Рядок

Найменування показника

101

Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період, осіб у т. ч.

Визначається згідно з п. 3.2 Інструкції, затвердженої наказом Держстату від 28.09.05 р. № 286 (далі – Інструкція № 286). У нашому випадку цей показник розраховують за кожний місяць кварталу. Для цього підсумовується кількість штатних працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1-го по 30-те або 31-ше число (для лютого – по 28-ме або 29-те), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і результат ділиться на число календарних днів звітного місяця.

До цього показника не включаються працівники, які перебувають у відпустках по вагітності та пологах і по догляду за дитиною до трьох років, і сумісники (зовнішні та внутрішні) (ЗІР, категорія 201.04.01)

102

працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, осіб

Цей показник за кожний місяць визначається відповідно до наказу Мінсоцполітики від 27.08.20 р. № 591 «Про затвердження форми звітності № 10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю» та Інструкції щодо її заповнення» (ЗІР, категорія 201.04.01).

Нагадаємо, що підтвердженням інвалідності працівника є завірена копія довідки до акта огляду у МСЕК про встановлення групи інвалідності

103

працівників, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню

До цієї категорії працівників належать, зокрема, одинокі батьки, молоді люди, які вперше шукають роботу протягом 6 місяців після закінчення школи, ПТНЗ, закладу вищої освіти або після закінчення строку військової служби, а також особи, яким до настання права виходу на пенсію за віком залишилося 10 і менше років, та інші особи, визначені ст. 14 Закону від 05.07.12 р. № 5067-VI

104

Облікова кількість штатних працівників

Цей показник визначається згідно з п. 2.3 Інструкції № 286, і до нього включаються всі працівники (які виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше), з якими станом на певну дату звітного періоду, наприклад на перше або останнє число місяця (зазначається у формі держстатистики), укладено трудовий договір. Сюди включаються працівники, які перебувають у відпустках по вагітності та пологах і по догляду за дитиною до трьох років. Внутрішні сумісники, а також працівники, оформлені на неповну ставку, обліковуються як одна особа. Зовнішні сумісники до цього показника не включаються (ЗІР, категорія 201.04.01)

105

Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату/(крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення)

Зазначається кількість працівників, інформація про яких відображена в додатку Д1 до розрахунку. При цьому наводиться саме кількість осіб, а не кількість рядків, у яких відображена інформація, оскільки на одного працівника може бути заповнено декілька рядків. Якщо працівникові не була нарахована зарплата у звітному місяці, наприклад у зв’язку з відпусткою без збереження зарплати, або якщо він весь місяць був на лікарняному, який буде оплачений в наступному місяці, або весь місяць був у відпустці, а відпусткові були нараховані в попередньому місяці, такі особи до цього показника не включаються (ЗІР, категорія 201.06.01)

110

Кількість створених нових робочих місць у звітному періоді

Заповнюється один раз в місяці створення нового робочого місця, навіть якщо працівники на ці місця ще не працевлаштовані (див. також лист ПФУ від 21.08.14 р. № 21841/05-10):

– новоствореними підприємствами (крім підприємств, створених шляхом припинення, тобто в результаті реорганізації);

– при збільшенні штатної чисельності працівників (якщо не було скорочення середньомісячної чисельності працівників за попередні 12 місяців);

– для робочих місць, що створені шляхом модернізації або зміни технології виробництва і вимагають нових знань та вмінь працівника.

Завважимо, що нове робоче місце створюється на підставі наказу по підприємству про затвердження штатного розпису або про внесення до нього змін