• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Изменения в Закон о бухучете: кого касаются и что делать

ред. Uteka.ua

06.10.2017 8192 0 0

(изложено на языке оригинала)

Законом уточнено поняття консолідованої фінансової звітності.
Змінено поняття Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку.
Уточнено, що  таке облікова політика.

Пропонується ввести нові терміни, зокрема «витрати», «доходи», «звітний період», «звіт про платежі на користь держави» в частині суб'єктів, які подають цей звіт, «звіт про управління», «власний капітал», «таксономія фінансової звітності» і «підприємства, що представляють суспільний інтерес», «чистий дохід від реалізації продукції».

Коло дії:

Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності (далі – підприємства), які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність, а також на операції з виконання державного та місцевих бюджетів і складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства.

Для цілей цього Закону підприємства (крім бюджетних установ) можуть належати до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств.

Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв:

балансова вартість активів — до 350 тисяч євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 700 тисяч євро;

середня кількість працівників — до 10 осіб.

Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв:

балансова вартість активів — до 4 мільйонів євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 мільйонів євро;

середня кількість працівників — до 50 осіб.

Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв:

балансова вартість активів — до 20 мільйонів. євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 40 мільйонів. євро;

середня кількість працівників — до 250 осіб.

Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв:

балансова вартість активів — понад 20 мільйонів євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — понад 40 мільйонів євро;

середня кількість працівників — понад 250 осіб

Новоутворені підприємства під час визначення відповідності критеріям застосовують показники на дату складання річної фінансової звітності.

Змінам піддалися і принципи Бухгалтерського обліку не тільки в назвах, а й у визначеннях та кількості. (стаття 4 Закону).

Відповідно до нового Закону фінансова звітність, на вимогу користувачів,  може бути додатково перерахована в іноземну валюту.

Що робити?

З прийняттям нової редакції Закону підприємство, що становить суспільний інтерес, зобов’язане утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входить не менше двох осіб. Положення цього абзацу не поширюється на недержавні пенсійні фонди та інститути спільного інвестування.

Вимоги до кандидатури:

Головним бухгалтером підприємства, що становить суспільний інтерес, може бути призначена особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше трьох років, не має непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності.

Щодо реквізитів первинних документів доповнено про неістотні недоліки, а саме:  «Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію не є підставою для невизнання господарської операції…».

При здійсненні правочинів контрагентам:

Права і обов’язки сторін, які виникають за результатами здійснення господарської операції, оформленої первинним документом відповідно до вимог цього Закону, не залежать від факту відображення її в регістрах та на рахунках бухгалтерського обліку.

Хто не подає консолідовану фінансову звітність:

Несуттєві, але все ж зміни в статті 11 Загальні вимоги до фінансової звітності та статті 12 : Підприємства, що контролюють інші підприємства (крім підприємств, що становлять суспільний інтерес), можуть не подавати консолідованої фінансової звітності, якщо разом із контрольованими підприємствами їх показники на дату складання річної фінансової звітності не перевищують двох з таких критеріїв:

балансова вартість активів — до 4 мільйонів євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 мільйонів євро;

середня кількість працівників — до 50 осіб.

Обов’язок, що випливає з нового Закону:

Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, зобов’язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за міжнародними стандартами після подання першої фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами, що визнається такою у порядку, визначеному міжнародними стандартами.

Терміни подання та оприлюднення фінансової звітності

  • підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку ….не пізніше ніж до 30 квітня року;
  • великі підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року;
  • інші фінансові установи, що відносяться до мікропідприємств та малих підприємств зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року;

оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).

Підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки, з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин.

Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім абзаців шостого і сьомого пункту 12 розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2019 року.

Першим звітним періодом, за який підприємства, які зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі, є 2019 рік. Підприємства мають право подавати фінансову звітність, складену за таксономією фінансової звітності, починаючи із звітного періоду, в якому набирає чинності цей Закон.

У рамках здійснення заходів, передбачених Законом України “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”, суб’єкти господарювання, які провадять діяльність на території проведення антитерористичної операції, на період її проведення звільняються від відповідальності за недотримання строків, передбачених для подання фінансової звітності.

Читайте также:
Усовершенствованы некоторые положения Закона о бухучете и финотчетности
О ключевых новшествах закона о бухучете

 

Комментарии к материалу

Лучшие материалы

Изменения в Закон о бухучете: кого касаются и что делать