• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Как комиссионеру (плательщику ЕН 3 группы) заполнить книгу учета доходов и расходов в случае поступления суммы наличных средств от продажи товара комитенту

04.09.2018 231 0 0

В Книгу учета доходов и расходов ежедневно заносится доход от осуществления хозяйственной деятельности, в частности, полученная сумма средств за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, которая отражается в графе 2.


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 11.05.2018 р. №2101/Д/99-99-14-05-01-14/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула запит щодо надання індивідуальної податкової консультації щодо відображення комісіонером (платником єдиного податку 3 групи) надходження суми готівкових коштів від продажу товару комітенту у відповідних книгах обліку, які суми повинні відображати та чи буде достатнім відображення у книзі обліку доходів надходження лише суми комісійної плати і в порядку ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Відповідно до підпункту 1 пункту 292.1 статті 292 Кодексу доходом фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, визначений пунктом 292.3 статті 292 Кодексу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Згідно із п. 292.4 ст. 292 Кодексу у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

Відповідно до п. 296.1 ст. 296 Кодексу платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 - 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Кодексу. Зокрема, платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів (пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 Кодексу).

Форма Книги обліку доходів (далі - Книга), порядок її ведення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. № 579, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.07.2015 р. за № 800/27245 (далі - Порядок).

Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 5 Порядку).

Відповідно до п. 6 Порядку платник податку заносить до Книги відомості в такому порядку:

1) у графі 1 зазначається дата запису;

2) у графах 2 - 6 щоденно відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу, із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі;

4) у графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати;

5) у графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати та розраховується як різниця граф 2 і 3;

6) у графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг);

7) у графі 6 відображається загальна сума доходу як сума граф 4 і 5;

8) у графах 7 і 8 відображаються відповідно вид та сума доходу, що оподатковується за ставкою 15 % відповідно до підпунктів 1 - 5 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу.

Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку (п. 8 Порядку).

Отже, при отриманні протягом дня доходу у готівковій та безготівковій формах, кожен такий вид доходу відображається в Книзі окремо (окремим рядком) підсумково за день.

Враховуючи викладене, для фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку, який здійснює діяльність у сфері комісійної торгівлі, у книзі обліку доходів і витрат відображається вся сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок платника податку та/або яку отримано готівкою за договорами комісії.

Разом з цим, при заповненні податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця до доходу включається сума отриманої винагороди повіреного (агента).
Згідно розділом 1 п. 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 29 грудня 2017 року № 148 (далі -Положення № 148):

  • готівкова виручка (готівка) - сума фактично одержаної готівки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а також від операцій, що безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна;
  • готівкові розрахунки - платежі готівкою суб'єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна;
  • книга обліку доходів і витрат - документ установленої форми, що застосовується відповідно до законодавства України для відображення руху готівки. Форми відповідних книг обліку доходів і витрат затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, відповідно до вимог Податкового кодексу України;
  • оприбуткування готівки - проведення суб'єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі/книзі обліку доходів і витрат.

Відповідно до Положення №148, уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Враховуючи вищевикладене, до Книги щоденно заноситься дохід від провадження господарської діяльності, зокрема, отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги, яка відображається у графі 2.

Також повідомляємо, що відображення у графі 2 Книги тільки суми комісійної винагороди є підставою для застосування штрафних (фінансових) санкцій згідно з пунктом 1 Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» (із змінами та доповненнями), за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки. Суми готівкових коштів, які належать комітенту, пропонуємо відображати у графі 3 Книги.

Враховуючи вищенаведене, вважаємо за необхідне Вам враховувати вказані норми чинного законодавства.

Відповідно п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы