• Быстрый поиск надежных решений
  и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

НДС-обязательства при поставке товаров/услуг в рамках проекта МТП

25.03.2020 58 0 0

Операции по поставке товаров/услуг в рамках проекту МТП и в пределах утвержденного плана закупки товаров, работ и услуг, приобретаемых исполнителями проектов МТП за счет МТП, освобождаются под обложение НДС. Поставщик при поставке таких товаров/услуг исполнителю проекту МТП составляет в установленном порядке налоговую накладную по поставке товаров/услуг без НДС, подлежащей обязательной регистрации в ЕРНН. При приобретении исполнителем проекту МТП у поставщика товаров / услуг в рамках таких проектов цена товаров/услуг определяется без НДС, поэтому поставщик по таким операциям налоговые обязательства по НДС не определяет и в бюджет не платит


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 17.03.2020 р. № 1106/6/99-00-07-03-02-06/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні (далі - Місія МКЧХ) та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відповідно до статей 8 і 9 Договору між Урядом України і Міжнароднн м Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) про відкриття Місії МКЧХ в Україні від 05.12.1995 (далі - Договір від 05.12.1995), ратифікованого Законом України від 04 червня 2004 року № 1759-ІV, Місія МКЧХ з її активами, прибутками і власністю звільняється від безпосереднього оподаткування, за винятком тих випадків, коли це стосується сплати комунальних послуг.

Зокрема, Місія МКЧХ звільняється від:

 • всіх непрямих податків за придбання великих партій товарів, призначених для офіційного користування, і закупівлі товарів для програм допомоги МКЧХ у країні перебування або в іншій країні.
 • Уряд України вживає необхідні заходи для того, щоб звільнити МКЧХ від сплати таких податків і відшкодувати такі виплати;
 • мита та митних зборів або інших подібних сплат, а також від обмежень та заборон на імпорт, експорт чи транзит через Україну речей для офіційного користування і програм МКЧХ по наданню допомоги в Україні чи іншій крані.

Зокрема, від зборів за переліт і посадку літаків, що перевозять вантажі для надання допомоги в Україні або транзитом.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Статтею 3 розділу І ПКУ визначено, що однією із складових податкового законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування.

При цьому, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Відповідно до пункту 197.2 статті 197 розділу V ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання та ввезення на митну територію України товарів/послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, що проживають разом з такими особами.

Правила формування податкових зобов’язань з ПДВ регулюються статтею 187 розділу V ПКУ.

Порядок звільнення від обкладення ПДВ операцій з постачання та ввезення на митну територію України товарів і послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з ними, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1240 (далі - Порядок № 1240).

Згідно з пунктом 4 Порядку № 1240 обсяг пільг, що надаються представництвам міжнародних організацій, зокрема їх регіональним відділенням, визначається відповідним міжнародним договором України.

Власними потребами міжнародних організацій вважаються також усі товари та послуги, що використовуються для їх офіційної діяльності відповідно до взятих на себе зобов'язань згідно з міжнародними договорами з Україною (крім тих, що надаються як гуманітарна та міжнародна технічна допомога).

Звільнення від оподаткування ПДВ у разі постачання товарів і послуг на митній території України здійснюється шляхом щомісячного відшкодування сум ПДВ, фактично сплачених у складі вартості дипломатичними місіями, особами з числа дипломатичного персоналу та членами їх сімей під час придбання таких товарів і послуг на митній території України, за винятком операцій, які звільняються від оподаткування ПДВ відповідно до пункту 9 Порядку № 1240 (пункт 6 Порядку № 1240).

Відповідно до пункту 9 Порядку № 1240 від оподаткування ПДВ звільняються виходячи з принципу взаємності операції, пов’язані з:

 • будівництвом, ремонтом та реконструкцією будинків і приміщень для розміщення дипломатичних представництв, консульських установ та представництв міжнародних організацій, у тому числі резиденції керівників дипломатичних місій;
 • придбанням чи орендою службових, житлових і нежитлових приміщень для потреб дипломатичних представництв, установ та представництв міжнародних організацій, якщо контракти (договори) укладено від імені дипломатичної місії або держави, яка її направила. При цьому звільнення бід оподаткування ПДВ операцій з оренди службових приміщень дипломатичні їх місій та житлових приміщень керівників дипломатичних представництв і консульських установ здійснюється без додержання принципу взаємності.

Згідно з підпунктом 197.1.15 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

Законами України від 05.07.2012 № 5073-VІ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі - Закон № 5073) та від 22.10.1999 № 1192-ХІV «Про гуманітарну допомогу» (далі - Закон № 1192) регулюється надання благодійної та гуманітарної допомоги в Україні.

Згідно Закону № 5073 цілями благодійної діяльності є надання допомоги дія сприяння законним інтересам бенефіціарів (набувач благодійної допомоги) у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Гуманітарна допомога є різновидом благодійної допомоги, а отже, на неї поширюються вимога, відповідно до якої вона може надаватися у вигляді товарів, робіт, послуг, призначених для використання юридичними особами - її набувачами з метою провадження діяльності за цілями, передбаченими статтею З Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Під безоплатним постачанням слід розуміти постачання товарів/послуг благодійним організаціям та набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації.

У разі недотримання умоз, визначених цим підпунктом, такі операції оподатковуються на загальних підставах.

Крім того, пунктом 197.11 статті 197 розділу V ПКУ передбачено звільнення від оподаткування ПДВ, зокрема для операцій з:

 • постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;
 • постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок МТД, яна надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку.

Порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, пю здійснюються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» (далі - Порядок № 153).

Відповідно до Порядку № 153 виконавцем проекту є будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту (програми).

Проекти (програми), які включені до щорічних програм в рамках МТД, підлягають обов'язковій державній реєстрації, яка є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародним л договорами України.

Виконавець проекту МТД в інформаційному підтвердженні придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі (за формою згідно з додатком 8 до Порядку №    153) вказує реквізити контрагентів - постачальників (найменування, код, адресу) та обсяг придбання товарів/послуг із застосуванням пільгового режиму.

Платник податку (продавець) з метою підтвердження права на застосування пільг з ПДВ при здійсненні операцій з постачання товарів, робіт, послуг в рамках проекту МТД зберігає у справі:

 • копію реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, засвідчену печаткою донора або виконавця проекту;
 • копію плану закупівлі, засвідчену печаткою донора або виконавця проекту;
 • копію контракту на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, засвідчену підписом та печаткою виконавця проекту (у контракті зазначається, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги та відповідає категорії (типу) товарів, робіт і послуг, зазначених у плані закупівлі).

Таким чином, операції з постачання товарів/послуг у рамках проекту МТД та у межах затвердженого плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються виконавцями проектів МТД за кошти МТД, звільняються під оподаткування ПДВ.

Постачальник при постачанні таких товарів/послуг виконавцю проекту МТД складає в установленому порядку податкову накладну щодо постачання товарів/послуг без ПДВ, яка підлягає обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

При придбанні виконавцем проекту МТД у постачальника товарів/послуг у рамках таких проектів ціна товарів/послуг визначається без ПДВ, тому постачальник за такими операціями податкові зобов'язання з ПДВ не визнаначає і до бюджету не сплачує.

Враховуючи викладене, та з огляду на положення Договору від 05.12.1995 та ПКУ, операції Товариства з постачання Місії МКЧХ великих партій товарів, призначених для офіційного користування, і товарів для програм допомоги МКЧХ:

 • звільняються від оподаткування ПДВ, якщо постачаються безоплатно, як благодійна допомога відповідно до Закону № 5073;
 • звільняються від оподаткування ПДВ, якщо постачаються в рамках проекту МТД, який зареєстрований належним чином відповідно до Порядку № 153;
 • оподатковуються в загальному порядку, якщо постачаються для офіційної діяльності МКЧХ відповідно до взятих зобов’язань згідно з міжнародними договорами України. При цьому, суми ПДВ, сплачені при придбанні таких товарів/послуг, підлягають відшкодування МКЧХ відповідно до Порядку № 1240.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы