ст. 1048 ГК предусмотрено право заимодавца на получение процентов по договору. Однако в соответствии со ст. 1, 4 Закона № 2664 договор займа, устанавливающий процентную ставку, будет считаться финансовой услугой, а согласно ст. 5 этого Закона оказывать такие услуги имеют право только финучреждения.

При этом Распоряжение № 5555 предоставляет возможность нефинансовым учреждениям оказывать некоторые виды финуслуг. В частности, юрлица – субъекты хозяйствования, которые не являются финучреждениями, могут оказывать финансовую услугу по предоставлению средств взаймы (за исключением займа на условиях финансового кредита) в соответствии с нормами гражданского законодательства и с учетом требований украинского законодательства по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Согласно Закону № 2664 финансовый кредит – это средства, которые предоставляют взаймы юридическому или физическому лицу на определенный срок и под процент.

Как видим, нормы Распоряжения № 5555 не разрешают нефинансовым учреждениям выдавать процентные займы.

Мнение госорганов:

 • Госкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг в письме Государственной комиссии Украины по регулированию рынков финансовых услуг от 26.07.06 г. № 644/11-3 указывает, что процентные займы могут предоставляться только финансовыми учреждениями;
 • Госкомпредпринимательства в письме Госкомпредпринимательства Украины от 17.11.06 г. № 8287 подчеркивает, что процентные займы за счет собственных денежных средств могут предоставляться различными субъектами хозяйствования без ограничения круга лиц (т. е. и нефинансовыми учреждениями);
 • Верховный Суд в постановлении от 18.07.12 г. по делу № 6-79 (ЕГРСР, рег. № 25390630) высказывает мнение, что на договор займа не распространяются нормы Закона № 2664, поскольку это специальный закон, регулирующий исключительно правоотношения специальных субъектов – финучреждений, ГК не содержит ограничений относительно субъектного состава договорных отношений, а также права заимодавца на получение процентов.

Таким образом, у госорганов нет единого мнения по поводу того, может нефинансовое учреждение предоставлять процентный заем или нет. Судебная практика по этому вопросу тоже разная. Во избежание длительных судебных споров и разбирательств не рекомендуем заключать процентные договоры займа, если заимодавец не имеет статуса финучреждения.

Возврат займа

Сроки и порядок возврата займа оговариваются непосредственно в договоре. При этом, если предметом займа были денежные средства, они возвращаются в той же сумме, а если предметы, определенные родом и признаками, – в том же количестве, того же рода и качества, что передавались заемщику по договору. Заем считается возвращенным в момент зачисления на банковский счет заимодавца суммы займа либо передачи вещей (рекомендуем заимодавцу составить расписку о возврате займа в денежной форме, а при возврате вещи – акт приемки-передачи).

Если в договоре не установлен срок возврата займа либо такой срок определен моментом предъявления заимодавцем соответствующего требования, то заем должен быть возвращен в течение 30 дней со дня предъявления требования, если иное правило не установлено в договоре.

Важно! Несмотря на то что ст. 1049 ГК предусмотрена возможность заключать договор займа без указания в нем срока возврата, рекомендуем все-таки фиксировать его в договоре, в противном случае органы ГФС могут расценить сумму займа безвозвратной финансовой помощью со всеми вытекающими налоговыми последствиями.

Обратите внимание: беспроцентный заем может быть досрочно возвращен заимодавцу без каких-либо ограничений, если иное не установлено договором (ст. 1049 ГК).

Ответственность

В договоре займа стоит предусмотреть условие об уплате неустойки (штрафа, пени) за несвоевременный возврат займа. Возможно и привлечение поручителя, который в случае отсутствия у заемщика возможности исполнить обязательство, сделает это за него.

Информацию об ответственности заемщика за нарушение условий договора займа представим в таблице.

Ответственность заемщика согласно ГК

Нарушение условий договора

Мера ответственности

Норма ГК

1

2

3

Несвоевременный возврат займа (в денежной форме)

Уплата займа с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также 3 % годовых от суммы займа (если иные санкции не установлены в договоре)

Ст. 625, ч. 1 ст. 1050

Несвоевременный возврат взятых взаймы вещей, определенных родовыми признаками

Уплата неустойки, которая начисляется со дня, когда вещи следовало вернуть заимодавцу, до дня их фактического возврата (независимо от уплаты процентов согласно ст. 1048 ГК)

Ст. 549–552, ч. 1 ст. 1050

Просрочка возврата очередной части (когда по условиям договора заем возвращается частями – с рассрочкой)

Заимодавец имеет право требовать досрочного возврата всей оставшейся части займа, а также уплаты положенных процентов в соответствии со ст. 1048 ГК

Ч. 2 ст. 1050

Неисполнение обязательств по обеспечению возврата займа либо утрата обеспечения исполнения обязательства/ухудшение его условий по обстоятельствам, не зависящим от заимодавца

Заимодавец имеет право требовать досрочного возврата займа и уплаты процентов в соответствии со ст. 1048 ГК

Ст. 1052

Новация долга в заемное обязательство

Статьей 1053 ГК предоставлена возможность сторонам правоотношений, между которыми возник долг, например, по договору аренды, купли-продажи и т. д., по договоренности перевести такой долг в заемное обязательство с соблюдением требований относительно заключения договора займа. Как это правильно оформить?

Для этого стороны заключают соглашение о новации (замена первоначального обязательства новым). Например, у покупателя по договору поставки возник долг перед поставщиком в сумме 2 000 грн., покупатель и поставщик заключают соглашение о новации, при этом сумма долга по договору поставки становится долгом по договору займа, поставщик – заимодавцем, а покупатель – заемщиком.

По аналогичной схеме можно поступить и в том случае, когда, наоборот, надо договор займа преобразовать в другой договор (например, в договор купли-продажи, когда заемщик желает расплатиться товаром за заем, полученный в денежной форме, а заимодавец не возражает).

Выводы

По договору займа могут быть переданы как денежные средства, так и вещи с родовыми признаками. В подтверждение передачи займа стороны такого договора зачастую составляют расписку в получении денежных средств либо акт приемки-передачи предметов.

Комментарии к материалу

Оформить подписку на раздел «Коммерция»

Надежные решения по бухучету, налогам и праву

2592 грн. / год

Купить

Лучшие материалы