• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Продажа услуг с применением бонусной программы: определение базы обложения НДС

25.03.2020 38 0 0

Если при предоставлении предприятием физическим лицам - участникам бонусной программы услуг, договорная стоимость которых уменьшается на сумму бонусов, начисленных такому покупателю (в бухгалтерском учете поставки таких услуг отражается по стоимости, равной сумме средств, уплаченных непосредственно покупателем), то база налогообложения НДС предоставляемых услуг в таком случае определяется исходя из их договорной стоимости, в состав которой включается сумма средств, уплаченных покупателем в счет оплаты стоимости таких товаров


ГУ ДПС У М.КИЄВІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 17.03.2020 р. № 1111/ІПК/26-15-04-01-18

Головне управління ДПС у м. Києві розглянуло звернення щодо порядку оподаткування операцій з продажу послуг із застосуванням бонусної програм а (програми лояльності) та складання податкових накладних на такі послуги, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями) (далі - Кодекс), в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Як зазначено у зверненні, підприємство реалізує фізичним особам - учасникам бонусної програми послуги. Відповідно до правил програмі лояльності під час такої реалізації послуг покупцю нараховується певна сум і бонусів, яка накопичується на картці лояльності покупцю. Нарахована сумі бонусів дає право покупцю їх використати при придбанні послуг та зменшити вартість послуг, що ним придбаваються. При цьому, у разі використанн і бонусів під час придбання послуг, вартість таких послуг зменшується на суму бонусів.

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 Кодексу, для цілей оподаткуванні платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством Платникам податків забороняється формування показників податково' звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами що визначені пунктом 44.1 статті 44 Кодексу.

Щодо порядку оподаткування ПДВ.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V ті підрозділом 2 розділу XX Кодексу.

Відповідно до підпунктів «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.

Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг відповідно до пункту 187.1 статті 187 Кодексу вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

  • дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
  • дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платнико и податку.

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг згідно з пунктом 188.1 статті 188 Кодексу визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовуєтьс а виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засоби, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).
При цьому база оподаткуванні операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбанн і таких товарів/послуг.

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які сум і коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань.

До бази оподаткування включаються вартість товарів/послуг, які постачаються (за виключенням суми компенсації на покриття різниці мій:

фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги та на енергоносії), та вартість матеріальних нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем товарів/послуг, поставлених таким платником податку.

Згідно з пунктом 201.1 статті 201 Кодексу, на дату виникненні податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податков) накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпис) уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений Кодексом термін.

Порядок заповнення податкової накладної встановлено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зі змінами те доповненнями.

Так, у податковій накладній зазначаються в окремих рядках, зокрема, такі обов'язкові реквізити:

  • ціна постачання без урахування податку;
  • загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку.

Враховуючи зазначене, нарахування балів покупцям - учасникам бонусної програми на картку лояльності при придбанні ними послуг не є об'єктом оподаткування ПДВ, а тому підстав для нарахування податкових зобов'язань з ПДВ за такою операцією у платника не виникає.

У разі, якщо при наданні підприємством фізичним особам - учасникам бонусної програми послуг, договірна вартість яких зменшується на суму бонусів, нарахованих такому покупцю (у бухгалтерському обліку постачаная таких послуг відображається за вартістю, що дорівнює сумі коштів, сплачених безпосередньо покупцем), то база оподаткування ПДВ наданих послуг у такому випадку визначається виходячи з їх договірної вартості, до складу якої включається сума коштів, сплачених покупцем в рахунок оплати вартості таю їх товарів.

При цьому зазначаємо, що такі бонуси, що надаються підприємствс м фізичним особам - учасникам бонусної програми у зв'язку з наданням послуг, в окремих рядках податкової накладної не зазначаються, а лише можуть змінювати ціну постачання та базу оподаткування, які вказуються у відповідних графах такої накладної.

Що стосується питання оподаткування податком на прибуток операцій з надання бонусів та врахування їх у зменшенні договірної вартості послуг, що підлягають постачанню, повідомляємо наступне.

Для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування (пункт 44 2 статті 44 розділу II Кодексу).

Згідно з підпунктом 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 розділу III Кодексу, об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку аб э міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

При цьому Кодексом не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці на суми з надання бонусів (врахування їх у зменшенні договірної вартості послуг).

Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №375, Міністерство фінансів України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Водночас зазначаємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положены (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові аьти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Таким чином, з питання порядку відображення в бухгалтерському обліку операцій з надання бонусів та врахування їх у зменшенні договірної вартості послуг, що підлягають постачанню, доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.

Крім цього слід зазначити, що статтею 36 Кодексу встановлено, що платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати відповідність проведення ними операцій.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы