Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Отражение в книге учета доходов средств по агентскому договору

25.05.2020 305 0 1

В день получения физическим лицом - предпринимателем - плательщиком единого налога средств от выполнения работ (услуг) по агентским договорам, в книге учета доходов отражается вся сумма средств, поступившая на текущий счет плательщика налога и/или полученной наличными, по таким договорам и включается в доход при заполнении налоговой декларации плательщика единого налога - физического лица - предпринимателя


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 15.04.2020 р. № 1529/6/99-00-04-06-03-06/ІПК

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) розглянула звернення про надання індивідуальної податкової консультації стосовно окремих питань порядку визначення доходів та їх склад для платника єдиного податку третьої групи, який має намір здійснювати діяльність з надання посередницьких інформаційно - організаційних послуг для участі в туристичних виїздах третіх осіб, з урахуванням фактичних обставин, викладених у запиті, повідомляє таке.

Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання регламентуються главою 31 (статті 295 - 305) Господарського кодексу України (далі - ГКУ).

Згідно зі статтею 295 ГКУ комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє.

Не є комерційними агентами підприємці, що діють хоча і в чужих інтересах, а не від власного імені.

Відповідно до агентського договору комерційний агент одержує агентську винагороду за посередницькі операції, що здійснені ним в інтересах суб'єкта, якого він представляє, у розмірі, передбаченому договором.

Згідно зі статтею 301 ГКУ агентська винагорода виплачується комерційному агенту після оплати третьою особою за угодою, укладеною з його посередництвом, якщо інше не передбачено договором сторін.

Порядок застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності регулюється главою 1 розділу XIV ПКУ.

Доходом для фізичної особи - підприємця платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);

матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ.

При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності (п. 292.1 ст. 292 ПКУ).

Водночас п. 292.4 ст. 292 ПКУ визначено, що у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 - 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 ПКУ (п. 296.1 ст. 296 ПКУ).

Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів (далі - Книга) шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів (пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 Кодексу).

Порядок ведення Книги, затверджений наказом Міністерства фінансів України 19.06.2015 № 579 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за Л» 800/27245, (далі - Порядок № 579).

У графах 2-6 Книги щоденно відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до п. 293.2 та п.п. 2 п. 293.3 ст. 293 ПКУ, із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі (п. 6 Порядку № 579).

При цьому у графі 2 Книги зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги, а у графі 3 - сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати (п. 6 Порядку № 579).

Пунктом 5 Порядку № 579 визначено, що записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, ікі надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Дані Книги використовуються платником податку для заповнення податкоюї декларації платника єдиного податку.

Зважаючи на викладене вище, за агентським договором клієнт за надані послу ги розраховується безпосередньо з суб’єктом, якого представляє комерційний агент, а комерційний агент отримує виключно винагороду за надання посередницьких послуг.

Отже, у день отримання фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку коштів від виконання робіт (послуг) за агентськими договорами, у книзі обліку доходів відображається вся сума коштів, яка надійшла на поточний рахун ж платника податку та/або яку отримано готівкою, за такими договорами та включається до доходу при заповненні податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця.

Слід зазначити, що відповідно до абзацу третього ст. 5 Закону України під 15.09.1995 № 324/95-ВР «Про туризм» туристичні оператори це юридичні особи, створені згідно з законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність.

Зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова Консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы