• Быстрый поиск надежных решений
  и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Інвентаризація в бюджетних установах - 2015

Щонайменше одна подія спіткає кожного головного бухгалтера бюджетної установи щороку: це річна інвентаризація ! Чому бухгалтера,? А як же інші?

Справа в тому, що саме на головного бухгалтера покладена відповідальність подавати завжди точну, своєчасну та повну інформацію про стан справ в установі як керуючим органам, так і зовнішнім користувачам. Бухгалтер повинен слідкувати за усіма подіями, що відбуваються в установі, оскільки усе це впливає на відображення, подання та тлумачення інформації щодо виконання кошторису по відповідній бюджетній програмі.

Подібний статус бухгалтера вимагає від нього знання та правильного розуміння норм чинних законів, указів, інструкцій, порядків, тлумачень, що можуть стосуватися діяльності установи; змушує його бути у курсі усіх змін у законодавстві, адже не секрет, що чинне законодавство постійно зазнає змін, виправлень, уточнень, що виникають при тлумаченні його норм. А часу у добі так мало…

Тому дуже важливим для головного бухгалтера є отримання своєчасної, фахової та систематизованої інформації по відповідній тематиці, що дозволить йому швидко опанувати нові знання.

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (ст. 10 Закону України від 16.07.96 р. № 996-XIV) – для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку установи зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань

2. Порядок подання фінансової звітності (п.12 постанова КМУ від 28.02.2000 р. № 419) – причини обов'язкового проведення інвентаризації активів та зобов'язань установи;

3. Порядок списання об'єктів державної власності (Постанова КМУ від 08.11.07 р. № 1314)- Акт інвентаризації об'єктів державної власності, що пропонуються до списання;

4. Порядок відчуження об'єктів державної власності (Постанова КМУ від 06.06.07 р. № 803) – Акт інвентаризації основних фондів (засобів) які пропонуються до відчуження.

5. Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань (Наказ МФУ від 02.09.14 № 879) – порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань;

6. Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації (Наказ МФУ від 17.06.15 р. № 572);

7. Про затвердження типових форм з обліку та списання ОЗ, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх складання (Наказ ГУДКУ, Державний Комітет Статистики України від 02.12.97 р. № 125\70 – Типові форми №№ інвентарні картки №№ ОЗ-6 – ОЗ-11;

8. Наказ Мінстату України від 21.06.96 № 193 – Типова форма № М-17-21 Інвентаризаційний опис №

9 Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (Наказ МФУ від 22.11.04 р. № 732)

10. Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади (Постанова КМУ від 10.09.03 р. № 1433 із змінами).

11. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.04.14 р. № 407 - Форма подання інформації про результати планової інвентаризації комп'ютерних програм у_____ році

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСНОВНІ ПРАВИЛА
(наказ МФУ від 02.09.14 р. № 879)

1. Проведення інвентаризації забезпечуються власником(власниками) або уповноваженим органом(посадовою особою), який здійснює керівництво установою, який створює необхідні умови для її проведення, визначає об'єкти, періодичність та строки проведення, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим. У цих випадках визначені строки проведення інвентаризації не можуть перевищувати строків, визначених Положенням (п.4)

2. Під час інвентаризації активів і зобов'язань перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і оцінка (п.5)

3. Суцільною інвентаризацією охоплюються всі види зобов'язань та всі активи установи незалежно від їх місцезнаходження (п.6)

4. Проведення інвентаризації є обов'язковим у 9 випадках: перед складанням річної звітності, у разі передачі майна в оренду, передачі бюджетної установи до сфера управління іншого органу управління; у разі зміни матеріально-відповідальних осіб; у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей;за судовим рішенням або на підставі документа органу, який має права вимагати проведення; у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха; у разі припинення діяльності; у разі переходу на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами, в інших випадках, передбачених законодавством (п.7)

5. Протокол інвентаризаційної комісії затверджується керівником протягом 5 робочих днів після завершення інвентаризації (п.2 розділу 1V).

6. У разі встановлення нестач або втрат, які виникли внаслідок зловживань, відповідні матеріали передаються протягом 5 днів після їх встановлення правоохоронним органам, а на встановлену суму подається цивільний позов.

Інвентаризація активів перед складанням річної фінансової звітності проводиться до дати балансу в період:

трьох місяців – для необоротних активів(крім незавершених капітальних інвестицій, об'єктів основних засобів, які на момент інвентаризації будуть знаходитися поза підприємством;

двох місяців - для незавершених капітальних інвестицій;

один раз на три роки (може проводитись) – для земельних ділянок, будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів;

в обсязі не менше 30% усіх зазначених об'єктів щороку на протязі 3 років – інструменти, прилади , інвентар(меблі);

відповідно до строків, встановлених ЦОВВ, - музейні цінності;

протягом року за встановленим керівником графіком – бібліотечні фонди;

протягом п'яти років, з охопленням щорічно не менше 20% одиниць - за наявності обсягу бібліотечних фондів від 100 до 500 тис. одиниць;

протягом десяти років, з охопленням щорічно не менше 10 % одиниць – за наявності обсягу бібліотечних фондів понад 500 тис. одиниць;

відповідно до інструкції (у редакції наказу Мінфіну від 28.11.12 р. № 1230) – дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння. Інвентаризація дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, які містяться у приладах, обладнанні та інших виробах, здійснюється одночасно з інвентаризацією цих активів

ОКРЕМІ НОРМИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ

Для проведення інвентаризації розпорядчим документом керівника підприємства створюється інвентаризаційна комісія, яка складається зокрема, із:

 • представників апарату управління,
 • бухгалтерської служби,
 • досвідчених працівників підприємства, які знають об'єкт інвентаризації, ціни та первинний облік(інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, економісти)

Інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства(його заступник) або керівник структурного підрозділу, уповноважений керівником підприємства.

витяг з п.22 розділу П:

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей можуть розробляти на основі цього Положення методичні рекомендації.

Підприємства можуть визначати порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань та оформлення її результатів у внутрішньому розпорядчому положенні, розробленому відповідно до цього Положення та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку.

Питання, що потребують уваги:

витяг з п.16 розділу П:

В інвентаризаційному описі активи наводяться за:

- найменуванням ;

- в кількісних одиницях;

- місцезнаходженням ;

- особами, відповідальними за їх зберігання, з можливим виділенням за субрахунками та номенклатурою.

При цьому форма “ Інвентаризаційний опис необоротних активів ”(наказ МФУ від 17.06.15 р. № 572) передбачає набагато більше параметрів:

- найменування, стисла характеристика та призначення об'єкту;

- рік випуску чи дата придбання(введення в експлуатацію) та виготовлювач;

- номер (інвентарний \ номенклатурний; заводський, паспорта);

- одиниця вимірювання;

- фактична наявність (кількість, первісна(переоцінена)вартість);

- відмітка про вибуття;

- за даними бухгалтерського обліку:

- кількість;

- первісна (переоцінена) вартість;

- сума зносу( накопиченої амортизації);

- балансова вартість;

- строк корисного використання;

- інші відомості.

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ОСОБЛИВОСТІ

Існуючі вимоги Положення щодо складання окремих інвентаризаційних описів дають підстави головному бухгалтеру передбачати у робочому плані рахунків деталізацію ОЗ у залежності від їх стану та місцезнаходження (ОЗ в дорозі, на реконструкції, на відповідальному зберіганні, ОЗ, вартість яких дорівнює “0” тощо), що дозволить оперативно і якісно заповнити інвентаризаційні описи:

П.10 розділу П

На активи, що знаходяться в дорозі, не оплачену у строк покупцями відвантажену продукцію(товари) та на ті активи, що перебувають на складах інших підприємств(відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці), складаються окремі інвентаризаційні описи.

П.11 розділу П

Бюджетні установи на активи, які їм не належать, але знаходяться в їх розпорядженні, також складають окремі описи з розподілом: на орендовані, прийняті на відповідальне зберігання, комісію, переробку тощо.

П.20 розділу II

Бухгалтерською службою складаються звіряльні відомості активів і зобов'язань, у яких відображаються розбіжності між даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів (актів інвентаризації).

Вартість лишків і нестач цінностей в звіряльних відомостях наводиться відповідно до їх оцінки в регістрах бухгалтерського обліку.

На активи, що належать іншим підприємствам, складаються окремі звіряльні відомості, копії яких надсилаються власнику.

витяг з п.1 розділу III:

Об'єкт, що пройшов відновлення, реконструкцію, розширення чи переобладнання, внаслідок чого змінилось основне його призначення, вноситься до інвентаризаційного опису під найменуванням, що відповідає новому основному призначенню (абз. 2 п.1.3);

У разі виявлення придатних для використання об'єктів ОЗ, залишкова вартість яких дорівнює нулю, інвентаризаційна комісія(робоча інвентаризаційна комісія) передає відповідні матеріали ( можливо окремий інвентаризаційний опис та проект розпорядчого документа – пропозиція автора) керівнику підприємства (п.1.4). Для об'єктів, що продовжуються використовуватися, обов'язково визначається ліквідаційна вартість( п.5 розділ Ш НП(С)БОДС 121)

Основні засоби, що ремонтуються на інших підприємствах, вносяться до інвентаризаційного опису на підставі документів про передачу об'єктів у ремонт(п.1.6)

На основні засоби, які не придатні до експлуатації і не підлягають відновленню, складається окремий інвентаризаційний опис із зазначенням часу введення в експлуатацію та причин, що довели до стану непридатності ці ( п.1.8)

Вимоги Положення звертають увагу головного бухгалтера на необхідність визначення в обліковій політиці установи одиниці виміру ОЗ (чи як окремого об'єкту, чи групи об'єктів, чи спрощено)

витяги з пп. 1.9 п.1 розділу III

Допускається складання групових інвентаризаційних описів МНМА, виданих в індивідуальне користування працівників, із зазначенням у них відповідальних за ці предмети осіб(на яких ведуться особові картки) з їх розпискою в інвентаризаційному описі.

пп. 1.10 п.1 розділу III

Білизна, постільні речі, одяг та взуття одного найменування, близькі за розмірами, якостями матеріалу і ціною, вносяться до інвентаризаційного опису сумарно, із зазначенням кількості цих предметів та їх номенклатурних номерів.

пп. 1.11 п.1 розділу III

Інвентаризація бібліотечних фондів оформляється груповими інвентаризаційними описами.

Інвентаризація незавершених капітальних інвестицій

Пп.3.2. В інвентаризаційних описах незавершених капітальних інвестицій вказуються найменування об'єкта, обсяг виконаних і оплачених робіт за видами, конструктивними елементами, устаткуванням.

При цьому у наказі МФУ від 17.06.15 р. № 572 форми для оформлення інвентаризації незавершених капітальних інвестицій не затверджені, тому бюджетна установа розпорядчим документом повинна затвердити форми інвентаризаційних описів , з урахуванням вимог законодавства, а саме:

Наявність і обсяг незавершених капітальних інвестицій встановлюється під час проведення інвентаризації шляхом перевірки їх у натурі( п.3.1);

На збудовані об'єкти, що фактично введенні в дію повністю або частково, але прийняття і введення в дію яких не оформлено належними документами, а також на завершені, але з якихось причин не введені в дію об'єкти, складається окремий інвентаризаційний опис, у якому додатково вказуються причини затримки оформлення здачі в експлуатацію вказаних об'єктів (3.3);

На об'єкти, будівництво яких припинене, а також на проектно-вишукувальні роботи щодо нездійсненого будівництва, які мають бути списані з балансу, складаються окремі інвентаризаційні описи, в яких наводяться дані про характер виконаних робіт і їх вартість згідно з кошторисом із зазначенням причин припинення(нездійснення) будівництва. Списання таких витрат проводиться відповідно до чинного законодавства (3.4).

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ(НА).

 1. Перевіряється наявність ознак нематеріального активу(НА), а саме обґрунтованість підстав їх оприбуткування відповідно до норм НП(С)БОДС 122

Увага! Встановлені вимоги:

2. п.3 розділу П НП(С)БОДС 122:

НА, який виникає в результаті розробок(чи на етапі внутрішнього проекту), визнається активом за умов, якщо суб'єкт державного сектора має:

- намір, технічну можливість та ресурси для доведення НА до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;

- можливість отримання майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності від реалізації або використання НА;

- інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаного з розробкою НА .

3. абз.2 п.8 розділу П НП(С)БОДС:

У разі якщо відсутня достовірна інформація щодо первісної вартості НА, первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання, оцінка якої проводиться відповідно до законодавства.

4. п.12 розділу П НП(С)БОДС:

Не визнаються НА, а підлягають відображенню у складі витрат того періоду, в якому вони були здійснені, витрати на: дослідження; підготовку і перепідготовку кадрів; створення, реорганізацію та переміщення суб'єкта державного сектора або його частини.

При інвентаризації об'єктів НА складається Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі НА (типова форма № НА-4), затверджений наказом МФУ від 22.11.04 р. № 732.

До інвентаризаційного опису вносяться дані:

- про назву НА;

- характеристику;

- призначення;

- дату придбання (введення в експлуатацію),

- первісну (переоцінену вартість),

- суму накопиченої амортизації,

- строк корисного використання

- кількість та вартість об'єкта чи групи об'єктів НА.

Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі НА складається за типовою формою № НА - 4, затверджений наказом МФУ від 22.11.04 р. № 732.

УВАГА !

У залежності від того, чи є бюджетна установа власником комп'ютерних програм чи користувачем,

залежить їх відображення у бухгалтерському обліку: або у складі НА як права на них або в оперативному обліку (ліцензій, ліцензійних примірників комп'ютерних програм інших власників, які використовуються в обсягах і у спосіб, визначені у ліцензії)

Витяг з Постанови КМУ від 10.09.03 р. № 1433

п.8

Підрозділ інформаційних технологій:

- складає інвентарний список комп'ютерних програм;

- оформляє на кожен комп'ютер у тижневий строк після введення його в експлуатацію картку обліку (в електронній або паперовій формі) встановлених програм, яка зберігається у підрозділі протягом усього строку експлуатації комп'ютер;

п.10

Керівник підрозділу інформаційних технологій:

…. забезпечує отримання комп'ютерних програм, що розповсюджуються на безоплатній основі, та проведення їх інвентаризації;

п.14

Планова інвентаризація комп'ютерних програм проводиться щороку з метою здійснення контролю за станом дотримання законодавства з питань їх правової охорони та визначення потреби у нових програмах.

Інформацію про результати планової інвентаризації органи виконавчої влади подають щороку до 1 квітня Мінекономрозвитку за встановленою ним формою (зокрема, по комп”ютерних програмах, створених за рахунок державного бюджету – Форма затверджена Наказом Мінестерства економічного розвитку і торгівлі від 14.04.14 р. № 407)

п.15

Позапланова інвентаризація комп'ютерних програм проводиться за рішенням керівника органу виконавчої влади або Мінекономрозвитку з метою здійснення контролю за станом дотримання законодавства з питань правової охорони комп'ютерних програм та упорядкування їх використання в органах виконавчої влади.

п.16

Інвентаризація комп'ютерних програм проводиться працівниками інформаційних технологій або комісією, призначеною розпорядженням керівника відповідного органу

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗАПАСІВ

Витяг з п.4.1 розділу 4 Положення (Наказ МФУ від 02.09.14 р. № 879)

Аналогічний зміст параметрів визначено в інвентаризаційному описі запасів (Наказ МФУ від 17.06.15 р. № 572)

Інвентаризаційний опис запасів включає:

- найменування, вид сорт, група;

- номенклатурний номер (за наявності);

- одиниця виміру,

- ціна(вартість),

- сума та кількість.

На малоцінні та швидкозношувані предмети, які обліковуються в оперативному порядку, інвентаризаційні описи не складаються, а перевіряється фактична наявність цих предметів у матеріально-відповідальних осіб шляхом зіставлення з відомістю оперативного обліку.

Існуючі вимоги Положення щодо складання окремих інвентаризаційних описів дають підстави головному бухгалтеру передбачати у робочому плані рахунків деталізацію запасів у залежності від їх стану та місту зберігання ( в дорозі, на відповідальному зберіганні, тощо)

Витяг з п.4.3 розділу 4 Положення (Наказ МФУ від 02.09.14 р. № 879)

На запаси, що перебувають в дорозі, не оплачену у строк покупцями відвантажену продукцію(товари) та на запаси, що перебувають на складах інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці), складається окремий інвентаризаційний опис та перевіряється обґрунтованість сум, що відображені на рахунках бухгалтерського обліку

Витяг з п. 4.4 розділу 4 Положення (Наказ МФУ від 02.09.14 р. № 879)

Виявлені під час інвентаризації непридатні або зіпсовані запаси вносяться до окремого інвентаризаційного опису…(і далі по тексту)

Витяг з п. 4.5 розділу 4 Положення (Наказ МФУ від 02.09.14 р. № 879)

Тара наводиться в інвентаризаційному описі(окремого – автор);

Витяг з абз.4 п. 4.6 розділу 4 Положення (Наказ МФУ від 02.09.14 р. № 879)

На незакінчений ремонт будівель, споруд, машин, обладнання, енергетичних установок та інших об'єктів складається окремий інвентаризаційний опис…

Витяг з п. 4.7 розділу 4 Положення (Наказ МФУ від 02.09.14 р. № 879)

Інвентаризація незавершених науково-дослідних робіт проводиться за темами (договорами), при цьому встановлюються: наявність договору із замовником; наявність невикористаних матеріальних цінностей тощо

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ГОТІВКИ, ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЇХ ЕКВІВАЛЕНТІВ, БЛАНКІВ ДОКУМЕНТІВ СУРОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Витяг з пп.6.1.( Наказ МФУ від 02.09.14 р. № 879)

- Наявність готівки, грошових коштів, цінних паперів, грошових документів (сплачених санаторно-туристичних путівок, поштових марок тощо)документів та їх еквівалентів, бланків документів сурової звітності встановлюється інвентаризацією та оформлюється актом інвентаризації.

- Положення про ведення касових операцій, затверджене Правлінням НБУ від 15.12.04 р. № 637 є нормативно-правовим документом, відповідно до якого проводиться інвентаризація кас.

Витяг з пп.6.3. (Наказ МФУ від 02.09.14 р. № 879)

- Інвентаризація коштів на розрахункових, поточних, валютних, реєстраційних та інших рахунках, на акредитивах проводиться шляхом звірки залишків сум за даними бухгалтерського обліку з даними виписок банку.

Витяг з пп.6.3. (Наказ МФУ від 02.09.14 р. № 879)

- До окремого акта інвентаризації вносяться дані про довготермінові та короткотермінові фінансові інвестиції в частки(паї) в статутних капіталах інших підприємств.

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ. ОСОБЛИВОСТІ

При наявності дебіторської заборгованості установа – кредитор передає виписки з аналітичних рахунків про їх заборгованість, які мають підтвердити цю заборгованість або заявити свої заперечення. Зазначені документи пред'являються інвентаризаційній комісії для підтвердження реальності заборгованості.

Лише в окремих випадках, коли до кінця звітного періоду розбіжності не усунені або залишились нез'ясованими, розрахунки з дебіторами і кредиторами відображаються кожною стороною в сумах, що випливають із записів у бухгалтерському обліку і визнаються нею правильними.

витяг із пп. 7.3. (Наказ МФУ від 02.09.14 р. № 879)

Дебіторська і кредиторська заборгованості перевіряються щодо дотримання строку позовної давності, обґрунтованості сум.

УВАГА! Є особливості в оформленні інвентаризації розрахунків (наказ МФУ від 17.06.15 р. № 572).

Результати інвентаризації заборгованостей оформлюються актом інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами, у якому, зокрема, виявляються неузгодженості, а також суми заборгованості, за якими минув строк позовної давності.

В формі існують окремі колонки( 1-2), у яких слід зазначити детальні дані про дебіторів і кредиторів, такі як: ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта). До цього акта інвентаризації, виходячи із інформації колонки 7, виокремлюється інформація щодо розрахунків заборгованості із деталізацією, щодо яких строк позовної давності минув, яка оформлюється відповідною довідкою до акта розрахунків про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув. Довідка підписується головним бухгалтером!!! Зверніть увагу на наявність в довідці колонки 5, яка передбачає заповнення інформації щодо причини виникнення заборгованості. Слід врахувати повноваження юридичної служби, визначені постановою КМУ від 26.11.08 р. № 1040, відповідно до якої (пп.11 – 14 п.10) саме вона організовує претензійну і позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням, аналізує результати, зокрема позовної роботи, аналізує матеріали інвентаризацій тощо. За результатами проведення вищевикладених повноважень юридичною службою комісією складається Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання.

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ВИТРАТ І ДОХОДІВ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ТА РЕЗЕРВІВ. ОСОБЛИВОСТІ

Пп. 8.6. п.8 ( Наказ МФУ від 02.09.14 р. № 879)

До акта інвентаризації включаються: визначена за результатами інвентаризації сума витрат і доходів майбутніх періодів, забезпечення (за його видами) і резерву сумнівних боргів разом із відповідними розрахунками, а також відповідні суми за даними бухгалтерського обліку.

При цьому форми для оформлення акта інвентаризації по зазначених об'єктах обліку Наказом МФУ від 17.06.15 р. № 572 не встановлено, що слугуватиме підставою для бюджетної установи затвердити її самостійно.

УВАГА!

В обліковій практиці доходи майбутніх періодів є відстроченим доходом, тобто складовою зобов'язань, а витрати майбутніх періодів відносяться до фінансових активів.

Методологічні засади формування в бух обліку інформації про зобов'язання визначені НП(С)БОДС 128 “Зобов”язання “.

Слід при складанні розрахунків та визначення підстав наявності витрат майбутніх періодів також врахувати вимоги постанови КМУ від 23.04.14 р. № 117, що визначають обмежений перелік товарів, робіт, послуг, які можна закуповувати за бюджетні кошти шляхом здійснення передоплати за дозволом головного розпорядника бюджетних коштів.

ТИПОВІ ФОРМИ ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІІ

• Наказом Мінфіну від 17.06.15 р. № 572 затверджено типові форми для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації. Відтепер будуть застосовуватися:

Інвентаризаційний опис необоротних активів;

Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання;

Звіряльну відомість результатів інвентаризації необоротних активів;

Акт інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків;

Протокол інвентаризаційної комісії.

• Продовжують діяти!

Наказ Мінстату України від 21.06.96 р. № 193 Інвентаризаційний опис № (Типова форма № М-21)

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.04.14 р. № 407

Форма подання інформації про результати планової інвентаризації комп'ютерних програм у_____ році

РЕЗУЛЬТАТИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

Відповідно до наказів МФУ від 17.06.15 р. № 572, та від 02.09.14 р. № 879

результати інвентаризації активів і зобов'язань передбачено, зокрема, відображати у наступних формах:

 1. Звіряльна відомість результатів інвентаризації необоротних активів;
 2. Звіряльна відомість результатів інвентаризації запасів;
 3. Акти інвентаризації
 4. Протокол інвентаризаційної комісії

Зверніть увагу на наступні нові правила заповнення :

4.1. Звіряльні відомості не підписує матеріально-відповідальна особа;

4.2 Звіряльні відомості підписують голова і всі члени комісії;

 1. Протокол інвентаризаційної комісії затверджується керівником установи, у якому:

. зазначається окремо вартість і кількість наявних цінностей у розрізі об'єктів інвентаризації замість загальної вартості наявних матеріальних цінностей; до протоколу можуть бути надані документи,які мають суттєве значення для прийняття рішень(із п.2 розд.1V Положення)

3.2 результати інвентаризації = дані звіряльних відомостей(лишки +, нестачі -) +\- залік пересортиці - нестачі у межах норм природного убутку - понаднормовані нестачі і втрати + оприбутковані лишки – остаточні нестачі. Крім того визначаються причини лишків, нестач.

3.4 Приймаються рішення щодо заборгованості, за якою строк позовної давності минув, щодо готівки, грошових коштів, цінних паперів, грошових документів і бланків документів суворої звітності

КОНТРОЛЬ АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ

УВАГА !

витяг з п.20 розділу П:

підприємства можуть утворювати уповноважені комісії (призначати відповідальних осіб) з метою аналізу результатів інвентаризації активів і зобов'язань на предмет їх відповідності критеріям визнання і оцінки, вимогам національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі, міжнародних стандартів та інших актів законодавства.

Ст.147 КЗпП:

За порушення трудових обов”язків щодо проведення інвентаризації (Наприклад, формальний підхід) до членів інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальних осіб можуть застосовуватися заходи дисциплінарного стягнення (догана чи звільнення).

Комментарии к материалу

Лучшие материалы