Таблиця 1. Облік податкових зобов’язань з ПДВ (перша подія — поставка продукції (товарів))

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік*

Дт

Кт

Дохід

Витрати

1

Відпущено та реалізовано продукцію рослинництва вітчизняним покупцям

901

271

12 000**

2

Відображено дохід від реалізованої покупцям сільгосппродукції

361

701

14 400

12 000

10 000**

3

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ за реалізовану продукцію

701

64 111

2 400

*Податковий облік актуальний для неплатників фіксованого сільгоспподатку.

**Під час первісного визнання сільгосппродукція оцінюється за справедливою вартістю згідно з П(С)БО 30 «Біологічні активи».